Výpočtová schéma - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej výpočtovej schéme zo záložky Zoznam.

Keďže ide o agendu, kde zobrazené hodnoty závisia od mzdového obdobia, je nad záložkami tejto agendy k dispozícii panel na voľbu zobrazeného mzdového obdobia.

Údaje zadávané k výpočtovej schéme sú usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Položky História položky Skripty Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej sú v hornej časti záložky Detail k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Systémová

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Systémové a nesystémové výpočtové schémy sú odlíšené len touto položkou. Odlíšenie prefixom, dopĺňaným automaticky do kódu či názvu záznamu (ako pri niektorých iných typoch systémových záznamov), sa tu nepoužíva.

Systémové definície sú automaticky aktualizované, ďalej viď Defaultné dáta a update mzdových agend a platí pre ne obmedzenie, čo sa týka mazania a užívateľských opráv, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Trieda

Trieda Business objektu (BO), pre ktorý sú výpočtové schémy definované. Pri novej definícii vyberiete triedu zo skrytého zoznamu:

 • Mzdový list súhrnný
 • Mzdový list čiastkový
 • Priemer
 • Riadok ročného zúčtovania
 • Výpočet uzávierky
 • Detaily obdobia ZP

Ponúkajú sa len tie triedy BO, ktoré danú funkcionalitu podporujú (dané výrobcom).

V prípade už existujúcej definície je položka neprístupná, teda nie je možné ju meniť. Pre každú triedu je možné nadefinovať viac definícií výpočtových schém. Ktorá sa potom pri konkrétnom výpočte uplatní, viď pravidlá v Postup výpočtu položiek podľa definície výp. schémy

Reťazec, pod ktorým sa jednotlivé triedy v zozname ponúkajú, zodpovedá položke "Popis" daného Business objektu a môžete podľa neho aj daný Business objekt dohľadať v popise Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

K vybranej triede sa zobrazuje aj CLSID (identifikačný GUID) Business objektu danej triedy.

V dokumentácii GenDoc.chmCLSID Business objektov uvedené ako v nekomprimovanom dlhšom 36-znakovom tvare (32 znakov vr. pomlčiek), resp. v 38-znakovom (vr. pomlčiek, zátvoriek), tak v pakovanom 26-znakovom tvare (viď PackedGUID), v ktorom sa používajú v programe (podľa nich je tiež možné popis v dokumentácii GenDoc.chm rýchlo dohľadať).

Špecifikácia

Položka je k dispozícii len pre triedu Priemer. Zo skrytého zoznamu potom vyberiete, pre aký typ priemeru je výpočtová schéma určená:

 • choroba
 • dovolenka
Kód

Kód označujúci danú výpočtovú schému. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Povinná položka. Používa sa v číselníkových položkách na výber výpočtovej schémy. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch výpočtových schém.

Názov Názov výpočtovej schémy. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou výpočtovou schémou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Zdr. schéma

Odkaz na schému, ktorá bola vzorom pre vznik aktuálnej schémy. Položka slúži na následné porovnanie obsahu schémy s aktuálnym obsahom jej vzorovej vo funkcii Porovnať.

Pri dodávaných systémových schémach položka nie je editovateľná, nemá pri nich význam. V prípade užívateľských schém, ktoré vznikli kopírovaním vo verzii 8.02 a vyššej, editovateľná nie je a je vyplnená kódom schémy, z ktorej bola schéma skopírovaná. V prípade užívateľských schém, ktoré nevznikli kopírovaním alebo vznikli kopírovaním v predchádzajúcich verziách, editovateľná je a slúži práve na doplnenie odkazu na schému, podľa ktorej aktuálna schéma vznikla.

Nezapočítavať čiastkové mzd. listy do súčtu

Začiarkávacie políčko slúži na rozúčtovanie výslednej sumy získanej pri uzávierke zo sčítancov MLS. Pokiaľ je začiarknuté, tak sa suma vyplývajúca zo sčítancov z položiek MLS rozdelí v pomere súm sčítancov položiek MLC, ale sumy vyplývajúce zo sčítancov MLC sa nepripočítajú k sumám rozdeleným z MLS.

Uzávierka je totiž schopná rozúčtovávať výslednú sumu len podľa pomerov súm pochádzajúcich z MLC. Pokiaľ ale medzi sčítancami nie je príslušná suma z MLC, ale len sumy z MLS, nemá sa podľa čoho určiť, v akom pomere sa má suma vlastne rozúčtovať a rozúčtuje sa rovnakým dielom. V takom prípade je potrebné medzi sčítance uviesť zodpovedajúci sčítanec z MLC. Aby sa ale takýto sčítanec do výsledného súčtu nepripočítal, je potrebné začiarknutím tejto položky nastaviť, že nebude započítaný do výsledného súčtu (poslúži výhradne na rozúčtovanie). Podrobnejšie viď Rozúčtovanie miezd pri viacerých pracovných pomeroch.

Položka je k dispozícii len pre výp. schému triedy Výpočet uzávierky.

Subzáložka Položky

Zadávané počítané položky sú kvôli prehľadnosti ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Prehľad Definícia

Subzáložka Prehľad (počítaných položiek)

Obsahuje:

Zoznam položiek - zoznam riadkov definícií položiek

Needitovateľný zoznam počítaných položiek v rámci aktuálnej výpočtovej schémy zo záložky Zoznam. V zozname sú pre každú počítanú položku uvedené základné údaje o nej. Význam jednotlivých údajov je zrejmý z názvu alebo popisu v subzáložke Definícia položky.

Lišta navigátora

V spodnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec pre definíciu ďalšej počítanej položky do aktuálnej výpočtovej schémy. Funkcia je k dispozícii len, pokiaľ je pridanie ďalšej počítanej položky možné, viď tiež Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

  Funkcia mazania tu nie je k dispozícii, ďalej viď tiež Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

 • Súčty - Zobrazí všetky súčty nadefinované k aktuálnej počítanej položke v zozname položiek. Funkcia vyvolá agendu Definície súčtu a otvorí ju "cez" agendu výpočtových schém. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Definície súčtu. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Definície súčtu sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za definície súčtu (sčítance) len k aktuálnej počítanej položke (súčtu).

  Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo vykonať dopyt úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich definícií súčtov (sčítancov) k všetkým počítaným položkám (súčtom a pod.)

  Funkcia Súčty je k dispozícii, aj keď počítaná položka nie je aktuálne nadefinovaná ako súčet iných položiek resp. výkonov, viď popis položky Súčet v definícii položky.

Subzáložka Definícia (položky)

Subzáložka na zadanie vlastnej definície výpočtu aktuálnej počítanej položky zo subzáložky Prehľad položiek. Obsahuje:

Formulár definície výpočtu

Názov Popis
Systémová

Nastavenie, či ide o definíciu systémovú alebo nie. Bežný užívateľ však nemá možnosť toto nastavenie zadávať, položka mu nie je na editáciu k dispozícii.

Vďaka tejto položce je možné jednoznačne rozlíšiť, ktorý záznam definície výpočtu v histórii je systémový, tzn. dodaný výrobcom v rámci rôznych update a ktorý je užívateľský.

Popis pravidiel možných zmien výpočtových schém, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história. Ďalej viď Update výpočtových schém s užívateľsky pridanými záznamami v histórii.

Položka

Názov položky, ku ktorej sa vzťahuje ďalej zadaná definícia výpočtu. Názov počítanej položky zadáte priamo z klávesnice alebo ju vyberiete z ponuky položiek. Ide o prípad editačnej položky pre výber z dátového modelu BO.

Po stlačení tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) alebo Alt+šípka dole sa vyvolá zoznam dátových položiek dostupných v danom mieste programu, z ktorých môžete vyberať. Ponúkajú sa len položky typu číslo a celé číslo existujúce k triede Business objektu, ku ktorému zadávate definíciu výpočtovej schémy.

Vedľa názvu vybranej položky sa zobrazuje aj jej popis.

Platí od

Dátum, odkedy platí daná definícia položky. Definície platné v už uzavretých obdobiach nie je možné meniť (ani užívateľské), je len možné pridať záznam do Histórie položky, tzn. novú definíciu platnú najskôr od prvého dňa otvoreného mzdového obdobia. Ďalej viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Predvypĺňa sa prvým dňom otvoreného mzdového obdobia (aj pri skopírovanej schéme, viď popis funkcie Skopírovať).

Štd. akcie

Kde spustiť

Parametre

Možnosť zadať, či sa má spúšťať aj niektorá zo Štandardných akcií. Ide o skrytý zoznam, z ktorého požadovanú akciu vyberiete. Či a aké akcie sa ponúkajú, závisí od toho, pre akú triedu je editovaná výpočtová schéma určená. Ak je nejaká akcia vybraná, sprístupnia sa položky na zadanie dopĺňajúcich údajov pre spúšťanú akciu (význam viď popis jednotlivých akcií):

Kde spustiť - Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete zodpovedajúcu hodnotu:

 • Nevykonáva sa
 • Pred výpočtom
 • Po výpočte

Parametre - Položka na zadanie parametrov, s ktorými sa bude zvolená štand. akcia vyvolávať.

Súčet

Nastavenie, či je daná položka počítaná súčtom z iných položiek resp. výkonov či nie. Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete:

Ak má byť daná položka počítaná ako súčet iných položiek, tak je ešte po ukončení editácie výpočtovej schémy potrebné tento súčet zadať, tzn. zadať sčítance súčtu. Nadefinované súčty je možné prehliadať, príp. nové zadávať:

 • V záložke Súčty - Tu sú k dispozícii všetky súčty k aktuálnej výpočtovej schéme. tzn. nadefinované k všetkým položkám v danej výpočtovej schéme, a odtiaľ je možné vyvolať otvorenie agendy Definícia súčtov so zobrazenými definíciami súčtov (sčítancami) a tieto upravovať či zadávať nové.
 • Pomocou funkcie Súčty v lište navigátora priamo v definícii položky výpočtovej schémy, tzn. v záložke Detail výpočtovej schémy, subzáložke Položky resp. História položky. Potom sú k dispozícii všetky súčty nadefinované len k aktuálnej počítanej položke.

  Súčty definované k definovateľným položkám je možné sledovať tiež priamo z definície definovateľných položiek.

Typ chyby

Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ chyby ide:

 • Nesleduje sa
 • Informatívna
 • Kritická

Typ chyby určuje jej závažnosť a to, ako sa program zachová, pokiaľ pri výpočte k nejakej chybe dôjde, a ako by k nej mal užívateľ pristupovať. Ďalej viď popis položky Závažnosť chyby v záložke Chybový protokol, kde sú takéto chyby zobrazené.

Zaokrúhlenie

Možnosť nastaviť spôsob zaokrúhlenia a presnosť, s akou sa má zaokrúhľovať.

Použiť výraz

Touto položkou je možné potlačiť uplatnenie výrazov zadaných ďalej v položke Štandardná definícia alebo Užívateľská definícia do výpočtu. Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z možností:

 • Použiť oba - do výpočtu sa uplatní najskôr výraz zadaný v Štandardnej definícii, potom výraz zadaný v Užívateľskej definícii
 • Použiť systémový - potom sa do výpočtu uplatní len výraz zadaný v Štandardnej definícii, výraz v Užívateľskej definícii sa neuplatní
 • Použiť užívateľský - potom sa do výpočtu uplatní len výraz zadaný v Užívateľskej definícii, výraz v Štandardnej definícii sa neuplatní
 • Nepoužiť výraz - do výpočtu sa neuplatní ani jeden z výrazov

Zvolená hodnota platí súčasne pre všetky typy výrazov, ktoré sa vo výpočtovej schéme môžu vyskytovať (tzn. výpočtový výraz, výraz pre podmienku, kontrolný výraz, vysvetlenie).

Pre triedu Výpočet uzávierky nie je možné používať výrazy, je predvyplnená hodnota Nepoužiť výraz a položka nie je k dispozícii na editáciu. Ďalej viď popis Výpočet uzávierky.

Správa

Text správy, ktorá sa má zobraziť, pokiaľ je nastavené sledovanie chyby (viď vyššie položka Typ chyby) a príslušná chyba pri výpočte nastane.

V texte správy je možné nechať zobraziť výsledok a názov položky v nasledujúcej syntaxi:

 • %0:g - zobrazí (chybný) výsledok výpočtu položky
 • %1:s - zobrazí názov položky.

Text chyby zadaný vo výpočtovom vzorci môže byť napr. nasledujúci: "Nepravidelná výpomoc: za rok už bolo odpracovaných %0:g hodín ! Povolené maximum je len 100 hodín."

Zobraziť výrazy

Položka určuje, čo je aktuálne zobrazované v položkách Štandardná a Užívateľská definícia (viď ďalej).

Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z možností (ich význam viď popis položky Štandardná definícia):

Štandardná definícia

Štandardné, tzn. výrobcom dodávané definície. Aký typ definície je aktuálne zobrazený, závisí od nastavenia v predchádzajúcej položke Zobraziť výrazy. Či sa príslušné výrazy pri výpočte Štandardnej definície použijú, závisí od nastavenia položky Použiť výraz (viď vyššie).

Výpočetní výraz, výraz pro Podmínku a Kontrolní výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka v editačním režimu. Toto tlačidlo je k dispozícii len, pokiaľ je možné výraz či definíciu meniť. Či je položku možné meniť, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história. (Pri systémových definíciach nie je túto položku možné meniť nikdy, pri nesystémových len za určitých okolností). Mimo editační režim si můžete zobrazené výrazy prohlížet také pomocí Editoru výrazů, který v tomto případě vyvoláte po stisku tlačítka , což oceníte hlavně u dlouhých definic, zvláště pokud je není možné editovat.

Pre triedu Výpočet uzávierky nie je možné používať výrazy, tým pádom položka nie je k dispozícii na editáciu. Ďalej viď popis Výpočet uzávierky.

Užívateľská definícia Podobne ako predchádzajúca položka Štandardné definície, len slúži pre definície dané užívateľom. Tzn. je úplne užívateľsky definovateľná. Či sa pri výpočte Užívateľská definícia použije, závisí od nastavenia položky Použiť výraz (viď vyššie). Či je položku možné meniť, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história. (Túto položku je možné meniť i pre systémové definície, ale len za určitých okolností).

Lišta navigátora

Ide o ten istý navigátor ako v subzáložke Prehľad položiek.

Panel na zobrazenie zoznamu položiek

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie zoznamu položiek zo subzáložky Položky, tzn. položiek už nadefinovaných pre aktuálnu triedu Business objektov zo záložky Zoznam. Je k dispozícii len, keď je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie prehľadu položiek aj v definícii. Umožňuje rýchlo listovať v zozname už nadefinovaných položiek (bez nutnosti prepínať na subzáložku Položky) a prehliadať resp. editovať ich definíciu.

Pravidlá použitia tohto panelu sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže panel takéhoto charakteru vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách.

Subzáložka História položky

I tu sú zobrazované údaje kvôli prehľadnosti ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Prehľad Definícia

Subzáložka Prehľad (histórie položky)

Obsahuje:

Zoznam histórie definícií položky - zoznam riadkov definícií aktuálnej položky tak, ako sa menili v čase

Needitovateľný zoznam záznamov histórie výpočtu aktuálnej položky zo záložky Položky. V zozname sú pre každú definíciu výpočtu danej položky uvedené základné údaje o nej. Význam jednotlivých údajov je zrejmý z názvu alebo popisu v subzáložke Definícia položky.

Lišta navigátora (v histórii definícií výpočtu položky)

V spodnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka pre ďalšiu definíciu výpočtu danej položky, tzn. vlastne zadanie novej definície výpočtu danej položky platnej od nejakého dátumu. Využijete predovšetkým v prípade legislatívnych zmien, keď je od určitého dátumu potrebné zmeniť výpočty položiek, ale využijete i v prípade, že si potrebujete vykonať nejakú drobnú užívateľskú úpravu výpočtu daného dodávanými definíciami a pod. Viď tiež Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.
 • Vymazať- Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Či je definíciu výpočtu položky možné vymazať, záleží na tom, či je definícia systémová, odkedy platí atď. Viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.
 • Súčty - To isté ako funkčné tlačidlo Súčty v navigátore v záložke Položky.

Subzáložka Definícia (výpočtu položky z histórie)

Subzáložka na zadanie resp. zobrazenie vlastnej definície výpočtu zo subzáložky Prehľad (histórie položky) platnej od určitého dátumu do dátumu platnosti prípadného nasledujúceho záznamu v histórii. Obsahuje:

Formulár definície výpočtu

Ide o ten istý formulár ako v subzáložke Definícia položky.

Pri založení nového záznamu definície výpočtu do histórie funkciou Pridať v lište navigátora, sú položky predvyplnené podľa poslednej aktuálne platnej definície výpočtu s tým, že dátum od je predvyplnený dátumom prvého dňa otvoreného mzdového obdobia. Čo z ďalších položiek je možné editovať, závisí od toho, či je definícia systémová, odkedy platí atď. Viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Lišta navigátora

Ide o ten istý navigátor ako v subzáložke Prehľad (histórie položky).

Panel na zobrazenie zoznamu položiek

Ide o ten istý panel na zobrazenie zoznamu položiek ako v subzáložke Definícia položky. Tu s tým, že sa v ňom zobrazuje len tá položka, ku ktorej si práve zobrazujeme históriu definicií výpočtu.

Subzáložka Skripty

I tu sú zobrazované údaje kvôli prehľadnosti ďalej usporiadané do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Detail História

Subzáložka Detail

Obsahuje definície výrazov skriptov, ak sú nejaké k danej výpočtovej schéme pripojené. Viac viď Výpočty - definície výpočtov a postup výpočtov - Skripty.

Názov Popis
Platí od

Dátum, odkedy platí daná definícia použitia skriptov. Definície platné v už uzavretých obdobiach nie je možné meniť (ani užívateľské), je len možné pridať záznam do Histórie skriptu, tzn. novú definíciu platnú najskôr od prvého dňa otvoreného mzdového obdobia. Ďalej viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Predvypĺňa sa prvým dňom otvoreného mzdového obdobia (aj pri skopírovanej schéme, viď popis funkcie Skopírovať).

Skript pred výpočtom - použiť výraz

Pomocou týchto položiek je možné nastaviť, či sa má daný skript vykonať a či pred výpočtom či po výpočte alebo oboje a podľa akého výrazu. Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z možností:

 • Použiť oba - potom sa ako definícia skriptu uplatní najskôr výraz zadaný v Štandardnej definícii, potom výraz zadaný v Užívateľskej definícii
 • Použiť systémový - potom sa uplatní len výraz zadaný v Štandardnej definícii, výraz v Užívateľskej definícii sa neuplatní
 • Použiť užívateľský - potom sa uplatní len výraz zadaný v Užívateľskej definícii, výraz v Štandardnej definícii sa neuplatní
 • Nepoužiť výraz - potom sa neuplatní ani jeden z výrazov, tzn. skript sa volať nebude
Skript po výpočte - použiť výraz
Zobraziť výrazy

Položka určuje, čo je aktuálne zobrazované v položkách Štandardná a Užívateľská definícia (viď ďalej). Ide o skrytý zoznam, z ktorého vyberiete jednu z možností (ich význam viď popis položky Štandardná definícia):

Štandardná definícia

Štandardné, tzn. výrobcom dodávané definície. Aký typ definície je aktuálne zobrazený, závisí od nastavenia v predchádzajúcej položke Zobraziť výrazy. Či sa príslušné výrazy pri výpočte Štandardnej definície použijú, závisí od nastavenia položiek Skript pred resp. po výpočte výpočtom - Použiť výraz (viď vyššie).

Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka v editačním režimu. Toto tlačidlo je k dispozícii len, pokiaľ je možné výraz či definíciu meniť. Či je položku možné meniť, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história. (Pri systémových definíciach nie je túto položku možné meniť nikdy, pri nesystémových len za určitých okolností). Mimo editační režim si můžete zobrazené výrazy prohlížet také pomocí Editoru výrazů, který v tomto případě vyvoláte po stisku tlačítka , což oceníte hlavně u dlouhých definic, zvláště pokud je není možné editovat.

Užívateľská definícia Podobne ako predchádzajúca položka Štandardné definície, len slúži pre definície dané užívateľom. Tzn. je úplne užívateľsky definovateľná. Či sa pri výpočte Užívateľská definícia použije, závisí od nastavenia položiek Skript pred resp. po výpočte výpočtom - Použiť výraz (viď vyššie). Či je položku možné meniť, viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história. (Túto položku je možné meniť i pre systémové definície, ale len za určitých okolností).

V spodnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora. Navigátor v tejto subzáložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka pre ďalšiu definíciu použitia skriptov.
 • Vymazať- Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Či je definíciu výpočtu položky možné vymazať, záleží na tom, či je definícia systémová, odkedy platí atď. Viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Subzáložka História (história použitia skriptov)

Needitovateľný zoznam záznamov histórie použitia skriptov vo výpočte aktuálnej položky zo záložky Položky. V zozname sú pre každú definíciu výpočtu danej položky uvedené základné údaje o nej. Význam jednotlivých údajov je zrejmý z názvu alebo popisu v subzáložke Detail.

Pri založení nového záznamu definície výpočtu do histórie funkciou Pridať v lište navigátora, sú položky predvyplnené podľa poslednej aktuálne platnej definície výpočtu s tým, že dátum od je predvyplnený dátumom prvého dňa otvoreného mzdového obdobia. Čo z ďalších položiek je možné editovať, závisí od toho, či je definícia systémová, odkedy platí atď. Viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

V spodnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora. Ide o rovnaký navigátor ako v subzáložke Detail.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.