Klasifikácia zamestnaní podľa ISCO - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname klasifikácie zamestnaní podľa ISCO zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Zadávané položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci daný záznam klasifikácie zamestnaní podľa ISCO. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Povinná položka. Používa sa v číselníkových položkách na výber záznamu klasifikácie zamestnaní. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch.
Názov Názov odboru vzdelania. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadaným záznamom klasifikácie zamestnaní ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Povinná položka.
Platnosť od

Položky umožňujúce nastaviť informáciu o platnosť daného kódmi klasifikácie a o prípadnom nástupcovi (pokiaľ sa aktuálny kód klasifikácie ruší a nahradzuje ho iný).

Pri zobrazení číselníka klasifikácií zamestnaní ISCO z agendy Pracovné pomery sa zobrazujú len platné kódy klasifikácií zamestnaní aktívnemu mzdovému obdobiu, tzn. číselník sa ponúka defaultne programovo obmedzený.

Položky sa ďalej využijú napr. v zostave Klasifikácia zamestnania podľa ISCO - neplatné (nevyplnené) kódy nad Pracovnými pomermi.

Platnosť do
Kód zástupcu  

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.