Druhy nemocenských dávok - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom druhu nemocenských dávok zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka Hlavné údaje slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Obsahuje:

Hlavičkové údaje

V hornej časti subzáložky je ku každému druhu nemocenskej dávky možné zadávať položky:

Názov Popis
Kód

Kód označujúci daný druh nemocenskej dávky. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Povinná položka. Používa sa v číselníkových položkách na výber druhu nemocenskej dávky. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch.

Kód môže slúžiť aj na iné účely, napr. na rozlíšenie nemocenských dávok, ktoré sa nemajú uvádzať do zápočtového listu, viď tlač Zápočtového listu.

Názov Názov druhu nemocenskej dávky. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným druhom nemocenskej dávky ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Povinná položka.
Základný typ

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký základný typ nemocenskej dávky ide. Teda každý nadefinovaný druh nemocenskej dávky je určitého typu, tieto základné typy nemocenskej dávky sú stanovené pevne z programu.

Typy slúžia najmä pre súčtové výstupy (sčítanie údajov dávok rovnakého typu a pod.). Ďalej viď základné typy a sadzby nemocenských dávok, výpočet ND.

Jednorazová suma

Ak je začiarknuté, tak pôjde o dávku vyplácanú jednorazovou sumou. V agende Nemocenské dávky potom bude možné pre zadanie nemocenskej dávky daného druhu použiť len riadok typu Jednorazová suma.

Pre základný typ Jednorazová dávka a Vyrovnávací príspevok v tehotenstve je položka začiarknutá a nie je ju možné editovať. Pri ostatných typoch nem. dávok je voliteľná, zmysluplnosť jej začiarknutia pre daný typ je však na zvážení užívateľa.

Zakladá neprítomnosť

Ak je začiarknuté, tak daná dávka zakladá neprítomnosť zamestnanca pri zadaní konkrétnej nemocenskej dávky daného druhu. V agende Nemocenské dávky potom nebude možné pre zadanie nemocenskej dávky daného druhu použiť riadky typu 1-Prepl. a neprítomnosť a 3 -Len neprítomnosť.

Pre základný typ Jednorazová dávka je položka vždy nezačiarknutá a nie je ju možné editovať, tzn. nie je možné definovať druh nemocenskej dávky, ktorá by bola súčasne jednorazovou dávkou a súčasne by zakladala neprítomnosť. Pri ostatných typoch nem. dávok je voliteľná, zmysluplnosť jej začiarknutia pre daný typ je však na zvážení užívateľa.

Nie je vylúčenou dobou

Pokiaľ je začiarknuté, nebude daná nem. dávka zarátavaná do výpočtu vylúčenej doby.

Nem. dávka typu Pracovná neschopnosť, ale vzniknutá na základe prac. úrazu. V tomto prípade nie je úplne jednoznačný výklad zákona, či daná choroba je vyl. dobou, ak je súčasne poskytovaná Náhrada za stratu na zárobku. Preto bola na základe požiadaviek užívateľov pridaná možnosť takú ND z vylúčených dôb vyňať. Odporúčame si overiť u vašej SSZ, ako v konkrétnom prípade u vás postupovať.

Neprepláca sa

Ak je začiarknuté, tak takú dávku nebude možné preplácať. Tzn. na zadávanej nemocenskej dávke bude možné použiť len riadok typu 3-Len neprítomnosť. Má význam pre druhy nem. dávok, ktoré neprepláca organizácia, ale len správa sociálneho zabezpečenia.

Maximálne preplatiť dní

Maximálny počet dní, ktoré je možné celkom preplatiť. Pokiaľ by bol pri zadaní konkrétnej nemocenskej dávky tohto druhu prekročený, systém užívateľa pred uložením upozorní. S ohľadom na túto položku predvypĺňa aj Dátum preplatenia pri nem. dávke daného druhu.

Pri nem. dávke typu náhrada pri dočasnej PN je maximálny počet preplatiteľných dní 10, nad 10 dní už prepláca SSP. Pri nem. dávke typu OČR je maximálny počet preplatiteľných dní 0, keďže tú zamestnávateľ neprepláca vôbec.

Zaokrúhlenie DZV

Zaokrúhlenie denného vymeriavacieho základu. Použije sa na predvyplnenie zaokrúhlenia denného vymeriavacieho základu do hlavičky nemocenskej dávky. Nastavuje sa pre každý druh nemocenskej dávky samostatne, takže denný vymeriavací základ jedného druhu nemocenskej dávky sa môže zaokrúhľovať inak ako denný vymeriavací základ iného druhu nemocenskej dávky, aby bolo možné zaokrúhľovať denné vymeriavacie základy všetkých druhov nemocenských dávok v súlade s platnou legislatívou, viď kapitola Základné typy a sadzby nemocenských dávok, výpočet ND.

Tu nastavený spôsob zaokrúhľovania sa predvypĺňa pri zadávaní nových nemocenských dávok, ale pre konkrétny záznam ho prípadne je možné ešte meniť.

Zaokrúhlenie dávky

Zaokrúhlenie dávky. Použije sa na predvyplnenie zaokrúhlenia nemocenskej dávky do hlavičky nemocenskej dávky. Nastavuje sa pre každý druh nemocenskej dávky samostatne, takže jeden druh nemocenskej dávky sa môže zaokrúhľovať inak ako iný druh nemocenskej dávky, aby bolo možno zaokrúhľovať všetky druhy nemocenských dávok v súlade s platnou legislatívou, viď kapitola Základné typy a sadzby nemocenských dávok, výpočet ND.

Tu nastavený spôsob zaokrúhľovania sa predvypĺňa pri zadávaní nových nemocenských dávok, ale pre konkrétny záznam ho prípadne je možné ešte meniť.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam pre nastavenie počtu dní v jednotlivých sadzbách. Riadky sadzieb nie sú k dispozícii, pokiaľ ide o dávku platenú jednorazovou sumou, tzn. ktorá má v hlavičkových údajoch položku Jednorazová suma začiarknutú. Zadávané položky:

Názov Popis
Sadzba (% z DVZ) Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z možných sadzieb, ktorá bude použitá na výpočet nem. dávky ako percento z denného vymeriavacieho základu. Aké sadzby (nízka, normálna a pod.) sa pre daný druh ND ponúkajú, je definované pevne v programe. Ďalej viď sadzby nemocenských dávok.
Počet dní

Počet dní, ktoré sa budú predvypĺňať na preplatenie v danej sadzbe. Ak je zadaná nula, tak sa sadzba používa až do konca nemocenskej dávky bez ďalšieho obmedzenia, tzn. predvyplní sa toľko dní, koľko zostáva na danú sadzbu z celkového počtu dní choroby (obmedzené len maximálnym počtom dní zadaným v hlavičke dokladu).

Sadzby idú za sebou v zadanom poradí - zatiaľ to tak je. Pokiaľ by legislatíva priniesla zmenu, napríklad sadzba 50% by sa použila prvé 3 dni a potom každé prvé tri dni kal. mesiaca, tak by bola potrebná zmena v spôsobe zadania.

Objasníme na príklade:

Definujeme si druh nemocenskej dávky (ND) pre vyplácanie nemocenskej. Potom si pre sadzbu 50% zadáme 3 dni a pre sadzbu 69% ponecháme nevyplnené, teda 0 dní. Ak si definujeme druh ND pre materskú dovolenku, tak zadáme sadzbu 69% a do počtu dní zadáme 196. Toho istého by sme dosiahli, keby sme počet dní pri sadzbe ponechali nevyplnené a 196 dní zadali do položky Max. dní v hlavičkových údajoch. (Konkrétne percentá a počty dní musia samozrejme zodpovedať aktuálne platnej legislatíve).

Lišta navigátora

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu.
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.