Nastavenie parametrov miezd - záložka Prepočet poistných pomerov

V tejto záložke je možné zadať nastavenia údajov potrebných pre správne uskutočnenie prepočtu priebehov poistných pomerov.

Parametre tu zadané sa využijú len vtedy, ak je prenos do poistných pomerov volaný funkciou Prepočet poistenia z agendy Pracovných pomerov. Ak je prenos do poistných pomerov zaistený štandardne z výpočtových schém volaním štandardnej akcie Prenos do poistných pomerov, tak sa hodnoty parametrov pre danú št. akciu zadávajú priamo v príslušnej výp. schéme.

Nastavované údaje:

Názov Popis
Názov položky MLS obsahujúci základ poistenia na starobný dôchodok

Názov položky mzdového listu súhrnného, ktorá obsahuje skorigovaný základ poistenia na starobný dôchodok. Ponúkajú sa na výber položky typu Celé číslo, Číslo nadefinované k danému objektu Mzdový list súhrnný. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Celé číslo so spôsobom editácie Východisková, typu Číslo.

Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Celé číslo, Číslo. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.

Viď Základ StP - celkom (S_RetInsBaseTotal).

Názov položky MLS obsahujúcej základ zdravotného poistenia

Názov položky mzdového listu súhrnného, ktorá obsahuje skorigovaný základ zdravotného poistenia. Ponúkajú sa na výber položky typu Celé číslo, Číslo nadefinované k danému objektu Mzdový list súhrnný. Pri užívateľsky definovaných položkách je na tento účel určená položka typu Celé číslo so spôsobom editácie Východisková, typu Číslo.

Pri užívateľsky definovaných položkách ide o obsah položky "Názov položky" v definícii danej položky. Názov položky zadáte buď z klávesnice alebo si môžete vyvolať ponuku názvov. Po stlačení Alt+ alebo tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) sa v modálnom okne zobrazí zoznam položiek definovaných k danému Business objektu vo forme Dátového modelu zafiltrovaného len podla položiek typu Celé číslo, Číslo. Ponúkajú sa len tie položky, ktoré použitie vo vstupných formulároch podporujú.

Viď ZP základ korigovaný (S_HealthInsBaseCorrect).

Parametre pre akciu prenosu poistných pomerov SP z MLC

Viď popis parametrov pri štandardnej akcii Prenos do poistného pomeru.

Tu je naviac len parameter VERSIONFIELD. Slúžil na prechodné obdobie, kedy došlo k presunu výpočtu poistného z MLS na MLC (viď Zmeny v SP od 1.1.2010). Podľa existencie nenulovej hodnoty v položke uvedenej v tomto parametri sa posudzovalo, či je funkcia volaná pre nejaký spätný prepočet pre prípad, kedy sa poistné ešte vyčísľovalo na MLS a teda sa čerpalo z položiek MLS, ktoré sa následne rozpočítali na MLC na jednotlivé prac. pomery zamestnanca v príslušnom pomere, alebo či sa rovno budú čerpať z príslušných položiek MLC.

Parametre pre akciu prenosu poistných pomerov ZP z MLC Viď popis parametrov pri štandardnej akcii Prenos do poistného pomeru.

Funkcie k tejto záložke:

Ako v záložke Základné parametre.