Mzdové listy - záložka Obmedzenie

Obsahuje zoznam prvkov, podľa ktorých je možné vykonávať obmedzenie záznamov tejto agendy následne zobrazených v záložke Zoznam. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie boli uvedené skôr (tzn. účel záložky, spôsob nastavenia obmedzenia, používanie definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.).

Všeobecne platí, že čím viac zoznam dokladov obmedzíme, tým rýchlejšie sa dopyt vykoná.

Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia pre záložku Zoznam. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke, sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu uvedenom v záložke Čiastkové ML tejto agendy. Bližšie objasníme len nasledujúce prvky:

Názov Popis
Mzdový list je vypočítaný

Umožní si obmedziť mzdové listy len podľa vypočítaných resp. ešte nevypočítaných, pri ktorých je potrebné ešte výpočet vykonať. Ďalej viď popis položky MLC, MLS je vypočítaný správne.

Pomocou tejto položky s využitím hromadného označovania môžeme rýchlo získať zoznam zamestnancov, pre ktorých neprebehol výpočet správne a spustiť pre nich výpočet znovu apod.

Importovaný ML

Možnosť obmedziť si mzdové listy podľa toho, či chcete zobraziť aj Pomocné (importované) ML alebo nie.

Využijete napr. pri obstarávaní niektorých tlačí (Prehľad za firmu), kedy je potrebné pomocné (importované) ML vylúčiť. Pomocné (importované) ML neobsahujú všetky údaje, aby príslušný výstup z nich zostavený, bol korektný.

Evidenčný stav

Umožní si obmedziť mzdové listy len podľa zamestnancov podľa ich evidenčného stavu:

  • "V/mimo evidenčného stavu" - Vyfiltruje záznamy len podľa zamestnancov, ktorí sú resp. nie sú v evidenčnom stave. V evidenčnom stave je zamestnanec, ktorý má v zobrazenom období nejaký platný prac. pomer, má pri ňom začiarknutý príznak "V evidenčnom stave" a nemá neprítomnosť, ktorá vyníma prac. pomer zamestnanca z evidencie, tzn. ktorá má začiarknutú položku Mimo evidenčného stavu.
  • "Poberá/nepoberá mzdu" - Vyfiltruje záznamy len podľa zamestnancov, ktorí poberajú resp. nepoberajú mzdu. Že zamestnanec poberá mzdu, znamená, že má v zobrazenom období nejaký platný prac. pomer, má pri ňom začiarknutý príznak "Počítať mzdu" a nemá neprítomnosť, ktorá vyníma prac. pomer zamestnanca z počítania miezd, tzn. má začiarknutú položku Nepočítať mzdu.

Tu nie je k dispozícii voľba "V/mimo personálnu evidenciu", ako je tomu priamo v agende zamestnancov, pretože z logického hľadiska tu nemá význam.

Jelikož typicky v této agendě budete pracovat se mzdovými listy v aktivním mzdovém období, doporučujeme nadefinovat si definici omezení za Mzdové období a to aktivní mzdové období a nastavit si jej jako výchozí. Takéto definície sú v nových verziách dodávané výrobcom.

Ďalej tu objasníme nasledujúce možnosti triedenia podľa kľúča (triedenie s rýchlym vyhľadávaním):

Názov Popis
Zdravotná poisťovňa Zohľadňuje hodnotu platnú k prvému dňu mzdového obdobia príslušného MLC.
Stredisko Zohľadňuje hodnotu platnú k prvému dňu mzdového obdobia príslušného MLC.