Výpočtová schéma - záložka Zoznam

Zoznam výpočtových schém nadefinovaných v systéme. Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie. Či je agenda dodávaná predvyplnená a akými dátami, či ich je možné upravovať a či je aktualizácia agendy predmetom update a akým spôsobom, viď Defaultné dáta a update mzdových agend.

Keďže ide o agendu, kde zobrazené hodnoty závisia od mzdového obdobia, je nad záložkami tejto agendy k dispozícii panel na voľbu zobrazeného mzdového obdobia.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail, bližšie objasníme len nasledujúce:

Názov Popis
Systémová Informácia, či ide o systémovú definíciu alebo nie.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa kódu
 • podľa názvu
 • podľa triedy
 • podľa špecifikácie

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2 Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.
Detail / Zoznam F3
Opraviť

F4

alebo

Shift +F4

Systémové definice lze upravovat pouze částečně a to pouze uživatelské části definic a s ohledem na datum platnosti definic výpočtů. Opravovať a pridávať definície položiek v schéme nie je možné spätne do už neprístupných mzdových období. Pokiaľ je definícia počítanej položky daná súčtom iných položiek, je možné pridávať vlastné položky do týchto súčtov v agende Definície súčtu, avšak opäť obmedzene, s ohľadom na dátum platnosti od.

Ďalej viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Vymazanie už použitej výpočtovej schémy znamená štandardne len jej skrytie pre ďalšie použitie (skryté sa neponúka na výber do číselníkových položiek, nepoužijú sa na predvyplnenie a pod., viď Predvyplnenie a použitie výpočtových schém ML, Predvyplnenie a použitie výpočtových schém priemerov a Predvyplnenie a použitie výpočtových schém RZÚ).

Mazanie je ďalej obmedzené s ohľadom na existenciu súčtov, na systémovosť výpočtovej schémy a platnosť definícií výpočtu počítaných položiek v už uzavretom mzdovom období. Ďalej viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história.

Skopírovať F9

Kopírovať nie je možné systémové schémy.

Také kópie totiž v predchádzajúcich verziách viedli k mylnému dojmu, že budú podliehať aktualizáciám definícií výpočtov dodávaných v rámci update, čo samozrejme nie je možné. Update samozrejme aktualizuje len dodávané systémové schémy.

Ak potrebujete do dodávanej výpočtovej schémy pridať vlastné položky, tak nie je potrebné vytvárať kópiu originálnej schémy. Pre vlastné položky si vytvorte novú vlastnú schému, v ktorej budete riešiť len napočítanie týchto vašich novo vytvorených položiek. Vypočítané hodnoty týchto položiek potom štandardným spôsobom pripočítajte do položiek dodávanej systémovej schémy (v systémovej schéme danú položku pripočítate buď v užívateľskej definícii alebo ju pripočítate v súčtoch).

Čo platí pre úpravy schém viď Možnosti zmien výp. schém a definícií súčtov, história. Ďalej viď tiež Update výpočtových schém s užívateľsky pridanými záznamami v histórii.

Možnosť kopírovania sa vnútorne neposudzuje podľa začiarknutia príznaku Systémová schéma v hlavičke schémy, ale priamo podľa interných ID záznamov schém. Kopírovať nie je možné záznamy dodávané výrobcom v rámci inicializačných dat a udržiavané v rámci update (majú špeciálne ID končiace nulami). Pokiaľ by napr. servisný konzultant pridal výp. schému v pozícii systémového užívateľa, mala by síce príznak systémovosti, ale iný tvar ID. Táto kombinácia by ale nemala nastať.

Možnosť kópie schémy je však i tak v praxi účelná. Využijete ju najmä na rozkopírovanie vlastných uzávierkových schém (napr. rovnaké schémy pre rôzne spôsoby účtovania a pod.). Kópia výpočtovej schémy vytvorí i kópie súčtov (sčítancov), pokiaľ ukladaná kópia schémy obsahuje kopírované položky, ktoré sú definované ako súčtové a ku ktorým existujú nejaké sčítance v záložke Súčty. Kópia sčítancov sa vytvára až počas vlastného procesu ukladania kópie schémy. V skopírovanej schéme je platnosť riadkov (definícií jednotlivých položiek) nastavená od 1. dňa otvoreného mzdového obdobia.

Pokiaľ majú počítané položky v kopírovanej schéme viac záznamov histórie v subzáložke História (v čase sa menil spôsob výpočtu položky), tak platí:

 1. Pokiaľ v kopírovanej schéme neexistuje pri danej položke v histórii záznam s dátumom "Platí od" zhodným s dátumom minimálnej možnej zmeny (podľa otvoreného obdobia), tak sa z histórie prevezme najbližšia staršia položka, ktorej sa upraví dátum Platí od a ďalej všetky novšie.

  Otvorené mzdové obdobie je 09/2004. V schéme nech je položka s troma záznamami v histórii:
  a - platí od 1.10.2004
  b - platí od 1.2.2001
  c - platí od 1.1.2001

  Do kopie schématu tvořené v 09/2004 se převezmou záznamy:
  a - platí od 1.10.2004
  b - platí od 1.9.2004 (zde se změní datum Platí od)

 2. Pokiaľ v kopírovanej schéme existuje pri danej položke v histórii záznam s dátumom "Platí od" zhodným s dátumom minimálnej možnej zmeny (podľa otvoreného obdobia), tak sa z histórie prevezme táto položka a všetky novšie.

  Otvorené mzdové obdobie je 09/2004. V schéme nech je položka s troma záznamami v histórii:
  a - platí od 1.10.2004
  b - platí od 1.9.2004
  c - platí od 1.2.2001
  d - platí od 1.1.2001

  Do kópie schémy tvorenej v 09/2004 sa prevezmú záznamy :
  a - platí od 1.10.2004
  b - platí od 1.9.2004

Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Podporuje skrývanie.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

- Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.
Nájsť

F7

alebo

Shift +F7

Tu ide o hľadanie podľa iných kritérií, preto funkcie bližšie popíšeme priamo tu. K dispozícii je funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

 • Nájsť definíciu pre položku - Ide o možnosť vyhľadať si, kde sa počíta zadaná položka, alebo nájsť záznam výpočtovej schémy, ktorá v svojej definícii obsahuje práve hľadanú položku. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno:
 • Príklad hľadania, kde je definovaný výpočet položky TotalWorkTime.

  V položke Trieda musíte zadať alebo vybrať zo skrytého zoznamu triedu Business objektu (BO), ktorého položku chcete hľadať (hľadanie potom prebieha samozrejme len v rámci výpočtových schém definovaných pre túto triedu). Viď ďalej popis položky Trieda v hlavičke výpočtovej schémy.

  Ďalej zadáte názov hľadanej počítanej položky. Názov počítanej položky zadáte priamo z klávesnice alebo ju vyberiete z ponuky položiek. Po stlačení tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) alebo Alt+šípka dole sa vyvolá zoznam dátových položiek dostupných v danom mieste programu, z ktorých môžete vyberať. Ponúkajú sa len položky typu číslo a celé číslo existujúce k vybranej triede Business objektu.
 • Nájsť definíciu pre výraz - Funkcia umožňuje vyhľadať zadaný text vo výrazoch výpočtových schém, tzn. umožňuje vyhľadať, v akom výpočtovom vzorci a v ktorej jeho časti je použitá určitá položka, napr. funkcia, konštanta, položka mzdového listu a pod. Vyhľadáva sa vo výpočtovom výraze, v podmienke a v kontrolnom výraze. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno:

 • Príklad hľadania časti textu " Wage" vo výrazoch výpočtových vzorcov. Vyhľadajú sa výrazy, kde je "Wage" samostatné slovo, aj výrazy, kde je "Wage" súčasťou dlhšieho slova. Vyhľadávanie prebieha bez ohľadu na veľké a malé písmená.

  V položke Hľadať zadáte text, ktorý chcete vyhľadať, (aspoň jeden znak) buď priamo z klávesnice alebo ho vyberetie zo skrytého zoznamu obsahujúceho už skôr vyhľadávané texty. (Divoké znaky (wildcards) sa tu nevyužívajú.) Pokiaľ začiarknete možnosť Len celé slová, vyhľadajú sa len tie výrazy, ktoré obsahujú zadaný text ako samostatné slovo, inak sa vyhľadajú aj tie výrazy, v ktorých tvorí zadaný text súčasť dlhšieho slova. Ďalej si zvolíte, či chcete rozlišovať veľké a malé písmená. Pokiaľ áno, začiarknete voľbu Rozlišovať veľkosť písmen.

  Nech zadáme vyhľadávanie podľa obrázka vyššie, tzn. hľadáme text "Wage" bez ohľadu na veľkosť písmen a ako samostatné slovo aj ako súčasť dlhšieho slova. Vyhľadajú sa všetky položky, vo výrazoch ktorých sa vyskytuje text wages aspoň v časti výrazu. Napr. sa nájdu položky s výrazom, ktorý obsahuje WageSettings, WageSickBenefitSum, WageAbsence, GrossWageTotal, ...

Nájsť ďalší Shift +F7
Triedenie Ctrl +číslo - Jedna z možností voľby aktuálneho triedenia.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Nastavenie akcií po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Porovnať Alt +P

Funkcia na porovnávanie obsahu schém. Funkciu využijú najmä užívatelia, ktorí si vytvorili nejaké vlastné výpočtové schémy podľa vzoru niektorej z dodávaných systémových, vykonali si v nich vlastné drobné úpravy a chcú si porovnať, v čom sa tieto vzorové po update líšia od ich užívateľských, aby si do nich mohli premietnuť prípadné zmeny novo zapracované výrobcom. (Update samozrejme aktualizuje len dodávané systémové schémy.)

Porovnanie schém je možné vykonať:

 • medzi dvomi označenými - v zozname sú označené práve dve schémy.
 • medzi originálnou schémou a jej kópiou - pokiaľ je označených viac alebo nie je označená žiadna. V tomto prípade sa porovná aktuálna výp. schéma so schémou uvedenou v položke Zdroj. schéma.

  Túto možnosť využijete hlavne pri užívateľských schémach, ktoré vznikli ako kópia dodávaných systémových. Viď ďalej poznámku pri popise položky Zobraziť rozdiely v systémovom príznaku.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno na zadanie ďalších údajov:

 

Schémy porovnať k dátumu Dátum, ku ktorému sa majú schémy porovnať. Pokiaľ má definícia položky v schéme viacero záznamov v histórii, budú sa porovnávať len tie so zodpovedajúcou platnosťou.
Zobraziť detailné rozdiely i osamotenej položky Možnosť nastaviť, či sa majú vypisovať detailné rozdiely aj pre položky, ktoré v niektorej z porovnávaných schém chýbajú. Pokiaľ nie je začiarknuté, tak pokiaľ je pri porovnávaní k zadanému dátumu položka len v jednej z porovnávaných schém, zobrazí sa pri nej len text "Je iba v originálnej schéme" resp. "Je iba v skopírovanej schéme". V opačnom prípade sa pre danú položku zobrazia detaily jej hodnôt, napr. výraz, podmienka a pod.
Zobraziť rozdiely v systémovom príznaku

Možnosť nastaviť, či sa majú vypisovať i rozdiely v príznaku, či ide o systémovú schému alebo systémovú položku schémy.

Tento príznak využijú predovšetkým užívatelia predchádzajúcich verzií, ktorí si skopírovali dodávanú systémovú schému a kópiu upravili a chcú si po update porovnať, v čom sa vzorová systémová schéma po update zmenila. Od v.8.02 už nie je možné dodávané systémové kopírovať.


 

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.