Mzdové listy (MLC, MLS)

Agenda mzdových listov pre jednotlivé mzdové obdobia.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Čiastkový ML Súhrnný ML Chybový protokol Nemocenské dávky Neprítomnosti Ochrana dát

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Nosná agenda modulu miezd a personalistiky, obsahuje čiastkové a súhrnné mzdové listy a slúži na výpočet miezd. Ako bolo objasnené v kap. Vecný obsah, základné pojmy, pre každého zamestnanca pre každé mzdové obdobie je určený jeden súhrnný mzdový list (dohromady pre všetky prac. pomery) a pre každý platný pracovný pomer daného zamestnanca pre každé mzdové obdobie je určený jeden mzdový list čiastkový.

V záložke Zoznam agenda obsahuje mzdové listy čiastkové (MLC) a údaje, ktoré sa k nim vzťahujú. Ako bolo objasnené v kap. Vecný obsah, základné pojmy, pre každý pracovný pomer daného zamestnanca pre každé mzdové obdobie je určený práve jeden mzdový list čiastkový. MLC obsahujú jednak informácie charakteru vstupnej položky (či už zadávanej ručne alebo plnenej automaticky) potrebné na výpočet miezd z daného pracovného pomeru za dané obdobie, ako sú napr. informácie o odpracovanej dobe, počte dní práce cez sviatky, v noci apod. pre účely výpočtu náhrad, údaje o absenciách či inom druhu neprítomnosti, o nadčasoch apod. a ďalej položky charakteru vypočítanej položky, ktoré sa plnia po uskutočnení výpočtu miezd na základe definovaných výpočtových schém a vzorcov výpočtu v nich obsiahnutých. K mzdovým listom čiastkovým sa vzťahuje aj Obmedzenie a ďalšie záložky agendy, tzn. Nemocenské dávky a Neprítomnosti.

Dále agenda ke každému běžnému MLD (což je MLD existující pro mzdová období zpracovávaná v systému ABRA Gen) obsahuje na záložce Souhrnný ML odpovídající mzdový list souhrnný (MLS) (neplatí pro pomocné MLD). Ako bolo objasnené v kap. Vecný obsah, základné pojmy, pre každého zamestnanca pre každé mzdové obdobie je určený jeden súhrnný mzdový list (dohromady pre všetky prac. pomery). MLS evidujú údaje za všetky pracovné pomery daného zamestnanca (keďže sa nevzťahujú k jednotlivým prac. pomerom, ale k zamestnancovi ako takému), ako je napr. doplatok mzdy, vypočítané dane apod. Podobne ako mzdové listy čiastkové obsahuje položky zadávané a položky spočítané podľa príslušných výpočtových schém pre súhrnné mzdové listy a vzorcov výpočtu v nich definovaných. Ďalej viď Vecný obsah - Základná štruktúra dát.

Mzdové listy (bežné) je možné generovať rôznym spôsobom, viď Možnosti tvorby ML. V danom mzdovom období, musia byť založené mzdové listy:

  • pre všetky platné pracovné pomery (existenciu kontroluje mzdová uzávierka)
  • pre zamestnancov s ukončenými pracovnými pomermi, ktorým je potrebné v danom období preplatiť ročné zúčtovanie (preniesť výsledok ročného zúčtovania do miezd)

Okrem toho môžu byť založené mzdové listy k už skončeným prac. pomerom, pokiaľ je potrebné preplatiť nejaký ďalší nedoplatok apod. ML k už skončeným prac. pomerom majú príznak ML zadaný po skončení pracovného pomeru (MLC:AfterWorkingRelation). Tieto sú v zozname MLC graficky zvýraznené.

Kromě výše zmíněných běžných MLD mohou existovat ještě tzv. pomocné (importované) MLD pro evidenci dat za období před zahájením práce v systému ABRA Gen. Tieto vznikajú iným spôsobom ako bežné MLC, sú v zozname MLC graficky zvýraznené a platia pre ne iné pravidlá pre spracovanie. Podrobne viď pomocné (importované) ML.

Do existujúcich mzdových listov je možné zadávať podklady pre spracovanie miezd a to rôznym spôsobom, Možné spôsoby zadávania dát, a počítať pre ne mzdy, viď funkcia Výpočet. Možnosti opráv a výpočtu miezd závisia o. i. od stavu mzdového obdobia, do ktorého mzdový list patrí, viď tiež Možnosti spätných opráv v agendách miezd a personalistiky - všeobecne.

Nad vypočítanými mzdovými listami je možné obstarávať veľké množstvo výstupných prehľadov (či už kontrolných pre vlastnú potrebu alebo potrebných na odovzdanie v príslušných inštitúciách). Na ich pohodlné elektronické podanie slúži agenda Dokumenty. Tzn. k mzdovému listu resp. k údajom z neho exportovaným je potrebné vytvoriť dokument príslušnej kategórie a obsahujúci dáta, ktoré sa majú elektronicky odoslať. Takýto dokument vytvoríte pomocou definovateľných exportov. Teda údaje zo mzdového listu vyexportujete pomocou funkcie Export a medzi možnosťami spracovania výsledku exportu zvolíte voľbu Vytvoriť dokument (viď popis voľby Vytvoriť dokument v rámci def. exportov). Vytvorený dokument sa následne musí v agende Dokumenty spracovať, čím dôjde k vytvoreniu súborov pre elektronické odoslanie príslušných výkazov na príslušné inštitúcie. Viď spracovanie dokumentov.

Mzdové listy sa samé o sebe nijako neúčtujú, ale údaje z nich slúžia pri mzdovej uzávierke na vypočítanie podkladov pre zaúčtovanie miezd, viď záložka Zaúčtovanie dokladov mzdovej uzávierky.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy (predovšetkým potom kap. Vecný postup evidencie) a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.