Neprítomnosti (NEP)

Agenda umožňuje zadávať a evidovať záznamy rôznych neprítomností zamestnancov.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Detail Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda slúži na zadávanie:

 • Krátkodobých neprítomností - dovolenky, platené voľno, neplatené voľno.
 • Dlouhodobých nepřítomností v zaměstnání s vlivem. Pri dlhodobých neprítomnostiach sa eviduje:
  • vplyv na evidenčný stav, počítanie mzdy a počítanie poistenia
  • druh dlhodobej neprítomnosti pre sledovanie druhu vylúčenej doby pre ELDP príp. i trvanie poistného pomeru

  Prípadné prerušenie poistného pomeru z titulu danej choroby je však potrebné zadať ručne do údajov o priebehu sociálneho a zdravotného poistenia v agende pracovných pomerov v záložke Priebeh sociálneho poistenia resp. v záložke Priebeh zdravotného poistenia.

  Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: Dlhodobé neprítomnosti sú variantom podstatusov používaných v systéme ABRA Gold, keďže "podstatus" v zmysle ABRA Gold nie je nič iné, ako dlhodobá neprítomnosť v práci.

Krátkodobé neprítomnosti zamestnanca je možné zadávať buď priamo na mzdový list ručným zadaním doby neprítomnosti alebo s využitím práve tejto agendy. V tom prípade sú potom evidované aj konkrétne dátumové a iné údaje o každej neprítomnosti a údaje do mzdových listov sa z nich tak môžu automaticky preberať. Dlhodobé neprítomnosti je možné evidovať jedine tu.

Krátkodobé neprítomnosti zadané v tejto agende sa pri výpočte miezd zohľadnia jedine vtedy, ak je zohľadňovanie neprítomností z agendy Neprítomností pri výpočte miezd nastavené v Nastavení parametrov miezd (na stav daného parametra sa prihliada v príslušných výpočtových schémach), viď výpočet (Čerpaná dovolenka (hod), Platené voľno (hod), Vojenské cvičenie (hod) resp. Vojenské cvičenie (kal.dni), Neplatené voľno (kal.dni), resp. Neplatené voľno (prac.hod), Neospravedlnená absencia (kal.dni) resp. Neospravedlnená absencia (prac.hod). A pod.

Pri dlhodobých neprítomnostiach sa vo výpočtových schémach obvykle na stav daného parametra neprihliada.

Pri zisťovaní celkovej doby neprítomnosti daného zamestnanca za dané mzdové obdobie sa okrem údajov ručne zadaných na mzdovom liste a príp. zistených z agendy neprítomností, prechádza aj agenda nemocenských dávok.

Možnosti zadávania neprítomností

Z vyššie uvedeného vyplývajú rôzne možnosti zadávania neprítomností:

 • Využívať agendu neprítomností na podrobnú evidenciu neprítomností a súčasne na automatický výpočet celkovej doby neprítomností rôzneho typu - v tomto prípade nebudete musieť zadávať dni resp. hodiny neprítomností na mzdové listy ručne, pričom parameter Pri výpočte mzdy zohľadniť neprítomnosti musí byť začiarknutý
 • Využívať agendu neprítomností len na podrobnú evidenciu neprítomností, ale nie na automatický výpočet celkovej doby neprítomností rôzneho typu - v tomto prípade musí byť parameter Pri výpočte mzdy zohľadniť neprítomnosti nezačiarknutý a údaje o dobe neprítomnosti budete musieť zadávať do mzdových listov ručne
 • Nevyužívať vôbec agendu neprítomností pre krátkodobé neprítomnosti - a údaje o dobe takejto neprítomnosti len zadávať do mzdových listov ručne a agendu neprítomností tak využívať čisto len na evidenciu dlhodobých neprítomností (z ktorých sa žiadne podklady pre výpočet miezd nečerpajú, naopak uvádzajú zamestnanca mimo evidenčný stav a spôsobujú, že sa mu nepočíta mzda, pričom údaje z nich slúžia ako podklad pre R ELDP). V tomto prípade je odporúčané parameter Pri výpočte mzdy zohľadniť neprítomnosti odčiarknúť, aby zbytočne nezdržiaval výpočet.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.