Mzdové listy - záložka Čiastkové ML

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu čiastkovému mzdovému listu zo záložky Zoznam. Položky evidované k čiastkovým mzdovým listom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Mzdové údaje Príplatky Náhrady Výkony Výpočtové schémy Vyplnené položky Chybový protokol

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Pomocou panela definovateľných údajov môžete realizovať akýsi "zoznam dôležitých položiek", tzn. môžete si v ňom nechať zobrazovať tie položky, ktoré sú pre vás dôležité a ktorých hodnoty chcete na prvý pohľad vidieť a pod.

Výrobcom sú defaultne dodávané dve základné definície panela definovateľných údajov: a to jednak pre zobrazenie hodnôt v aktuálnom mzdovom období a jednak pre zobrazenie ročných súčtov!!!

Pokiaľ by ste chceli súčasne zobrazovať informácie z panela definovateľných údajov ako pre aktuálne MO tak pre ročné súčty, môžete si nastaviť zobrazovanie jedného druhu panela v rámci panela def. údajov detailu a druhého v rámci panela def. údajov zoznamu a zapnúť si zobrazenie zoznamu aj na iných záložkách. Viď popis možností v menu Nastavenie.

Kvôli lepšej identifikácii niektorých ďalej popísaných položiek je uvedený aj ich konkrétny názov (italikou), príp. vrátane skratky agendy, do ktorej položka patrí, viď identifikácia popisovaných položiek. Podľa tohto názvu je tiež možné položky jednoducho vyhľadávať (viď full-textové hľadanie v helpe).

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca a prac. pomeru a mzdového listu Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo) a jeho prac. pomeru (kód PP a názov PP), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. ku ktorému sa viaže aktuálny mzdový list čiastkový zo záložky Zoznam. Ďalej je tu pre informáciu uvedené číslo dokladu (aktuálneho čiastkového mzdového listu zo záložky Zoznam) a mzdové obdobie daného mzdového listu.

Subzáložka Hlavné údaje

V hornej časti subzáložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis
Obdobie

Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. V prípade automatického generovania ML (viď Možnosti tvorby a mazania ML) sa odvodzuje automaticky z dátumu zadaného pre dátum generovaných dokladov.

Ako bolo povedané v kap. Ako začať používať modul Mzdy a personalistika, k mzdovým listom sa pristupuje ako k dokladom, takže na nich musí byť o. i. uvedené (fiškálne) obdobie, do ktorého boli vystavené. V rámci tohto obdobia budú tiež číslované v číselnom rade, no z hľadiska výpočtu miezd a ich zaúčtovania nemá toto obdobie ďalší význam, keďže pre spracovanie miezd je podstatné mzdové obdobie zadané ďalej a keďže samotné mzdové listy sa nijako neúčtujú.

Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Dátum Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa sa prvým dňom predvyplneného mzd. obdobia (viď ďalej), pri jeho zmene sa prenastaví tiež. Kontroluje sa vzhľadom na fiškálne obdobie podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Mzdové obdobie Kód označujúci mzdové obdobie, pre ktoré je doklad vystavený. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka mzdových období. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Mzdové obdobie, do ktorého doklad patrí, je rozhodujúce pre spracovanie miezd, pre možnosť prípadných opráv či mazania apod. s ohľadom na aktívne a uzavreté mzdové obdobie.
Zamestnanec

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny mzdový list. Osobné číslo resp. priezvisko zamestnanca zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ovplyvňuje nasledujúcu položku Prac. pomer, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaného zamestnanca už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Pri ručnom zadaní nového ML sa tu zoznam zamestnancov a prac. pomerov ponúka nijako neobmedzený s ohľadom na už existujúce ML, takže je potrebné vyberať uvážene, nakoľko v jednom období môže pre jedného zamestnanca a jeden PP existovať max. jeden ML a prípadný duplicitný ML systém nepovolí uložiť. No ručné zadanie nového ML je tu i tak len pre úplnosť, ML sa budú väčšinou generovať v rámci Inicializácie mzdového obdobia či funkciou Generovať.

Pracovný pomer

Kód pracovného pomeru, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny mzdový list. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka prac. pomerov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Prac. pomery sa ponúkajú podľa zadania predchádzajúcej položky Zamestnanec, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný pracovný pomer už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Pri ručnom zadaní ML funkciou Nový sa tu ponúkajú len platné PP. Pri ručnom zadaní ML funkciou Nový po skončení PP sa ponúkajú aj ukončené PP zamestnanca zadaného v predchádzajúcej položke.

Subzáložka Mzdové údaje

Subzáložka umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si pomocou nich potom všetky ostatné údaje Mzdových listov (ML), ktoré nie sú k dispozícii na niektorej z iných subzáložiek záložky Detail v tejto agende. Ide o podobu záložky Formuláre z iných agend a platia pre ňu rovnaké pravidlá použitia a ovládania, uvedené v kap. Záložka Formuláre všeobecne.

Vzhľadom k tomu, že ide o definovateľné formuláre, môže ich konkrétne usporiadanie a podoba podliehať časom zmenám podľa požiadaviek užívateľov a stav v aktuálnej verzii nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (najmä, čo sa týka popisného pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch). Užívateľ si tiež môže definovať ľubovoľné množstvo svojich vlastných formulárov, do ktorých môže usporiadať položky úplne odlišne. Preto je kvôli lepšej identifikácii ďalej popísaných položiek pri každej z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (italikou), viď identifikácia popisovaných položiek.

Popis vybraných položiek na vybraných dodávaných formulároch:

Tieto definovateľné vstupné formuláre podliehajú častým zmenám, stav v aktuálnej verzii preto nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (najmä, čo sa týka slovenského pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch) a v aktuálnej verzii sa môžu vyskytovať drobné odchýlky.

Def. formulár Bežné údaje

Formulár obsahujúci najčastejšie používané položky na zadanie MLC. Ide o výber položiek obsiahnutých a popísaných na niektorom z formulárov uvedených vyššie. Pokiaľ nemáte ďalšie odchýlky a požiadavky a nechcete pri zadávaní mzdových údajov prepínať medzi množstvom iných čiastkových formulárov, môžete s výhodou použiť tento (príp. ho  použiť ako vzor a len si ho "doladiť" podľa vlastných potrieb).

Popis položiek v texte najspoľahlivejšie vyhľadáte pomocou ich anglických názvov (ako bolo povedané vyššie, v helpe sú tieto názvy uvedené italikou, pozri identifikácia popisovaných položiek, v programe sa vám zobrazia ako tooltip (popisok) po zájdení myšou na danú položku v danom definovateľnom formulári vybranom v rámci editácie či zobrazenia ML).

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Základná mzda

Názov Popis
Odpracované dni zadané
S_WorkDays

Položka na ručné zadanie odpracovaných dní. Slúži na výpočet odpracovaných dní celkom. Viď Odpracovaný čas - Odpracované dni.

Táto položka je určená typicky pre pracovné pomery s mesačnou mzdou, je ju však možné použiť i v opačnom prípade. Položku má zmysel zadávať predovšetkým v prípade, že nemáte pre daný pracovný pomer nastavené automaticky Prenášať odpracované hodiny z kalendára (inak sa celkový počet hodín predvyplní automaticky z kalendára). No i v tom prípade sa do celkového počtu hodín tiež započítava a slúži tak ako korekcia hodín vypočítaných (napr. pre účely zadania hodín odpracovaných navyše (hodiny nadčasu)).

Či sa počet odpracovaných dní uvádza vrátane neodpracovaných platených sviatkov alebo bez nich, závisí od toho, či ju používate pre prac. pomery s hodinovou alebo mesačnou mzdou a aký máte zvolený režim výpočtu platených sviatkov pri mesačnej mzde. Pravidlá zadávania odpracovanej doby s ohľadom na neodpracované sviatky, viď Často kladené otázky - Ako zadávať odpracovanú dobu a neodpracované sviatky.

Pri pracovných pomeroch, pri ktorých bude zámerne definovaný nulový úväzok v prac. kalendári (typicky pri Dohodách o vykonaní práce), je potrebné zadávať odpracovaný čas v hodinách, keďže nebude možný prepočet na hodiny, viď poznámka pri výpočte Odpracovaného času.

Odpracované dni celkom
S_WorkDaysTotal
Počítaná položka. Súčet odpracovaných dní zadaných S_WorkDays a odpracovaných dní z výkonov S_WorkDaysOper. Viď Odpracovaný čas - Odpracované dni.
Odpracované hodiny zadané
S_WorkHours

Položka na ručné zadanie odpracovaných hodín. Slúži na výpočet odpracovaných hodín celkom. Viď Odpracovaný čas - Odpracované hodiny.

Táto položka je určená typicky pre pracovné pomery s hodinovou mzdou, je ju však možné použiť i v opačnom prípade. Položku má zmysel zadávať predovšetkým v prípade, že nemáte pre daný pracovný pomer nastavené automaticky Prenášať odpracované hodiny z kalendára (inak sa celkový počet hodín predvyplní automaticky z kalendára). No i v tom prípade sa do celkového počtu hodín tiež započítava a slúži tak ako korekcia hodín vypočítaných (napr. pre účely zadania hodín odpracovaných navyše (hodiny nadčasu)).

Či sa počet odpracovaných hodín uvádza vrátane neodpracovaných platených sviatkov alebo bez nich, závisí od toho, či ju používate pre prac. pomery s hodinovou alebo mesačnou mzdou a aký máte zvolený režim výpočtu platených sviatkov pri mesačnej mzde. Pravidlá zadávania odpracovanej doby s ohľadom na neodpracované sviatky, viď Často kladené otázky - Ako zadávať odpracovanú dobu a neodpracované sviatky.

Odpracované hodiny celkom
S_WorkHoursTotal
Počítaná položka. Súčet odpracovaných hodín zadaných S_WorkHours a odpracovaných hodín z výkonov S_WorkHoursOper. Viď Odpracovaný čas - Odpracované hodiny.
Zmiešané hodiny (mimo úkol) zadané
S_MixedHours

Položka na ručné zadanie zmiešaných hodín, tzn. koľko hodín z celkových odpracovaných hodín bolo odpracovaných mimo úkol a bude platených z mesačnej alebo hodinovej mzdy. Slúži na výpočet zmiešaných hodín celkom.

Položku má zmysel zadávať len v prípade, že máte nenulovú Úkolovú mzdu S_TaskWageTotal. Viď Odpracovaný čas - Zmiešané hodiny.

Zmiešané hodiny celkom
S_MixedHoursTotal
Počítaná položka. Súčet zmiešaných hodín zadaných S_MixedHours a hodín z výkonov S_OperHoursTotal. Viď Odpracovaný čas - Zmiešané hodiny.
Celkový odpracovaný čas(hod)
TotalWorkTime
Počítaná položka. Ak je pri prac. pomere nastavené automaticky Prenášať odpracované hodiny z kalendára, tak sa dopočíta z fondu prac. doby, celkových neprítomností atď., v opačnom prípade sa dopočíta z Odpracovaných hodín S_WorkHoursTotal a Odpracovaných dní S_WorkDaysTotal. Viď Odpracovaný čas - Odpracovaný čas(hod).
Hodiny nadčasov (Hodiny nadčas tento mesiac) zadané
S_OverTime

Položka na ručné zadanie hodín nadčasov. Použijete, pokiaľ nemáte v rámci prac. pomeru nastavené automaticky Počítať nadčas (v opačnom prípade sa spočítajú automaticky), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet hodín nadčas celkom (podklad pre príplatok za nadčas). Viď Odpracovaná doba - Hodiny nadčas (hod).

Aké hodiny zadávate ako nadčasové! V prípade zamestnanca so skráteným úväzkom príplatok za nadčas prináleží až za hodiny prekračujúce stanovenú pracovnú dobu daného zamestnanca (typicky 40 hod./týždenne pre bežných zamestnancov, menej pre mladistvých, viaczmennú prevádzku atď.), nie za hodiny prekračujúce len jeho týždenný úväzok. Viď výklad v popise výpočtu Hodín nadčas.

Hodiny nadčasov (Hodiny nadčas tento mesiac) celkom
S_OverTimeTotal

Počítaná položka. Súčet Hodín nadčas zadaných S_OverTime a ak je pri prac. pomere nastavené automaticky Počítať nadčas, tak plus hodín nadčas vyčíslených z celkovej odpracovanej doby, neprítomnosti a fondu pracovnej doby. Viď Odpracovaná doba - Hodiny nadčas (hod).

V prípade zamestnanca so skráteným úväzkom príplatok za nadčas prináleží až za hodiny prekračujúce stanovenú pracovnú dobu daného zamestnanca (typicky 40 hod./týždenne pre bežných zamestnancov, menej pre mladistvých, viaczmennú prevádzku atď.), nie za hodiny prekračujúce len jeho týždenný úväzok. Viď výklad v popise výpočtu Hodín nadčas.

Pohotovosť (hod) zadané
S_Readiness

Položka na ručné zadanie hodín pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. Slúži na výpočet hodín pracovnej pohotovosti celkom. Viď Náhrady - Pracovná pohotovosť (hod).

Pohotovosť (hod) celkom
S_ReadinessTotal
Počítaná položka. Počíta sa z predchádzajúcej položky plus z výkonov. Viď Náhrady - Pracovná pohotovosť (hod).
Pohot. na pracov. (hod) zadané
S_ReadinessInWorkPlace
Položka na ručné zadanie hodín pracovnej pohotovosti vykonávanej na pracovisku. Slúži na výpočet hodín pracovnej pohotovosti celkom. Viď Náhrady - Pracovná pohotovosť (hod).
Pohot. na pracov. (hod) celkom
S_ReadinessInWorkPlaceTotal
Počítaná položka. Počíta sa z predchádzajúcej položky plus z výkonov. Viď Náhrady - Pracovná pohotovosť (hod).
Záloha zadané
S_WageDeposit
Položka na zadanie vyplatenej zálohy na mzdu. Slúži na výpočet doplatku mzdy. Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok - Záloha na mzdu.
Úkolová mzda zadaná
S_TaskWage
Položka na zadanie korekcie počítanej úkolovej mzdy. Slúži na výpočet úkolovej mzdy celkom. Viď Základná mzda - Úkolová mzda.
Úkolová mzda celkom
S_TaskWageTotal
Počítaná položka. Súčet opravnej čiastky úkolovej mzdy z predchádzajúcej položky S_TaskWage a čiastky úkolovej mzdy vypočítanej z výkonov S_TaskWageOper. Viď Základná mzda - Úkolová mzda.
Časová mzda zadaná
S_TimeWage
Položka na zadanie korekcie počítanej časovej mzdy. Slúži na výpočet časovej mzdy celkom. Viď Základná mzda - Časová mzda.
Časová mzda celkom
S_TimeWageTotal
Počítaná položka. Súčet opravnej čiastky časovej mzdy z predchádzajúcej položky S_TimeWage, a buď časovej mzdy z výkonov S_OperWageTotal a časovej mzdy vypočítanej z odpracovaných hodín, alebo len časovej mzdy vypočítanej zo zmiešaných hodín. Viď Základná mzda - Časová mzda.
Náhrada za pohotovost zadaná
S_ReadinessCompens
Položka na zadanie korekcie počítanej náhrady za pohotovosť. Slúži na výpočet náhrady za pohotovosť celkom. Viz Náhrady - Náhrada za pohotovost.
Náhrada za pohotovost celkem
S_ReadinessCompTotal
Počítaná položka. Súčet opravnej sumy náhrady z predchádzajúcej položky S_ReadinessCompens a sumy Náhrada vypočítanej z hodín pohotovosti celkom S_ReadinessTotal. Viz Náhrady - Náhrada za pohotovost.
Náhr. pohot. na prac. zadaná
S_ReadinessInWorkPlaceCompens
Položka na zadanie korekcie počítanej náhrady za pohotovosť vykonávanú na pracovisku. Slúži na výpočet náhrady za pohotovosť na pracovisku celkom. Viď Náhrady - Náhrada za pohotovosť.
Náhr. pohot. na prac. celkom
S_ReadinessInWorkPlaceCompensTotal
Počítaná položka. Súčet opravnej sumy náhrady z predchádzajúcej položky S_ReadinessInWorkPlaceCompens a sumy Náhrady vypočítanej z hodín pohotovosti celkom S_ReadinessInWorkPlaceTotal. Viď Náhrady - Náhrada za pohotovosť.
Nepočítať DDS z tohto PP
S_DontCalculateRetFund

Viď rovnakú položku na formulári Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS).

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Neplatené voľno

Názov Popis
Neoml. absence (kal.dny) zadané
S_AbsenceCal

Položka na ručné zadanie kalendárnych dní neospravedlnenej absencie. Použijete, pokiaľ nepoužívate agendu neprítomností (viď možnosti zadávania neprítomností) a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z neprítomností alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu dní automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet kalendárnych dní neospravedlnenej absencie celkom. Viď Neodpracovaná doba - Neospravedlnená absencia (kal.dni).

Absenciu, ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky, alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Neoml. absence (kal.dny) celkem
S_AbsenceCalTotal
Počítaná položka. Součet dnů neomluvené absence zadaných z předchozí položky S_AbsenceCal a dnů neomluvené absence z výkonů S_AbsenceCalOper a dnů neomluvené absence vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viď Neodpracovaná doba - Neospravedlnená absencia (kal.dni).
Neoml. absence (prac.dny) zadané
S_AbsenceWork

Položka na ručné zadanie pracovných dní neospravedlnenej absencie. Použijete, pokiaľ nepoužívate agendu neprítomností (viď možnosti zadávania neprítomností) a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z neprítomností alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet pracovných hodín neospravedlnenej absencie celkom. Viď Neodpracovaná doba - Neospravedlnená absencia (prac.hod.).

Absenciu, ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky, alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Neoml. absence (prac.hod.) zadané
S_AbsenceWorkHours

Položka na ručné zadanie pracovných hodín neospravedlnenej absencie. Použijete, pokiaľ nepoužívate agendu neprítomností (viď možnosti zadávania neprítomností) a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z neprítomností alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet pracovných hodín neospravedlnenej absencie celkom. Viď Neodpracovaná doba - Neospravedlnená absencia (prac.hod.).

Absenciu, ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky, alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Neoml. absence (prac.hod) celkem
S_AbsenceWorkTotal
Počítaná položka. Součet hodin neomluvené absence zadaných S_AbsenceWorkHours, dnů neomluvené absence zadaných S_AbsenceWork a dnů neomluvené absence z výkonů S_AbsenceCalOper převedeno na hodiny a hodin neomluvené absence vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viď Neodpracovaná doba - Neospravedlnená absencia (prac.hod.).
Nepl. volno - překážky v práci (kal.dny) zadané
S_UnpaidFreeWorkObstructions

Položka na ručné zadanie kalendárnych dní neplateného voľna poskytnutého zamestnancovi z dôvodu prekážok v práci.

Slúži na výpočet kalendárnych dní neplateného voľna celkom. Viď Neodpracovaná doba - Neplatené voľno (kal.dni) a Neplatené voľno (prac.hod).

Nepl. volno (kal.dny) zadané
S_UnpaidFreeCal

Položka na ručné zadanie kalendárnych dní neplateného voľna. Použijete, pokiaľ nepoužívate agendu neprítomností (viď možnosti zadávania neprítomností) a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z neprítomností alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu dní automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet kalendárnych dní neplateného voľna celkom. Viď Neodpracovaná doba - Neplatené voľno (kal.dni).

Neplatené voľno, ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky, alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Nepl. volno (kal.dny) celkem
S_UnpaidFreeCalTotal
Počítaná položka. Součet dnů neplaceného volna zadaných z předchozí položky S_UnpaidFreeCal a dnů neomluvené absence z výkonů S_UnpaidFreeCalOper a dnů neplaceného volna vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viď Neodpracovaná doba - Neplatené voľno (kal.dni).
Nepl. volno (prac.dny) zadané
S_UnpaidFreeWork

Položka na ručné zadanie pracovných dní neplateného voľna. Použijete, pokiaľ nepoužívate agendu neprítomností (viď možnosti zadávania neprítomností) a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z neprítomností alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet pracovných hodín neplateného voľna celkom. Viď Neodpracovaná doba - Neplatené voľno (kal.dni).

Neplatené voľno, ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky, alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Nepl. volno (prac.hod) celkem
S_UnpaidFreeWorkTotal
Počítaná položka. Součet dnů neplaceného volna zadaných z předchozí položky S_UnpaidFreeWork a dnů neomluvené absence z výkonů S_UnpaidFreeCalOper převedeno na hodiny a hodin neplaceného volna vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viď Neodpracovaná doba - Neplatené voľno (kal.dni).

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Príplatky SK

Názov Popis
Hodiny ve svátek zadané
S_FeastHours
Položka na ručné zadanie hodín odpracovaných cez sviatok. Použijete, pokiaľ nemáte v rámci prac. pomeru nastavené automaticky Prenášať odpracované hodiny z kalendára a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z prac. kalendára alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet Hodín cez sviatok celkom. Viď Odpracovaná doba - Hodiny v sviatok.
Hodiny ve svátek celkem
S_FeastHoursTotal
Počítaná položka. Součet Hodin ve svátek zadaných S_FeastHours a buď Hodin ve svátek vyčíslených z přiřazeného pracovního kalendáře nebo Hodin ve svátek z výkonů S_FeastHoursOper. Viď Odpracovaná doba - Hodiny v sviatok.
Hodiny v noci zadané
S_NightHours
Položka na ručné zadanie hodín odpracovaných v noci (medzi 22-ou a 6-ou hodinou). Použijete, pokiaľ nemáte v rámci prac. pomeru nastavené automaticky Prenášať odpracované hodiny z kalendára a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z prac. kalendára alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet Hodín v noci celkom. Viď Odpracovaná doba - Hodiny v noci.
Hodiny v noci celkem
S_NightHoursTotal
Počítaná položka. Součet Hodin v noci zadaných S_NightHours a buď Hodin v noci vyčíslených z přiřazeného pracovního kalendáře nebo Hodin v noci z výkonů S_NightHoursOper. Viď Odpracovaná doba - Hodiny v noci.
Hodiny v prostředí zadané
S_EnvHours
Položka na ručné zadanie hodín odpracovaných v škodlivom prostredí. Použijete, pokiaľ nemáte v rámci prac. pomeru nastavené automaticky Prenášať odpracované hodiny z kalendára a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z prac. kalendára alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet Hodín v prostredí celkom. Viď Odpracovaná doba - Hodiny v prostredí.
Hodiny v prostředí celkem
S_EnvHoursTotal
Počítaná položka. Součet Hodin v prostředí zadaných S_EnvHours a buď Hodin v prostředí vyčíslených z přiřazeného pracovního kalendáře nebo Hodin v prostředí z výkonů S_EnvHoursOper. Viď Odpracovaná doba - Hodiny v prostredí.
Hodiny přesčas tento měsíc zadané
S_OverTime
Viď rovnakú položku na vstupnom formulári Základná mzda, položka Hodiny nadčas zadané.
Hodiny přesčas tento měsíc celkem
S_OverTimeTotal
Viď rovnakú položku na vstupnom formulári Základná mzda, položka Hodiny nadčas celkom.
Hodiny v So a Ne zadané
S_WEndHours
Položka na ručné zadanie hodín odpracovaných v sobotu a nedeľu, za ktoré má prináležať príplatok. Použijete, pokiaľ nemáte v rámci prac. pomeru nastavené automaticky Prenášať odpracované hodiny z kalendára a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z prac. kalendára alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet Hodín v So a NE celkom. Viď Odpracovaná doba - Hodiny v So a Ne.
Hodiny v So a Ne celkem
S_WEndHoursTotal
Počítaná položka. Součet Hodin v sobotu a neděli zadaných S_WEndHours a buď Hodin v So a Ne vyčíslených z přiřazeného pracovního kalendáře nebo Hodin v So a Ne z výkonů S_WEndHoursOper. Viď Odpracovaná doba - Hodiny v So a Ne.
Příplatek za svátek oprava
S_FeastCharge
Položka na zadanie korekcie počítaného príplatku za prácu v sviatok. Slúži na výpočet Príplatku za sviatok celkom. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za prácu v sviatok.
Příplatek za svátek celkem
S_FeastChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_FeastCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin ve svátek celkem S_FeastHoursTotal. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za prácu v sviatok.
Příplatek za noc oprava
S_NightCharge
Položka na zadanie korekcie počítaného príplatku za noc. Slúži na výpočet Príplatku za noc celkom. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za prácu v noci.
Příplatek za noc celkem
S_NightChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_NightCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin v noci celkem S_NightHoursTotal. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za prácu v noci.
Příplatek za prostředí oprava
S_EnvCharge
Položka na zadanie korekcie počítaného príplatku za prostredie. Slúži na výpočet Príplatku za prostredie celkom. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za prácu v prostredí.
Příplatek za prostředí celkem
S_EnvChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_EnvCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin v prostředí celkem S_EnvHoursTotal. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za prácu v prostredí.
Příplatek za přesčas oprava
S_OverTimeCharge
Položka na zadanie korekcie počítaného príplatku za nadčas. Slúži na výpočet Príplatku za nadčas celkom. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za nadčas.
Příplatek za přesčas celkem
S_OverTimeChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_EnvCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin přesčas celkem S_EnvHoursTotal. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za nadčas.
Příplatek za So a Ne oprava
S_WEndCharge
Položka na zadanie korekcie počítaného príplatku za sobotu a nedeľu. Slúži na výpočet Príplatku za So a Ne celkom. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za prácu v So a Ne.
Příplatek za So a Ne celkem
S_WEndChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_WEndCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin v So a Ne celkem S_WEndHoursTotal. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za prácu v So a Ne.
Ostatní příplatky (součet)
S_OtherCharges
Počítaná položka. Súčet celkových čiastok ostatných príplatkov zadaných v subzáložke Príplatky k danému mzdovému listu. Viď Príplatky - Ostatné príplatky.

A ďalej obsahuje nasledujúce položky:

Tyto příplatky jsou určeny pro odměňování dle zákona o platu a jako takové se napočítávají při použití výpočtového schématu "MCPrPlat". Tzn., že pro "klasické" zaměstnance v soukromé sféře odměňované podle zákoníku práce mzdou, u nichž se typicky používá výpočtové schéma "MCPrMzda", se sem zadané příplatky nijak nezapočítají.

Názov Popis
Osobní příplatek oprava
S_PersonalCharge
Položka na ručné zadanie osobného príplatku. Slúži na výpočet Osobného príplatku celkom. Viď Výpočet príplatkov - Osobný príplatok.
Osobní příplatek celkem
S_PersonalChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_PersonalCharge a částky osobního příplatku z výkonů S_PersonalChargeOper). Viď Výpočet príplatkov - Osobný príplatok.
Příplatek za vedení oprava
S_ChiefCharge
Položka na ručné zadanie príplatku za vedenie. Slúži na výpočet Príplatku za vedenie celkom. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za vedenie.
Příplatek za vedení celkem
S_ChiefChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky (S_ChiefCharge) a částky příplatku za vedení z výkonů S_ChiefChargeOper. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za vedenie.
Příplatek za zastupování oprava
S_SubCharge
Položka na ručné zadanie príplatku za zastupovanie Slúži na výpočet Príplatku za zastupovanie celkom. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za zastupovanie.
Příplatek za zastupování celkem
S_SubChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_SubCharge a částky příplatku za zastupování z výkonů S_SubChargeOper. Viď Výpočet príplatkov - Príplatok za zastupovanie.

Def. formulár Náhrady mzdy

Názov Popis
Propl. svátky dny
S_PaidFeast

Položka na ručné zadanie počtu dní neodpracovaných sviatkov.

Ide o počet neodpracovaných sviatkov, ktoré pripadli na pracovný deň (zmenu) a neboli odpracované. Má význam ako pre prac. pomery s hodinovou mzdou, tak s mesačnou mzdou. Viď Neodpracovaná doba - Preplatené sviatky (hod). Ďalej viď Často kladené otázky - Ako zadávať odpracovanú dobu a neodpracované sviatky.

Použijete, pokiaľ nemáte v rámci prac. pomeru nastavené automaticky Prenášať odpracované hodiny z kalendára a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z prac. kalendára (platí len pre hodinovú mzdu) alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet Preplatených sviatkov (hod) celkom.

Propl. svátky hodiny
S_PaidFeastHours
Položka na ručné zadanie hodín neodpracovaných sviatkov. Je určená pre prípady nepravidelných prac. zmien, keď hodiny neodpracovaných sviatkov nie je možné jednoducho prepočítať na dni (tzn. nezodpovedajú vzorcu počet dní krát priemerná dĺžka prac. zmeny) a je potrebné zadať i jej čerpanie v hodinách. Aby bol výpočet korektný, je nutné zadať okrem počtu hodín zároveň adekvátny počet dní neodprac. sviatkov. Problematika i spôsob použitia sú rovnaké ako pri dovolenke a boli detailne objasnené pri popise výpočtu čerpanej dovolenky, pozri dovolenka pri nepravidelných zmenách alebo zmenách dlhých inak ako 8 hodín. Dále pro položku platí totéž, co pro předchozí položku Propl. svátky dny S_PaidFeast.
Propl. svátky celkem (hod)
S_PaidFeastTotal
Počítaná položka. Viď Neodpracovaná doba - Preplatené sviatky (hod).
Placené volno hodiny
S_PaidFree

Položka na ručné zadanie hodín plateného voľna. Použijete, pokiaľ nepoužívate agendu neprítomností (viď možnosti zadávania neprítomností) a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z neprítomností alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet Plateného voľna (hod) celkom. Viď Neodpracovaná doba - Platené voľno (hod).

Platené voľno ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Podobne ako dovolenku. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Placené volno (hod) celkem
S_PaidFreeTotal
Počítaná položka. Součet hodin placeného volna z předchozí položky S_PaidFree, hodin placeného volna z výkonů S_PaidFreeOper a hodin placeného volna vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viď Neodpracovaná doba - Platené voľno (hod).
Čerp.dovolená dny
S_Holiday

Položka na ručné zadanie dní resp. prac. zmien čerpanej dovolenky. Použijete, pokiaľ nepoužívate agendu neprítomností (viď možnosti zadávania neprítomností) a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z neprítomností alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu dní automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet Čerpanej dovolenky celkom jednak pre účely náhrad a jednak pre účely záznamu čerpania nárokov na dovolenku. Viď Neodpracovaná doba - Čerpaná dovolenka (v hodinách a v dňoch).

V případě, že máte nepravidelnou prac. dobu, viz dále výklad dovolená u nepravidelných směn nebo směn jinak dlouhých než 8 hodin.

Čerpanú dovolenku, ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky, alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Podobne ako dovolenku. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Čerp.dovolená hodiny
S_HolidayHours
Položka na ručné zadanie hodín čerpanej dovolenky. Je určená pre prípady nepravidelných prac. zmien, keď hodiny dovolenky nie je možné jednoducho prepočítať na dni (tzn. nezodpovedajú vzorcu počet dní krát priemerná dĺžka prac. zmeny) a je potrebné zadať i jej čerpanie v hodinách. Aby bol výpočet korektný, je nutné zadať okrem počtu hodín zároveň adekvátny počet dní dovolenky. Problematika i spôsob použitia a zadania boli detailne objasnené pri popise výpočtu čerpanej dovolenky, viď dovolenka pri nepravidelných zmenách alebo zmenách dlhých inak ako 8 hodín. Dále pro položku platí totéž, co pro předchozí položku Čerp.dovolená dny S_Holiday. Slúži na výpočet náhrady za čerpanú dovolenku resp. počtu, ktorý sa má odčerpať z nárokov na dovolenku. Viď Neodpracovaná doba - Čerpaná dovolenka (v hodinách i v dňoch).
Čerp.dovolená celkem (hod)
HolidayTotal
Počítaná položka. Slúži na výpočet náhrady za čerpanú dovolenku resp. počtu, ktorý sa má odčerpať z nárokov na dovolenku. Viď Neodpracovaná doba - Čerpaná dovolenka (v hodinách i v dňoch).
Propl.dovolená dny
PaidHoliday
Položka na ručné zadanie dní preplácanej dovolenky. Slúži na výpočet náhrady za preplatenú dovolenku. Viď Neodpracovaná doba - Preplatená dovolenka (hod).
Propl.dovolená hodiny
PaidHolidayHours

Položka na ručné zadanie hodín preplácanej dovolenky. Je určená pre prípady nepravidelných prac. zmien, keď hodiny dovolenky nie je možné jednoducho prepočítať na dni (tzn. nezodpovedajú vzorcu počet dní krát priemerná dĺžka prac. zmeny) a je potrebné zadať i jej preplatenie v hodinách. Aby bol výpočet korektný, je nutné zadať okrem počtu hodín zároveň adekvátny počet dní dovolenky. Problematika i spôsob použitia a zadania boli detailne objasnené pri popise výpočtu čerpanej dovolenky, viď dovolenka pri nepravidelných zmenách alebo zmenách dlhých inak ako 8 hodín.

Slúži na výpočet náhrady za preplatenú dovolenku. Viď Neodpracovaná doba - Preplatená dovolenka (hod).

Preferovaný druh dovolené
HolidayType_ID

Ovplyvňuje, akým spôsobom sa dni čerpanej alebo preplatenej dovolenky premietnu do záznamov čerpania dovoleniek zadaných pre daného zamestnanca do záložky Čerpanie v agende Nároky na dovolenku. Tzn. z akého druhu dovolenky sa bude čerpať prednostne.

Podrobne viď popis štandardnej akcie Dovolenky, vyvolanej po výpočte náhrady za čerpanú dovolenku, ktorá čerpanie zabezpečuje.

Náhrada za propl. svátky oprava
S_PaidFeastCompens
Položka na zadanie korekcie počítanej náhrady za prepl. sviatky. Slúži na výpočet náhrady za prepl. sviatok celkom. Viď Náhrady - Náhrada za sviatok.
Náhrada za propl. svátky celkem
S_PaidFeastCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_PaidFeastCompens a částky náhrady vypočtené z hodin náhrad propl. svátků celkem S_PaidFeastTotal. Viď Náhrady - Náhrada za sviatok.
Náhrada za placené volno oprava
S_PaidFreeCompens
Položka na zadanie korekcie počítanej náhrady za platené voľno. Slúži na výpočet náhrady za platené voľno celkom. Viď Náhrady - Náhrada za platené voľno.
Náhrada za placené volno celkem
S_PaidFreeCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_PaidFreeCompens a částky náhrady vypočtené z hodin placeného volna celkem S_PaidFreeTotal. Viď Náhrady - Náhrada za platené voľno.
Náhrada za čerpanou dovolenou oprava
S_HolidayCompens
Položka na zadanie korekcie počítanej náhrady za čerpanú dovolenku. Slúži na výpočet náhrady za čerpanú dovolenku celkom. Viď Náhrady - Náhrada za čerpanú dovolenku.
Náhrada za čerpanou dovolenou celkem
S_HolidayCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_HolidayCompens a částky náhrady vypočtené z hodin čerpané dovolené celkem HolidayTotal. Viď Náhrady - Náhrada za čerpanú dovolenku.
Náhrada za proplacenou dovolenou oprava
S_PaidHolidayCompens
Položka na zadanie korekcie počítanej náhrady za preplatenú dovolenku. Slúži na výpočet náhrady za preplatenú dovolenku celkom. Viď Náhrady - Náhrada za preplatenú dovolenku.
Náhrada za proplacenou dovolenou celkem
S_PaidHolidayCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_PaidHolidayComp a částky náhrady vypočtené ze dnů čerpané dovolené zadané PaidHoliday přepočtených na hodiny. Viď Náhrady - Náhrada za preplatenú dovolenku.
Ztráta na výdělku
S_LostWageCompens
Položka na ručné zadanie náhrady straty na zárobku (v dôsledku pracovného úrazu apod.). Viď Náhrady - Strata na zárobku.
Ostatní náhrady (součet)
S_OtherCompensations
Počítaná položka. Súčet celkových čiastok ostatných náhrad zadaných v subzáložke Náhrady k danému mzdovému listu. Viď Náhrady - Ostatné príplatky.
Naturální mzda zadaná
S_NaturalWage

Položka na zadanie korekcie naturálnej mzdy. Slúži na výpočet naturálnej mzdy celkom. Viď Náhrady - Naturálna mzda celkom.

Položka je určená na zadanie finančných ohodnotení naturálnych mzdových plnení, ktorá podliehajú zdaneniu.

Naturální mzda celkem
S_NaturalWageTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky naturální mzdy z předchozí položky S_NaturalWage a částky naturální mzdy vypočtené ze zadaných naturálních příjmů k danému prac. poměru. Viď Náhrady - Naturálna mzda celkom.
Platené voľno - dôležité osobné prekážky
  - ošetření zaměstnance u lékaře
S_Medician

Položka na ručné zadanie hodín návštevy u lekára. Použijete, pokiaľ nepoužívate agendu neprítomností (viď možnosti zadávania neprítomností) a ani nepoužívate výkony (v opačnom prípade sa vypočítajú z neprítomností alebo z výkonov), príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu hodín návštevy u lekára automaticky dopočítaných. Slúži na výpočet hodín Návštevy lekára resp. Plateného voľna.

Návštevu lekára ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Podobne ako dovolenku. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Viď Neodpracovaná doba - Návšteva lekára (hod).
  - ošetření zaměstnance u lékaře celkem
S_MedicianTotal
Počítaná položka. Součet hodin placeného volna z předchozí položky S_Medician, hodin placeného volna z výkonů S_MedicianOper a hodin placeného volna vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno).
  - ošetření zaměstnance u lékaře - neproplácené
S_MedicianUnpaid
Počítaná položka. Vypočítaný počet dní, ktorý je ešte možné preplatiť ako platené voľno.
  - doprovod člena rodiny k lékaři
S_FamAccomp
Obdobně jako položka Placené volno - ošetření zaměstnance u lékaře zadané S_Medician, jen pro hodiny strávené doprovodem člena rodiny k lékaři. Viď Neodpracovaná doba - Doprovod člena rodiny k lekárovi (hod).
  - doprovod člena rodiny k lékaři celkem
S_FamAccompTotal
Obdobně jako položka Placené volno - ošetření zaměstnance u lékaře celkem S_MedicianTotal, jen pro hodiny strávené doprovodem člena rodiny k lékaři.
  - doprovod člena rodiny k lékaři - neproplácené
S_FamAccompUnpaid
Obdobně jako položka Placené volno - ošetření zaměstnance u lékaře - neproplácené S_MedicianUnpaid, jen pro hodiny strávené doprovodem člena rodiny k lékaři.
  - doprovod postiženého k lékaři
S_DisAccomp
Obdobně jako položka Placené volno - ošetření zaměstnance u lékaře zadané S_Medician, jen pro hodiny strávené doprovodem postiženého k lékaři. Viď Neodpracovaná doba - Doprovod postihnutého k lekárovi (hod).
  - doprovod postiženého k lékaři celkem
S_DisAccompTotal
Obdobně jako položka Placené volno - ošetření zaměstnance u lékaře celkem S_MedicianTotal, jen pro hodiny strávené doprovodem postiženého k lékaři.
  - doprovod postiženého k lékaři - neproplácené
S_DisAccompUnpaid
Obdobně jako položka Placené volno - ošetření zaměstnance u lékaře - neproplácené S_MedicianUnpaid, jen pro hodiny strávené doprovodem postiženého k lékaři.
  - oš. u lékaře z důvodu těhotenství
S_MedicianPregnant
Obdobně jako položka Placené volno - ošetření zaměstnance u lékaře zadané S_Medician, jen pro hodiny strávené ošetřením u lékaře z důvodu těhotenství. Viď Ošetrenie u lekára z dôvodu tehotenstva (hod).
  - oš. u lékaře z důvodu těhotenství celkem
S_MedicianPregnantTotal
Obdobně jako položka Placené volno - ošetření zaměstnance u lékaře celkem S_MedicianTotal, jen pro hodiny strávené ošetřením u lékaře z důvodu těhotenství.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Cestovné náhrady a zrážky

Názov Popis
Pohonné hmoty pro soukromé účely - natur.příjem zadané
S_POL_Wage
Položka na ručné zadanie finančného ohodnotenia PHM poskytnutých pre súkromné účely ako naturálny príjem, ktorý bude zamestnancovi zdanený. Viď Ostatné zdaniteľné príjmy - PHM pre súkr. účely naturálny príjem.
Pohonné hmoty pro soukromé účely - srážka zadané
S_POL_Dock
Položka na ručné zadanie finančného ohodnotenia PHM poskytnutých pre súkromné účely, ktoré bude zamestnancovi strhnuté z čistej mzdy, tzn. do tejto položky vyplňte hodnotu pohonných hmôt spotrebovaných v služobnom vozidle na súkromné účely. Slúži na výpočet PHM pre súkr. účely celkom. Viď Zrážky - PHM za súkromné cesty - zrážka.
Pohonné hmoty pro soukromé účely - srážka celkem
S_POL_DockTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky S_POL_Dock a částky PHM pro soukr. účely z výkonů S_POL_DockOper. Viď Zrážky - PHM za súkromné cesty - zrážka.
Náhrady cestovních výdajů zadané
S_TravelComp
Položka na ručné zadanie náhrady cestovných výdajov. Slúži na výpočet Náhrady cest. výdajov celkom. Viď Nezdaniteľný príjem - Cestovné náhrady.
Náhrady cestovních výdajů celkem
S_TravelCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_TravelComp a částky náhrady cest. výdajů z výkonů S_TravelCompOper. Viď Nezdaniteľný príjem - Cestovné náhrady.
Paušální náhrada cest. výdajů zadaná
S_FlatTravelComp
Položka na zadanie čiastky paušálnej náhrady cest. výdajov za cestovné na služobných cestách konaných prostredníctvom MHD. Viď Nezdaniteľný príjem - Paušálna náhrada cest. výdajov.
Telefon,soukromé hovory - srážka zadaná
S_Phone_Dock
Položka na ručné zadanie finančného ohodnotenia za uskutočnené súkromné hovory služobným telefónom, ktoré bude zamestnancovi strhnuté z čistej mzdy. Slúži na výpočet zrážky za súkromné hovory celkom. Viď Zrážky - Telefón, súkromné hovory - zrážka.
Telefon,soukromé hovory - srážka celkem
S_Phone_DockTotal
Počítaná položka. Rovná se opravné částce z předchozí položky S_Phone_Dock. Viď Zrážky - Telefón, súkromné hovory - zrážka.
Kapesné zadané
S_PocketMoney

Položka na zadanie vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste.

Vreckové pri zahraničných cestách sa od 1.1.2011 daní, ale je zároveň nepovinné. Tudíž vstupuje zdanitelných příjmů viz výpočet Zdanitelné příjmy MLD:S_TaxableIncome. Do Hrubého příjmu MLD:S_GrossIncome ale nevstupuje. Vreckové totiž dostane zamestnanec celkom mimo mzdu (na ruku priamo pred cestou). Do výpočtu vstupuje teda len za účelom dodanenia a odvedenia poistných.

Príklad: Zamestnanec dostane časovú mzdu 500Eur a 1000Eur vreckové. Daň a odvody sa vypočítajú z 1500Eur a čistá mzda sa mu spočíta ako rozdiel hrubého príjmu (ktorý v sebe nemá vreckové  1000Eur) a týchto odvodov (z 1500Eur).

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Vojenská povinnosť

Názov Popis
Vojenské cvičení dny - zadané
S_ArmyExercise

Položka na ručné zadanie dní vojenského cvičenia, slúži na výpočet hodín vojenského cvičenia celkom. Viď Neodpracovaná doba - Vojenské cvičenie (hod).

Vojenské cvičenie, ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky, alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

Vojenské cvičení hod - celkem
S_ArmyExerciseTotal
Počítaná položka. Součet dnů vojenského cvičení z předchozí položky S_ArmyExercise převedených na hodiny a hodin vojenského cvičení vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viď Neodpracovaná doba - Vojenské cvičenie (hod). Slúži o. i. na výpočet náhrady za vojenskú povinnosť. Viď Náhrady - Náhrada za vojenskú povinnosť.
Voj.cvičení (kal.dny) zadané
S_ArmyExerciseCal

Položka na ručné zadanie kalendárnych dní vojenského cvičenia, slúži na výpočet kalendárnych dní vojenského cvičenia celkom. Viď Neodpracovaná doba - Vojenské cvičenie (kal. dni).

Vojenské cvičenie, ako krátkodobú neprítomnosť je možné zadávať buď len do tejto položky, alebo len do agendy neprítomností alebo je možné využiť kombináciu oboch. Viď tiež Často kladené otázky - Ako mám zadať čerpanú dovolenku?

V případě, že zadáváte dny vojenského cvičení přímo do ML do této položky, pak je třeba ještě zadat datum do položky Vojenské cvičení od S_ArmyExerciseFrom.

Voj.cvičení (kal.dny) celkem
S_ArmyExerciseCalTotal
Počítaná položka. Součet dnů vojenského cvičení z předchozí položky S_ArmyExerciseCal a kal. dnů vojenského cvičení vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viď Neodpracovaná doba - Vojenské cvičenie (kal. dni).
Vojenská služba dny - zadané
S_ArmyDuty
Položka na ručné zadanie dní základnej vojenskej služby. Viď Neodpracovaná doba - Základná vojenská služba (dni). Slúži na výpočet náhrady za vojenskú povinnosť. Viď Náhrady - Náhrada za vojenskú povinnosť.
% z průměru
S_ArmyPerCent

Položka na ručné zadanie percenta priemeru na výpočet náhrady za vojenskú povinnosť. Viď Náhrady - Náhrada za vojenskú povinnosť.

Percento priemeru pre výpočet náhrady za vojenskú povinnosť nie je jednoznačne dané zákonom, ale môže sa pohybovať v určitom zákonom danom rozsahu podľa daného zamestnanca, preto nie je stanovené v dodávaných globálnych premenných a musí byť zadané ručne.

Vojenské cvičení od
S_ArmyExerciseFrom
Využijete, pokud zadáváte vojenskou povinnost rovnou do ML do položky Voj.cvičení (kal.dny) zadané MLD:S_ArmyExerciseCal. Potom je potrebné zadať dátum, od kedy cvičenie trvá, kvôli správnemu premietnutiu do priebehov sociálneho poistenia resp. priebehov zdravotného poistenia, tzn. na určenie, do ktorého pois. pomeru táto vylúčená doba patrí.
Náhrada za vojenskou povinnost - zadaná
S_ArmyCompensation
Položka na zadanie korekcie počítanej náhrady za vojen. povinnosť. Slúži na výpočet náhrady za vojen. povinnosť celkom. Viď Náhrady - Náhrada za vojenskú povinnosť.
Náhrada za vojenskou povinnost - celkem Kč
S_ArmyCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_ArmyCompensation a částky náhrady vypočtené z hodin vojenského cvičení celkem S_ArmyExerciseTotal a dnů vojenské služby S_ArmyDuty převedeno na hodiny. Viď Náhrady - Náhrada za vojenskú povinnosť.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Odstupné a odchodné

Názov Popis
Nárok na odstupné
S_ExitClaim
Udáva, či zamestnancovi nastal nárok na odstupné podľa zákonníka práce. Určuje, zda se bude vyčíslovat Nárokovatelné odstupné S_ExitDemand. Viď Náhrady - Odstupné.
Nárok na x násobek prům.měsíčního příjmu
S_ExitMultiple
Udáva, aký násobok priem. mesačného príjmu je čiastka odstupného, na ktoré má zamestnanec nárok. Vyplníte v prípade, že má zamestnanec nárok na vyšší násobok (daný napr. kolektívnou zmluvou) ako na násobok daný zo zákona. Určuje velikost Nárokovatelného odstupného S_ExitDemand. Viď Náhrady - Odstupné.
Nárokovatelné odstupné
S_ExitDemand
Počítaná položka. Ak má zamestnanec začiarknutý Nárok na odstupné, tak sa vyčísli podľa predchádzajúcej položky "Nárok na x násobok priem. mesačného príjmu" a z priem. mesačného príjmu. Viď Náhrady - Odstupné.
Odstupné (zadané)
S_ExitCompensation
Položka na zadanie korekcie celkového odstupného. Slúži na výpočet odstupného celkom. Viď Náhrady - Odstupné.
Odstupné celkem
S_ExitInsuranceBase
Počítaná položka. Součet opravné částky odstupného z předchozí položky S_ExitCompensation, vypočteného nárokovatelného odstupného S_ExitDemand a částky odstupného vyčísleného z výkonů S_ExitCompOper. Viď Náhrady - Odstupné.
Nárok na odchodné
S_ExitFeeClaim
Udáva, či zamestnancovi nastal nárok na odchodné podľa zákonníka práce. Určuje, zda se bude vyčíslovat Nárokovatelné odchodné S_ExitFeeDemand. Viď Náhrady - Odchodné.
Nárok na x násobek prům.měsíčního příjmu
S_ExitFeeMultiple
Udáva, aký násobok priem. mesačného príjmu je čiastka odchodného, na ktoré má zamestnanec nárok, daný napr. kolektívnou zmluvou. Určuje velikost Nárokovatelného odchodného S_ExitFeeDemand. Viď Náhrady - Odchodné.
Nárokovatelné odchodné
S_ExitFeeDemand
Počítaná položka. Ak má zamestnanec začiarknutý Nárok na odchodné, tak sa vyčísli podľa predchádzajúcej položky "Nárok na x násobok priem. mesačného príjmu" a z priem. mesačného príjmu. Viď Náhrady - Odchodné.
Odchodné (zadané)
S_ExitFee

Položka na zadanie korekcie celkového odchodného. Slúži na výpočet odchodného celkom. Viď Náhrady - Odchodné.

Odchodné celkem
S_ExitFeeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky odchodného z předchozí položky S_ExitFee, vypočteného nárokovatelného odchodného S_ExitFeeDemand a částky odchodného vyčísleného z výkonů S_ExitFeeOper. Viď Náhrady - Odchodné.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Prémie a odmeny

Názov Popis
Prémie zadané
S_Bonus
Položka na ručné zadanie prémií, slúži na výpočet prémií celkom. Viď Prémie a odmeny - Prémie.
Prémie celkem
S_BonusTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky prémií z předchozí položky S_Bonus a částky prémií z výkonů S_BonusOper. Viď Prémie a odmeny - Prémie.
Měsíční odměna zadaná
S_Reward

Položka na ručné zadanie mesačnej odmeny, slúži na výpočet mesačnej odmeny celkom. Viď Prémie a odmeny - Mesačná odmena.

Odmeny charakteru jubilejné a výsluhové odmeny nezadávajte do tejto položky, ale do položiek špeciálne na to určených, viď ďalej, keďže sa s nimi inak nakladá, čo sa týka ich zahrnutia do základov na výpočet poistného.

Měsíční odměna celkem
S_RewardTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky měsíční odměny z předchozí položky S_Rewarda částky měsíční odměny z výkonů S_RewardOper. Viď Prémie a odmeny - Mesačná odmena.
Pololetní odměna zadaná
S_RewardSixMonth
Položka na ručné zadanie odmeny za rok, slúži na výpočet ročnej odmeny celkom. Od následující položky Roční odměna S_RewardTwelveMonthse liší způsobem zahrnutí do průměru na náhrady. Viď Prémie a odmeny - Polročná odmena.
Pololetní odměna celkem
S_RewardSixMonthTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky roční odměny z předchozí položky S_RewardSixMonth a částky roční odměny z výkonů S_RewardSixMonthOper. Viď Prémie a odmeny - Polročná odmena.
Roční odměna zadaná
S_RewardTwelveMonth
Položka na ručné zadanie odmeny za rok, slúži na výpočet ročnej odmeny celkom. Od předchozí položky Pololetní odměna S_RewardSixMonth se liší způsobem zahrnutí do průměru na náhrady. Viď Prémie a odmeny - Ročná odmena.
Roční odměna celkem
S_RewardTwelveMonthTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky roční odměny z předchozí položky S_RewardTwelveMonth a částky roční odměny z výkonů S_RewardTwelveMonthOper. Viď Prémie a odmeny - Ročná odmena.
Odměna za delší období zadaná
S_RewardLongTerm

Položka je určená na zadanie ľubovoľných dlhodobých odmien, ktoré sa majú do priemerov zahrnúť podľa počtu mesiacov zadaného ďalej do položky Dĺžka obdobia, za ktoré odmena prináleží. Nemusí teda ísť len o ročné, polročné či štvrťročné odmeny zahŕňané do priemerov 4x, 2x, resp. 1x, ale aj o odmeny za ľubovoľné dlhšie obdobia, ktoré sa zahrnú do priemerov zodpovedajúcim spôsobom podľa počtu mesiacov. Viď Prémie a odmeny - Odmena za dlhšie obdobie.

Prémia vyplácaná zamestnancovi za 5 mesiacov sa potom započíta do jedného kvartálu v hodnote 3/5 a do druhého kvartálu v hodnote 2/5.

Odměna za delší období celkem
S_RewardLongTermTotal
Počítaná položka. Součet odměny za delší období z předchozí položky S_RewardLongTerm a částky odměny za delší období z výkonů S_RewardLongTermOper. Viď Prémie a odmeny - Odmena za dlhšie obdobie.
Délka období, za které je odměna
S_RewardPeriodLength
Položka pro zadání období, za které náleží Odměna za delší období celkem S_RewardLongTermTotal, viz výše.
Třináctý plat
S_Thirteen
Položka na ručné zadanie čiastky trinásteho platu. Je určena pro organizace, které vyplácí třináctý (ale ne čtrnáctý) plat. Od následující položky Čtrnáctý plat S_Fourteen se liší způsobem zahrnutí do průměru na náhrady. Viď Prémie a odmeny - Trinásty plat.
Třináctý plat celkem
S_ThirteenTotal
Počítaná položka. Součet třináctého platu z předchozí položky S_Thirteen a třináctého platu z výkonů S_ThirteenOper. Viď Prémie a odmeny - Trinásty plat.
Třináctý a čtrnáctý plat
S_Fourteen
Položka na ručné zadanie čiastky trinásteho a štrnásteho platu. Je určená pre organizácie, ktoré vyplácajú trinásty aj štrnásty plat, v tomto prípade sa oba zadávajú do tejto položky a predchádzajúca položka sa nepoužíva. Od předchozí položky Třináctý plat S_Thirteen se liší způsobem zahrnutí do průměru na náhrady. Viď Prémie a odmeny - Štrnásty plat.
Třináctý a čtrnáctý plat celkem
S_FourteenTotal
Počítaná položka. Součet třináctého resp. čtrnáctého platu z předchozí položky S_Fourteen a třináctého resp. čtrnáctého platu z výkonů S_FourteenOper. Viď Prémie a odmeny - Štrnásty plat.
Jubilejní odměna
S_JubileeReward
Položka na ručné zadanie jubilejnej odmeny, slúži na výpočet jubilejnej odmeny celkom. Viď Prémie a odmeny - Jubilejná odmena.
Jubilejní odměna celkem
S_JubileeRewardTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky jubilejní odměny z předchozí položky S_JubileeReward a částky jubilejní odměny z výkonů S_JubileeRewardOper. Viď Prémie a odmeny - Jubilejná odmena.
Výsluhová odměna
S_ServedOutReward
Položka na ručné zadanie výsluhovej odmeny, slúži na výpočet výsluhovej odmeny celkom. Viď Prémie a odmeny - Výsluhová odmena.
Výsluhová odměna celkem
S_ServedOutRewardTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky výsluhové odměny z předchozí položky S_ServedOutReward a částky výsluhové odměny z výkonů S_ServedOutRewardOper. Viď Prémie a odmeny - Výsluhová odmena.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Stravenky

Názov Popis
Nárok na stravenky oprava
S_MealTicketDemand
Položka na ručné zadanie nároku na stravenky. Použijete, pokud nemáte u zaměstnance nastaven Nárok na stravenky PL:MealTicket (v opačném případě se spočte podle odpracované doby) nebo pokud potřebujete zadat korekci celkového počtu automaticky dopočteného. Viď Stravenky - Počet straveniek.
Nárok na stravenky celkem
S_MealTicketDemandTotal
Počítaná položka. Součet opravného počtu z předchozí položky S_MealTicketDemand a počtu dopočteného podle odpracované doby, pokud máte u zaměstnance nastaven Nárok na stravenky. Viď Stravenky - Počet straveniek.
Počet vydaných stravenek
S_MealTicketCount
Položka na ručné zadanie počtu straveniek skutočne vydaných zamestnancovi. Slúži na výpočet počtu straveniek za plnú cenu, resp. za zníženú cenu. Viď Stravenky - Počet straveniek.
Počet stravenek za plnou cenu
S_MealTicketFullCount
Počítaná položka. Počet straveniek, za ktoré zamestnanec uhradí plnú cenu, vypočítaný z nároku na stravenky a počtu vydaných straveniek. Viď Stravenky - Počet straveniek.
Počet stravenek za sníženou cenu
S_MealTicketDisCount
Počítaná položka. Počet straveniek, za ktoré zamestnanec uhradí len zníženú cenu a zvyšok uhradí zamestnávateľ, vypočítaný z nároku na stravenky a počtu straveniek za plnú cenu. Viď Stravenky - Počet straveniek.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Jednatelia, učni

Názov Popis
Odměny jednatelů (§5/1b)
S_ExecutiveFee

Položka na ručné zadanie odmeny jednateľov, slúži na výpočet odmeny jednateľov celkom. Výklad k položke viď Prémie a odmeny - Odmeny jednateľov.

Odměny jednatelů (§5/1b) celkem Kč
S_ExecutiveFeeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky odměny jednatelů z předchozí položky S_ExecutiveFee a částky odměny jednatelů z výkonů S_ExecutiveFeeOper. Viď Prémie a odmeny - Odmeny jednateľov.
Odměny statut. org (§5/1c)
S_CorporateFee

Položka na ručné zadanie odmeny štatut. org., slúži na výpočet odmeny štatut. org. celkom. Výklad k položke viď Prémie a odmeny - Odmeny štatut.orgánov.

Odměny statut. org. (§5/1c) celkem
S_CorporateFeeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky odměny statut. org. z předchozí položky S_CorporateFee a částky odměny statut. org. z výkonů S_CorporateFeeOper. Viď Prémie a odmeny - Odmeny štatut.orgánov.
Odměna za práci učňů
S_ApprenticeFee
Položka na ručné zadanie odmeny za prácu učňov, slúži na výpočet odmeny za prácu učňov celkom. Viď Prémie a odmeny - Odmena za prácu učňov.
Odměna za práci učňů celkem
S_ApprenticeFeeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky odměny za práci učňů z předchozí položky S_ApprenticeFee a částky odměny za práci učňů z výkonů S_ApprenticeFeeOper. Viď Prémie a odmeny - Odmena za prácu učňov.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Počet zmien v kategóriách, Expozícia

Názov Popis
Směny v kategorii 2, 3, 4 zadané
S_Category2, S_Category3, S_Category4
Položka na ručné zadanie počtu zmien v kategórii 2, resp. 3 a 4 rizikových prác. Použijete, pokiaľ nepoužívate výkony, príp. pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu počtu zmien vypočítaných z výkonov. Viď Výpočet odpracovanej doby - Zmeny v kategóriách.
Směny v kategorii 2, 3, 4 celkem
S_Category2Total, S_Category3Total, S_Category4Total
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_Category2, S_Category3, S_Category4 a počtu směn v kategoriích z výkonů S_Category2Oper, S_Category3Oper, S_Category4Oper. Viď Výpočet odpracovanej doby - Zmeny v kategóriách.
Hodiny expozice zadané
S_Exposure
Položka na ručné zadanie hodín expozície, slúži na výpočet hodín expozície celkom. Viď Výpočet odpracovanej doby - Hodiny expozície.
Hodiny expozice celkem
S_ExposureTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_ChiefCharge a částky příplatku za vedení z výkonů S_ChiefChargeOper. Viď Výpočet odpracovanej doby - Hodiny expozície.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Hrubá a min.mzda

Názov Popis
Hrubá mzda oprava
S_GrossWage
Položka na zadanie korekcie počítanej hrubej mzdy, resp. tej časti hrubej mzdy, ktorá slúži na účel porovnania s minimálnou mzdou. Slúži na výpočet hrubej mzdy celkom, resp. Základnej mzdy - do min. mzdy. Viď Minimálna a hrubá mzda - Základná mzda do min.mzdy.
Hrubá mzda celkem
GrossWageTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky hrubé mzdy z předchozí položky S_GrossWage a částky vypočtené z ostatních složek mzdy. Viď Minimálna a hrubá mzda - Hrubá mzda.
Minimální mzda celkem
S_MinWageCorrect
Počítaná položka. Viď Minimálna a hrubá mzda - Minimálna mzda upravená.
Minimální mzdový nárok - oprava
S_MinWageClaim
Položka na zadanie korekcie počítaného minimálneho mzdového nároku. Slúži na výpočet minimálneho mzdového nároku celkom. Viď Minimálna a hrubá mzda - Minimálny mzdový nárok.
Minimální mzdový nárok
S_MinWageClaimTotal
Počítaná položka. Viď Minimálna a hrubá mzda - Minimálny mzdový nárok.
Doplatek do min.mzdy oprava
S_SurCharge

Položka na zadanie korekcie počítaného doplatku do minimálnej mzdy. Slúži na výpočet doplatku do minimálnej mzdy celkom. Viď Minimálna a hrubá mzda - Doplatok do min.mzdy.

Doplatek do min.mzdy celkem
S_SurChargeTotal

Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky S_SurCharge a dalších částek zahrnovaných do Doplatku do min.mzdy. Viď Minimálna a hrubá mzda - Doplatok do min.mzdy.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Sociálny fond

Názov Popis
Příspěvky ze SF peněžní, daněné
S_SF_TaxableMoney

Položka na zadanie príspevkov čerpaných zo sociálneho fondu. Započítavajú sa do hrubého príjmu. Viď Hrubý príjem, čistá mzda, doplatok.

Na zaúčtovanie súm čerpaných zo sociálneho fondu (vyplatených na MLC) je k dispozícii zodpovedajúca definícia uzávierky, výpočtová schéma Suma - Peňažné čerpanie zo sociálneho fondu a predkontácia.

Příspěvky ze SF peněžní, nedaněné
S_SF_NonTaxableMoney
Příspěvky ze SF nepeněžní, daněné
S_SF_TaxableNatural

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Def. formulár Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

Názov Popis
Nepočítať DDS z tohto PP
S_DontCalculateRetFund
Možnosť začiarknúť, že sa DDS nemá v danom mesiaci z daného prac. pomeru vyčíslovať. Ovplyvňuje výpočet základu DDS. Popis výpočtu viď DDS.
Základ DDS - oprava
S_RetFundBase
Položka na ručné zadanie základu pre výpočet DDS. Slúži na výpočet Základu DDS celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď DDS.
Základ DDS - celkem
S_RetFundBaseSubTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ DDS. Popis výpočtu viď DDS.
DDS zaměstnanec - oprava
S_RetFundEmployee
Položka na ručné zadanie DDS hradeného zamestnancom. Slúži na výpočet doplnkového dôchodkového sporenia za zamestnanca celkom, viď nasledujúcu položku. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu sporenia vypočítaného. Popis výpočtu viď DDS.
DDS zaměstnanec - celkem
S_RetFundEmployeeSubTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto sporenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď DDS.
DDS zaměstnavatel - oprava
S_RetFundCompany
Položka na ručné zadanie doplnkového dôchodkového sporenia hradeného zamestnávateľom. Slúži na výpočet DDS hradeného zamestnávateľom celkom, viď nasledujúcu položka. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu sporenia vypočítaného. Popis výpočtu viď DDS.
DDS zaměstnavatel - oprava
S_RetFundCompanySubTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto sporenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď DDS.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Platené voľno pri prekážkach na strane zamestnávateľa

Názov Popis
Náhrada
  Překážky na straně zaměstnavatele
S_CompObstacles

Položka na ručné zadanie základu pre výpočet DDS. Slúži na výpočet Základu DDS celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku.

Editačná položka na zadanie korekcie náhrady.

  Překážky na str.zaměstnavatele celkem
S_CompObstaclesTotal
Počítaná položka. Vypočítaná náhrada. Popis výpočtu viď Platené voľno pri prekážkach na strane zamestnávateľa.
Dĺžka trvania
  Překážky na straně zaměstnavatele pr.dny
S_CompObstaclesWorkDays
Editační položka pro zadání počtu pracovních dní, po které byla náhrada vyplácena (z položky se počítá Překážky na straně zaměstnavatele hodiny S_CompObstaclesHours). viz Placené volno při překážkách na straně zaměstnavatele. Viď Platené voľno pri prekážkach na strane zamestnávateľa.
  Překážky na straně zaměstnavatele kal.dny
S_CompObstaclesCalDays
Editačná položka na zadanie počtu kalendárnych dní, počas ktorých bola náhrada vyplácaná (započítava sa do vylúčených dôb).
  Překážky na straně zaměstnavatele hodiny
S_CompObstaclesHours
Počítaná položka z Překážky na straně zaměstnavatel pr.dny S_CompObstaclesWorkDays (z položky se počítá náhrada Překážky na str.zaměstnavatele celkem S_CompObstaclesTotal). Viď Platené voľno pri prekážkach na strane zamestnávateľa.
Vrátenie poistného zo skôr odvedenej náhrady
  Vrácení pojistného
S_ObstaclesInsRefund

Položka slúži na zadanie vráteného poistného odvedeného v skorších obdobiach z náhrad za tieto prekážky z náhradou 60%. Za istých podmienok je totiž možné od úradu práce získať spätne poistné za túto náhradu (za zamestnanca i za zamestnávateľa). Náhrada za zamestnanca sa potom vráti zamestnancovi v inom mesiaci ako danený príjem.

Suma zadaná do tejto položky sa adekvátne premieta do hrubej mzdy, čistej mzdy a do základu dane i do základu zdravotného a sociálneho (viď Zmeny v ZP od 1.1.2011 a Zmeny v SP od 1.1.2011). Tj:
Tj: Odstupné celkem:
[x] Hrubá mzda [x] Hrubý příjem
[x] Čistá mzda
[x] Základ daně
[x] Základ ZP
[x] Základ SP

 

Def. formulár Poistné

 
Nemocenské poistenie (NP)
  Základ
    Základ NP - oprava
S_SickInsBase
Položka na ručné zadanie základu pre výpočet NP. Slúži na výpočet Základu NP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
    Základ NP - celkom
S_SickInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ NP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnanec
    Pojistné NP zaměstnanec - oprava
S_SickInsEmployee
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnanca celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
    Poistné NP zamestnanec - celkom
S_SickInsEmployeeTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnávateľ
    Pojistné NP zaměstnavatel - oprava
S_SickInsCompany
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnávateľa celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
    Poistné NP zamestnávateľ - celkom
S_SickInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
 
Starobné poistenie (StP)
  Základ
    Základ StP - oprava
S_RetInsBase
Položka na ručné zadanie základu pre výpočet StP. Slúži na výpočet Základu StP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
    Základ StP - celkom
S_RetInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ StP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnanec
    Pojistné StP zaměstnanec - oprava
S_RetInsEmployee
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnanca celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
    Poistné StP zamestnanec - celkom
S_RetInsEmployeeTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnávateľ
    Pojistné StP zaměstnavatel - oprava
S_RetInsCompany
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnávateľa celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
    Poistné StP zamestnávateľ - celkom
S_RetInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
 
Invalidné poistenie (IP)
  Základ
    Základ IP - oprava
S_InvInsBase
Položka na ručné zadanie základu pre výpočet IP. Slúži na výpočet Základu IP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku.
    Základ IP - celkom
S_InvInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ IP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnanec
    Pojistné IP zaměstnanec - oprava
S_InvInsEmployee
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnanca celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku.
    Poistné IP zamestnanec - celkom
S_InvInsEmployeeTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
  Základ zamestnávateľ
    Základ IP zamtel - oprava S_InvInsBaseCompany Položka na ručné zadanie základu IP pre zamestnávateľa. Slúži na výpočet Základu IP pre zamestnávateľa celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku.
    Základ IP zamtel - celkem S_InvInsBaseCompanyTotal Počítaná položka. Vypočítaný základ IP pre poistenie za zamestnávateľa. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnávateľ
    Pojistné IP zaměstnavatel - oprava
S_InvInsCompany
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnávateľa celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku.
    Poistné IP zamestnávateľ - celkom
S_InvInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
 
Poistenie v nezamestnanosti (PvN)
  Základ
    Základ PvN - oprava
S_UnempInsBase
Položka na ručné zadanie základu pre výpočet PvN. Slúži na výpočet Základu PvN celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
    Základ PvN - celkom
S_UnempInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ PvN. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnanec
    Pojistné PvN zaměstnanec - oprava
S_UnempInsEmployee
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnanca celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
    Poistné PvN zamestnanec - celkom
S_UnempInsEmployeeTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnanec. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnávateľ
    Pojistné PvN zaměstnavatel - oprava
S_UnempInsCompany
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnávateľa celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
    Poistné PvN zamestnávateľ - celkom
S_UnempInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
  PvN neplatí
S_UnempInsDoesntPay

Možnosť nastaviť priamo na danom MLS, že sa PvN daný mesiac nemá počítať. Má vplyv na výpočet základu poistného PvN. Popis výpočtu viz Základy SP počítané na MLS (celkem za všechny PP) - Základ PvN - celkem S_UnempInsBaseTotal.

PvN za zamestnanca aj zamestnávateľa sa neplatí, pokiaľ nastal nárok na starobný dôchodok alebo pokiaľ je zamestnanec poberateľom predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku na základe straty schopnosti vykonávať prácu o viac ako 70%. Túto skutočnosť dodávané výpočtové vzorce zohľadňujú kontrolou údajov zamestnanca o dôchodku a invalidite. Pokiaľ však dodaný vzorec nepostihuje všetky prípady alebo pokiaľ potrebujete zamestnanca vylúčiť z daného poistenia z iného dôvodu, môžete využiť túto položku.

 
Úrazové poistenie (ÚP)
  Základ
    Základ ÚP - oprava
S_InjuryInsBase
Položka na ručné zadanie základu pre výpočet ÚP. Slúži na výpočet Základu ÚP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
    Základ ÚP - celkom
S_InjuryInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ ÚP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnávateľ
    Pojistné ÚP zaměstnavatel - oprava
S_InjuryInsCompany
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnávateľa celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
    Poistné ÚP zamestnávateľ - celkom
S_InjuryInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
 
Garančné poistenie (GP)
  Základ
    Základ GP - oprava
S_GarInsBase
Položka na ručné zadanie základu pre výpočet GP. Slúži na výpočet Základu GP celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
    Základ GP - celkom
S_GarInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ GP. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnávateľ
    Pojistné GP zaměstnavatel - oprava
S_GarInsCompany
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnávateľa celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
    Poistné GP zamestnávateľ - celkom
S_GarInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
 
Poistenie do rezervného fondu solidarity (RFS)
  Základ
    Základ RFS - oprava
S_ResFundInsBase
Položka na ručné zadanie základu pre výpočet RFS. Slúži na výpočet Základu RFS celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu základu automaticky vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
    Základ RFS - celkom
S_ResFundInsBaseTotal
Počítaná položka. Vypočítaný základ RFS. Popis výpočtu viď Základy SP počítané na MLC.
  Poistné zamestnávateľ
    Pojistné RSF zaměstnavatel - oprava
S_ResFundInsCompany
Položka na ručné zadanie poistného. Slúži na výpočet tohto poistného za zamestnávateľa celkom. Použijete napr., pokiaľ potrebujete zadať nejakú korekciu poistného vypočítaného, viď nasledujúcu položku. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
    Poistné RSF zamestnávateľ - celkom
S_ResFundInsCompanyTotal
Počítaná položka. Udáva, akú časť tohto poistenia bude hradiť zamestnávateľ. Popis výpočtu viď Poistné SP počítané na MLC.
 

Def. formulár Všetky údaje

Súhrnný formulár zložený z bežne používaných formulárov uvedených vyššie. Popis položiek viď jednotlivé formuláre vyššie.

Späť na zoznam formulárov / začiatok podkapitoly

Subzáložka Príplatky

Subzáložka slúži na zadanie akýchkoľvek ostatných príplatkov pre aktuálneho zamestnanca zo záložky Zoznam. Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných ostatných príplatkov. Môžete tu zadávať všetky ostatné príplatky, ktoré máte v organizácii zavedené a na ktoré nie je v systéme priamo dodávaná položka. Ostatné príplatky je možné zadať rôznym spôsobom:

 • priamo sumou,
 • sazbou na hod. v eurech a počtem hodin přímo zadaných,
 • sadzbou na hod. percentom z priemernej mzdy počtom hodín priamo zadaných,
 • sazbou na hod. v eurech a počtem hodin z výkonů (tj. zadáním kódů výkonů, z nichž se má vysčítat počet hodin),
 • sadzbou na hod. percentom z priemernej mzdy a počtom hodín z výkonov (tzn. zadaním kódov výkonov, z ktorých sa má vypočítať počet hodín),
 • čiastkou z výkonov (tzn. zadaním kódov výkonov, z ktorých sa má vypočítať čiastka),
 • alebo ľubovoľnou kombináciou predchádzajúcich.

Zadané príplatky sú potom podkladom pre výpočet položky Ostatné príplatky, viď Príplatky - Ostatné príplatky.

Názov Popis
Popis Ľubovoľný textový popis ostatného príplatku.
% priemeru Ak je vyplnené, do celkovej čiastky príplatku sa započíta aj čiastka spočítaná ako zadané percento z priemernej mzdy (AverageWage) krát počet hodín zadaných v položke Počet hodín a pokiaľ je zadaný aj typ výkonov v položke Výkon(hod.), tak ešte plus počet hodín prenesených z výkonov zodpovedajúceho typu zadaných v subzáložke Výkony.
Sadzba Ak je vyplnené, do celkovej čiastky príplatku sa započíta aj čiastka spočítaná ako zadaná sadzba krát počet hodín zadaných v položke Počet hodín a pokiaľ je zadaný aj typ výkonov v položke Výkon(hod.), tak ešte plus počet hodín prenesených z výkonov zodpovedajúceho typu zadaných v subzáložke Výkony.
Počet hodín Počet hodín zadaných, za ktoré prináleží čiastka príplatku spočítaná z počtu hodín a zadaného percenta priemeru alebo sadzby príp. oboch, viď popis predchádzajúcich položiek.
Suma Ak je vyplnené, pripočíta sa k príplatku vypočítanému podľa hodín zadaných a prenesených z výkonov.
Výkon (hod) Umožňuje zadať väzbu príplatku na zadané výkony. V položke zadáte (z klávesnice alebo vyberiete z ponuky) kódy výkonov, z ktorých si želáte vypočítať hodiny zadávaného príplatku, tzn. počet hodín z výkonov z výkonov zodpovedajúceho kódu zadaných v subzáložke Výkony, za ktoré prináleží čiastka príplatku spočítaná z daného počtu hodín a zadaného percenta priemeru alebo sadzby príp. oboch, viď popis predchádzajúcich položiek.
Výkon (časť) Umožňuje zadať väzbu príplatku na zadané výkony. V položke zadáte (z klávesnice alebo vyberiete z ponuky) kódy výkonov, z ktorých si želáte vypočítať čiastku zadávaného príplatku. Potom sa do celkovej čiastky príplatku zahrnie aj čiastka vypočítaná z položky Celkom z výkonov zodpovedajúceho kódu zadaných v subzáložke Výkony.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Subzáložka Náhrady

Subzáložka slúži na zadanie akýchkoľvek ostatných náhrad mzdy pre aktuálneho zamestnanca zo záložky Zoznam. Môžete tu zadávať všetky ostatné náhrady mzdy, ktoré máte v organizácii zavedené a na ktoré nie je v systéme priamo dodávaná položka. Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných ostatných náhrad mzdy.

Pre jednotlivé náhrady podľa ich charakteru zadáte, či sa majú premietnuť aj do základu poistenia, aby bolo možné postihnúť, ako náhrady zahŕňané do základu poistného, tak aj náhrady, ktoré nie je možné do základu poistného zahrnúť.

Ostatné náhrady je možné zadávať rôznym spôsobom:

 • priamo sumou,
 • čiastkou z výkonov (tzn. zadaním kódov výkonov, z ktorých sa má čiastka náhrady vypočítať),
 • čiastkou s prepočtom podľa počtu odprac. hodín,
 • čiastkou z výkonov s prepočtom podľa počtu odprac. hodín,
 • alebo ľubovoľnou kombináciou predchádzajúcich.

Zadané náhrady sú potom podkladom pre výpočet zodpovedajúcich položiek mzdového listu, viď ďalej.

Názov Popis
Popis Ľubovoľný textový popis náhrady mzdy.
Suma Čiastka náhrady mzdy.
Prepočet Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, či sa zadaná čiastka náhrady má prepočítať pomerným spôsobom podľa skutočného počtu odpracovaných hodín alebo nie. Výsledná čiastka je potom predvyplnená v položke Celkom, viď ďalej.
Poistenie Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, či daná náhrada mzdy má byť zahrnutá do základu ZP a SP alebo nie. Pokiaľ zadáte Áno, tak sa celková čiastka danej náhrady automaticky doplní do položky Základ poist., viď ďalej.
Výkon - typ Umožňuje zadať väzbu náhrady na zadané výkony. V položke zadáte (z klávesnice alebo vyberiete z ponuky) kódy výkonov, z ktorých si želáte vypočítať čiastku zadávanej náhrady. Potom sa do celkovej čiastky náhrady zahrnie aj celková čiastka položky Celkom z výkonov zodpovedajúceho kódu zadaných v subzáložke Výkony.
Celkom

Needitovateľná položka, vyplní sa automaticky celkovou čiastkou náhrady a to nasledovne:

 • ak je v položke Prepočet hodnota Nie, tak sa rovná súčtu čiastky zadanej v položke Čiastka a pokiaľ je zadaný aj typ výkonov, tak ešte plus čiastka prenesená z výkonov zodpovedajúceho typu zo subzáložky Výkony
 • ak je v položke Prepočet hodnota Áno, tak sa ešte čiastka získaná ako súčet z položky Čiastka a čiastky z výkonov prepočíta podľa počtu odpracovaných hodín podľa vzťahu

  (čiastka zadaná + čiastka z výkonov) * (odpr. hod / počet prac.hodín),

  kde počtem pracovních hodin rozumíme plánovaný počet pracovních hodin, které měl zaměstnanec v daném měsíci odpracovat - fond pracovní doby MLD:WorkingFund a odpracovanými hodinami rozumíme odpracovaný čas(hod) MLD:S_TotalWorkTime.

  Celková čiastka sa prepočítava okamžite, no pokiaľ následne ešte došlo k zmene údajov podstatných pre jej výpočet (napr. počtu odpracovaných hodín), nemusí byť aktuálna. V každom prípade sa zaktualizuje spustením výpočtu miezd.

Slúži na výpočet celkovej čiastky ostatných náhrad, viď Náhrady - Ostatné náhrady.

Základ poist.

Needitovateľná položka, vyplní sa automaticky celkovou čiastkou náhrady z položky Celkom, a to vtedy, pokiaľ je v predchádzajúcej položke Poistenie zadané Áno.

Slúži na výpočet celkovej čiastky ostatných náhrad vstupujúcej do základu poistného, viď Náhrady - Ostatné náhrady základ pois.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Subzáložka Výkony

Subzáložka slúži na zobrazenie a zadávanie výkonov realizovaných v danom mesiaci zamestnancom. Výkony je možné zadať ručne v tejto záložke alebo môžu byť importované z modulu Výroba (viď Prenos PL do miezd) či z externých SW (napr. dochádzkových systémov). Môžu byť použité na výpočet miezd alebo na rozúčtovanie čiastok miezd podľa výkonov, ďalej viď Práca s výkonmi - podklad pre mzdy alebo rozúčtovanie miezd.

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz evidovaných výkonov. Obsahuje nasledujúce položky (v prípade importu sa o ich naplnenie stará príslušná agenda či externý SW, odkiaľ je výkon importovaný):

Názov Popis
Kód Kód druhu výkonu. Zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Druhov výkonov.
Dátum Dátum realizácie výkonu. Musí spadať do spracovávaného mzdového obdobia. Informatívna položka.
Počet Počet realizovaných jednotiek daného výkonu. Nepovinná položka. Počet zadáte, pokiaľ pri výpočte položiek mzdových listov chcete čerpať z výkonu počet jednotiek alebo vtedy, pokiaľ chcete počítať a čerpať celkovú čiastku výpočtu.
Jedn. Jednotka Predvypĺňa sa z číselníka druhov výkonov. Tu needitovateľná položka.
Sadzba Sadzba za jednotku. Nepovinná položka. Sadzbu zadáte, pokiaľ pri výpočte položiek mzdových listov chcete čerpať z výkonu údaj o sadzbe alebo vtedy, pokiaľ chcete počítať a čerpať celkovú čiastku výpočtu.
Celkom Celková čiastka výkonu spočítaná z počtu jednotiek a sadzby. Potrebujete, pokiaľ pri výpočte položiek mzdových listov chcete čerpať z výkonu údaj o celkovej čiastke výpočtu alebo pokiaľ chcete podľa výkonov vykonávať rozúčtovanie.
Stred.

Stredisko pre daný výkon. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Každý výkon môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných pri výkonoch je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách pri rozúčtovaní podľa výkonov a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.

Zákazka

Zákazka pre daný výkon. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Každý výkon môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných pri výkonoch je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách pri rozúčtovaní podľa výkonov a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie na zákazky. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z riadka predchádzajúceho.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Import

Informace o tom, zda byl daný výkon naimportován z výrobních agend systému ABRA Gen či z externích SW a odkud. Zobrazuje informačný text (z tabuľky WageOperationImport).

Naimportované výkony nie je možné užívateľsky editovať a mazať, o ich správu sa musí starať príslušná agenda, ktorá ich importovala, resp. príslušný externý SW, viď Práca s výkonmi. Naimportované výkony obmedzujú i možnosť mazať ML. Viď tiež Možnosti tvorby a mazania ML.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Mazať nie je možné naimportované, viď popis položky Import vyššie.
 • Prepočítať - Funkcia prepočíta všetky sadzby podľa definícií výkonov.

  Prepočítajú sa všetky výkony i naimportované (prepočet výkonov tak či tak prebieha i pri výpočte miezd), v praxi však nebude mať význam importovať výkony so sadzbami inak, ako majú dané druhy výkonov v definícii, takže prípadný prepočet by výslednú hodnotu výkonu nemal zmeniť.

Subzáložka Výpočtové schémy

Subzáložka slúži na zobrazenie a príp. pridanie či vymazanie výpočtových schém k aktuálnemu čiastkovému mzdovému listu. Podľa priradených výpočtových schém prebieha výpočet príslušného mzdového listu, to znamená, že pre výpočet miezd je veľmi podstatné, aké výpočtové schémy sú aktuálne priradené, ďalej viď Postup výpočtu.

Výpočt. schémy sú k mzdovému listu priradené automaticky predvyplnením podľa aktuálnych vzorov príslušného druhu prac. pomeru, no v prípade potreby ich je možné i modifikovať (priradiť iné, pridať ďalšie a pod.). Pokiaľ vám však predvyplnené výp. schémy trvalo nevyhovujú, (napr. chcete odmieňať podľa zákona o plate, nie o mzde, tak ich je potrebné upraviť priamo v rámci príslušných druhov prac. pomerov (aby ste ich nemuseli v tejto záložke modifikovať ručne). Ďalej viď Predvyplnenie a použitie výpočtových schém k ML. Zoznam pripojených schém podľa aktuálneho stavu v druhoch PP je možné tiež obnoviť funkciou na obnovu schém.

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ priradených výp. schém. Obsahuje:

Názov Popis
Výpočtová schéma Kód výpočtovej schémy. Zadáte alebo vyberiete z číselníka výpočtových schém.
Názov schémy Obsah položky Názov výpočtovej schémy. Tu needitovateľná položka.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
 • Kontrola - Funkcia nájde v sade priradených Výpočtových schém prípadné duplicity v definícii výpočtu položiek, (výpočet jednej položky je definovaný viackrát v priradených výpočtových schémach). Pri kontrole duplicít sa berie ohľad na dátum platnosti jednotlivých položiek (riadkov) výpočtovej schémy a kontrolujú sa len položky platné v mzdovom období daného mzdového listu. Nájdené duplicity zobrazuje v subzáložke Chybový protokol.

Subzáložka Vyplnené položky

Subzáložka umožňuje prehliadať si zoznam vyplnených položiek. Zobrazí zoznam všetkých položiek aktuálneho mzdového listu súhrnného, ktoré sú vyplnené nejakou hodnotou a umožní tak rýchlo si prehliadnuť, ako sú jednotlivé hodnoty zadané, resp. ako boli vypočítané, bez toho aby užívateľ musel prechádzať všetky položky nadefinované v príslušnej agende.

Aby bol zoznam prehľadný, nie sú tu zobrazené všetky existujúce položky. Nezobrazujú sa napr. číselné položky, ktoré obsahujú 0 a položky typu Áno/Nie nastavené na hodnotu "Nie" sa tiež nezobrazujú.

Hodnoty položiek tu zobrazených zodpovedajú poslednému výpočtu miezd. Aby pri opakovanom výpočte nedochádzalo k tomu, že v položkách zostanú neaktuálne hodnoty z prípadných predchádzajúcich výpočtov, vykonáva sa nulovanie hodnôt. Viď Vynulovanie hodnôt niektorých skôr vypočítaných položiek ML pred výpočtom. Teda sa môže stať, že pri prvom výpočte je nejaká položka napočítaná a vidíte jej hodnotu, ale pri druhom výpočte sa už nespočíta (napr. zmenili sa podmienky pre jej výpočet) a keďže bola pred výpočtom vynulovaná a nulové sa tu z dôvodu prehľadnosti neuvádzajú, už ju v zozname neuvidíte (čo by vás mohlo na prvý pohľad zmiasť).

Obsahuje:

Názov Popis
Názov položky Názov položky v databáze.
Popis položky Popisný názov položky.
Hodnoty

Zadané resp. vypočítaná hodnota.

Definovateľné položky typu Celé číslo, ktoré sú dané zoznamom, zobrazujú príslušnú hodnotu zoznamu. Reťazcové položky, ktoré sú dané odkazom do číselníka, zobrazujú tzv. DisplayName z číselníka.

Subzáložka Chybový protokol

Subzáložka je k dispozícii len po vyvolaní kontroly duplicitného výpočtu jednej položky v priradených výpočtových schémach, viď vyššie, a to vtedy, pokiaľ dôjde k nájdeniu takýchto duplicít, viď popis funkcie Kontrola v subzáložke Výpočtové schémy. Slúži na zobrazenie zoznamu chýb, aby o nich bol užívateľ informovaný, mohol ich príčiny odstrániť a výpočet zopakovať.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Chybový protokol - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie. Tu upozorníme na nasledujúce:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Výpočet MLC Ctrl +R

Funkcia predtým slúžila na výpočet miezd priamo pri zadávaní údajov ML. Išlo o jednu z možností vyvolania výpočtu miezd. Aktuálne kvôli zmenám, ktoré v minulosti nastali vo výpočtoch soc. poistenia, nie je možné počítať ML, ktorý nie je uložený a je zatiaľ v editačnom režime.

Obnoviť schémy

Obn.sch.MLC

-

Umožňuje znovu vykonať pripojenie výpočtových schém aktuálne nastavených v druhoch PP. Podrobnejšie viď popis podobnej funkcie Obnoviť schémy v záložke Zoznam. Tu len s nasledujúcim rozdielom v závislosti od toho, či je vyvolaný editačný režim alebo nie:

 • Mimo editačného režimu - Funkcia sa ponúka pod názvom Obnoviť schémy. Vykoná to isté, čo rovnomenná funkcia v záložke Zoznam, tzn. obnoví schémy aktuálneho MLC aj príslušného MLS.
 • V editačnom režime - Funkcia sa ponúka pod názvom Obn.sch.MLC. Obnoví schémy len aktuálneho MLC.
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).