Nastavenie parametrov miezd - záložka Väzby na premenné

Ako bolo povedané v kap. Definícia miezd a personalistiky, výpočet miezd je realizovaný ako akýsi motor na spracovanie množstva definícií dodávaných výrobcom alebo zavedených užívateľom. Niektoré časti výpočtu sú však natoľko komplikované, že ich nie je možné riešiť definíciou výpočtu prostredníctvom užívateľsky definovateľných výpočtových schém (napr. vyhodnotenie nemocenských dávok, vyčíslenie zrážok, vyčíslenie priemerov a pod.) a preto sú dané pevne v programe. Aby však aj tieto časti programu mohli pružne reagovať na rôzne zmeny sadzieb, limitov, súm a pod. dané legislatívou či užívateľom, sú v týchto miestach programu namiesto konkrétnych hodnôt (sadzieb, limitov, súm) používané kódy, ktoré sa odkazujú na globálne premenné, v ktorých sú konkrétne hodnoty (sadzby, limity, sumy) evidované. Záložka Väzby na premenné slúži práve na zadanie týchto odkazov. Pri výpočte sú potom tieto kódy nahradené konkrétnymi hodnotami (platnými pre mzdové obdobie, v ktorom k výpočtu dochádza), ktoré sú evidované v globálnej premennej, na ktorú sa daný kód odkazuje.

Väzby na premenné sú dodávané výrobcom a v drvivej väčšine prípadov ich užívateľ nebude musieť vôbec meniť. Výnimkou je situácia, kedy si užívateľ namiesto niektorej systémovej globálnej premennej, na ktorú je tu definovaná väzba, zavedie inú svoju vlastnú premennú, v ktorej si bude aktualizovať príslušné hodnoty. Potom je potrebné zodpovedajúcu dodávanú väzbu na systémovú globálnu premennú nahradiť väzbou na vlastnú globálnu premennú. Zmeny vo väzbách na globálne premenné majú vplyv na výpočet miezd.

Záložka obsahuje zoznam existujúcich väzieb s nasledujúcimi položkami:

Názov Popis
Kód Kód používaný v programe pre danú väzbu. Bežnému užívateľovi sa nezobrazuje.
Popis Popis danej väzby. Identifikuje, čoho sa daná väzba týka.
Väzba na premennú

Číselníková položka so zadanou väzbou na príslušnú globálnu premennú. Zadáte kód globálnej premennej alebo ju vyberiete z číselníka globálnych premenných.

Funkcie k záložke Väzby na premenné:

Ako v záložke Základné parametre. Navyše je k dispozícii funkcia:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Pridať väzbu - Umožní pridať novú väzbu na globálnu premennú potrebnú v programe. Bežnému užívateľovi nie je k dispozícii, keďže užívateľské pridávanie týchto väzieb nemá žiadny význam.