Zdravotné poisťovne - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname zdravotnej poisťovne zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Zadávané položky:

Názov Popis
Kód

Kód označujúci danú zdravotnú poisťovňu (číslo zdravotnej poisťovne). Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie konštantného symbolu v hlavičkách dokladov. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Povinná položka.

Ďalej viď, ako zadať pobočky ZP.

Názov Názov zdravotnej poisťovne. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou zdravotnou poisťovňou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) Povinná položka.
Preferovaný kód Kód poistenia, ktorý sa použije pri automatickom generovaní záznamu priebehu zdravotného poistenia, ak je to nastavené a ak má daný zamestnanec túto zdravotnú poisťovňu. Viď popis nastavenia Pri založení/ukončení PP vytvárať/ukončovať poistné pomery.
Popis preferovaného kódu Popis kódu poistenia, ktorý sa použije pri automatickom generovaní záznamu priebehu zdravotného poistenia, ak je to nastavené a ak má daný zamestnanec túto zdravotnú poisťovňu. Viď popis nastavenia Pri založení/ukončení PP vytvárať/ukončovať poistné pomery.
Panel adresy
  Položky v továrenskom nastavení:

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

    Adresa, Štát, ZIP, Telefón, Fax, E-mail, GPS atď. Je možné zadať adresu a kontaktné položky, ktoré sa k danému záznamu viažu. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.
Účet

Bankový účet zdravotnej poisťovne. Môže byť použitý v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod zdravotného poistenia pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd ako cieľový bankový účet, na ktorý bude poukázaná čiastka zdravotného poistenia v prospech danej zdrav. poisťovne.

Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu. Kontrola správnosti účtu podľa predpisu NBS sa realizuje len v prípade, že cieľová krajina platby je lokálna krajina.

Konšt. symbol Konštantný symbol. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Povinná položka. Môže byť použitý v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod zdravotného poistenia pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.
Var. symbol

Variabilný symbol. Môže byť použitý v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod zdravotného poistenia pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Var. symbol sa pri generovaní platby môže odvodiť namiesto tejto položky aj z dátumu platby a to pomocou masky variabilného symbolu.

Špec. symbol

Špecifický symbol. Môže byť použitý v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod zdravotného poistenia pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd.

Špec. symbol sa pri generovaní platby môže odvodiť namiesto tejto položky aj z dátumu platby a to pomocou masky špecifického symbolu.

Anal. účet

Číslo účtu v účtovnom rozvrhu, ku ktorému sa daná zdravotná poisťovňa viaže. Pokiaľ použijete tento účet zdravotnej poisťovne v účtovných predkontáciách namiesto pevne zadaného účtu z účtového rozvrhu či inak definovaného účtu, budú sa mzdové zápisy s danou poisťovňou zanášať práve na tento účet. Pokiaľ priradíte každej zdrav. poisťovni iný účet v účtovnej osnove (väčšinou sa účet 211 rozdelí na analytické podúčty 21101, 21102 a pod.), môžete potom jednoducho pomocou jednej predkontácie mať pohyby pre každú poisťovňu predkontované na iný účet.

Je tu možné zadať aj účet neúplný.

Firma

Pomocou tejto položky je možné zadať väzbu danej poisťovne na záznam firmy v adresári firiem. To využijete v prípade, že chcete v rámci definície platieb zdravotného poistenia tvoriť podklad pre platobný príkaz na konkrétnu firmu - zdravotnú poisťovňu. Keďže sa však z technických dôvodov je možné v položke Firma v definícii platieb odkazovať len do adresára firiem, je potrebné mať v adresári paralelne založený záznam firmy zodpovedajúci danej zdravotnej poisťovni. Pomocou tejto položky si potom môžete takýto záznam priamo v adresári firiem založiť alebo si vytvoriť väzbu na nejaký už existujúci (pokiaľ ste si ho vytvorili už skôr). Nepovinná položka.

Opravy údajov danej zdravotnej poisťovne a zodpovedajúcej firmy v adresári firiem sa automaticky nesynchronizujú. Pokiaľ je teda potrebné nejaké údaje opraviť, je potrebné si ich opravu vykonať ručne na oboch miestach. Nakoľko však požiadavka na početné opravy údajov miestne príslušných zdravotných poisťovní je málo pravdepodobná, táto skutočnosť nijako neprekáža.

IČO firmy Hodnotu je možné zadať buď ručne alebo sa doplní z položky IČO z firmy prepojenej so zdravotnou poisťovňou.
Maska var. symb.

Výstupná maska pre generovanie variabilného symbolu. Použijete, pokiaľ príslušná poisťovňa vyžaduje variabilný symbol odvodený z dátumu platby v požadovanom formáte (napr. MMYYYY, YYYYMM). Môže byť použitá v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod zdravotného poistenia pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií a to nasledovne:

  • Ak je v údajoch zdravotnej poisťovne zadaná položka variabilný symbol, viď vyššie, použije sa tá.
  • V opačnom prípade sa použije maska a variabilný symbol sa zostaví pomocou zadanej masky z dátumu generovanej platby.
Maska špec. symb.

Výstupná maska pre generovanie špecifického symbolu. Použijete, pokiaľ príslušná poisťovňa vyžaduje špecifický symbol odvodený z dátumu platby v požadovanom formáte (napr. MMYYYY, YYYYMM). Môže byť použitá v rámci definícií platieb pre podklady o PLP z miezd na odvod zdravotného poistenia pri generovaní požiadavky na plat. príkaz z miezd. Používa sa v rámci defaultne dodávaných definícií a to nasledovne:

  • Ak je v údajoch zdravotnej poisťovne zadaná položka variabilný symbol, viď vyššie, použije sa tá.
  • V opačnom prípade sa použije maska a variabilný symbol sa zostaví pomocou zadanej masky z dátumu generovanej platby.
  • Pokiaľ nie je zadaná ani maska, použija sa defaultná v tvare DDMMYYYY.

Opravy:

Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Subzáložka umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si pomocou nich všetky ostatné údaje vzťahujúce sa k danej zdravotnej poisťovni, ktoré nie sú k dispozícii na niektorej z iných subzáložiek záložky Detail v tejto agende.

Vzhľadom k tomu, že ide o definovateľné formuláre, môže ich konkrétne usporiadanie a podoba podliehať časom zmenám podľa požiadaviek užívateľov a stav v aktuálnej verzii nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (najmä, čo sa týka popisného pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch). Užívateľ si tiež môže definovať ľubovoľné množstvo svojich vlastných formulárov, do ktorých môže usporiadať položky úplne odlišne. Preto na lepšiu identifikáciu ďalej popísaných položiek je pri každej z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (italikou), viď identifikácia popisovaných položiek.

Popis vybraných položiek na vybraných dodávaných formulároch:

Def. formulár Zdravotná poisťovňa

Názov Popis
Číslo platiteľa
(S_PayerNumber)

Číslo pridelené zdravotnou poisťovňou.

Niektoré tlač. zostavy, napr. Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie, vyžadujú správne vyplnenie tejto položky. Viď tiež popis vybraných tlačových výstupov a exportov v agende Mzdové reporty.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.