Mzdové listy - záložka Zoznam

Seznam existujících mzdových listů dílčích, patřících k pracovním poměrům jednotlivých zaměstnanců, omezený dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Špeciálne zobrazenie niektorých mzdových listov

V zozname mzdových listov môžu byť niektoré záznamy čiastkových mzdových listov (MLC) graficky zvýraznené a to:

  • kurzívou - platí pre nespočítané mzdové listy, teda ML, ktoré ešte nie sú správne spočítané, tzn. signalizujú, že je pri nich ešte potrebné výpočet miezd vykonať, príp. zopakovať. Kurzívou je zobrazovaný vtedy, pokiaľ aspoň jedna z jeho položiek Vypočítané (MLC:IsComputed) a Súhrnný ML vypočítaný (MLC:CommonIsComputed), nemá hodnotu Áno. Možné príčiny tohto stavu viď popis Položky mzdového listu - Základné údaje - ML, MLS je vypočítaný správne.

Príklad mzdových listov, kedy mzdy pre zamestnanca Malinu je potrebné prepočítať

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Čiastkové ML, bližšie objasníme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Stredisko

Zobrazuje informáciu o stredisku, na ktoré je založený prac. pomer, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny čiastkový mzdový list zo záložky Zoznam. Zobrazuje sa tu stredisko, ktoré bolo platné na začiatku mzdového obdobia príslušného ML.

Táto agenda je viazaná na Pracovný pomer, viď Vecný obsah - Základná štruktúra dát. Preto v prípade, že má zamestnanec založených viac pracovných pomerov v danom mzdovom období, má pre každý z nich vlastný mzdový čiastkový list a tu vždy zobrazuje stredisko daného prac. pomeru, ku ktorému čiastkový ML patrí.

V tejto agende je možné podľa strediska v záložke Obmedzenie štandardne obmedzovať.

Číslo dokladu Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení. Tu ide o číslo čiastkového mzdového listu.
Súhrnný ML Číslo súhrnného mzdového listu, ktorý patrí k danému čiastkovému mzdovému listu.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový

F2

alebo

Shift +F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Ide o jednu z možností, ako pridať nový čiastkový ML.

Platí:

  • Nový čiastkový mzdový list je možné zadať jedine k existujúcemu zamestnancovi, mzdovému obdobiu a prac. pomeru a to ako platnému, tak ukončenému.

Nie je teda možné generovať doklad MLC bez toho, aby mal väzbu na uvedené údaje. Čiastkový ML môže pre daný pracovný pomer v rámci daného mzdového obdobia existovať len jeden.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Viď Možnosti tvorby ML.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Enter

Shift +F4

Umožní opraviť údaje čiastkového ML, resp. hromadne opraviť súhrnné ML. Oprava ML spôsobí zhodenie príznaku správnosti výpočtu miezd. Oprava pomocného (importovaného) ML spôsobí jeho prevod na bežný MLC.

Užívateľ otvorí editáciu mzdového listu ako F4 tak klávesom Enter. Táto výnimka platí len pre mzdové listy čiastkové a súhrnné, z dôvodu maximálneho urýchlenia obstarávania mzdových dát.

Možnosti opráv a ich dôsledky závisia o. i. od stavu mzdového obdobia, do ktorého mzdový list patrí, viď tiež Možnosti spätných opráv v agendách miezd a personalistiky - všeobecne. Funkcia nie je k dispozícii, nie je možné opravy vzhľadom na stav mzdového obdobia vykonávať.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač

F5

alebo

Shift +F5

Tu obstaráte reporty vzťahujúce sa k údajom mzdových listov (ako napr. Výplatné pásky, Prehľady hrubých miezd, o poistení, vymer. základoch, poistnom, zrážkach, stravenkách a veľké množstvo ďalších).

Reporty, ktoré je potrebné obstarávať po viacerých obdobiach, ako napr. Priemerný príjem pracovníka a pod. získate v agende Mzdové reporty.

Reporty vzťahujúce sa priamo k údajom zamestnanca (ako napr. Zoznamy zamestnancov, Adresné štítky, Zoznam zverených pomôcok, Výpožičný list apod.) získate priamo v rámci funkcie Tlač v agende Zamestnancov. Reporty vzťahujúce sa tiež k údajom prac. pomerov (ako napr. Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list), Osobná karta pracovníka apod.) získate priamo v rámci funkcie Tlač v agende Prac. pomerov. Niektoré reporty sú k dispozícii len v agende Mzdové reporty.

Tlačovú zostavu Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia nájdete v rámci funkcie Tlač v agende Ročné zúčtovanie ZP.

Niektoré tlač. zostavy, napr. Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie, vyžadujú správne vyplnenie niektorých položiek, napr. číslo platiteľa v údajoch zdravotnej poisťovne. Viď tiež popis vybraných tlačových výstupov a exportov v agende Mzdové reporty.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o.i. nasledujúci (k jednotlivým reportom viď viac v Mzdové reporty - popis):

Medzi dodávanými def. exportmi pre elektronickú komunikáciu sú tu o.i. k dispozícii nasledujúce (k jednotlivým exportom viď viac v Mzdové reporty - popis):

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam), pokiaľ to je možné. Funkcia je k dispozícii len pre ML z aktívneho mzdového obdobia, pokiaľ je otvorené.

Mazať nie je možné ML, ktoré spadajú do už uzavretých mzdových období, viď tiež Možnosti spätných opráv v agendách miezd a personalistiky - všeobecne. Rovnako nie je možné mazať ML obsahujúce naimportované výkony, viď Práca s výkonmi. V prípade takýchto ML je akurát možné vymazať zvolené údaje pomocou funkcie Vyčistiť. Viď tiež Možnosti tvorby a mazania ML.

Skopírovať F9 Pri kopírovaní sa samozrejme preberajú len tie položky, ktoré má zmysel kopírovať.
Občerstviť F11 Občerství aj priradené výp. schémy, tzn. pokiaľ ste vykonali zmeny v niektorej z nich, po občerstvení mzdových listov sa výpočet ML vykoná už podľa aktualizovanej výpočtovej schémy.
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • Otvoriť samostatne

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Vyčistiť Ctrl +F8 -

Ide o alternatívu k funkcii Vymazať ML. Je určená pre prípady, keď chcete ML zmazať, ale nie je to možné, pretože už do neho boli naimportované výkony, viď Práca s výkonmi. Funkcia je k dispozícii len pre ML z aktívneho mzdového obdobia, pokiaľ je otvorené.

Zmazať ML môžete chcieť napr. vtedy, pokiaľ ste do ML už niečo zadali, ale chybne a potrebujete hodnoty alebo i výp. schémy zadať znovu a chcete mať istotu, že ste niečo neprehliadli. V takom prípade môže byť jednoduchšie namiesto hľadania a opráv chýb radšej všetko zmazať a začať znovu.

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, kde môžete ešte začiarknuť, či chcete okrem zmazania položiek čiastkového ML zmazat aj prípadné zadané výkony zo subzáložky Výkony, ktoré neboli naimportované z výrobných agend, príplatky zadané v subzáložke Príplatky, náhrady zadané v subzáložke Náhrady a či chcete, aby sa znovu predvyplnili východiskové hodnoty (rovnako ako keby vznikal nový ML, viď predvyplnenie položiek ML). Po potvrdení funkcia vymaže hodnoty položiek MLC a ďalšie zvolené údaje. Naimportované výkony sa nezmažú. O ich správu sa musí postarať príslušný SW, z ktorého boli naimportované, viď Práca s výkonmi.

Generovať Ctrl +F2 -

Ide o jednu z možností, ako pridať nový čiastkový ML resp. súhrnný ML.

Funkcua má rovnaký význam a parametre ako Inicializácia mzdového obdobia s voľbou generovať mzdové listy, tzn. vygeneruje:

  • chýbajúce mzdové listy čiastkové alebo súhrnné pre platné pracovné pomery pre aktívne obdobie

Pokiaľ pri generovaní chýbajúcich mzdových listov systém narazí na nejaký problém, kvôli ktorému nie je možné nejaký ML vygenerovať (nie je splnená nejaká podmienka apod.), tak pokračuje ďalej v generovaní ostatných ML a chyby zobrazí až na konci generovania v záložke Chybový protokol, kde zobrazí zoznam ML, ktoré sa nepodarilo vygenerovať a dôvody.

Výpočet Ctrl +R -

Vyvolá výpočet miezd všetkých označených záznamov (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí úvodné dialógové okno s informáciou, pre koľkých zamestnancov a za aké obdobie bude výpočet vykonaný a kde zadáte rad dokladov typu mzdový list súhrnný, ktorý sa použije v prípade, že by k počítanému ML čiastkovému neexistoval ML súhrnný a že by ho bolo potrebné vygenerovať a ani v predchádzajúcom období by neexistoval pre daný PP súhrnný ML (v opačnom prípade by sa použil rovnaký rad pre MLS ako v predchádzajúcom mzdovom období). Otázka na rad dokladov sa nezobrazuje, pokiaľ sa počíta len jeden ML a MLS k nemu existuje alebo existuje len jeden možný rad MLS. Ide o jednu z možností, ako pridať nový mzdový list.

Potom sa k vybraným mzdovým listom (k označeným alebo k aktuálnemu, viď vyššie) uskutoční výpočet podľa rovnakých pravidiel, ako keby bol vyvolaný ručne po jednom. Ďalej viď Výpočet miezd.

Funkcia nie k dispozícii pre pomocné (importované) ML.

Pri výpočte dokladov hromadne samozrejme prebiehajú rovnaké validačné kontroly ako pri výpočte jedného dokladu. Pokiaľ teda na niektorom z počítaných mzdových listov nastane nejaký chybový stav, zobrazí sa informácia o type chyby, pričom vo výpočte je možné pokračovať:

Chyby pri výpočte sú po skončení výpočtu zobrazené v záložke Chybový protokol

Pokiaľ dôjde k zásadnej chybe, pri ktorej nie je možné ukončiť transakciu, počítaný ML sa neuloží a akcia sa ukončí. Či sa ukončí celá akcia taktiež pre všetky zostávajúce doklady, ktoré sa majú počítať alebo nie, závisí na počte transakcií, v ktorých sa Hromadný výpočet vykonáva. V spodnej časti dialógového okna je k dispozícii funkčné tlačidlo , po jeho stlačení môžete nastaviť, v akom počte transakcií sa má Hromadný výpočet uskutočniť. Význam jednotlivých volieb je spoločný pre všetky agendy, v ktorých je táto funkcia k dispozícii, a je uvedený v samostatnej kapitole.

Výpočet môže byť spúšťaný aj automaticky ihneď po uložení Čiastkového mzdového listu po editácii v záložke Čiastkové ML alebo Súhrnného mzdového listu po editácii v záložke Súhrnný ML, ak je nastavený automatický prepočet ML ihneď po jeho uložení v nastavení parametrov miezd.

Keďže výpočet miezd môže byť aj časovo náročnejšia funkcia, tak sa pri výpočte zobrazuje tzv. "teplomer" informujúci o stave prebiehajúcej akcie. Pre posun "teplomeru" platí, že pri výpočte miezd jedného zamestnanca sa teplomer posúva s každým výpočtom položky. Pri hromadnom výpočte sa teplomer posúva po zamestnancoch.

Ak je tá istá funkcia vyvolaná zo záložky Detail, zobrazuje sa úvodné dialógové okno s otázkou na zadanie radu pre MLS len vtedy, pokiaľ k počítanému MLC ešte súhrnný ML neexistuje.

Funkciu je možné vyvolať tiež priamo z editácie mzdového listu

Obnoviť schémy - -

Vykoná znovupripojenie výpočtových schém k mzdovým listom podľa aktuálneho nastavenia výpočtových schém v definíciách druhov pracovného pomeru. Viď v subzáložke Výpočtové schémy pri danom druhu PP. Obnoví zoznam schém pri všetkých označených záznamoch MLC (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam), pokiaľ to je možné (tzn. pokiaľ nespadajú do už uzavretého obdobia). Spolu s MLC obnoví zoznam schém i príslušným MLS. Súčasne sa vyvolá aj občerstvenie samotného číselníka Výp. schém. Objasníme na príklade:

Majme 500 zamestnancov. Rozhodneme sa pridať ešte nejakú výpočtovú schému (napr. pre výkony), ale bohužiaľ, ML sú pre dané obdobie už vytvorené a sú na nich priradené schémy podľa nastavenia, ktoré bolo v druhoch PP v okamihu, kedy sme si ich automaticky vygenerovali pri inicializácii obdobia. Potom novú schému stačí pridať do definície druhu PP a pre označené ML použiť funkciu Obnoviť schémy. Inak by sme museli buď ML zmazať a vygenerovať znovu alebo vykonať opravu ručne (čo v prípade veľkého množstva ML nie je reálne).

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.