Nemocenské dávky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu nemocenskej dávky zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička dávky Obsah Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca a prac. pomeru a nemocenskej dávky Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo) a jeho prac. pomeru (kód PP a názov PP), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. ku ktorému sa viaže aktuálny záznam nemocenskej dávky zo záložky Zoznam. Ďalej je tu pre informáciu uvedené číslo dokladu (aktuálnej nemocenskej dávky zo záložky Zoznam).

Subzáložka Hlavička dávky

Subzáložka Hlavička slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Ako bolo spomenuté v kap. Ako začať používať modul Mzdy a personalistika, k záznamom nemocenských dávok sa pristupuje ako k dokladom. Obsahuje položky:

Názov Popis
Obdobie

Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

Ako bolo povedané v kap. Ako začať používať modul Mzdy a personalistika, k záznamom nemocenských dávok sa pristupuje ako k dokladom, takže na nich musí byť o. i. uvedené (fiškálne) obdobie, do ktorého boli vystavené. V rámci tohto obdobia budú tiež číslované v číselnom rade, no z hľadiska výpočtu miezd a ich zaúčtovania nemá toto obdobie ďalší význam, keďže pre spracovanie miezd je podstatný dátum, od kedy do kedy dávka trvá, zadaný ďalej, a keďže samotné mzdové listy sa nijako neúčtujú.

Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Dátum Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Zamestnanec

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam nemocenskej dávky. Zadáte osobné číslo alebo priezvisko zamestnanca alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ovplyvňuje nasledujúcu položku Prac. pomer, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaného zamestnanca už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Pracovný pomer

Kód pracovného pomeru, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam nemocenskej dávky. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka prac. pomerov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Prac. pomery sa ponúkajú podľa zadania predchádzajúcej položky Zamestnanec, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný pracovný pomer už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Druh nemocenskej dávky

Zadáte kód druhu nemocenskej dávky alebo vyberiete z číselníka druhov nemocenských dávok. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Predvypĺňa sa ten druh ND, ktorý má začiarknutý príznak Predvypĺňaný druh nemocenskej dávky. Podľa zvoleného druhu nemocenskej dávky sa predvyplnia ďalšie položky, viď ďalej.

Ktorý druh sa má na daný účel použiť, závisí o. i. od definície jeho základného typu, viď Základné typy a sadzby nemocenských dávok.

Základný typ Typ nemocenskej dávky sa prevezme z definície druhu nemocenskej dávky zadaného vyššie, možné typy viď Základné typy a sadzby nemocenských dávok. Typ nemocenskej dávky definuje o. i., či ide o jednorazovú alebo nie, či zakladá neprítomnosť a ako sa bude počítať (či z redukovaného DVZ, sadzby pre jednotlivé dni a pod.)
Popis Stručný popis nem. dávky.
Dávka od

Doba zahájenia nem. dávky. Pre jeden a ten istý prac. pomer by sa dva záznamy ND nemali prekrývať svojím časovým intervalom.

Dátum Dávka od nie je možné zadávať do už uzavretých mzdových období, pokiaľ to nemáte špeciálne nastavené. Ďalej viď Možnosti spätných opráv príp. mazania v agendách miezd a personalistiky - všeobecne. Ďalej nie je možné Dátum od zadávať pred dátum začiatku prac. pomeru. Raz zadaný Dátum od už nie je možné opravovať (technické obmedzenie).

Na už existujúcich záznamoch zadaný dátum už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Nem. dávku je možné zadať aj po skončení prac. pomerov zamestnanca - prípad ochrannej doby.

Program upozorňuje, pokiaľ dátum začiatku pracovnej neschopnosti je mimo obdobia ochrannej lehoty zadanej v globálnej premennej S_OchLhuta. (Štandardná dĺžka ochrannej doby je 42 dní). No i tak povolí nem. dávku uložiť. Ak je uložená, tak ju pri výpočte miezd štandardne spracuje.

Iné dĺžky ochr. doby program nesleduje. Tzn. skrátenú ochrannú dobu (ak zamestnanec nepracoval dlhšie ako 42 dní) či ochrannú dobu žien na 6 mesiacov, ktorých zamestnanie skončilo v tehotenstve, nijako nekontroluje a je na užívateľovi, aby vedel, aká dlhá je v tomto prípade ochr. doba a či zamestnanec má alebo nemá na nem. dávku nárok.

Nakoľko však organizácia dávku v ochrannej lehote nijako neprepláca, nemá zmysle tieto dávky zadávať.

Dávka do

Dátum ukončenia nem. dávky. Nie je k dispozícii pre niektoré typy dávok, pre ktoré nemá časový interval význam, ako napr. jednorazové dávky a pod.

Dátum Dávka do nie je možné zadávať do už uzavretých mzdových období.

Pokiaľ oba dátumy Dávka od-do už spadajú do uzavretých mzdových období, tak nie je možné záznam dávky opravovať vôbec, viď popis funkcie Opraviť v záložke Zoznam.

Prvý deň odpracované

Počet hodín odpracovaných v 1. dni ND. Koriguje sa oň celkový počet ospravedlnených hodín a ovplyvňuje tiež výpočet Vylúčenej doby.

Počet hodín odpracovaných v 1. dni ND je možné meniť len v prípade, že tento deň leží v otvorenom mzdovom období.

Posledný deň, kedy zamestnanec pracoval Povinná položka, slúži na tlač potvrdenia o nemocenskej dávke.

Priemer

Prevziať platný priemer

Priemer pre nemoc. dávky (denný vymeriavací základ) platný pre dané obdobie, ktorý sa použije na výpočet čiastky nem. dávky. Predvypĺňa sa priemerom platným pre dané obdobie podľa dátumu nem. dávky z agendy Priemerov, no môžete ho zadať tiež ľubovoľne ručne.

Priemer je evidovaný s presnosťou na 4 desatinné miesta.

K dispozícii je aj funkčné tlačidlo Prevziať platný priemer - pomocou ktorého je tiež možné prevziať platný priemer z agendy Priemerov. Pokiaľ platný priemer pre dané obdobie existuje, predvyplní ho do položky Priemer, pokiaľ nie, pokúsi sa ho pre dané obdobie vypočítať, čo platí aj pre prípad zadávania nemocenských dávok spätne (teda vykoná sa jeho napočítanie tak, aby bol platný pre obdobie, do ktorého sa ND zadáva). Pokiaľ napočítanie nie je možné vykonať (napr. ide o nového zamestnanca, pre neho nie je z čoho priemer počítať a pod.), ponúkne otvorenie agendy Priemerov, kde je možné daný platný priemer zadať ručne a po návrate do editácie nem. dávky ho môžete prevziať. Pokiaľ ide o nového zamestnanca, pre ktorého je potrebné vypočítať priemer od-do, tak správny postup viď Často kladené otázky - ND a priemer od-do - Ako postupovať, ak ochorie "nový" zamestnanec?

Pokiaľ z nejakého dôvodu došlo k spätnej oprave či zadaniu priemeru na nemoc. dávky, je ho možné prevziať aj do už existujúcej nemocenskej dávky, spadajúcej do už uzavretého obdobia, ale len pod podmienkou, že z nej ešte nebolo čerpané (riadky nem. dávky obsahujú nulové čiastky).

Položka nie je k dispozícii pre dávku, ktorá má nastavené Neprepláca sa.

DVZ1, DVZ2

Táto položka sa používala v minulosti. V súčasnej dobe nie je potrebná a nie je k dispozícii. Význam bol nasledujúci:

Slúžili na zobrazenie  pásma redukovaného/ plného DVZ. V prípade dávky pokračujúcej, pri ktorej prvá ND nastala v r. 2007, sa štandardne zobrazoval nielen DVZ1 , ale aj DVZ2. Viď Výpočet nemoc. dávky.

Upravený priemer:

DVZ

HVZ

Denný vymeriavací základ a hodinový vymeriavací základ. Položka nie je k dispozícii pre dávku, ktorá má nastavené Neprepláca sa.

Na tejto dávke bolo už preplatené

Koľko dní z predchádzajúcej položky Maximálne je možné preplatiť už bolo preplatené. Má význam len pre dávky, pri ktorých je obmedzený počet dní, ktoré je možné preplatiť - napr. OČR. Napočítava sa z počtu preplatených dní celkom z riadkov nem. dávky. Pokiaľ by počet dní v tejto položke vychádzal vyšší ako počet dní, ktoré je možné maximálne preplatiť z predchádzajúcej položky, tak dávku nepovolí uložiť.

Položka nie je k dispozícii pre dávku, ktorá má nastavené Neprepláca sa.

Rozšírené voľby (po stlačení tlačidla Zobraziť rozšírené voľby):
  Zakladá neprítomnosť

Určuje, či z danej nemocenskej dávky vyplýva neprítomnosť alebo nie. Význam viď popis rovnomennej položky v druhoch nem. dávok. Predvypĺňa sa podľa definície zvoleného druhu nem. dávky, viď vyššie.

Položka je tu editovateľná aj pre ND typu Jednorazová čiastka, zmysluplnosť jej začiarknutia pre daný typ je však na zvážení užívateľa.

Nie je vylúčenou dobou Určuje, či sa bude dávka započítavať do vylúčenej doby. Význam viď popis rovnomennej položky v druhoch nem. dávok. Predvypĺňa sa podľa definície zvoleného druhu nem. dávky, viď vyššie.
Neprepláca sa

Určuje, či bude možné dávku preplácať, tzn. či ide o dávku, ktorú prepláca organizácia. Význam viď popis rovnomennej položky v druhoch nem. dávok. Predvypĺňa sa podľa definície zvoleného druhu nem. dávky, viď vyššie.

Jednorazová Určuje, či ide o jednorazovú dávku alebo nie. Význam viď popis rovnomennej položky v druhoch nem. dávok. Predvypĺňa sa podľa definície zvoleného druhu nem. dávky, viď vyššie. Pre základný typ vyrovnávací príspevok v tehotenstve nie je položka k dispozícii na editáciu (pretože o. i. ovplyvňuje typy ponúkaných riadkov a pre tento základný typ nie sú riadky s absenciou a sledovaním dátumov preplatenia zmysluplné).
Pokračujúca dávka

Príznak pre tzv. pokračujúce dávky, keď sa v prípade, že zamestnanec ochorie v deň, ktorý nasleduje po skončení pracovnej neschopnosti (PN), nadväzujúca PN považuje za pokračovanie tej istej dávky.

(Či má tento príznak význam a či je k dispozícii, závisí na aktuálne platnej legislatíve).

Zaokrúhlenie nemocenskej dávky

Nastavenie zaokrúhlenia vypočítanej čiastky nemocenskej dávky. Spôsob zaokrúhlenia nemocenskej dávky sa predvypĺňa podľa nastaveného zaokrúhľovania nemocenskej dávky v agende Druhy nemocenských dávok, ale v prípade potreby ho môžete pre konkrétny záznam zmeniť.

Položka nie je k dispozícii pre dávku, ktorá má nastavené Neprepláca sa.

Zaokrúhlenie denného vymeriavacieho základu

Nastavenie zaokrúhlenia denného vymeriavacieho základu. Spôsob zaokrúhlenia denného vymeriavacieho základu sa predvypĺňa podľa nastaveného zaokrúhľovania DVZ v agende Druhy nemocenských dávok, ale v prípade potreby ho môžete pre konkrétny záznam zmeniť.

Položka nie je k dispozícii pre dávku, ktorá má nastavené Neprepláca sa.

Maximálne je možné preplatiť

Maximálny počet dní, ktoré je možné celkom preplatiť. Predvypĺňa sa z položky Max. preplatiť dní z definície druhu nem. dávok. Má význam iba pre dávky, ktoré majú obmedzený počet dní, ktoré je možné organizáciou preplatiť.

Položka nie je k dispozícii pre dávku, ktorá má nastavené Neprepláca sa.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). K dispozícii sú nasledujúce údaje:

Názov Popis
Typ

Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ riadka ide. V nemocenskej dávke sa môžu vyskytnúť tieto typy riadkov:

V závislosti od zvoleného typu riadka sú k dispozícii ďalšie položky, viď ďalej. Nem. dávka má minimálne toľko riadkov, koľko mzdových období trvá, tzn. každému z týchto mzd. období potom zodpovedá jeden riadok danej ND. Generovanie riadkov ND pre ďalšie mzdové obdobia v prípade neukončených dávok zabezpečuje systém automaticky v rámci Mzdovej uzávierky - inicializácie ďalšieho mzdového obdobia voľbou Preniesť neuzavreté nemocenské dávky. Inými slovami, pokiaľ nie je ND v danom mesiaci ukončená, pokračuje ďalším riadkom ND.

1-Preplatenie a neprítomnosť

Nie je možné použiť pre dávku, ktorá má nastavené Neprepláca sa.

Typ 1 slúži na zadanie údajov ako na preplatenie nem. dávky tak na výpočet ospravedlnenej absencie. Použijete v prípade, že danú dávku ako organizácia preplácate a že už máte k dispozícii všetky údaje. Pre daný riadok sú k dispozícii tieto údaje:

Názov Popis
Obdobie Mzdové obdobie, v ktorom nastala, resp. prebieha nem. dávka. Týka sa výhradne spracovávaného mzd. obdobia a nemôže byť zadané spätne do už uzavretých období. Ďalej viď Možnosti spätných opráv príp. mazania v agendách miezd a personalistiky - všeobecne.
Prepl od

Prepl do

Dátum od kedy do kedy má byť v rámci daného mzdového obdobia daná ND preplatená. Dátum Prepl od sa pri prvom riadku ND predvypĺňa dátumom zahájenia dávky z hlavičky ND zo záložky Hlavné údaje ND.

Môže byť zadaný spätne do už uzavretých období. Nijako neovplyvňuje výpočet miezd z predchádzajúcich období, len identifikuje dobu, za ktorú je daná dávka vyplatená. Čiastka dávky je reálne vyplatená až v rámci miezd aktívneho mzdového obdobia. Ďalej viď Možnosti spätných opráv príp. mazania v agendách miezd a personalistiky - všeobecne.

Na riadkoch pokračovania neuzavretej ND generovaných automaticky v rámci inicializácie mesiaca, sa dátumy preplácania nepredvypĺňajú a zostanú nevyplnené. Je to zámer a to z nasledujúceho dôvodu: Systém nepodporuje automatické preplácanie ND, pretože na to je potrebné potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti alebo lístok na peniaze a je to nutné zadať. Nie je automatické, že sa ND prepláca. Naopak - pokiaľ by dátumy preplácania zostali vygenerované, mohlo by sa ľahko stať, že zamestnanec príslušný doklad o pracovnej neschopnosti neprinesie a ND sa mu vyplatí neoprávnene.

Na riadkoch pokračovania neuzavretej ND pridávaných ručne sa potom Dátum "Prepl od" predvypĺňa začiatočným dňom nasledujúceho mzdového obdobia. Dátum "Prepl do" sa predvypĺňa nasledovne:

  • Ak nie je v hlavičke ND zadaný aj dátum ukončenia:
    • Ak nejde o ND s obmedzeným počtom dní na preplatenie, predvyplní sa posledným dňom mzdového obdobia z predchádzajúcej položky
    • Ak ide o ND s obmedzeným počtom dní na preplatenie (viď položka Max.dní v definícii Druhov nem. dávok), predvyplní sa dátumom odvodeným z dátumu "Prepl od" a počtu dní zostávajúcich na preplatenie, maximálne však posledným dňom mzdového obdobia, pre ktorý platí daný riadok ND
  • Ak je v hlavičke ND zadaný aj dátum ukončenia:
    • Ak nejde o ND s obmedzeným počtom dní na preplatenie (napr. OČR), predvyplní sa menším z dátumov: dátumom ukončenia z hlavičky ND alebo posledným dňom mzdového obdobia daného riadka
    • Ak ide o ND s obmedzeným počtom dní na preplatenie, predvyplní sa menším z dátumov: dátumom odvodeným z dátumu "Prepl od" a počtu dní zostávajúcich na preplatenie, maximálne však posledným dňom mzdového obdobia, pre ktorý platí daný riadok ND alebo dátumom ukončenia z hlavičky ND

Program upozorňuje, pokiaľ dátum ukončenia pracovnej neschopnosti je po ukončení prac. pomeru (organizácia nemocenské dávky po ukončení PP neprepláca). No i tak povolí nem. dávku uložiť.

Slúži na výpočet nasledujúcej položky Čiastka.

Ospravedlnený od

Ospravedlnený do

Dátum od kedy a do kedy v rámci daného mzdového obdobia má byť zamestnanec ospravedlnený. Viď popis rovnakej položky v rámci Typu riadka 3-Len neprítomnosť.
Priemer Zobrazuje priemer použitý na výpočet čiastky na danom riadku. Informatívna položka.
V sadzbe x%

V sadzbe y%

Počet dní nemocenskej dávky v jednotlivých percentných sadzbách. Aké percentuálne sadzby sa ponúkajú a aký maximálny počet dní v jednotlivých sadzbách sa predvypĺňa, je dané definíciou druhu ND zadanej v hlavičke danej ND. Tieto dni môžu byť skorigované na nižšie číslo, pokiaľ ide o dávku, pri ktorej sa sleduje počet maximálne preplatiteľných dní tak, aby maximálny počet nebol prekročený. Viď tiež popis položiek Prepl. od-do.

Upravený priemer
Oprava
BenefitCorrection)
Položka na korekciu čiastky automaticky vypočítanej podľa zadaných údajov ND. Čiastka zadaná v tejto položke sa priamo automaticky zahrnie do nasledujúcej položky Čiastka, tzn. k nej pripočíta resp. od nej odpočíta.
Částka
BoostedCompensation

Částka k proplacení vypočtená z vyměřovacího základu podle počtu dnů ND v jednotlivých procentních sazbách algoritmem odpovídajícím aktuálně platné legislativě, přičemž zahrnuj i Navýšení a zahrnuje rovnou i částku zadanou v předchozí položce Oprava BenefitCorrection. Needitovateľná položka. Pokiaľ potrebujete vypočítanú čiastku nejako modifikovať, využite predchádzajúcu položku Oprava. Slúži na výpočet celkovej čiastky z ND na preplatenie, viď výpočet Nemocenskej dávky - celkom Sk (peňažnej dávky).

Poznámka k zaokrúhľovaniu čiastky ND: zaokrúhľuje sa denná dávka, ktorá sa potom násobí príslušným počtom dní. Spôsob zaokrúhlenia denného vymeriavacieho základu a čiastky dávky je daný v nastavení parametrov miezd.

Zameškané (hod) Viď popis rovnakej položky v rámci Typu riadka 3-Len neprítomnosť.
Import

2-Len preplatenie

Nie je možné použiť pre dávku, ktorá má nastavené Neprepláca sa.

Typ 2 slúži na zadanie údajov len pre preplatenie ND. Použijete v prípade, že danú dávku ako organizácia preplácate, ospravedlnenú absenciu ste zadávali už skôr a teraz ste dostali od zamestnanca lístok na peniaze a chcete dávku alebo jej zodpovedajúcu časť len preplatiť. Pre daný riadok sú k dispozícii tieto údaje:

Názov Popis
Obdobie Mzdové obdobie, v ktorom nastala, resp. prebieha nem. dávka.
Prepl od / Prepl do Dátum od kedy do kedy v rámci daného mzdového obdobia má byť ND preplatená. Ďalej viď popis rovnakej položky v rámci Typu riadka 1-Preplatenie a neprítomnosť.
Priemer Viď popis rovnakej položky v rámci Typu riadka 1-Preplatenie a neprítomnosť.
V sadzbe x% / V sadzbe y% Viď popis rovnakej položky v rámci Typu riadka 1-Preplatenie a neprítomnosť.
Oprava Viď popis rovnakej položky v rámci Typu riadka 1-Preplatenie a neprítomnosť.
Suma Viď popis rovnakej položky v rámci Typu riadka 1-Preplatenie a neprítomnosť.

3-Len neprítomnosť

Typ 3 slúži na zadanie údajov len pre výpočet ospravedlnenej absencie. Použijete v prípade, že nemáte ešte podklady potrebné na preplatenie a potrebujete len zadať zamestnancovu neprítomnosť. Ďalej v prípade, že ide o dávku, ktorá má nastavené Neprepláca sa.

Pre daný riadok sú k dispozícii tieto údaje:

Názov Popis
Obdobie Mzdové obdobie, v ktorom nastala, resp. prebieha nem. dávka.
Ospravedlnený od / Ospravedlnený do

Dátum od kedy a do kedy v rámci daného mzdového obdobia má byť zamestnanec ospravedlnený. Nemôže byť zadaný spätne do už uzavretých období. Ďalej viď Možnosti spätných opráv príp. mazania v agendách miezd a personalistiky - všeobecne. Dátumy ospravedlnenej absencie na riadku musia ležať v mzdovom období, ktoré je zadané na danom riadku.

Slúži na výpočet nasledujúcej položky Zameškané(hod).

Zameškané (hod) Počet zameškaných hodín v danom mzdovom období, vypočítaný podľa dátumov Ospravedlnený od a Ospravedlnený podľa zameškaných zmien, tzn. v závislosti od zvoleného pracovného kalendára. Slúži na výpočet ospravedlnenej absencie z ND, viď výpočet Nemocenské dávky - ospravedlnené hodiny.

4-Jednorazová suma

Typ 4 slúži na zadanie ND charakteru jednorazovo preplatenej čiastky, ako je napr. opravná čiastka.

Pre daný riadok sú k dispozícii tieto údaje:

Názov Popis
Obdobie Mzdové obdobie, v ktorom nastala nem. dávka.
Suma Položka na zadanie čiastky na preplatenie.


Pod zoznamom riadkov ND je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie plus ďalšie funkcie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie vyvolané po uložení záznamu.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).