Druhy výkonov - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname druhu výkonu zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Zadávané položky:

Názov Popis
Typ hodnoty Pomôcka pre zostavenie kódu výkonu. Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete typ hodnoty, podľa toho sa predvyplní prvý znak kódu. Ďalej viď popis položky Kód.
Typ mzdy Pomôcka pre zostavenie kódu výkonu. Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete typ mzdy, podľa toho sa predvyplní druhý znak kódu. Ďalej viď popis položky Kód.
Typ údaja Pomôcka pre zostavenie kódu výkonu. Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete typ hodnoty, podľa toho sa predvyplní tretí znak kódu. Ďalej viď popis položky Kód.
Kód

Kód označujúci daný druh výkonu. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 4 znaky dlhý. Povinná položka. Používa sa v číselníkových položkách na výber výkonu. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch.

Kód výkonu je rozlišovací údaj určujúci typ výkonu a pri jeho zostavení je možné použiť predchádzajúce tri položky a znaky na prvých troch pozíciách si nechať predvyplniť pomocou predchádzajúcich položiek nasledovne:

 • 1.znak - typ hodnoty: Dni, Hodiny, Peniaze
 • 2.znak - typ mzdy: Časová, Úkolová, Žiaci a učni
 • 3.znak - typ údaja (závisí od voľby typu hodnoty): a) V noci, V sviatok, ... b) Mzda, Prémie, ...
 • 4.znak - slúži ako rozlišovací pre rôzne výkony rovnakého typu a môžete ho vyplniť ľubovoľne.

Kód výkonu si môžete zadať aj ľubovoľne bez použitia pomocných položiek pre zostavenie. Pozor, pokiaľ ale použijete iné znaky ako ponúkané pre jednotlivé typy hodnoty, mzdy resp. údaja, či použijete ponúkané, ale pre výkon s iným významom, vystavujete sa riziku, že bude daný výkon pri výpočte miezd započítaný chybne alebo vôbec.

Spôsob započítania výkonov do jednotlivých zložiek mzdy totiž určujú výpočtové schémy, pričom výrobcom sú dodávané tak, aby korešpondovali len s kódmi vytvorenými v súlade s ponúkanými znakmi pre typ hodnoty, mzdy a údaja. Pokiaľ si teda definujete kód inak, tak si musíte aj výpočtové schémy príslušne upraviť príp. zadať vlastné.

Nech ako 1. znak pre výkon typu hodiny sa ponúka písmenko H. Taký výkon je potom započítaný zodpovedajúcim spôsobom do rôznych položiek, v ktorých sa sledujú hodiny (odpracované hodiny, hodiny v noci, vo sviatok atď.) Ak si nadefinujete výkon, ktorého kód si zadáte napr. XXXX a budete v ňom sledovať napr. odpracované hodiny v noci, ale budete používať výrobcom dodávané schémy, hodiny z neho sa vám samozrejme nezapočítajú.

Podobne, ak si zadáte výkon s kódom začínajúcim na H, ale nepôjde o výkon, v ktorom sledujete hodiny, ale niečo úplne iné, tak nemôžete rovnako očakávať správny výsledok.

Názov Názov druhu výkonu. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným výkonom ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Povinná položka.
Jednotka výkonu Pre typ hodnoty Hodiny, Dni a Peniaze sa predvypĺňa a nie je ju možné meniť. Pre typ Ostatné ju je možné zadať ľubovoľne.
Výraz pre sadzbu

Tu môžete zadať výraz, ktorý je pri použití daného výkonu vyhodnotený a podľa ktorého sa vyčísli sadzba za jednotku výkonu. Výraz buď můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka .

Výraz pre sadzbu výkonu vyhodnocuje nad pracovným pomerom, tzn. v editore výrazov ponúka položky k pracovnému pomeru, viď dátové položky objektov.

Z vyššie uvedeného o. i. plynie, že vo výraze nie je možné použiť položky ML. Pokiaľ by ste potrebovali výkon zadaný na ML napr. ako počet hodín oceniť pomocou nejakej položky mzdového listu pre účely uzávierky napr. ocenenie vypočítať ako počet * určité percento z nejakej inej položky ML, nie je možné zadávať výraz do tejto položky sadzby a následne v ocenení pre uzávierku zvoliť "počet* sadzba", ale je nutné zvoliť ocenenie "počet*výraz" a výraz zadať v položke Ocenenie výkonu pri uzávierke. Viď tiež príklad Rozúčtovanie podľa výkonov ocenených pomocou iných položiek ML.

Výraz pre sadzbu sa vyhodnocuje pri vložení výkonu do ML.

Pre výkony s typom hodnoty F-Peniaze nie je položka dostupná na editáciu a výraz je rovný jednej (jeden násobok zadanej finančnej hodnoty). Pokiaľ by ste ho z nejakého dôvodu potrebovali meniť (aj keď to nie je príliš zmysluplné), môžete tak urobiť po zadaní výkonu tohto druhu do záložky Výkony na mzdovom liste.

Externá identifikácia Tu môžete zadať externý kód daného druhu výkonu, pod ktorým je daný výkon evidovaný externým SW, z ktorého sa napr. importuje do systému ABRA Gen , tzn. môžete využiť v prípade, kedy výkony používate ako importný mostík podkladov pre mzdy z externej aplikácie (napr. dochádzkového systému a pod.), viď Práca s výkonmi.
Ocenenie výkonu pri uzávierke

Možnosť určiť, ako má byť výkon ocenený pre účely mzdovej uzávierky. Toto ocenenie výkonu sa používa pri rozpúšťaní sumy vypočítanej uzávierkou na základe definície uzávierky medzi jednotlivé výkony z danej definície v príslušnom pomere podľa jej ocenení.

Možnosti:

 • počet x sadzba výkonu z mzdového listu - typický prípad použitia napr. finančné odmeny
 • počet x hodinový priemer na pracovno právne účely - je možné použiť napr. v prípade dovolenky
 • počet x denný priemer na pracovno právne účely - je možné použiť napr. v prípade dovolenky

  V posledných dvoch prípadoch sa príslušný priemer nečerpá z položky Priemer na pracovne právne účely (MLD:AverageWage) z ML daného zamestnanca (keďže tam nemusí byť vyplnený), ale dohľadáva sa pre daného zamestnanca a mzdové obdobie priamo v agende priemerov. Pokiaľ neexistuje, nie je možné mzdovú uzávierku úspešne dokončiť a je potrebné ho najskôr zadať alebo nastaviť rozpočítavanie výkonov iným spôsobom.

 • počet x jednotková mzda - význam a príklad použitia viď Práca s výkonmi - rozúčtovanie čiastok miezd podľa realizovaných výkonov.
 • počet x výsledok vyhodnotenia výrazu - pre prípady všeobecnejšieho ocenenia napr. pomocou iných položiek ML či nejakým zložitejším spôsobom. Význam a príklad použitia viď Práca s výkonmi - rozúčtovanie čiastok miezd podľa realizovaných výkonov.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.