Nastavenie parametrov miezd

Možnosť definovania hodnôt parametrov miezd a personalistiky a zadania ďalších nastavení ovplyvňujúcich správanie modulu.

Túto agendu je možné spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo zložky AbraGen z podzložky Mzdy a personalistika pri Usporiadaní podľa modulov alebo z podzložky Mzdové nastavenia, ak je nastavené Usporiadanie klasické.