Mesačné údaje firmy - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnom zázname zo záložky Zoznam.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

K dispozícii je nasledujúca položka:

Názov Popis
Mzdové obdobie (WagePeriod_ID)

Kód označujúci mzdové obdobie, ku ktorému sa vzťahujú údaje z definovateľného formulára. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka mzdových období. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Mzdové obdobie, ku ktorému patria údaje z definovateľného formulára, je rozhodujúce pre spracovanie miezd, pre možnosť prípadných opráv či mazania a pod. s ohľadom na aktívne a uzavreté mzdové obdobia.

Po vyvolaní funkcie Oprava nie je možné položku Mzdové obdobie meniť, ak je nadefinovaná aspoň jedna užívateľská položka, ktorá nemá začiarknutý príznak Položku je možné editovať v uzavretých mzdových obdobiach, a súčasne je príslušné mzdové obdobie už uzavreté. (Stačí, aby bola užívateľská položka so začiarknutým príznakom nadefinovaná, nemusí byť použitá v definovateľnom formulári.)

Založka ďalej umožňuje vyberať z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov (ak sú nejaké formuláre nadefinované) a zobrazovať a zadávať si potom pomocou nich vybrané údaje vztiahnuté k firme. Ide o podobu záložky Formuláre z iných agend a platia pre ňu rovnaké pravidlá použitia a ovládania, uvedené v kap. Záložka Formuláre všeobecne.

Pretože ide o definovateľné formuláre, môže ich konkrétne usporiadanie a podoba podliehať časom zmenám podľa požiadaviek užívateľov a stav v aktuálnej verzii nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (najmä, čo sa týka popisného pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch). Užívateľ si tiež môže definovať ľubovoľné množstvo svojich vlastných formulárov, do ktorých môže usporiadať položky úplne odlišne. Proto pro lepší identifikaci popsaných položek je u každé z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek.

Popis vybraných položiek na vybraných dodávaných formulároch:

Vyrovnanie odvodu dane

Význam prípadných ďalších položiek, ktoré nie sú k dispozícii ani v popise položiek pevných vstupných formulárov ani v rámci dodávaných definovateľných formulárov, je zrejmý z ich názvu a popisu, bližšie tu popíšeme len nasledovné:

Názov Popis
Přeplatek na dani
S_DepositTaxOverCharge

Počítaná položka. Preplatok ročného zúčtovania vyplatený z prostriedkov zamestnávateľa za príslušné mzdové obdobie, tzn. sumu, o ktorú preplatok ročného zúčtovania vyplatený zamestnancom prevýšil výšku zálohy na daň z príjmu, ktorú mal zamestnávateľ odviesť za príslušné mzdové obdobie. Tento údaj sa ďalej prostredníctvom QR funkcií využíva v tlačových zostavách a výpočtových vzorcoch v nasledujúcich obdobiach.

Napočítava sa prostredníctvom korekčného výrazu pri definícii uzávierky "VyrDaneMUF - Vyrovnanie odvodu dane, zápis do mes. údajov firmy". Viď tiež Položky uzávierky - Vyrovnanie odvodu dane, zápis do mes. údajov firmy.

Daňový bonus vyplacený z prostředků zaměstnavatele
S_TaxBonusCompany

Počítaná položka. Daňový bonus vyplatený z prostriedkov zamestnávateľa za príslušné mzdové obdobie, tzn. suma, o ktorú daňový bonus vyplatený zamestnancom prevýšil výšku zálohy na daň z príjmu, ktorú mal zamestnávateľ odviesť za príslušné mzdové obdobie. Tento údaj sa ďalej prostredníctvom QR funkcií využíva v tlačových zostavách a výpočtových vzorcoch v nasledujúcich obdobiach.

Napočítava sa prostredníctvom korekčného výrazu pri definícii uzávierky "VyrDaneMUF - Vyrovnanie odvodu dane, zápis do mes. údajov firmy". A to s ohľadom na nastavenie glob. premennej S_VyrOdvodu. Viď tiež Položky uzávierky - Vyrovnanie odvodu dane, zápis do mes. údajov firmy.

Zaměstnanecká prémie vyplacená z prostředků zaměstnavatele
S_EmployeePremiumCompany

Počítaná položka. Zamestnanecká prémia vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa za príslušné mzdové obdobie, tzn. suma, o ktorú zamestnanecká prémia vyplatená zamestnancom prevýšila výšku zálohy na daň z príjmu, ktorú mal zamestnávateľ odviesť za príslušné mzdové obdobie. Tento údaj sa ďalej prostredníctvom QR funkcií využíva v tlačových zostavách a výpočtových vzorcoch v nasledujúcich obdobiach.

Napočítava sa prostredníctvom korekčného výrazu pri definícii uzávierky "VyrDaneMUF - Vyrovnanie odvodu dane, zápis do mes. údajov firmy". A to s ohľadom na nastavenie glob. premennej S_VyrOdvodu. Viď tiež Položky uzávierky - Vyrovnanie odvodu dane, zápis do mes. údajov firmy.

Vyššie uvedené položky sú automaticky počítané až od v. 12.02. V predchádzajúcich verziách ich bolo potrebné zadávať ručne.

Príklad: Nech firma zamestnáva jedného zamestnanca. Nech je daňový bonus zamestnanca v januári 20 EUR a záloha na daň z príjmu, ktorú má zamestnávateľ za zamestnanca odviesť, 9,46 EUR. Zamestnávateľ sa rozhodne o rozdiel medzi januárovou zálohou na daň z príjmu a januárovým daňovým bonusom, tzn. o 10,54 EUR, znížiť sumu zálohy na daň z príjmu, ktorú bude odvádzať za február. Aby sa o rozdiel medzi januárovou zálohou na daň z príjmu a januárovým daňovým bonusom správne znížila suma zálohy na daň z príjmu na platobnom príkaze za februárové mzdy, ktorú má zamestnávateľ odviesť, a aby sa tento rozdiel správne zobrazil v reporte Mesačný prehľad dane, je potrebné ho mať správne uvedený v agende Mesačné údaje firmy za mzdové obdobie 01 (január), a to najneskôr pred spustením mzdovej uzávierky za mesiac február.
Podobne je potrebné mať v agende Mesačné údaje firmy správne uvedený prípadný preplatok z ročného zúčtovania dane a/alebo preplatok zamestnaneckej prémie, o ktoré chce zamestnávateľ znížiť sumu zálohy na daň z príjmu v nasledujúcom mesiaci.

Ďalší príklad využitia tejto agendy:

Vytvoríte definovateľný formulár Úrazové poistenie, ktorý obsahuje užívateľsky definovateľné položky Úrazové poistenie - odvedené (U_UrazPois) a Úrazové poistenie - korekcie (U_UrazPoisKorekcie). Do týchto položiek zadávate sumy úrazového poistenia za jednotlivé mzdové obdobia a môžete ich pomocou QR funkcií využívať v tlačových zostavách a výpočtových vzorcoch v nasledujúcich obdobiach.

Opravy:

V mzdovom období, ktoré ešte nie je uzavreté, je možné bez obmedzenia opravovať všetky položky. V uzavretom mzdovom období je možné opravovať iba tie definovateľné položky, ktoré majú začiarknutý príznak Položku je možné editovať v uzavretých mzdových obdobiach.

Ďalej, ako bolo povedané v úvodnej kap., sa položky tejto agendy využívajú pri výpočtoch poistenia, kedy je potrebné si priebežne napočítavať medzivýsledky a zohľadňovať ich napr. pri výpočte poistenia pre ďalšie súbežné PP a pod. (viď Zmeny v SP od 1.1.2010. Za týmto účelom sú tu k dispozícii ďalšie def. položky. Nie je k nim ale dodávaný žiaden def. formulár, keďže nemá význam - položky sú určené len pre internú prácu programu pri výpočte miezd. Užívateľ dané položky nijako nezadáva.

Názov Popis
Max.základ NP, GP
S_SickInsBaseMax
Využíva sa pri výpočte základov jednotlivých zložiek SP, a to základov pre výpočet poistného za zamestnávateľa (položky typu "základ zamtel"), pre účely jeho obmedzenia na povolené maximá. Viď Zmeny v SP od 1.1.2010 a výpočet Základov SP na MLC.
Max.základ StP,IP, UP, Pvn,RFS
S_RetInsBaseMax
Zbytok pro max.základ NP, GP
S_SickInsBaseRest
Využíva sa pri výpočte základov jednotlivých zložiek SP, a to základov pre výpočet poistného za zamestnanca (položky typu "základ celkom"), pre účely krátenia povolených maxím o základy už uplatnené pri predchádzajúcom PP. Viď Zmeny v SP od 1.1.2010 a výpočet Základov SP na MLC.
Zbytok pro max.základ StP
S_RetInsBaseRest
Zbytok pro max.základ IP
S_InvInsBaseRest
Zbytok pro max.základ PvN
S_UnempInsBaseRest
Buffer- DDS nezahŕ.do zákl. SP
S_RetFundFreeOfSocInsBuff
Využíva sa podobne ako predchádzajúci, len pri výpočte DDS.
Čítač mzd.list.
S_WLPCnt
Využíva sa pri výpočtoch sociálneho poistenia. Slúži na určenie, aký ML daného zamestnanca sa práve počíta. Pridané tiež v rámci Zmien v SP od 1.1.2010.
ID mzd.listu
S_WLPID

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.