Definícia súčtov - záložka Zoznam

Seznam definic součtů nadefinovaných v systému, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Či je agenda dodávaná predvyplnená a akými dátami, či ich je možné upravovať a či je aktualizácia agendy predmetom update a akým spôsobom, viď Defaultné dáta a update mzdových agend.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail, bližšie objasníme len nasledujúce:

Názov Popis
Systémová Informácia, či ide o systémovú definíciu alebo nie.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Opravy jsou omezené s ohledem na systémovost definice a její platnost v již uzavřeném mzdovém období. Súhrnne viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história - Pravidlá pre editáciu definícií súčtov.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Mazanie je obmedzené s ohľadom na systémovosť definície a jej platnosť v už uzavretom mzdovom období. Súhrnne viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história - Pravidlá pre editáciu definícií súčtov.

Pokiaľ už definíciu nie je možné zmazať, ale už nie je platná, môžete ju z výpočtu vyradiť začiarknutím položky Potlačiť definíciu.

Skopírovať F9 Pri kópii definície sa dátum platnosti nastaví na prvý voľný, tzn. podľa otvoreného mzdového obdobia, kópia systémovej definície bežným užívateľom nastaví príznak systémovosti na "nesystémová definícia".
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Nastavenie tlače po - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie akcií po uložení dokladu.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.