Definícia súčtov - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej definícii súčtov zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Zadávané položky:

Názov Popis
Systémová definícia

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové definície súčtov sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Pre systémové záznamy platí obmedzenie, čo sa týka užívateľských opráv a sú automaticky aktualizované, ďalej viď Defaultné dáta a update mzdových agend.

Systémové definície sú automaticky aktualizované, ďalej viď Defaultné dáta a update mzdových agend a platí pre ne obmedzenie, čo sa týka mazania a užívateľských opráv, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Výpočtová schéma

Výpočtová schéma, pre ktorú je daná definícia súčtu definovaná, tzn. do položky ktorej bude sčítanec napočítavaný. Zadáte kód výp. schémy alebo vyberiete z číselníka výp. schém.

Definícia súčtu nemá žiadny Kód a názov, na identifikáciu slúži práve zadaná výpočtová schéma, položka - súčet (súčtová položka) a položka-sčítanec (sčítaná položka).

Položka - súčet

Názov položky, pre ktorú je daná definícia súčtu definovaná, tzn. súčtová položka vo výpočtovej schéme zadanej v predchádzajúcej položke, do ktorej sa má ďalej zadaný sčítanec načítať. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu.

Ako bolo spomenuté v úvodnej kap., aby sa sčítanec (resp. súčet všetkých sčítancov určených pre tu zadanú položku - súčet) do danej položky pri jej výpočte uplatnil, musí byť táto v rámci výpočtovej schémy uvedenej v predchádzajúcej položke definovaná ako súčtová položka, tzn. v položke Súčet výpočtovej schémy musí byť uvedená hodnota Súčet položiek.

Trieda sčítanca

Trieda Business objektu (BO) pre položku - sčítanec, viď ďalej. Pri novej definícii triedu vyberiete zo skrytého zoznamu, pri už existujúcej definícii je položka neprístupná, teda nie je ju možné meniť.

Súčet, môže byť všeobecne z ľubovoľného BO, jedinou podmienkou je, že položka musí byť číselná.

Ponúkajú sa len tie triedy BO, ktoré danú funkcionalitu podporujú (dané výrobcom) a ktoré korešpondujú s výpočtovou schémou zadanou vyššie. Objasníme na príklade:

Ak je definícia súčtu definovaná pre výpočtovú schému triedy mzdový list súhrnný alebo priemery, tak sčítancami môžu byť položky triedy mzdový list súhrnný alebo mzdový list čiastkový. Ak je pre výpočtovú schému triedy definícia uzávierky, tak sčítancami môžu byť položky triedy mzdový list súhrnný, mzdový list čiastkový alebo zrážky. Pokiaľ je definícia súčtu definovaná pre výpočtovú schému triedy mzdový list čiastkový, tak sčítancami môžu byť položky triedy mzdový list čiastkový. A pod.

Reťazec, pod ktorým sa jednotlivé triedy v zozname ponúkajú, zodpovedá položke "Popis" daného Business objektu a môžete podľa neho aj daný Business objekt dohľadať v popise Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

K vybranej triede sa zobrazuje aj CLSID (identifikačný GUID) Business objektu danej triedy.

V dokumentácii GenDoc.chmCLSID Business objektov uvedené ako v nekomprimovanom dlhšom 36-znakovom tvare (32 znakov vr. pomlčiek), resp. v 38-znakovom (vr. pomlčiek, zátvoriek), tak v pakovanom 26-znakovom tvare (viď PackedGUID), v ktorom sa používajú v programe (podľa nich je tiež možné popis v dokumentácii GenDoc.chm rýchlo dohľadať).

Položka - sčítanec Názov položky, ktorá sa má sčítať do súčtovej položky zadanej vyššie. Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu.
Platí od

Dátum, od kedy je daná definícia súčtu platná. Nie je možné zadať spätne do už uzavretých mzdových období, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Pri výpočte súčtu potom systém berie do úvahy definície, ktoré sú k dátumu výpočtu platné (pokiaľ nie sú potlačené, viď ďalej). Pokiaľ je teda v zozname sčítancov k danému súčtu nadefinovaný sčítanec platný od nejakého dátumu a v priebehu času je nutné zmeniť jeho definíciu tak, že od nejakého dátumu sa má začať počítať inak (napr. má platiť iný korekčný výraz), znamená to, že je do zoznamu sčítancov pridaný ten istý sčítanec (sčítanec z tej istej položky) znovu (s novým korekčným výrazom) a s novým dátumom platnosti. Tento potom vlastne "nahradí" sčítanec platný od skoršieho dátumu. Do výsledného súčtu k aktuálnemu dňu sa potom započíta ten aktuálnejší.

Výpočet položky je definovaný ako súčet zo sčítanca S s korekčným výrazom A platný od 1.1.2005. Ďalej je nadefinovaný ten istý sčítanec S, ale s korekčným výrazom B, platný od 1.1.2007. Pri výpočte súčtu napr. vo februári 2007 sa započíta len sčítanec S s korekčným výrazom B.

V definícii výpočtu je ale možné využiť aj prípad zámerného započítania tej istej položky ako sčítanca dvakrát alebo viackrát (vždy napr. s iným korekčným výrazom). Táto situácia nastane, pokiaľ je v zozname sčítancov k danému súčtu nadefinovaný sčítanec z rovnakej položky viackrát, ale s rovnakým dátumom platnosti Platí od. Do výsledného súčtu sa potom započítajú obidva.

Výpočet Základu zálohovej dane 20% (MLS:S_depositTaxDueBase) - medzi sčítancami je dvakrát uvedený sčítanec položka Poistné ZP zamestnanec (MLC:S_HealthInsEmployee), vždy s iným korekčným výrazom, pričom oba sčítance platia od rovnakého dátumu. Potom sa započítajú do výsledného súčtu obidva.

Potlačiť definíciu

Možnosť, ako prestať používať danú definíciu súčtu vo výpočte. Ak je začiarknuté, prestane sa položka-sčítanec počítať do položky-súčet príslušnej výp. schémy, viď vyššie.

Ide o jednu z Možností potlačenia započítania sčítancov do výsledného výpočtu súčtovej položky.

Z popisu predchádzajúcej položky "Platí od" vyplýva, že pokiaľ je v zozname sčítancov viac sčítancov z rovnakej položky, ale platných od rôzneho dátumu (tzn. novší "nahrádza" staršie), a pri novšom sčítanci definíciu potlačíme, tak sa tým vlastne "potlačia" aj všetky predchádzajúce (resp. predchádzajúce sú nahradené novšou, ktorá je potlačená). Do výsledného súčtu sa nezapočíta žiadny.

Použiť výraz

Touto položkou je možné potlačiť uplatnenie výrazov zadaných ďalej v položke Štandardná definícia alebo Užívateľská definícia do výpočtu. Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z možností:

  • Použiť oba - do výpočtu sa uplatní najskôr výraz zadaný v Štandardnej definícii, potom výraz zadaný v Užívateľskej definícii
  • Použiť systémový - potom sa do výpočtu uplatní len výraz zadaný v Štandardnej definícii, výraz v Užívateľskej definícii sa neuplatní
  • Použiť užívateľský - do výpočtu sa uplatní iba výraz zadaný v Užívateľskej definícii, výraz v Štandardnej definícii sa neuplatní
  • Nepoužiť výraz - do výpočtu sa neuplatní ani jeden z výrazov

Zvolená hodnota platí súčasne pre všetky typy výrazov, ktoré sa v definícii súčtu môžu vyskytovať (tzn. korekčný výraz, výraz pre podmienku).

Zobraziť výrazy

Položka určuje, čo je aktuálne zobrazované v položkách Štandardná definícia a Užívateľská definícia. Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z možností (ich význam viď popis položky Štandardná definícia):

Štandardná definícia

Štandardné, tzn. výrobcom dodávané definície. Aký typ definície je aktuálne zobrazený, závisí od nastavenia v predchádzajúcej položke Zobraziť výrazy. Či sa pri výpočte Štandardnej definície použijú, závisí od nastavenia položky Použiť výraz (viď vyššie).

Výraz pro korekci nebo podmínku můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka . Toto tlačidlo je k dispozícii len vtedy, ak je možné výraz či definíciu meniť, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história . (Pri systémových definíciach nie je túto položku možné meniť nikdy, pri nesystémových len za určitých okolností). Mimo editační režim si můžete zobrazené výrazy prohlížet také pomocí Editoru výrazů, který v tomto případě vyvoláte po stisku tlačítka , což oceníte hlavně u dlouhých definic, zvláště pokud je není možné editovat.

Užívateľská definícia Podobne ako predchádzajúca položka Štandardné definície, len slúži pre definície dané užívateľom. Tzn. je úplne užívateľsky definovateľná. Či sa pri výpočte Užívateľská definícia použije, závisí od nastavenia položky Použiť výraz (viď vyššie). Či je položku možné meniť, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história. (Túto položku je možné meniť i pre systémové definície, ale len za určitých okolností).

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.