Nastavenie parametrov miezd - záložka Základné parametre

V tejto záložke možno navoliť mnoho parametrov platných pre váš modul miezd a personalistiky. Pomocou parametrov môžete ovplyvniť správanie programu podľa vašich požiadaviek.

Nakoľko vám vhodné nastavenie parametrov môže do značnej miery ušetriť prácu a prispôsobiť program vašim potrebám, odporúčame vám, aby ste sa s nimi podrobne zoznámili. Hodnoty niektorých parametrov možno zadať tiež pomocou Sprievodcu nastavením miezd.

Nastavované údaje:

Názov Popis
Výpočtová schéma pre súhrnný ML - RZ po ukončenom PP

Možnosť zadať výpočtovú schému, ktorá sa má použiť pre priradenie na mzdový list súhrnný, ktorý sa vytvára pre potreby vyrovnať so zamestnancom ročné zúčtovanie v prípade, že zamestnanec už ukončil pracovný pomer, tzn. nemá už žiadny platný prac. pomer.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníka Výpočtových schémdefinovaných pre triedu Súhrnný mzdový list. Ak je to definované, tak sa pri vytvorení mzdového listu súhrnného, ktorý vzniká po ukončení prac. pomeru pre účely prenosu preplatku RZÚ z agendy RZÚ, použije ako vzor pre predvyplnenie výpočtovej schémy, ďalej viď Predvypĺňanie položiek a výp.schém pre PL a ML resp. predvyplnenie výp.schém pri založení ML.

Automatický prepočet ML pri jeho uložení Ak je začiarknuté, tak sa ihneď po uložení zadaného čiastkového alebo súhrnného mzdového listu vykoná automaticky Výpočet miezd pre daného zamestnanca, tzn. automaticky sa vyvolá funkcia Výpočet pre zamestnanca, ku ktorému práve uložený mzdový list patrí.
Štruktúra os.čísla zamestnanca

Funkčné tlačidlo na vyvolanie formulára na nastavenie automatického generovania osobného čísla zamestnanca a zadanie jeho štruktúry. Osobné číslo nového zamestnanca môžete pre každého nového zamestnanca zadávať buď sami alebo môžete s výhodou využiť automatické vytváranie. Pre možnosť automatického generovania os. čísla musíte najskôr zvoliť, akú bude mať štruktúru.

Spôsob definície štruktúry os. čísla je podobný ako spôsob definície štruktúry kódu firmy z adresára alebo kódu skladovej karty.

Východiskový typ priemeru pri hromadnom výpočte

Umožňuje nastaviť, ktorá funkcia má byť východisková (prvá v poradí) v rámci multifunkčných tlačidiel Výpočet priemerov v agende Pracovné pomery a Generovanie v agende Priemery. Má význam, pokiaľ chce užívateľ niektorý typ výpočtu uprednostňovať a nechce sa zdržiavať výberom z ponuky podfunkcií.

Po legislatívnych zmenách platných od 1.1.2004 vypočítaný priemer pre nemocenské dávky platí len pre nasledujúci mesiac. Preto nemá príliš praktický význam si ich napočítavať dopredu, ako to bolo skôr (počítali sa typicky vždy na konci štvrťroku pre štvrťrok nasledujúci). Pre priemery na dovolenku to má zmysel aj naďalej. Preto si užívateľ môže nastaviť, ktorá funkcia má byť východisková (prvá v poradí pre dané multifunkčné tlačidlo).

Východisková položka spoločného ML pre zrážky percentom

Tu je možné zadať, ktorá položka sa má defaultne použiť pre výpočet zrážky zadanej percentom. Předvyplňuje se čistým příjmem (MLS:S_NetIncome).

Položka slúži:

 • jednak pre predvyplnenie v prípade zadávania novej definície opakovanej zrážky danej percentom z nejakej položky
 • jednak pre import zrážok daných percentom z XML z predchádzajúceho systému, kedy sa doplnia na záznamy naimportovaných definícií zrážok daných percentom
Zaokrúhľovanie - systémové nastavenie

Nastavenie spôsobu zaokrúhľovania pre nasledujúce údaje:

Nastavenie zaokrúhlenia má dve časti - Systémové nastavenie a užívateľské, viď ďalej. Systémové podlieha update a nie je ho možné editovať.

Zaokrúhľovanie - Použiť vlastné nastavenie Ak je začiarknuté, tak sa sprístupnia položky pre užívateľské nastavenie spôsobu zaokrúhlenia a systémové nastavenia sa potom neuplatnia.

Krátiť pomerný diel odmeny za dlhšie obdobie podľa odpracovanej doby

a

Spôsob krátenia

V tejto dvojici položiek je možné nastaviť, či sa má krátiť pomerná časť odmeny za dlhšie obdobie podľa odpracovanej doby a akým spôsobom, tzn. v akom pomere.

Podľa platnej legislatívy je možné pri výpočte priemerov zahrnúť do vymeriavacích základov za rozhodné obdobia z odmien za dlhšie obdobie vždy len zodpovedajúcu časť, napr. maximálne 1/4, 1/2 a pod.), každopádne táto suma je maximálna a je ju ešte možné krátiť podľa skutočne odpracovanej doby. V takom prípade je potrebné začiarknuť túto položku a zvoliť spôsob krátenia. Ďalej viď Rozpúšťanie dlhodobých odmien do priemeru na dovolenku. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Pozor, ak nemáte k dispozícii údaje o odpracovanej dobe za predchádzajúce obdobie, za ktoré prináleží odmena (pokiaľ začínate s vedením miezd v systéme), tak je potrebné buď túto možnosť krátenia nevoliť alebo si tieto údaje najskôr doplniť, inak by sa krátenie nemalo na základe čoho vykonať. Ako dáta doplniť, viď zadanie a evidencia dát pre priemery spätne.

Nech začíname s vedením miezd v systéme od 4.kvartálu roku 2004. V decembri 2004 bola zamestnancovi vyplatená ročná odmena 1600. Tá by mala vstúpiť do štyroch priemerov počínajúc 1.kvartálom r.2005. Za rok 2004 nech bolo odpracovaných v jednotlivých kvartáloch: 1.Q - 520, 2.Q-530, 3.Q-510, 4.Q-380, teda odmena náleží celkom za 1940 hodín práce. V 4.Q bolo opracovaných 380 hodín, teda koeficient krátenia je 380/1940, čo je menej ako 1/4 a do priemeru z danej odmeny by malo byť započítaných len 313EUR. Ak sú ale v systéme len dáta za 4.Q r. 2004 a údaje za predchádzajúce kvartály neboli doplnené, tak sa koeficient vypočíta ako 380/380, čo je viac ako 1/4. Takže sa do priemeru započíta celá 1/4 odmeny a ku kráteniu nedôjde.

Samotné začiarknutie položky nie je postačujúce na to, aby sa vykonalo príslušné krátenie. Krátenie sa vykoná samozrejme na základe výpočtových vzorcov, v ktorých sa použije výpočtová funkcia zohľadňujúca práve stav začiarknutia tejto položky, viď napr. výpočet položky Priemer na dovolenku.

Pokiaľ by ste používali vlastné výpočtové vzorce, v ktorých by ste túto položku nezohľadňovali, tak by jej začiarknutie bolo bezpredmetné.

Pri výpočte mzdy zohľadniť neprítomnosti zadané v agende Neprítomnosti

Tu je možné nastaviť, či sa majú pri výpočte mzdy zohľadňovať zadané krátkodobé neprítomnosti z agendy neprítomností. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Parameter sa nevzťahuje na dlhodobé neprítomnosti.

Samotné začiarknutie položky nie je postačujúce na to, aby sa vykonalo príslušné zohľadnenie neprítomností. Zohľadnenie neprítomností sa vykoná samozrejme na základe aktuálnych výpočtových schém, podľa ktorých prebieha výpočet miezd. V dodávaných výpočtových schémach sa zohľadňuje práve stav začiarknutia tejto položky.

Pokiaľ by ste teda používali vlastné výpočtové vzorce, v ktorých by ste túto položku nezohľadňovali, tak by jej začiarknutie bolo bezpredmetné.

Pokiaľ teda je položka začiarknutá, tak pri výpočte celkovej doby neprítomností rôznych typov na mzdovom liste sa vypočítajú údaje zo záznamov neprítomností zadaných pre daného zamestnanca za počítané mzdové obdobie v agende Neprítomností. K nim sa príp. pripočíta údaj o dobe absencie ručne zadaný na mzdovom liste (napr. viď položky Platené voľno hodiny (S_PaidFree), Čerp.dovolenka dňami (S_Holiday) a pod.), no nemá veľký zmysel kombinovať oboje.

Existujú teda rôzne Možnosti zadávania krátkodobých neprítomností a podľa toho, ktorú zvolíte, si nastavíte tento parameter:

 • Pokiaľ chcete využívať agendu neprítomností na podrobnú evidenciu krátkodobých neprítomností a súčasne na automatický výpočet celkovej doby neprítomnosti - potom túto položku ponechajte začiarknutú.
 • Pokiaľ chcete využívať agendu neprítomností na podrobnú evidenciu krátkodobých neprítomností, ale nie na automatický výpočet celkovej doby neprítomnosti - potom túto položku musíte mať nezačiarknutú.
 • Ak nechcete využívať agendu neprítomností pre krátkodobé neprítomnosti vôbec - odporúčame túto položku odčiarknuť, aby zbytočne nezdržiavala výpočet.
Umožniť zadávanie neprítomností z nemocenských dávok spätne Možnosť zapnúť špeciálny režim spätného zadania neprítomností z nemocenských dávok.
Pri založení/ukončení PP vytvárať/ukončovať poistné pomery

Ak je zadaná hodnota Automaticky, tak:

 • Pri založení prac. pomeru (iného typu ako dohody) - automaticky vygeneruje zodpovedajúci záznam o zahájení poistného pomeru s preferovaným kódom na záložky Priebeh sociálneho poistenia resp. Priebeh zdravotného poistenia daného zamestnanca. Vygeneruje sa len, pokiaľ ide o nový PP a zamestnanec má byť z jeho titulu poistený (tzn. má začiarknutú položku Počítať poistenie) a pokiaľ zatiaľ v priebehu soc. resp. zdrav. poistenia neexistuje žiadny záznam.

  Pri založení prac. pomeru typu dohoda sa zakladá záznam len pre SP (ak je tu zadaná hodnota Automaticky a je začiarknutá položka Počítať poistenie). Záznam priebehu ZP sa automaticky nezakladá.

  K priebehu SP v prípade dohôd: Záznam priebehu SP sa zakladá bez ohľadu na typ dohody - aj keď sa účasť na jednotlivých čiastkových poistených sociálneho poistenia rôznia v závislosti na mnohých faktoroch (príjem a vek študenta, poberanie starobného resp. invalidného poistenia, pravidelnosť/nepravidelnosť príjmu). Ak by to užívateľovi nevyhovovalo, môže ho podľa potreby upraviť či vymazať.
  K priebehu ZP v prípade dohôd: Defaultne sa priebeh ZP nezakladá, pretože "dohodár" sa za zamestnanca na účely ZP automaticky nepovažuje odo dňa vzniku (začiatku) daného pracovneprávneho vzťahu, ale len v dňoch, ktoré reálne odpracoval (mal príjem).

  Vyššie uvedené platí od 1.1.2013. Aktuálne môže byť inak (keďže sa legislatívne pokyny v tomto smere rýchle menia).

  Preferovaný kód soc.poistenia je jeden pre všetky soc. poistenia a prevezme sa z globálnej premennej S_SocPojKod. Preferovaný kód zdrav. poistenia sa prevezme z údajov príslušnej zdravotnej poisťovne.

  Pokiaľ je pracovný pomer založený so začiarknutým parametrom Dlhodobo nezamestnaný, nedôjde k založeniu Priebehu sociálneho poistenia ani v prípade, že je zadaná hodnota Automaticky.

 • Pri ukončení PP sa posledný neukončený záznam ukončí dátumom konca PP. A naopak, pokiaľ sa skôr zadané ukončenie PP zruší, tak sa program pokúsí otvoriť už uzavreté poistenie. Vyhľadá sa poistný pomer s dátumom menším alebo rovnakým ako je dátum ukončenia PP a pri tomto poistení sa zruší dátum ukončenia poist pomeru. Pokiaľ sa nenájde poistný pomer vhodný na automatické otvorenie, musí si poistné pomery užívateľ ošetriť ručne. V oboch prípadoch sa zobrazí príslušné upozornenie.
 • Funkcie k tejto agende

  Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
  Help F1
  Vytvoriť správu Ctrl +M -  
  Opraviť F4 - Opravy v nastavení niektorých parametrov, ktoré môžu mať vplyv na spočítané mzdy, môžu spôsobiť zhodenie príznaku správnosti výpočtu miezd.
  Občerstviť F11 -
  Sledovanie zmien

  Ctrl +S

  alebo

  Shift +Ctrl +S

  -

  Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

  Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

  V editačnom režime platia podobné zásady ako pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre klasický režim editácie v číselníkoch.