Podklady pre žiadosti o platobné príkazy z miezd - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnej žiadosti o platobný príkaz zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka Hlavné údaje slúži na zobrazenie základných údajov o danom zázname.

Podklady pre žiadosti o platobné príkazy sa generujú na základe definícií uzávierky a definícií platieb. I nasledujúce položky sa preto predvypĺňajú podľa spomenutých definícií. Viď tiež Vecný postup evidencie a Generovanie platobných príkazov z miezd.

Obsahuje položky:

Názov Popis
Dátum splatnosti Dátum splatnosti pre nasledujúci platobný príkaz. Povinná položka.
Popis Stručný popis danej žiadosti platobných príkazov. Zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia danej žiadosti napr. v záložke Zoznam. Nepovinná položka.
Suma Suma, na ktorú bude žiadosť o platobný príkaz vygenerovaná. Nie je možné generovať požiadavku na nulovú sumu.
Mena Mena, v ktorej je daná požiadavka na platobný príkaz zadaná.
Krajina Kód krajiny z číselníka krajín.
Firma

Firma z Adresára firiem, ktorej má byť zaplatená uvedená suma. Povinná položka.

Hodnoty sa do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz tvoreného pri uzávierke miezd prenášajú podľa definície platieb resp. z nastavania parametrov miezd.

Firma je na doklade PPM povinná. Je preto potrebné, aby pri uzávierke miezd bola získaná platná firma pre doklad PPM. Inak nebude možné uzávierku (s generovaním plat. príkazov) úspešne dokončiť. Ďalej viď generovanie PLP z miezd - Povinné údaje PPM.

Účet Bankový účet partnera - číslo účtu. Teda cieľový bankový účet, na ktorý bude uvedená suma poukázaná. Predsa však požiadavku na platobný príkaz môžete zadať aj na ľubovoľný iný účet, ktorý nie je zadaný medzi bankovými účtami zvolenej firmy.
Banka Bankový účet partnera - názov banky. Teda názov cieľovej banky, v ktorej je vedený účet, na ktorý bude uvedená suma poukázaná.
Špec.symbol Bankový účet partnera - špecifický symbol. Teda špecifický symbol k cieľovému účtu.
SWIFT kód Bankový účet partnera - Swift kód. Teda Swift kód k cieľovému účtu.
Variabilný symbol Variabilný symbol platby.
Konštantný symbol

Konštantný symbol alebo platobný titul. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly.

Prevod z účtu Vlastný bankový účet z číselníka bankových účtov, tzn. účet, z ktorého bude platba uskutočnená.
Spôsob úhrady dod.popl.

Spôsob úhrady dodatočných poplatkov. Má význam pre zahraničné platobné príkazy.

 • OUR - Platiteľ hradí všetky poplatky spojené s platbou, tzn. poplatky banky platiteľa (tuzemské poplatky) a poplatky banky/poštové správy príjemcu platby (zahraničné poplatky). V tomto prípade príjemca platby dostane celú poukazovanú sumu.
 • BEN - Príjemca hradí všetky poplatky spojené s platbou, tzn. poplatky banky platiteľa (tuzemské poplatky) a poplatky banky/poštové správy príjemcu platby (zahraničné poplatky). V tomto prípade príjemca platby dostane sumu zníženú o poplatok banky platiteľa (tuzemské poplatky) a uhradí taktiež poplatky banky/poštové správy príjemcu platby (zahraničné poplatky.)
 • SHA - Platiteľ hradí len poplatky banky/poštové správy platiteľa (tuzemské poplatky). V tomto prípade príjemca platby uhradí poplatky banky príjemcu (zahraničné poplatky).
Spôsob realizovania platby Spôsob vykonania platby, štandardne alebo urgentne. Má význam pre zahraničné platobné príkazy.
Základný druh

Určuje, o aký druh platby z miezd ide. Tu uvedená hodnota sa využíva v účtovných predkontáciách bankových výpisov, ktoré sú platbami dokladov PPM z miezd, aby bolo možné nadefinovať, ako sa majú predkontovať údaje bankového výpisu podľa údajov spárovaného PPM daného druhu. (Napr. inak pre výplatu miezd, inak pre odvod dane, inak pre zrážky.)

Hodnoty sa do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz tvoreného pri uzávierke miezd prenášajú nasledovne:

 • ak je PPM tvorený podľa definície platieb - z rovnomennej položky v definícii platieb, podľa ktorej PPM vznikol
 • ak je PPM tvorený podľa zrážok - tak je základným druhom zrážka. Dané napevno programom.
Možné hodnoty (v zátvorke je uvedená ich interná číselná reprezentácia (pre použitie v definíciách predkontácií)):
 • Mzda (0)
 • Zdravotné poistenie (1)
 • Sociálne poistenie (2)
 • Odvod dane zo závislej činnosti (3)
 • Penzijný fond (4)
 • Životné poistenie (5)
 • Zrážka (6)
 • Ostatné (7)
 • Dôchodkové sporenie (8)

Nie všetky druhy sú využiteľné v príslušnej lokalizácii. Závisí od aktuálne platnej legislatívy, či pre ňu majú/nemajú význam.

Ďalej viď príklad v popise riadka typu Platba v predkontáciách.

Stredisko

Stredisko. Tu uvedená hodnota sa využíva v účtovných predkontáciách bankových výpisov (BV), ktoré sú platbami dokladov PPM z miezd, aby bolo možné túto hodnotu na bankový výpis predkontovať podľa údajov spárovaného PPM daného druhu. Hodnoty sa do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz tvoreného pri uzávierke miezd prenášajú nasledovne:

 • ak je PPM tvorený podľa definície platieb - vyhodnotením výrazov v rovnomenných položkách v definícii platieb, podľa ktorej PPM vznikol (Tzn. pre PPM so Základným druhom iným ako Zrážka.)
 • ak je PPM tvorený podľa zrážok - podľa hodnôt v rovnomenných položkách v definícii externých zrážok resp. externých opakovaných zrážok, podľa ktorých PPM vznikol (tzn. PPM so Základným druhom = Zrážka)

Ďalej viď príklad v popise riadka typu Platba v predkontáciách.

Středisko je na dokladu PPM povinné (právě kvůli účetním předkontacím BV). Je preto potrebné, aby pri uzávierke miezd bolo získané platné stredisko pre doklad PPM. Inak nebude možné uzávierku (s generovaním plat. príkazov) úspešne dokončiť. Ďalej viď generovanie PLP z miezd - Povinné údaje PPM.

Zákazka, Obchodný prípad, Projekt

To isté ako položka Stredisko, len tu ide o zákazku resp. obchodný prípad či projekt.

Položky sú tu k dispozícii vždy a sú nepovinné, ich prítomnosť a povinnosť vyplnenia tu nijako nepodlieha stavu parametra Používanie zákaziek resp. Používanie obchodných prípadov či Používanie projektov vo Firemných údajoch.

Rozlišovací reťazec

Ľubovoľný rozlišovací reťazec, ktorý môže danú definíciu odlíšiť od inej podobnej, ale napr. pre inú skupinu zamestnancov. Tu uvedená hodnota sa využíva v účtovných predkontáciách bankových výpisov, ktoré sú platbami dokladov PPM z miezd, aby bolo možné nadefinovať, ako sa majú predkontovať údaje bankového výpisu podľa údajov spárovaného PPM rovnakého druhu. (Napr. pre výplatu miezd inak pre zamestnancov a inak pre spoločníkov.)

Hodnoty sa do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz tvoreného pri uzávierke miezd prenášajú nasledovne:

 • ak je PPM tvorený podľa definície platieb - vyhodnotením výrazu v rovnomennej položke v definícii platieb, podľa ktorej PPM vznikol (Tzn. pre PPM so Základným druhom iným ako Zrážka.)
 • ak je PPM tvorený podľa zrážok - podľa hodnoty v rovnomennej položke v definícii externých zrážok resp. externých opakovaných zrážok, podľa ktorých PPM vznikol (tzn. PPM so Základným druhom = Zrážka)

Ďalej viď príklad v popise riadka typu Platba v predkontáciách.

Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov vôbec zaoberať a pokiaľ mu nebudú vyhovovať defaultne dodávané, môže si objednať ich prípravu u servisných konzultantov výrobcu.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).