Definícia uzávierky - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname definície uzávierky zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Zadávané položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci danú definíciu uzávierky. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie definície uzávierky. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Povinná položka. Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch.
Názov Názov definície uzávierky. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou definíciou uzávierky ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Výpočtová schéma

Výpočtová schéma, ktorá vyčísluje položku, ktorá bude spracovaná danou definíciou uzávierky. Zadáte kód výp. schémy alebo vyberiete z číselníka výp. schém. Ponúkajú sa len výpočtové schémy definované pre triedu "Výpočet uzávierky".

Ak by sa stalo, že vaša definícia uzávierky sa odkazuje na výp. schému dodávanú výrobcom a výrobca schému z nejakého dôvodu vo vyššej verzii odstráni, proces update automaticky zabezpečí úpravu definície tak, aby sa na daný (už neplatný) záznam neodkazovala (inak by nebolo možné update uspokojivo dokončiť).

Predkontácie

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie danej časti dokladu mzdovej uzávierky do účtovníctva (tzn. sumy vypočítanej danou výpočtovou schémou a spracovanej danou definíciou uzávierky), ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

V tomto prípade ide o typ dokladu Mzdová uzávierka. Pri tomto type samozrejme je možné nastaviť, že sa nemá účtovať tak isto, ako pri iných typoch dokladov, každopádne tu by toto nastavenie nebolo zmysluplné, keďže zmyslom účtovnej uzávierky je o. i. práve vygenerovanie účtovných zápisov pre účtovníctvo.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do definície a potom vyhodnocujú, pri generovaní dokladu mzdovej uzávierky podľa danej definície, bol popísaný všeobecne v kapitole Predkontácie a ich aplikácia na doklady. Vykonané zaúčtovanie podľa danej definície je viditeľné v záložke Zaúčtovanie príslušného dokladu mzdovej uzávierky v agende Uskutočnené mzdové uzávierky.

Pokiaľ má definícia uzávierky nastavené, že sa výsledky podľa nej spracované majú účtovať, viď ďalej, tak je zadanie predkontácie povinné.

Rad uzávierkových dokladov

Skratka označujúca rad dokladov zodpovedajúceho typu, tzn. typu mzdová uzávierka. Pod hlavičkou tohto radu sa budú generovať účtovné zápisy resp. podklady pre platobné príkazy počítané podľa tejto definície.

V definíciách uzávierky defaultne dodávaných výrobcom, nie je táto položka vyplnená, nakoľko závisí od užívateľských dát. Pre úspešné vykonanie uzávierky s vygenerovaním účtovných zápisov resp. podkladov pre mzdy, je však bezpodmienečne nutné mať ju vyplnenú.

Vyplniť ju môžete tiež hromadne pre všetky definície naraz v rámci Sprievodcu nastavením miezd - v kroku Nastavenie uzávierkových údajov.

Typicky budete mať pre všetky definície priradený jeden a ten istý rad dokladov, napr. so skratkou MUZ, každopádne uzávierkových radov si môžete nadefinovať aj viac. Objasníme na príklade.

Definujeme si niekoľko radov typu mzdová uzávierka so skratkami napr. HM - Hrubá mzda a priradíme ho definícii pre hrubú mzdu, ZP - zdravotné poistenie a priradíme ho definíciám pre zdravotné poistenie, SP - sociálne poistenie a priradíme ho definíciám pre sociálne poistenie. Po uzávierke daného mesiaca sa vytvorí zodpovedajúci počet radov, pod skratkami ktorých budú vygenerované zápisy do účtovníctva resp. podklady pre plat. príkazy.

Definícia platby

Číselníková položka na voľbu definície platby, ktorá sa má použiť na vygenerovanie podkladu pre platobný príkaz zo sumy vypočítanej danou výpočtovou schémou a spracovanej danou definíciou uzávierky.

Pokiaľ má definícia uzávierky nastavené, že sa z výsledkov podľa nej spracovaných majú generovať podklady pre platobné príkazy, viď ďalej, tak je zadanie definície platby povinné.

Len vyhodnotiť výraz
OnlyEvalExpression

Nastavenie, ako sa má naložiť s výrazom zadaným ďalej. Ak je začiarknuté, tak sa akurát vyhodnotí výraz zadaný v položke Výraz, ale negenerujú sa podklady pre plat.príkazy ani sa suma vypočítaná definíciou nikam neúčtuje. Výraz taktiež nijako neovplyvní výsledok prípadne vypočítaný podľa výpočtovej schémy v definícii uzávierky (porovnajte s Výrazom korekcie).

Príznak je možné využiť tak, že sumu vypočítanú priradenou schémou v definícii uzávierky je možné nejakým spôsobom spracovať v zadanom výraze (a tým ju akokoľvek upraviť) a výsledok napr. zapísať do nejakej tabuľky pomocou QR funkcií (pre ďalšie využitie inde, napr. v tlačových reportoch). Nie je však ani nutné, aby priradená výpočtová schéma niečo počítala. Nemusí počítať nič (tzn. jej priradenie v definícii uzávierky môže byť len formálne), pri spracovaní definície uzávierky potom len prebehne výpočet podľa zadaného Výrazu).

Príznak sa využije napr. v definícii uzávierky VyrDaneMUF určenej na automatický výpočet položiek evidovaných v agende Mesačné údaje firmy, viď formulár Vyrovnanie odvodu dane pre (využíva sa v SK lokalizácii).

Vypočítať podklady pre plat. príkazy + znamienko

Je k dispozícii len vtedy, ak je položka Len vyhodnotiť výraz nezačiarknutá. Nastavenie, či sa zo sumy vypočítanej danou výpočtovou schémou a spracovanej danou definíciou uzávierky má generovať podklad pre platobný príkaz a to s údajmi podľa definície platby z predchádzajúcej položky a s akým znamienkom. Ide v podstate o zúčtovanie s inštitúciami, ako sú napr. odvody poistného, daní a pod., resp. o prevody vypočítaných miezd na účty zamestnancov, prevody na sporiace účty a pod.

Podklady pre platobné príkazy vzniknuté z jednotlivých definícií uzávierky, ktoré majú všetky údaje zhodné (ako čísla účtov, symboly atď.) sa spočítajú do spoločného podkladu pre platobný príkaz, pre zúčtovanie s danou inštitúciou, resp. pre iné prevody platieb. Ďalej viď Generovanie platobných príkazov z miezd.

Záporné znamienko využijete napr. v definícii uzávierky na generovanie podkladu pre platobný príkaz za preplatené nemocenské dávky. Táto suma sa potom vlastne odpočíta do sumy odvodov sociálneho poistenia spočítaných podľa definície uzávierky, ktorá rieši zaúčtovanie a odvody poistného, keďže ide o zúčtovanie s rovnakou inštitúciou a údaje podkladov pre PLP vygenerovaných z oboch definícií budú zhodné.

Vypočítanú sumu zaúčtovať

Je k dispozícii len vtedy, ak je položka Len vyhodnotiť výraz nezačiarknutá. Nastavenie, či sa suma vypočítaná danou výpočtovou schémou a spracovaná danou definíciou uzávierky má účtovať. Nebude nastavené pre definície, ktoré sú určené len generovaniu podkladov pre platobné príkazy, ako sú napr. prevody miezd na účty zamestnancov a pod.

V závislosti od nastavenia nasledujúcej položky Sumu rozdeliť podľa výkonov, môže byť suma rozúčtovaná podľa výkonov.

Částku rozdělit dle výkonů

+

Seznam výkonů

Je k dispozícii len vtedy, ak je položka Len vyhodnotiť výraz nezačiarknutá. Nastavenie, či sa má vykonať rozúčtovanie danej sumy podľa výkonov a podľa akých. Položka je k dispozícii jedine, ak je predchádzajúca položka začiarknutá, tzn. suma vypočítaná uzávierkovou definícií sa bude účtovať. V tom prípade ju je možné rozúčtovať podľa výkonov. Ďalej nie je k dispozícii, ak je na definícii uzávierky nastavené použitie korekcie - viď položka Druh korekcie.

Ak je položka začiarknutá, sprístupní sa položka na zadanie zoznamu výkonov, ktoré sa majú zohľadňovať pre rozdelenie sumy získanej podľa danej definície uzávierky. Pokiaľ má zamestnanec nejaké také výkony v záložke Výkony čiastkového mzdového listu (MLC) zadané, tak sa rozdelenie vykoná. Ďalej viď Vecný obsah - Práca s výkonmi.

Do Zoznamu výkonov uveďte požadované výkony pod svojím 4-znakovým kódom, oddelené čiarkami.

Pokiaľ sú zadané kódy výkonov na menej ako 4 miesta, tak sa pri výpočte chýbajúce znaky nahradia automaticky sprava otáznikmi. Tzn., že pokiaľ sa do definície uzávierky zadá kód výkonu napr. DC, je to to isté, ako keby bolo zadané DC??.

Kódy výkonov zadávajte pozorne. Pokiaľ sa pri uzávierke uplatňuje rozpočítavanie podľa výkonov, nevykoná sa v nasledujúcich prípadoch (tzn. ako keby neboli výkony zadané vôbec):

 • pokiaľ kódy výkonov daného MLC nezodpovedajú zadaným kódom výkonov u spracovávanej definície uzávierky
 • pokiaľ sú výkony pri danom MLC zadané, ale u spracovávanej definície uzávierky nie sú kódy vyplnené
Periodicita

Interval opakovania danej definície. Zadané číslo znamená počet mzdových období, po ktorých sa má daná definícia pri výpočte uzávierky aktívneho mzdového obdobia opäť spracovať.

Periodicita 0 a 1 sú si v podstate rovné. Periodicita 0 znamená, že nie je definované, ako často sa má definícia uzávierky použiť, tým pádom sa použije vždy. Periodicita 1 znamená, že definícia uzávierky sa má použiť každý mesiac.

Pokiaľ by existovali dve definície uzávierky napr. pre hrubú mzdu, z ktorých jedna má periodicitu 0 a druhá 1, tak by sa pri uzávierke použili obidve a výsledné sumy by boli dvojnásobné. Takže pozor na zadávanie zdvojených definícií!

Spôsob zaokrúhlenia

Nastavenie zaokrúhlenia sumy spracovanej touto definíciou.

Zaokrúhlenie prebehne ešte pred vyhodnotením korekcie, viď popis nasledujúcej položky.

Druh korekcie

Je k dispozícii len vtedy, ak je položka Len vyhodnotiť výraz nezačiarknutá. Možnosť zvoliť spôsob korekcie výsledku definície prostredníctvom výrazu zadaného ďalej v položke Výraz korekcie.

Ide o možnosť nastaviť, že sa pri uzávierke najskôr má niečo sčítať za celú firmu a až na "to" sa následne má uplatniť nejaký výpočet. Ak to nie je začiarknuté, tak vyhodnotenie výpočtu uzávierky prebieha štandardne extra nad každým zamestnancom. Tým môže vznikať zaokrúhľovacia chyba, ktorá nie je v niektorých prípadoch akceptovateľná.

Sociálny fond počítaný v SR ako x% zo základu pre SF (zjednodušene "úhrn hrubých miezd") za všetkých zamestnancov. Teda ako suma(HM) * percento. Ak nie je začiarknutá korekcia, v uzávierke by sme došli k riešeniu suma(HM*percento). Čo na prvý pohľad vyzerá rovnako, no z dôvodu kumulácie zaokrúhľovacej chyby výpočtu rovnaké nie je.

Príklad: Ďalej viď príklad použitia v definícii uzávierky pre výpočet odvodu do sociálneho fondu, popis viď položky uzávierky - Odvod do sociálneho fondu.

Preto je v definícii uzávierky možné zvoliť korekciu, tzn. že sa má uskutočniť:

 • Súčet za firmu
 • Súčet za strediská

a je možné zadať výraz na korekciu výsledných súm.

Tzn. sprístupní sa nasledujúca položka na zadanie výrazu korekcie. Vo výraze sa je možné odkázať na výsledok výpočtu definície pomocou substitučného reťazca %V%. Je možné zadať aj výraz bez odkazu na výsledok (%V%), no takáto korekcia nemá žiadny praktický význam. V uzávierke sa potom spraví to, že sa jednotlivé sumy za jednotlivých zamestnancov sčítajú podľa zvolenej metódy a až na tieto čiastky sa aplikuje korekcia výsledných súm. Pritom platí:

 • Keď je zvolená korekcia "Za firmu" - Vyhodnotenie výrazu sa vykoná iba raz s tým, že v rámci výrazu sa dá použiť suma vypočítaná pomocou výpočtového vzorca (schémy) zapísaním substitučného reťazca %V%. Tzn., že sumy počítané z danej definície sa sčítajú za celú firmu. Korekcia sa potom uplatňuje na celkovú čiastku spočítanú z danej definície.
 • Keď je zvolená korekcia "Za stredisko" - Suma vypočítaná pomocou výpočtového vzorca (schémy) sa rozpočíta podľa stredísk. Za každé stredisko sa spustí vyhodnotenie výrazu s tým, že v rámci výrazu sa dá použiť suma za stredisko zapísaním substitučného reťazca %V%. Tzn., že sumy počítané z danej definície sa sčítavajú za jednotlivé strediská. Stredisko sa získa z pracovného pomeru, ktorý je uvedený na mzdovom liste, ku ktorému bola čiastka spočítaná. Suma vypočítaná zo súhrnného mzdového listu sa v prípade zamestnanca s niekoľkými pracovnými pomermi rozdelí v pomere čiastok, ktoré vyplývajú z čiastkových mzd.listov (z výpočtov uskutočnených nad čiastkovými mzdovými listami). V prípade jedného pracovného pomeru sa čiastka zo súhr.mzdového listu pripočíta k čiastke vypočítanej z čiastkového mzdového listu. Na sumy za strediská sa potom uplatní korekcia.

Skrátený postup výpočtu:

 • Spočíta sa čiastka z definície
 • Uplatní sa zaokrúhlenie nastavené na danej definícii uzávierky (viď predchádzajúca položka)
 • Uplatní sa korekcia
 • Výsledok korekcie sa zaokrúhli aritmeticky na centy (ak je potrebné iné zaokrúhlenie, môže byť súčasťou výrazu pre korekciu i príslušná zaokrúhľovacia funkcia)

  Při korekci za firmu a výrazu %V% * 0,1 to znamená, že se počítaný údaj sčítá za všechny zaměstnance a výsledek definice se vynásobí číslem 0,1. Suma vypočítaná z korekcie sa automaticky zaokrúhli aritmeticky na centy.

Zaokrouhlení pomocí zaokrouhlovací funkce přímo ve výrazu korekce, viz Položky uzávěrky - Odvod do sociálního fondu.

Tieto záznamy sú potom postúpené ďalej na tvorbu platobných príkazov a na zaúčtovanie.

Pokiaľ sa v účtovníctve a na plat. príkazoch má dosiahnuť rovnaké rozdelenie čiastok, musia byť výrazy zadané v predkontácii a v definícii platby rovnaké. Napr. Vo výraze pre stredisko musí byť v predkontácii a v definícii platby výraz, vracajúci rovnakú hodnotu strediska (ako sú strediská, pre ktoré sa súčtuje).

A naopak pri použití takýchto definícií uzávierky pre PLP by sa väčšina položiek PLP mala vypĺňať konštantou, pretože inak by sa výsledná zosúčtovaná suma opäť "rozpadla" na čiastkové, čo by nedávalo zmysel (tzn. napr. pokiaľ by definícia platby odvodzovala text PLP z mena zamestnanca, zosumovaná suma by sa rozpadla na mnoho čiastkových platieb). Podobne by to bolo s predkontáciou na takúto definíciu.

Pokiaľ je zapnutá nejaká korekcia, nie je možné na definícii zapnúť rozdeľovanie čiastky podľa výkonov.

Sp. uplatnenia výrazu

Je k dispozícii len vtedy, ak je položka Len vyhodnotiť výraz začiarknutá. Možnosť zvoliť spôsob výpočtu výrazu zadaného ďalej v položke Výraz.

Princíp položky je analogický ako v prípade položky Druh korekcie, viď vyššie. Ide o možnosť nastaviť, že pri uzávierke sa má najskôr výraz v definícii uzávierky (viď ďalej) vyhodnotiť za celú firmu alebo po jednotlivých strediskách.

Využíva sa napr. v definícii uzávierky "VyrDaneMUF - Vyrovnanie odvodu dane, zápis do mes. údajov firmy" určené na automatický výpočet položiek evidovaných v agende Mesačné údaje firmy, viď formulár Vyrovnanie odvodu dane.

Dodávaný výraz v spomenutej definícii uzávierky je konštruovaný tak, že je zmysluplný pre uplatnenie za firmu. Tzn. vyčísli požadované položky pre vyrovnanie odvodu dane za firmu. Pokiaľ by ste výraz chceli uplatňovať po strediskách, museli by ste si ho príslušne upraviť, aby uplatnenie výrazu za stredisko bolo zmysluplné.

Výraz korekcie Je k dispozícii len vtedy, ak je položka Len vyhodnotiť výraz nezačiarknutá a v položke Druh korekcie je iná hodnota ako "Žiadna".

Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka v editačním režimu. Mimo editační režim si můžete zobrazené výrazy prohlížet také pomocí Editoru výrazů, který v tomto případě vyvoláte po stisku tlačítka , což oceníte hlavně u dlouhých definic, zvláště pokud je není možné editovat.

Toto tlačidlo je k dispozícii len vtedy, ak je možné výraz či definíciu meniť, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história .

Výraz Je k dispozícii len vtedy, ak je položka Len vyhodnotiť výraz začiarknutá a v položke Sp. uplatnenia výrazu je iná hodnota ako "Žiadna".

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.