Opakované zrážky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu definície zrážky zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. ku ktorému sa viaže aktuálny záznam definície zrážky zo záložky Zoznam.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka Hlavné údaje slúži na zadanie základných údajov o danom zázname.

Definice opakovaných srážek obsahují více možností jak nastavit, dokdy srážení opakovat. Kombinácia niektorých však samozrejme nemusí byť zmysluplná. Zmysluplnosť zadania je na užívateľovi. Napr. nemá zmysel kombinovať zadanie počtu zrážok a celkovej čiastky, ktorá sa má uhradiť - najmä, pokiaľ by počet krát zrážaná suma nedával celk. zrážanú čiastku a pod.

Obsahuje položky:

Názov Popis
Zamestnanec

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálna definícia zrážky. Zadáte osobné číslo alebo priezvisko zamestnanca alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Povinná položka. Odkaz na zamestnanca nie je možné opravovať, pokiaľ už má zrážka nejaké realizácie (je jedno, či v uzavretom alebo otvorenom období).

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Druh zrážky

Informácia, o aký druh zrážky ide. Zadáte kód druhu zrážky alebo vyberiete z číselníka Druhov zrážok. Povinná položka. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Odkaz na druh zrážky nie je možné opravovať, pokiaľ už má zrážka nejaké realizácie (je jedno, či v uzavretom alebo otvorenom období).

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Popis

Ľubovoľný popis k danej definícii zrážky, predvypĺňa sa podľa názvu vybraného druhu zrážky z číselníka Druhov zrážok.

Pri tejto položke je tiež možné využívať dynamickú tvorbu popisu s využitím nasledujúcich "divokých znakov":

  • %WP% - pri vygenerovaní zrážky bude nahradené kódom mzdového obdobia (WagePeriod)
  • %PN% - pri generovaní zrážky bude nahradené osobným číslom pracovníka (PersonalNumber)
Platí od-do

Pokiaľ má definícia už realizácie v uzavretých obdobiach, tak dátum Platí od nie je možné meniť.

Nezadáva sa tu mzdové obdobie, ale konkrétny dátum preto, aby bolo možno zadať opakovanú zrážku s ukončením nároku aj do ešte neexistujúcich mzdových období. Využijete typicky pre dátum "Platí do", kedy sa napr. platí výživné do 18. roku dieťaťa a pod.

Základný typ

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký základný typ zrážky ide. Základné typy zrážok sú stanovené pevne z programu. Podľa typu zrážky sa riadi spracovanie, tzn. poradie vybavenia, spôsob realizácie, spôsob skupinovania zrážok pri tlači apod. Možné základné typy viď Základné typy zrážok.

Predvypĺňa sa podľa rovnomennej položky v definícii použitého Druhu zrážky.Tu needitovateľná položka.

Zrážka je daná percentom z položky

Ovlivňuje, zda částka ke srážení v následující položce Předepsáno bude dána absolutně v eurech nebo jako procento z nějaké jiné položky (typicky z čisté mzdy).

Firmy takovou opakovanou srážku používají např. na placení odborových příspěvků (např. jako procento z hrubé mzdy).

Spôsob zaokrúhlenia výslednej vypočítanej čiastky zrážky danej percentom je daný v nastavení parametrov miezd.

Predpísané

Určuje, aká čiastka by sa zamestnancovi mala opakovane zrážať (či ju bude možné zraziť celú, závisí samozrejme od toho, aké iné zrážky s akou prioritou zamestnanec má a či je z čoho zrážať). Může být zadána jako absolutní částka v eurech nebo procentem z nějaké jiné položky v závislosti na zatržení předchozí položky "Srážka je dána % z položky".

Ak je táto začiarknutá, tak ešte zadáte, z akej položky konkrétne sa má zadané percento spočítať. Tzn. zo skrytého zoznamu najskôr vyberiete triedu Business objektu (BO), ktorého položku chcete na výpočet zrážky použiť:

  • Mzdový list čiastkový
  • Mzdový list súhrnný
  • Pracovné pomery
  • Zamestnanci

Príklad zadania opakovanej zrážky vo výške 10% z čistej mzdy

Reťazec, pod ktorým sa jednotlivé triedy v zozname ponúkajú, zodpovedá položke "Popis" daného Business objektu a môžete podľa neho aj daný Business objekt dohľadať v popise Štruktúr a definícií GenDoc.chm.

Ďalej zadáte položku, z ktorej sa má zrážka percentom vyčíslovať. Názov položky zadáte priamo z klávesnice alebo ju vyberiete z ponuky položiek. Po stlačení tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu) alebo Alt+šípka dole sa vyvolá zoznam dátových položiek dostupných v danom mieste programu, z ktorých môžete vyberať. Ponúkajú sa len položky typu číslo a celé číslo existujúce k triede Business objektu, ktorú ste vybrali.

Typicky pôjde o položku Čistý príjem (MLS: S_NetIncome), ale vybrať je možné v zásade ľubovoľnú z dostupných.

Nesmíte vybrat položku, která sama se počítá z částky srážek. Objasníme na príklade:

Pokiaľ by sme chceli vypočítať zrážku percentom napríklad z doplatku, tak sa výpočet zacyklí a skončí, pretože doplatok samotný sa počíta aj z celkových zrážok.

Počet Celkový počet jednotlivých zrážok počas celej doby zrážania. Ide o jednu z možností, ako zadať spôsob opakovania zrážky (tzn. dokedy opakovať).
Periodicita Zadanie početnosti opakovania zrážky, tzn. mesačne, štvrťročne a pod. Tzn. počet mesiacov medzi jednotlivými zrážkami. Predvypĺňa sa podľa rovnomennej položky v definícii použitého Druhu zrážky.
Celková suma Čiastka, ktorú je potrebné celkovo zraziť. Ide o jednu z možností, ako zadať spôsob opakovania zrážky (tzn. dokedy opakovať).
Interná zrážka Príznak určujúci, že ide o zrážku medzi zamestnávateľom a zamestnancom, tzn. napr. pohľadávka za zamestnanca z titulu jeho hmotnej zodpovednosti a pod. V opačnom prípade ide o zrážku externú. Pri internej zrážke sa nezadávajú položky pre bankový prevod (číslo účtu atď.). Predvypĺňa sa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok.
Porovnávať s nepostihnuteľným minimom

Nastavenie, či danú zrážku pred uplatnením porovnávať s vypočítaným nepostihnuteľným minimom. Táto položka má význam len pre základný typ Všeobecná zrážka. Predvypĺňa sa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok. Tu needitovateľná položka.

Ide o doplnkovú možnosť nastaviť si túto vlastnosť pri vlastných zrážkach. Pri zrážkach s všeobecným významom, ako je napr. exekúcia, výživné a pod. táto vlastnosť už vyplýva zo samotnej podstaty zrážky a editovanie tejto položky nemá význam, program zrážku vždy porovná. Naopak pri zrážkach s nízkou prioritou sa z titulu druhu zrážky neporovnáva vôbec.

Pro základní typ Výplata mzdy je vždy nezatržena, pro ostatní základní typy je vždy zatržena.

Vyrovnávať dlžnú sumu

Ak je začiarknuté, tak to znamená, že pokiaľ v danom mesiaci nebolo možné zrážku uspokojiť (z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov), má sa systém pokúsiť dlžnú čiastku vyrovnať v nasledujúcom mesiaci. Tzn. prípadne neuhradená časť zrážky jedného mesiaca sa presunie do mesiaca nasledujúceho a vygeneruje sa v ďalšom mesiaci navyše okrem normálne generovaných zrážok. Predvypĺňa sa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok.

Pre základný typ Výživné je položka vždy začiarknutá a nie je ju možné editovať. Pro základní typ Výplata mzdy je položka vždy nezatržena a není možno ji editovat. Pre ostatné základné typy zrážok je voliteľná.

Túto položku by ste nemali začiarknuť pri zrážkach porovnávaných s nepostihnuteľným minimom a súčasne stanovenou celkovou čiastkou. V takom prípade totiž môže dôjsť k tomu, že pokiaľ má zamestnanec napr. nejakú exekúciu alebo všeobecne akúkoľvek zrážku, ktorá je porovnávaná s nepostihnuteľným minimom, a zároveň je pri nej stanovená Celková suma a začiarknuté Vyrovnávať dlžnú sumu a nie je dostatok prostriedkov na uspokojenie všetkých zrážok, tak sa každý mesiac generuje dlh, ktorý má pri zrážaní zrážok s nepostihnuteľným minimom prednosť pred ostatnými a môže dôjsť k situácii, že táto zrážka kvôli dlhu zatieni napríklad výživné.

Pokiaľ už k situácii popísanej v predchádzajúcom upozornení došlo a sú nejaké takéto zrážky v uzavretých obdobiach, je možné použiť hromadnú opravu v agende Zrážky zo mzdy a na všetkých vygenerovaných zrážkach tento parameter opraviť aj v rámci uzavretých období.

Je možné zraziť len časť Nastavenie, či je možné zraziť len časť, pokiaľ je už k dispozícii malá čiastka na uspokojenie celej čiastky, ktorá sa má zraziť v danom mesiaci. V opačnom prípade sa za dané mzdové obdobie zrážka negeneruje. Či bude zrazená aj zostávajúca dlžná čiastka v nasledujúcich mesiacoch, závisí od nastavenia položky Vyrovnávať dlžnú sumu. Predvypĺňa sa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok.
Priorita zrážky

Priorita, inak povedané miera uprednostnenia jednej zrážky pred inou, tzn. v akom poradí budú uspokojované. Podľa nastavenej priority sa potom zrážky uplatnia v prípade, ak nie je k dispozícii dostatočná čiastka na uspokojenie všetkých predpísaných (nie je z čoho zrážať). Nižšie číslo znamená vyššiu prioritu.

Ide v podstate o "poradie zrážky" v zmysle §121 Zákonníka práce (zákon 65/65 Zb.) + §13 Nariadenia vlády 108/94 Zb. + §280 odst.(3) Občianskeho súdneho poriadku (zákon 99/63 Zb.)

Pokiaľ sa vyskytujú preferované zrážky, ako napr. EXE - exekúcia, s rovnakou prioritou a nie je dostatok peňazí na uplatnenie obidvoch, tak sa z oboch uplatní primeraná percentuálna časť. Objasníme na príklade:

Nech má zamestnanec zrážky dve, obe typu exekúcia (súdny príkaz). Obe sú prednostné a sú zadané s rovnakou prioritou. Zrážka 1 nech je 34110Sk, zrážka 2 nech je 24279Sk. Nie sú dané mesačné splátky, tieto celkové čiastky sú zadané ako Predpísané. Čiastka, ktorú je možné v danom mesiaci zamestnancovi zraziť nech je 8405Sk. Z oboch zrážok sa zrazí pomerná čiastka nasledovne:

Součet obou předpisů srážek je 58379Kč = 100%
34110 = 58,43%
24269= 41,57%
V tomto poměru se rozdělí částka 8405Kč (tj. 4910Kč + 3495Kč).

Tlačová skupina Súčtová skupina tlače (platí pre ostatné zrážky). Ide o pomôcku na rozlíšenie, do ktorého tlačového súčtu sa má daná zrážka počítať. Môže obsahovať znaky ("A", "B", ...), ktoré bude možné použiť v tlačových funkciách. Predvypĺňa sa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok.
Exekúciu nariadil Položky, ktoré je potrebné na zrážkach evidovať pre účely tlače zápočtového listu. Jsou-li položky na Opakovaných srážkách vyplněny, tak se samozřejmě propisují do generovaných srážek v průběhu výpočtu ML.  Mohou posloužit i např. ke kontrolním účelům, kdy si před zahájením zasílání platby - exekuce mzdová účetní ověří správnost takového požadavku u příslušného úřadu uvedeného v položce Exekuci nařídil.
Číslo jednacie
Oprávnený
Zdrojový účet Vlastný bankový účet, tzn. účet, z ktorého bude platba vykonaná. Zadáte alebo vyberiete z číselníka bankových účtov.
Cieľový účet Číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná čiastka zrážky. Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu.
SWIFT kód Swift kód. Spoločne s Krajinou banky je potrebné pre generovanie platby SEPA.
Krajina banky Krajina banky. Spoločne so SWIFT kódom je potrebné pre generovanie platby SEPA.
Konštantný symbol

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Povinná položka.

Variabilný symbol Variabilný symbol platby. Môže byť zadaný ako absolútna hodnota alebo výrazom v závislosti od začiarknutia nasledujúcej položky "Výrazom".
Výrazom

Možnosť nastavit, či bude variabilný symbol daný vyhodnotením výrazu, ktorým sa hodnota na každej zrážke vypočíta. Ak je začiarknué, sprístupní sa položka na zadanie výrazu, podľa ktorého sa hodnota variabilného symbolu na každej zrážke vyčísli.

Výraz môžete zapísať ručne alebo ho môžete zostaviť komfortnejšie pomocou Editora výrazov, ktorý si môžete vyvolať po stlačení funkčného tlačidla /// (v závislosti od verzie systému a od nastavenia vzhľadu). Vo výrazoch sú k dispozícii funkcie a dáta objektov dostupných v danom mieste programu, viď funkcie a dátové položky objektu v editore výrazov.

Bežný užívateľ sa nemusí konštruovaním týchto výrazov zaoberať a môže si ich prípravu objednať u servisných konzultantov výrobcu.

Takto je možné riešiť napr. požiadavku na zrážky, ktoré majú mať vo variabilnom symbole označenie mesiaca. (Typicky v SR).

Špec.symbol Špecifický symbol k cieľovému účtu. Môže byť zadaný ako absolútna hodnota alebo výrazom v závislosti od začiarknutia nasledujúcej položky "Výrazom".
Výrazom Viď vyššie popis podobnej položky v rámci variabilného symbolu.
Dát.splatnosti Číslo, z ktorého sa odvodí položka Dátum splatnosti zrážky pri jej realizácii. Datum splatnosti se vypočítá tak, že se vypočte den výplaty a k němu se toto číslo přičte. Tento dátum sa prípadne skoriguje na najbližší pracovný deň pred ním (tzn. tak, aby nepripadol na víkend). Čo je Deň výplaty, je nastavené v nastavení parametrov miezd v záložke Väzby na premenné odkazom na príslušnú globálnu premennú.
Stredisko Možnosť zadať si stredisko. Význam a využitie viď analogickú položku Stredisko v agende Zrážky.
Zákazka, Obchodný prípad, Projekt To isté ako položka Stredisko, len tu ide o zákazku resp. obchodný prípad či projekt.
Rozlišovací reťazec Možnosť zadať si výrazom ľubovoľný rozlišovací reťazec, ktorý môže danú zrážku odlíšiť od inej podobnej, ale napr. pre inú skupinu zamestnancov. Hodnota sa prenesie do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz vytvoreného na základe tejto definície a využíva sa pre účtovné predkontácie bankových výpisov. Ďalej viď popis rovnomennej položky v doklade PPM.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).