Sprievodca nastavením miezd - popis

V nasledujúcom texte uvedieme, ktoré informácie pomocou tohto sprievodcu môžete nastavovať. V každej časti je uvedený názov adekvátnej agendy, resp. jej časti, v ktorej je možné vykonávať rovnaké nastavenie bez sprievodcu. Popis jednotlivých položiek nájdete vždy pri popise adekvátnej agendy.

Pokiaľ nebudete mať príslušné prístupové práva k niektorej agende, ktorej údaje sa prostredníctvom tohto sprievodcu nastavujú, program vás na to v príslušnom kroku sprievodcu upozorní a zadanie údajov pre túto agendu nepovolí vykonať!!!

1.krok - Mzdové obdobia

Tento krok sprievodcu sa ponúka len vtedy, ak nie je zatiaľ žiadne mzdové obdobie zadané. V opačnom prípade sa preskočí.

V tomto prvom kroku môžete zadať, pre aké fiškálne obdobie si želáte vygenerovať mzdové obdobie, od akého mesiaca v danom období a či si želáte príp. vygenerovať i mzdové obdobia pre ďalšie mesiace daného kalendárneho roku. Podľa nastavení, ktoré tu vykonáte, sprievodca v ďalších krokoch požadované mzdové obdobia vygeneruje (pokiaľ je ich potrebné generovať, tzn. ak neboli zadané už skôr, napr. priamo v agende mzdových období).

Ďalej je možné nastaviť, že sa prvé založené mzdové obdobie má rovno inicializovať. V rámci inicializácie spustenej tu prebehne aj vytvorenie konkrétnych zmien na prvé mzd. obdobie podľa prac. kalendárov v rámci kroku Prehľad pracovných kalendárov, ale neprebehne automatické vygenerovanie mzdových listov. Mzdové listy sa totiž generujú pre platné pracovné pomery a nepredpokladá sa, že by tie boli v tomto okamihu už zadané (keďže tento krok sprievodcu sa ponúka len vtedy, ak ešte nie je zadané žiadne mzdové obdobie a zamestnanca a pracovné pomery bez existencie mzd. obdobia zadávať nie je možné (zmazanie mzd. obdobia spätne nie je potrebné zohľadňovať, pretože nemá žiadny praktický význam).

Ak nie je obdobie inicializované, nie je možné zadávať mzdové listy, spracovávať mzdy atď. Každopádne inicializácia sa štandardne vykonáva v rámci agendy Mzdová uzávierka voľbou Inicializácia mzd. období, kde je tiež možné nastaviť, aby sa rovno k platným prac. pomerom automaticky vygenerovali mzdové listy atď. Inicializáciu v rámci agendy mzdovej uzávierky s automatickým vygenerovaním ML však môžete spustiť i kedykoľvek neskôr (keď budete mať zadané prac. pomery) alebo si mzdové listy môžete nechať vygenerovať priamo v agende ML vyvolaním funkcie Generovať.

Adekvátna agenda: Mzdové obdobia, funkcia Nový resp. Generovať v záložke Zoznam

2. krok - Všeobecné nastavenie

Tu môžete nastaviť, podľa čoho budete chcieť vyberať zamestnanca zo zoznamu zamestnancov, príp. nastaviť štruktúru, podľa ktorej sa má vytvárať a predvypĺňať osobné číslo zamestnanca.

Adekvátna agenda: Nastavenie parametrov miezd

Pokiaľ boli hodnoty zadané už skôr (v predošlom spustení sprievodcu alebo adekvátnej agendy), tak sú tieto hodnoty predvyplnené s možnosťou ich zmeny.

3. krok - Nastavenia uzávierkových údajov

Nevyhnutné nastavenia na to, aby bolo možné vykonať uzávierku mzdových období a generovať účtovné zápisy a podklady pre platobné príkazy resp. požiadavky na platobné príkazy. Ide o údaje, ktoré nemôžu byť dodávané výrobcom v rámci dodávaných definícií uzávierky a definícií platieb, ale bez ktorých nie je možné uzávierku mzdového obdobia úspešne vykonať!!! Pokiaľ na doplnenie tu zadávaných údajov nevyužijete tento krok Sprievodcu, tak musíte tieto údaje doplniť do definícií uzávierky resp. do definícií platieb ručne.

Adekvátne agendy: Definícia uzávierky, Definícia platieb a Nastavenie parametrov miezd - záložka Nastavenie pre uzávierku.

Ak je začiarknutá položka Vyplniť do všetkých definícií uzávierky rovnaký rad dokladov, prebehne kontrola, či je už vybraný typ organizácie. Pokiaľ sa zistí, že typ organizácie nie je nastavený, tak sa užívateľovi ponúkne spustenie sprievodcu nastavením firmy. V sprievodcovi nastavením firmy je možné zvoliť typ organizácie, po jeho nastavení sa načítajú príslušné definície z dodávaných inicializačných dát.

Ďalej sa sprístupní položka na výber zodpovedajúceho radu a jej vyplnenie je potom povinné. Rad uzávierkových dokladov tu zadaný sa doplní do všetkých definícií uzávierky, ktoré sú k dispozícii v agende Definícií uzávierky, viď položka Rad uzávierkových dokladov v záložke Detail agendy Definícia uzávierky.

Na ďalšie úpravy definícii uzávierky je potrebné použiť plnú agendu Definícia uzávierky, ktorú môžete vyvolať priamo z tohto okna Sprievodcu stlačením tlačidla . Funkčné tlačidlo vyvolá agendu Definícia uzávierky a otvorí ju "cez" agendu Sprievodcu nastavením miezd. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Definícia uzávierky. Po vykonaní požadovaných zmien, otvorenú agendu definícii uzávierky zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali, a pokračovať v ďalšom nastavení.

Existuje viacero možností, ako zavrieť agendu. Pokiaľ sa chcete vrátiť späť do sprievodcu, zatvorte len aktuálne otvorenú agendu Obdobie. Pokiaľ si spolu s ňou zavriete aj agendu Sprievodcu, vrátite sa buď do hlavného okna aplikácie (ak máte otvorenú ešte inú agendu), alebo rovno do okna na spúšťanie agend. Pokiaľ budete chcieť v Sprievodcovi pokračovať, budete si ho musieť znovu spustiť.

Ak spúšťate Sprievodcu nastavením opakovane a uzávierkové rady dokladov ste si predtým zadali do definícií uzávierky ručne (napr. iný rad pre každú definíciu), potom ponechajte nezačiarknuté. V opačnom prípade by sa vám totiž vami ručne zadané rady nahradili radom zvoleným v rámci tohto kroku sprievodcu.

Ďalej ak je začiarknutá položka Vyplniť do všetkých definícií platobných príkazov rovnaký zdrojový účet, tak sa sprístupní položka zadania vlastného bankového účtu a jej vyplnenie je potom povinné. Účet tu zadaný sa doplní do všetkých definícií platieb, viď položka Zdrojový účet v záložke Detail agendy Definícia platieb. Na úpravy je potrebné použiť plnú agendu Definícia platieb, ktorú môžete vyvolať priamo z tohto okna Sprievodcu stlačením tlačidla . Funkčné tlačidlo vyvolá agendu Definícia platieb a otvorí ju "cez" agendu Sprievodcu nastavením miezd. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Definícia platieb. Po vykonaní požadovaných zmien, otvorenú agendu Definícií platieb zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali a pokračovať v ďalšom nastavení.

Ak spúšťate Sprievodcu nastavením opakovane a vlastné účty ste si predtým zadali do definícií platieb ručne (napr. iné pre každú definíciu), potom ponechajte nezačiarknuté. V opačnom prípade by sa vám totiž vami ručne zadané účty nahradili účtom zvoleným v rámci tohto kroku sprievodcu.

Ďalej tu je možné zadať firmu, ktorá sa má predvypĺňať a generované podklady pre požiadavky na platobné príkazy resp. na požiadavky na platobné príkazy. Keďže je na nich Firma povinná, aj tu ide o povinnú položku.

Firmu na predvypĺňanie pre podklady pre platobné príkazy z miezd je možné zadať tiež v Nastavenie miezd - nastavenie pre uzávierku.

Po stlačení tlačidla Ďalší môžete pokračovať ďalším krokom sprievodcu.

4. krok - Ročné zúčtovanie ZP

V tomto kroku sprievodcu zadáte všetky údaje nevyhnutné pre vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Pre podrobnejší popis jednotlivých tu zobrazených položiek viď popis rovnomenných položiek v agende Nastavenie parametrov miezd - záložka Ročné zúčtovanie ZP.

Adekvátna agenda: Nastavenie parametrov miezd - záložka Ročné zúčtovanie ZP

5. krok - Prehľad požadovaných akcií

V tomto kroku sprievodcu zobrazí rekapituláciu akcií, ktoré požadujete vykonať, podľa nastavení, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch sprievodcu. Pokiaľ s nejakým krokom nesúhlasíte alebo chcete ešte zadanie pozmeniť, môžete sa vrátiť späť do predchádzajúcich krokov a vykonať príslušnú úpravu zadaní. Po stlačení tlačidla Dokončiť systém požadované akcie vykoná a uloží. Pokiaľ narazí počas ich vykonávania na nejaký problém (chybne či neúplne zadanie a pod.), vypíše informačné hlásenie. V opačnom prípade rovno pokračuje ďalším krokom sprievodcu a postupným zobrazovaním záznamov vo vybraných číselníkoch nevyhnutných pre ďalšiu prácu v module Mzdy a personalistika s možnosťou rovno si príslušnú agendu otvoriť a vykonať úpravy, viď ďalej.

6. krok - Mzdové obdobia

Zobrazí pre účely kontroly prehľad doteraz existujúcich záznamov mzdových období, ktoré vygeneroval sprievodca podľa vašej požiadavky v prvom kroku sprievodcu, príp. ktoré ste už mali zadané skôr. Pre podrobnejší popis jednotlivých tu zobrazených položiek viď popis rovnomenných položiek v agende Mzdové obdobia.

Adekvátna agenda: Mzdové obdobia

K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Ak chcete urobiť nejaké zmeny, príp. si priamo pridávať ďalšie mzdové obdobia, môžete si priamo z tohto okna Sprievodcu vyvolať plnú agendu mzdových období pomocou funkcie . Funkcia vyvolá agendu Mzdových období a otvorí ju "cez" agendu Sprievodca nastavením miezd. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Mzdových období. Po vykonaní požadovaných zmien, otvorenú agendu Mzdových období zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali a pokračovať v nastavení stlačením tlačidla Ďalšie.

7. krok - Prehľad pracovných kalendárov

Zobrazí pre účely kontroly prehľad doteraz existujúcich záznamov pracovných kalendárov, ktoré sa naplnili podľa defaultne dodávaných dát, príp. ktoré ste si zadali sami už skôr. Pre podrobnejší popis jednotlivých tu zobrazených položiek viď popis rovnomenných položiek v agende Pracovné kalendáre.

Adekvátna agenda: Pracovné kalendáre

K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Ak chcete urobiť nejaké zmeny, príp. si priamo pridávať ďalšie pracovné kalendáre príp. generovať podľa nich dni, môžete si priamo z tohto okna Sprievodcu vyvolať plnú agendu Pracovné kalendáre pomocou funkcie . Funkcia vyvolá agendu Pracovné kalendáre a otvorí ju "cez" agendu Sprievodcu nastavením miezd. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Pracovné kalendáre. Po vykonaní požadovaných zmien, otvorenú agendu Pracovné kalendáre zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali a pokračovať v nastavení stlačením tlačidla Ďalšie.

Ak bol v rámci tohto spustenia sprievodcu ponúkaný 1. krok sprievodcu - Mzdové obdobia a bolo v ňom začiarknuté Iniciovať prvé mzd. obdobie, tak po stlačení tlačidla Ďalšie prebehne vygenerovanie konkrétnych kalendárov, tzn. vytvoria sa vo všetkých existujúcich pracovných kalendároch chýbajúce zmeny v inicializovanom mzdovom období a to podľa vzoru pre generovanie definovanom pre daný prac. kalendár, ďalej viď Generovanie pracovných kalendárov.

8. krok - Globálne premenné

Zobrazí pre účely kontroly a doplnenia globálne premenné, ktoré majú začiarknuté políčko Ponúkať v sprievodcovi. Ide o globálne premenné, ktoré nie je možné jednoznačne defaultne predvyplniť, je preto potrebné, aby ich skontroloval a prípadne zadal užívateľ podľa svojich potrieb.

Adekvátna agenda: Globálne premenné

K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Ak chcete doplniť požadované údaje, môžete si priamo z tohto okna Sprievodcu vyvolať plnú agendu Globálnych premenných pomocou funkcie . Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • upraviť vybrané
  • upraviť všetky

Na základe tejto voľby funkcia vyvolá agendu Globálne premenné a otvorí ju "cez" agendu Sprievodcu nastavením miezd. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Na základe tejto voľby funkcie sa takto odtiaľto vyvolaný číselník globálnych premenných otvorí buď zafiltrovaný a to za vybrané globálne premenné, ktoré majú začiarknuté políčko Ponúkať v sprievodcovi, alebo nefiltrovaný, tzn. so všetkými globálnymi premennými.

V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak ide o číselník podporujúci prácu so skupinami záznamov a aktuálne používaná skupina požadované záznamy nezahŕňa, prípadne ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom nie dokladovej agendy a preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s tzv. červeným obmedzením, ako je to v prípade vyvolania dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu.

Pozor, toto "zafiltrovanie číselníka", s ktorým sa odtiaľto vyvolaný číselník otvorí, nie je možné užívateľsky zrušiť. (Na rozdiel od červeného obmedzenia v dokladových agendách, ktoré je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť).)

Po vykonaní požadovaných zmien môžete otvorenú agendu Globálne premenné zase zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali, a pokračovať v nastavení stlačením tlačidla Ďalšie.

9. krok - Pracovné zaradenie

Zobrazí pre účely kontroly prehľad doteraz existujúcich záznamov pracovných zaradení, ktoré sa naplnili podľa defaultne dodávaných dát, príp. ktoré ste si zadali sami už skôr. Pre podrobnejší popis jednotlivých tu zobrazených položiek viď popis rovnomenných položiek v agende Pracovné zaradenia.

Adekvátna agenda: Pracovné zaradenie

K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Ak chcete urobiť nejaké zmeny, príp. si priamo pridávať ďalšie pracovné zaradenia, môžete si priamo z tohto okna Sprievodcu vyvolať plnú agendu Pracovných zaradení pomocou funkcie . Funkcia vyvolá agendu Pracovných zaradení a otvorí ju "cez" agendu Sprievodcu nastavením miezd. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Pracovných zaradení. Po vykonaní požadovaných zmien, otvorenú agendu Pracovných zaradení zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali a pokračovať v nastavení stlačením tlačidla Ďalšie.

10. krok - Zdravotné poisťovne

Zobrazí pre účely kontroly prehľad doteraz existujúcich záznamov zdravotných poisťovní, ktoré sa naplnili podľa defaultne dodávaných dát, príp. ktoré ste si zadali sami už skôr. Pre podrobnejší popis jednotlivých tu zobrazených položiek viď popis rovnomenných položiek v agende Zdravotné poisťovne. Pri zdrav. poisťovniach je potrebné doplniť najmä miestne príslušné čísla účtov a variabilné symboly, keďže sa na ne odkazujú defaultne dodávané definície platieb. Pokiaľ by boli nezadané, nebolo by možné v rámci mzdovej uzávierky podklady pre platobné príkazy zdrav. poistení úspešne generovať. Viď Podklady pre plat. príkazy z miezd.

Adekvátna agenda: Zdravotné poisťovne

K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Ak chcete doplniť požadované údaje, môžete si priamo z tohto okna Sprievodcu vyvolať plnú agendu Zdravotných poisťovní pomocou funkcie . Funkcia vyvolá agendu Zdravotné poisťovne a otvorí ju "cez" agendu Sprievodcu nastavením miezd. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Zdravotné poisťovne. Po vykonaní požadovaných zmien, otvorenú agendu Zdravotných poisťovní zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali a pokračovať v nastavení stlačením tlačidla Ďalšie.

11. krok - Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS)

Zobrazí pre účely kontroly prehľad doteraz existujúcich záznamov dôchodcovských správcovských spoločností (DSS), ktoré sa naplnili podľa defaulte dodávaných dát, príp. ktoré ste si zadali sami už skôr. Pre podrobnejší popis jednotlivých tu zobrazených položiek viď popis rovnomenných položiek v agende DSS.

Adekvátna agenda: Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS)

K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Ak chcete doplniť požadované údaje, môžete si priamo z tohto okna Sprievodcu vyvolať plnú agendu DSS pomocou funkcie . Funkcia vyvolá agendu DSS a otvorí ju "cez" agendu Sprievodcu nastavením miezd. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy DSS. Po vykonaní požadovaných zmien, otvorenú agendu DSS zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali a pokračovať v nastavení stlačením tlačidla Ďalšie.

12. krok - Správcovia doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)

Zobrazí pre účely kontroly prehľad doteraz existujúcich záznamov správcov doplnkového dôchodkového sporenia (DDS), ktoré sa naplnili podľa defaultne dodávaných dát, príp. ktoré ste si zadali sami už skôr. Pre podrobnejší popis jednotlivých tu zobrazených položiek viď popis rovnomenných položiek v agende DDS. Pri DDS je potrebné doplniť najmä miestne príslušné čísla účtov a variabilné symboly, keďže sa na ne odkazujú defaultne dodávané definície platieb. Pokiaľ by boli nezadané, nebolo by možné v rámci mzdovej uzávierky podklady pre platobné príkazy doplnkového sporenia úspešne generovať. Viď Podklady pre plat. príkazy z miezd.

Adekvátna agenda: Správcovia doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)

K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Ak chcete doplniť požadované údaje, môžete si priamo z tohto okna Sprievodcu vyvolať plnú agendu DDS pomocou funkcie . Funkcia vyvolá agendu DDS a otvorí ju "cez" agendu Sprievodcu nastavením miezd. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy DDS. Po vykonaní požadovaných zmien, otvorenú agendu DDS zase môžete zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali a pokračovať v nastavení stlačením tlačidla Ďalšie.

13. krok - Definícia platieb

Tento krok sa ponúka len, ak existujú záznamy definícií platieb s nevyplnenými povinnými údajmi. Zobrazí pre účely kontroly a doplnenia povinných údajov pre uzávierku záznamy definícií platieb, ktoré nemajú vyplnený vlastný alebo cieľový účet. Taká definícia je neúplná a pokiaľ ju nedoplníte, nebude podľa nej možné poriadne generovať Podklady pre plat. príkazy z miezd.

Adekvátna agenda: Definícia platieb

K dispozícii je štandardná funkcia Občerstviť. Ak chcete doplniť požadované údaje, môžete si priamo z tohto okna Sprievodcu vyvolať plnú agendu Definícií platieb pomocou funkcie . Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • upraviť nevyplnené
  • upraviť všetky

Na základe tejto voľby funkcia vyvolá agendu Definície platieb a otvorí ju "cez" agendu Sprievodcu nastavením miezd. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Na základe tejto voľby funkcie sa takto odtiaľ vyvolaný číselník definícií platieb otvorí buď zafiltrovaný a to za vybrané nevyplnené definície, alebo nefiltrovaný, tzn. so všetkými definíciami platieb.

V takto otvorenom číselníku sa samozrejme požadované záznamy nezobrazia, ak boli medzitým v číselníku skryté alebo ak ide o číselník podporujúci prácu so skupinami záznamov a aktuálne používaná skupina požadované záznamy nezahŕňa, prípadne ak je v číselníku nastavený východiskový filter, ktorý požadované záznamy nezahŕňa.

Tu ide o vyvolanie číselníka so zviazaným záznamom nie dokladovej agendy a preto tu nie je možné realizovať otvorenie agendy s tzv. červeným obmedzením, ako je to v prípade vyvolania dokladovej agendy so zviazanými dokladmi k aktuálnemu záznamu.

Pozor, toto "zafiltrovanie číselníka", s ktorým sa odtiaľto vyvolaný číselník otvorí, nie je možné užívateľsky zrušiť. (Na rozdiel od červeného obmedzenia v dokladových agendách, ktoré je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť).)

Po vykonaní požadovaných zmien môžete otvorenú agendu Definícií platieb zase zavrieť a vrátiť sa tak do toho okna sprievodcu, z ktorého ste ju vyvolali, a pokračovať v nastavení stlačením tlačidla Ďalšie.

14. krok - Hotovo

Ukončenie sprievodcu nastavením.

Týmto skončil Sprievodca nastavením miezd. Majte ale prosím, na pamäti, že tým zďaleka neboli vyčerpané všetky možnosti nastavenia, ktoré systém má. Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, tento Sprievodca je pomocníkom pre najzákladnejšie nastavenia minimálne nutné k tomu, aby ste mohli v systéme zadať zamestnancov a ich prac. pomery atď. a začať spracovávať mzdy. Ďalej by ste mali skontrolovať príp. upraviť minimálne globálne premenné a nastavenie predvypĺňaných položiek a priradenie výpočtových schém pri druhoch prac. pomerov.