Definícia súčtov - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam záznamov obmedzíme, tým rýchlejšie sa požiadavka vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu alebo popisu v záložke Detail tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúce prvky:

Názov Popis
Výraz v korekcii alebo podmienke Umožňuje vyhľadať zadaný text vo výrazoch pre Podmienku alebo Korekciu v definíciách súčtov výpočtových schém. Zadaný text môže byť ľubovoľný reťazec znakov, napr. konštanta, názov alebo časť názvu funkcie, položky. Divoké znaky (wildcards) sa tu nevyužívajú. Ide o určitý variant štandardného obmedzenia Výrazom.