Základné typy a sadzby nemocenských dávok, výpočet ND

Nemocenské dávky sú v systéme podchytené nasledovne:

Ďalej je kvôli prehľadu stručne uvedený spôsob výpočtu a väzby na globálne premenné:

Základné typy nemocenských dávok

Základné typy nemocenských dávok sú registrované v repository. Sú užívateľsky nemenné. Môžu mať rozdielny obsah len v lokalizovaných verziách (podľa legislatívy v danej krajine). Z číselníka sa zapisujú na hlavičky nemocenských dávok. Slúži na rozlíšenie dávok pre účely výkazov, prípadne súčtov do ďalších agend.

Z historických dôvodov sú k dispozícii všetky typy nemocenských dávok bez ohľadu na to, či má daný daný typ využitie v aktuálne platnej legislatíve. Dávajte si preto pri zadávání nového záznamu pozor, aký základný typ vyberáte pri definícii druhu nem. dávky.

Základné typy nemocenských dávok sú nasledujúce:

Číslo Typ nemocenskej dávky Popis
0 Pracovná neschopnosť

Ide o dávku Nemocenské. Nemocenské prináleží zamestnancovi, ktorý je uznaný dočasne práce neschopným na výkon svojho doterajšieho zamestnania kvôli chorobe, úrazu alebo z dôvodu poskytovania kúpeľnej starostlivosti. Nemocenské prináleží taktiež zamestnancovi počas doby karantény (karanténa nie je uznanou prac. neschopnosťou, len zamestnancovi prináleží nemocenské). Zamestnanec nesmie mať počas tejto doby započítateľný príjem z činnosti zakladajúcej účasť na nem. poistení, z ktorej je táto dávka poskytovaná.

Príklady dodávaných druhov nem. dávok tohto typu:

 • NEM (Choroba)
 • CHP (Choroba z povolania)
 • KAR (Karanténa)
 • A pod.
1 Materská dovolenka

Ide o dávku Peňažná pomoc v materstve (PPM), ktorú zamestnankyňa má nárok poberať počas doby svojej materskej dovolenky. Materská dovolenka prináleží zamestnankyni počas doby 28, výnimočne 37 týždňov, pričom ju nastupuje spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. V niektorých prípadoch zákon stanoví aj kratšiu dobu materskej dovolenky. Zamestnanec nesmie mať počas tejto doby započítateľný príjem z činnosti zakladajúcej účasť na nem. poistení, z ktorej je táto dávka poskytovaná.

Po skončení materskej dovolenky prislúcha žene na jej žiadosť tzv. rodičovská dovolenka, počas ktorej môže poberať rodičovský príspevok.

2 Ošetrovanie člena rodiny

Ide o dávku Podpora pri ošetrovaní člena rodiny (POČR). POČR prináleží zamestnancovi z dôvodu starostlivosti o choré dieťa mladšie ako 10 rokov, resp. o dieťa do 10 rokov veku z iných kvalifikovaných dôvodov, či pri ošetrovaní iného člena rodiny, ktorého stav starostlivosť inej osoby vyžaduje.

3 Vyrovnávací príspevok v tehotenstve Ide o dávku Vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve. Jej účelom je vyrovnanie rozdielu medzi mzdou, ktorú tehotná žena dosahovala pred prevedením na inú prácu a mzdou potom, kedy zníženie nie je jej zavinením.
4 Jednorazová čiastka (dávka) Jednorazová čiastka(dávka) slúži predovšetkým pre Slovensko, kde je napr. pohrebné jednorazovou nem. dávkou).
5 Oprava Základný typ Oprava potom slúži pre potreby zadania korekcií všetkých vyššie uvedených dávok, opravy sa vypočítavajú zvlášť.

Pri jednotlivých základných typoch je možné ďalej zvoliť, či pôjde o výpočet podľa sadzieb a koľko dní maximálne môže byť v jednotlivých sadzbách preplatené, alebo či pôjde o preplatenie jednorazovou čiastkou (v tom prípade nemá význam počty dní v sadzbách zadávať).

Sadzby nemocenských dávok

Počet aktuálne platných sadzieb pre každý základný druh nemocenskej dávky je podľa legislatív v rôznych krajinách odlišný a je preto pevne daný v programe pre každú lokalizáciu.

Čo je Nízka sadzba ND a čo je Normálna sadzba ND je nastavené v nastavení parametrov miezd v záložke Väzby na premenné odkazom na príslušné globálne premenné.

Číselník druhov nemocenských dávok

Číselník druhov nemocenských dávok je užívateľsky dostupný a je podkladom pre vyplnenie hlavičky nemocenskej dávky. Číselník druhov nemocenských dávok viď samostatná kapitola.

Výpočet nem. dávok

Čiastka nem. dávky sa spočíta nasledovne:

 • Čiastka denného vymeriavacieho základu (DVZ):
  • Čiastka až do hranice vypočítanej ako podiel maxima vymeriavacieho základu na nemoc. poistenie Max. základ NP,GP (MLS:S_SickInsBaseMaxTotal) a počtu kal. dní v roku sa započíta do DVZ v plnej výške.
  • K čiastke nad touto hranicou sa neprihliada.
 • Čiastka nem. dávky:
  • znížená sadzba daná v glob. premennej S_NDSaz01 (k 1.1.06 25%) z DVZ - nemocenská dávka za jeden deň pre prvé 3 dni pracovnej neschopnosti (zaokrúhlené (do 31.12.2008) smerom nahor na celé Sk, po 1.1.2009 viď Zaokrúhľovanie po konverzii)
  • normálna sadzba daná v glob. premennej S_NDSaz02 (k 1.1.06 55%) z DVZ - nemocenská dávka za jeden deň pre 4. až 10. deň prac. neschopnosti (zaokrúhlené (do 31.12.2008) smerom nahor na celé Sk, po 1.1.2009 viď Zaokrúhľovanie po konverzii)

Počet dní použitia zníženej sadzby z denného vymeriavacieho základu nemocenskej dávky je daný číselníkom druhov nemocenských dávok.