Defaultné dáta a update vybraných mzdových agend

Keďže pri mzdách a personalistike je situácia ohľadom dodávaných defaultných dát a ich zálohovania a update vzhľadom na zmeny legislatívy a definície, ktoré si zaviedol sám užívateľ, zložitejšia, venujeme jej túto kapitolu. Bežný užívateľ sa nemusí touto problematikou zaoberať.

Defaultne dodávané dáta a update v niektorých mzdových agendách:

Agenda Default
data
Poznámka k update tabuľky
Mzdové obdobia (WagePeriods) --- ---
Daňové tabuľky (WageTaxTable) (WageTaxTable2) Áno

Číselník je dodávaný predvyplnený definíciami daň. tabuliek, ktoré sú označené ako systémové. Aktualizácia podľa platnej legislatívy je predmetom update.

Systémové daň. tabuľky nie je možné meniť, ale môže existovať súbežne systémová a užívateľská tabuľka pre rovnaký dátum platnosti. Popis pravidiel pre uplatnenie tabuliek v tomto prípade, viď Možnosti zmien a použitia daňových tabuliek pri výpočte.

Globální proměnné, hodnoty globálních proměnných (WageConstants), (WageConstantValues) Áno Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami. Dodávané globálne premenné sú definované ako systémové. Pri systémových si užívateľ môže pridať užívateľskú hodnotu. Update užívateľskú hodnotu nepremaže, len pridá príp. ďalšiu dodávanú hodnotu. Popis pravidiel pre uplatnenie hodnôt globálnych premenných v tomto prípade, viď Možnosti zmien globálnych premenných, použitie pri výpočte.

Hranice globálnych premenných (WageConstantIntervals)

Áno  
Výpočtové schémy a v nich obsiahnuté definície výpočtov položiek (CalcCharts) (CalcExpressions) (CalcFields) (CalcUserExpressions) (CalcUserFields) Áno

Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami. Dodávané výp. schémy sú definované ako systémové. Definície výpočtov v nich obsiahnutých položiek majú dve časti: dodávané systémové a užívateľské. Systémové schémy a ich systémové časti sa nahrávajú z inicializačných dát, užívateľské časti systémových schém a užívateľské schémy sú predmetom zálohy a obnovujú sa zo zálohy.

Popis pravidiel možných zmien výpočtových schém, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Ďalej viď Update výpočtových schém s užívateľsky pridanými záznamami v histórii.

Zdravotné poisťovne (InsuranceCompanies) Áno

Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami. Nejde ale o žiadne systémové definície, ale o dodávaný zoznam zdrav. poisťovní, aby si ich užívateľ nemusel definovať. Každopádne si ich môžete ľubovoľne upraviť či si definovať vlastné.

Číselník podlieha update, pričom nové výrobcom dodávané záznamy sa prihrajú, užívateľské zmeny zostanú zachované.

Spôsoby vzniku prac. pomerov (TypesOfBegin) Áno
Spôsoby ukončenia prac. pomerov (TypesOfEnd) Áno
Druhy dovoleniek (HolidayTypes) Áno

Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami. Nejde ale o žiadne systémové definície, ale o dodávané typické druhy dovoleniek, aby si ich užívateľ nemusel definovať. Každopádne si ich môžete ľubovoľne upraviť či si definovať vlastné.

Číselník podlieha update, pričom nové výrobcom dodávané záznamy sa prihrajú, užívateľské zmeny zostanú zachované.

Druhy zrážok (DockTypes) Áno
Druhy nemocenských dávek a
řádky k druhům nem. dávek (SickBenefitTypes) (SickBenefitTypes2)
Áno

Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami. Nejde ale o žiadne systémové definície, ale o dodávaný zoznam druhov, aby si ich užívateľ nemusel definovať. Každopádne si ich môžete ľubovoľne upraviť či si definovať vlastné.

Číselník podlieha update, pričom nové výrobcom dodávané záznamy sa prihrajú, užívateľské zmeny zostanú zachované.

Druhy neprítomností (AbsenceTypes) Áno
Pracovné zaradenia a hierarchia definovaných prac. zaradení (WorkPositions) (WorkPositions2) --- ---
Druhy daň. odpočtov, zvýhodnení a zliav (CountOffTypes) Áno
Druhy výkonov (WageOperationTypes) Áno Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami. Nejde ale o žiadne systémové definície.
Základné nastavenia miezd (WageSettings) Áno Výrobcom dodávané (systémové) definície zaokrúhľovania sú oddelené do subkolekcie. Tieto definície sa užívateľovi nahrajú z defaultných inicializačných dát. Zvyšné definície a prípadne prebíjajúce užívateľom definované zaokrúhľovania zostávajú uložené vo WageSettings a podliehajú bežnej zálohe metódou ttBackupUpdate.
Definície ELDP (RetirementReportDefs) a Riadky definícií ELDP (RetirementReportDefRows) Áno Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami vrátane systémových častí výrazov a je prepisovaný updatom.
Užívateľská časť riadkov definícií ELDP (RetirementReportUserDefRows) ---  

Kódy PP pre ČSSZ (RetirementReportCodes)

Áno Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými záznamami z inicializačných dát.
Roční zúčtování zaměstnance - hlavička (AnnualClearings),
Odpočty k jednomu řádku ročního zúčtování (AnnualClearingCountOffs),
Řádky dokladu ročního zúčtování (AnnualClearingRows) a
Výpočtové vzorce k řádkům ročních zúčtování daní (AnnualClearingCharts)
   
Dôchodkové správcovské spoločnosti (PensionAdministrators) Áno

Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami. Nejde ale o žiadne systémové definície, ale o čiastočne predvyplnené záznamy príslušných spoločností, aby si ich užívateľ nemusel definovať od začiatku. Každopádne si ich môžete ľubovoľne upraviť či si definovať vlastné.

Číselník podlieha update, pričom nové výrobcom dodávané záznamy sa prihrajú, užívateľské zmeny zostanú zachované.

Správci doplňkového důchodového spoření (RetFundSavingCompanies) Áno Obdobne ako Dôchodkové správcovské spoločnosti.
Roční zúčtování ZP-hlavička, Řádek ročního zúčtování ZP, Detaily jednotlivých období ZP, Období pojištěná státem, Výpočtové vzorce k řádkům RZZP (HealthInsAnnualClearings), (HealthInsAnnualClearings2), (HealthInsAnnualClearings3), (HealthInsAnnualClearings4), (HealthInsAnnualClearings5)    
Typy úloh a školení (WageNoticeTypes) Áno Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami. Nejde ale o žiadne systémové definície, ale o čiastočne predvyplnené záznamy príslušných spoločností, aby si ich užívateľ nemusel definovať od začiatku. Každopádne si ich môžete ľubovoľne upraviť či si definovať vlastné. Číselník podlieha update, pričom nové výrobcom dodávané záznamy sa prihrajú, užívateľské zmeny zostanú zachované.
Druhy poistencov štátu (HIPaysGovernmentType) Áno Číselník je dodávaný predvyplnený dodávanými definíciami. Nejde ale o žiadne systémové definície, ale o predvyplnené záznamy, aby si ich užívateľ nemusel definovať od začiatku. Každopádne si ich môžete ľubovoľne upraviť či si definovať vlastné. Číselník podlieha update, pričom nové výrobcom dodávané záznamy sa prihrajú, užívateľské zmeny zostanú zachované.