Význam a editácia globálnych premenných

Táto kapitola popisuje význam tých globálnych premenných, ktorých význam nie je jasný priamo z ich názvu. Keďže globálnych premenných je mnoho, tak je táto pasáž kvôli prehľadnosti a ľahšiemu vyhľadaniu rozdelená:

  • Zoznam GP abecedne - tu môžete nájsť hľadanú glob. premennú podľa názvu v abecednom radení
  • Vlastný popis GP - v tejto časti je potom uvedený význam jednotlivých glob. premenných

Hodnoty globálnych sa zisťujú pri výpočte prostredníctvom na to určených funkcií, viď tiež popis mzdových funkcií dostupných v programe. Pri tlačení reportov je potrebné dať pozor na dátum, ku ktorému sa hodnoty globálnych premenných tlačia. Viď popis funkcie WageConstant.

Pri vymenovaných globál. premenných sú ako príklad uvedené konkrétne hodnoty platné v legislatíve k nejakému dátumu (taktiež uvedený ďalej) (Ako už bolo povedané vyššie, v prípade zmeny legislatívy vám budú dodané aktualizácie vo forme update, pokiaľ ho máte objednaný.) Rovnako je pri väčšine globálnych premenných uvedená poznámka objasňujúca, čoho sa daná premenná týka, tzn. akého zákona, vyhlášky atď.

Kvôli lepšej identifikácii niektorých ďalej popísaných položiek je uvedený aj ich konkrétny názov (italikou), príp. vrátane skratky agendy, do ktorej položka patrí, viď identifikácia popisovaných položiek. Podľa tohto názvu je tiež možné položky jednoducho vyhľadávať (viď full-textové hľadanie v helpe).

Legislatíva sa priebežne mení. Tým pádom niektoré skôr zavedené globálne premenné nemusia mať aktuálne žiaden význam a buď už nevstupujú (nie sú obsiahnuté v aktuálne platných výpočtových vzorcoch) alebo v nich obsiahnuté sú, ale iným spôsobom je zaistené, že výpočet neovplyvní (napr. tým, že sa násobí s inou hodnotou, ktorá je aktuálne nulová alebo tým, že samé majú aktuálne nulovú hodnotu prípadne hodnotu, ktorá je z titulu typu premennej neutrálna).

Preto musíte venovať pozornosť aktuálne platnej legislatíve a venovať pozornosť len tým globálnym premenným, ktoré sú aktuálne legislatívne podložené, hlavne vtedy, pokiaľ si globálne premenné či vzorce definujete vlastné a nevyužívate tie, ktoré sú dodávané výrobcom.