Nemocenské dávky (NDA)

Agenda nemocenských dávok.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda na zadávanie a evidenciu nemocenských dávok pre pracovné pomery, ktoré na ne majú nárok. Slúži na zadanie nem. dávok rôzneho typu pre jednotlivé prac. pomery zamestnanca, pričom v prípade dávok, ktoré organizácia prepláca, je možné zadávať i podklady pre preplatenie, u ostatných len podklady pre neprítomnosť. Ak ide aj o preplatenie, tak sa vyčísli zodpovedajúca suma.

Neuzavreté nemoc. dávky je možné prenášať do ďalšieho mzdového obdobia (automaticky v rámci inicializácie ďalšieho mzd. obdobia alebo ručne priamo tu).

Príklad: Zamestnanec bol na PN, ale zatiaľ nedoniesol potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, na základe ktorého by sme mu mohli nemocenskú dávku preplatiť. Pretože potrebujeme uzavrieť mzdové obdobie, tak zadáme v riadkoch nemocenské dávky typu "Len neprítomnosť". Takáto dávka bude neuzavretá a pri inicializácii nasledujúceho mzdového obdobia sa do neho prenesie a to vytvorením ďalšieho riadka pre dané obdobie. Keď zamestnanec odovzdá potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, zadáme podľa neho do príslušného riadka nem. dávky pre toto mzdové obdobie príslušné údaje na preplatenie, pričom typ zvolíme "Len preplatenie".

Príp. dávku môžeme tiež uzavrieť zadaním dátumu ukončenia v hlavičke a preplatenie potom zadať ako novú ND (opäť len s riadkom Preplatenie) s dátumami spätne.

Prípadné prerušenie poistného pomeru z titulu danej choroby je však potrebné zadať ručne do údajov o priebehu sociálneho a zdravotného poistenia v agende pracovných pomerov v záložke Priebeh sociálneho poistenia resp. v záložke Priebeh zdravotného poistenia.

V záložke Detail nem. dávky je možné sledovať údaje nem. dávky po jednotlivých mzdových obdobiach.

Nemocenské dávky je s určitým obmedzením možné zadávať a opravovať aj spätne do už uzavretých mzdových období (MO) a to viacerými spôsobmi. Túto možnosť by ste však mali využívať LEN v ojedinelých prípadoch. Pravidlá pre zadávanie a opravy nem. dávok spätne viď tiež Možnosti spätných opráv v agendách miezd a personalistiky- všeobecne.

Zo zadaných nem. dávok je možné pre dané mzdové obdobie alebo pre nejaký rozsah dní (dátum od - do) zistiť pre daný prac. pomer napr.:

  • Preplatené dávky - čiastka
  • Počet zameškaných kalendárnych dní - pre ospravedlnené kalend. dni neprítomnosti
  • Zameškané hodiny
  • Počet preplatených kalendárnych dní v rámci pracovného pomeru
  • A pod.

Prípadne vyššie uvedené údaje zistiť len pre vybraný základný typ dávok (Pracovná neschopnosť, Materská dovolenka, OČR atď.). Všetky tieto údaje je možné priamo čerpať do mzdových listov.

Na výpočet slúžia príslušné mzdové funkcie, pričom to, ktorý údaj sa bude konkrétne počítať, je dané parametrami, s ktorými bude daná mzdová funkcia vyvolaná. Viď popis mzdových funkcií dostupných v programe, napr. funkcie WageSickBenefitSum.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.