Neprítomnosti - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu neprítomnosti zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca a prac. pomeru Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo) a jeho prac. pomeru (kód PP a názov PP), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. ku ktorému sa viaže aktuálny záznam neprítomnosti zo záložky Zoznam.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka Hlavné údaje slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Ako bolo spomenuté v kap. Ako začať používať modul Mzdy a personalistika, k záznamom neprítomností sa pristupuje ako k dokladom. Obsahuje položky:

Názov Popis
Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Dátum Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Zamestnanec

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam neprítomnosti. Zadáte osobné číslo alebo priezvisko zamestnanca alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ovplyvňuje nasledujúcu položku Prac. pomer, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaného zamestnanca už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Pracovný pomer

Kód pracovného pomeru, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam neprítomnosti. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka prac. pomerov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Prac. pomery sa ponúkajú podľa zadania predchádzajúcej položky Zamestnanec, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný pracovný pomer už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Neprítomný od- do

Doba neprítomnosti. Slúži na výpočet neodpracovanej doby rôzneho typu (doby plateného voľna, neplateného voľna, hodín čerpanej dovolenky a pod.). Neprítomnosti sa zadávajú v dátumoch od - do (rovnako aj dovolenka), ale pokiaľ sa agenda využíva aj na prenos údajov z neprítomností do Mzdových listov (viď Možnosti zadávania neprítomností), tak sa prenášajú prepočítané na zameškané zmeny (príp. hodiny) podľa pracovného kalendára daného zamestnanca.

Pre jeden a ten istý prac. pomer by sa dva záznamy neprítomnosti nemali prekrývať svojím časovým intervalom neprítomnosti.

Dátum Neprítomný od-do nie je možné zadávať do už uzavretých mzdových období. Či a ako je možné dátumy neprítomnosti príp. ďalšie položky opravovať, závisí od toho, či spadajú do už uzavretých mzdových období, viď tiež popis funkcie Opraviť v záložke Zoznam a Možnosti spätných opráv v agendách miezd a personalistiky - všeobecne.

Druh neprítomnosti Zadáte kód druhu neprítomnosti alebo vyberiete z číselníka druhov neprítomností. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Podľa zvoleného druhu neprítomnosti sa predvyplnia ďalšie položky, viď ďalej.
Základný typ neprítomnosti

Typ neprítomnosti sa prevezme z definície druhu neprítomnosti zadaného vyššie, možné typy viď Základné typy neprítomností a typy vylúčenej doby. Typ neprítomnosti definuje, do ktorej položky mzdového listu sa daná neprítomnosť spočíta, ak je zohľadňovanie neprítomností z agendy neprítomností pri výpočte miezd v Nastavení parametrov miezd nastavené. Objasníme na príklade:

Výpočtová schéma pre mzdovú položku Platené voľno (hod) udáva, že sa rovná súčtu hodín plateného voľna zadaných, hodín plat. voľna vypočítaných z výkonov a ak je v nastavení parametrov miezd začiarknuté Pri výpočte mzdy zohľadniť neprítomnosti, tak ešte plus počet zameškaných hodín vypočítaných za počítané obdobie z neprítomností typu 1 = platené voľno, zadaných k danému pracovnému pomeru.

Neprítomný v prvom dni

Slúži na zadanie zameškaných hodín v prvom dni neprítomnosti, pokiaľ zamestnanec čiastočne pracoval (tzn. pokiaľ zameškal len časť prvého dňa). Časť dňa neplateného voľna nie je dňom ospravedlnenej neprítomnosti v práci, tým pádom sa do celk. neprítomnosti nezapočítava. Slúži na výpočet neodpracovanej doby.

Pokiaľ v prvom dni neprítomnosti nepracoval ani čiastočne, tzn. bol neprítomný celý deň, tak položku nevypĺňajte, tzn. nechajte nulu.

Počet hodín zadanej neprítomností v 1. dni musí byť nižší ako počet prac. hodín, ktoré na deň pripadajú podľa prac. kalendára priradeného prac. pomeru, ku ktorému daná neprítomnosť patrí (kontrola neprebieha, pokiaľ v prac. kalendári na daný deň nie je zmena zadaná).

Pre niektoré typy neprítomnosti (napr. Dlhodobá neprítomnosť) nemá význam a po výbere takéhoto typu neprítomnosti sa položka vynuluje.

Neprítomný v poslednom dni

Slúži na zadanie zameškaných hodín v poslednom dni neprítomnosti, pokiaľ zamestnanec čiastočne pracoval (tzn. pokiaľ zameškal len časť posledného dňa). Položku nie je možné zadať, pokiaľ nie je vyplnená položka "Neprítomný do" alebo keď ide o neprítomnosť, ktorá trvá len jeden deň. Slúži na výpočet neodpracovanej doby.

Položka bola vytvorená v prvom rade kvôli prenosu neprítomností z modulu Dochádzka, pretože dochádzka nehľadí narozdiel od miezd na neprítomnosť podľa zmien, ale čisto časovo. Je teda nutné pri prenose z dochádzky v určitých prípadoch (napr. pri nočnej zmene) vykonať automatickú korekciu v poslednom dni, ktorá správne zrovná celkový počet hodín neprítomnosti.

Pokiaľ posledný deň neprítomnosti nepracoval ani čiastočne, tzn. bol neprítomný celý deň, tak položku nevypĺňajte, tzn. nechajte nulu.

Dlhodobá neprítomnosť

Druh dlhodobej neprítomnosti, má význam len pre niektoré druhy neprítomností, viď Základné typy neprítomností a typy vylúčenej doby. Predvypĺňa sa podľa definície zvoleného Druhu neprítomnosti, viď vyššie.

Slúži pre výstupné reporty, najmä podklady pre ELDP.

Počítať kalendárne dni

Týka sa zadávania neprítomností typu Neplatené voľno a Absencia a využije sa pri výpočte neodpracovanej doby zo zadaných neprítomností resp. pri výpočte neospravedlnenej absencie z neprítomností.

Z týchto neprítomností sa totiž vyčíslujú jednak zameškané prac. dni (zmeny) resp. zameškané pracovné hodiny pre účely výpočtu nadčasov (podľa zmenového kalendára priradeného danému prac. pomeru) a jednak zameškané kalendárne dni pre účely výpočtu zdravotného poistenia, resp. výpočtu priemerov na nemoc. dávky a to len vtedy, ak je táto položka v rámci danej neprítomnosti začiarknutá. Viď výpočet Neplatené voľno (kal.dni) celkom, resp. popis funkcie WageAbsence.

Pokiaľ má zamestnanec viac súbežných prac. pomerov, ktoré zakladajú účasť na poistení, a neprítomnosť zamestnanca sa týka všetkých týchto prac. pomerov, tak je potrebné danú neprítomnosť zadať k všetkým prac. pomerom, ale kalendárne dni z nej vyčíslovať len v rámci jedného z týchto prac. pomerov a pri ostatných nie (aby kalendárne dni z tejto neprítomnosti neboli pre účely výpočtu základu zdravotného poistenia zahrnuté viackrát). Tzn. pri zadávanej neprítomnosti k vedľajším prac. pomerom je potrebné nastaviť, že sa kalendárne dni z nej počítať nemajú.

Položka sa predvypĺňa nasledovne:

  • Podľa nastavenia rovnomennej položky v rámci zvoleného druhu neprítomnosti, viď vyššie. Pokiaľ daný druh neprítomnosti túto položku nedefinuje, tak ani nie je pri zadaní záznamu neprítomnosti daného druhu k dispozícii na editáciu.
  • Ďalej sa predvypĺňa podľa nastavenia položky Pri nových neprítomnostiach nastaviť výpočet kalendárnych dní priamo v rámci daného prac. pomeru.
Mimo evidenčného stavu

Určuje vplyv danej neprítomnosti na evidenčný stav, tzn. či je zamestnanec s danou neprítomnosťou naďalej v evidenčnom stave alebo nie. Predvypĺňa sa podľa rovnomennej položky v definícii zvoleného druhu neprítomnosti, viď vyššie. Pokiaľ daný druh neprítomnosti túto položku nedefinuje, tak ani nie je pri zadaní záznamu neprítomnosti daného druhu k dispozícii na editáciu.

Je určené pre prípady ako je Rodičovská dovolenka, Neplatené voľno dlhodobé a Základná vojenská služba a pod.

Zamestnankyňa na materskej dovolenke je síce dlhodobo neprítomná, no i tak aj naďalej zostáva v evidenčnom stave. V okamihu, keď už ale nastúpi na rodičovskú dovolenku, bude dočasne mimo evidenčného stavu.

Využíva sa na obmedzenie/filtráciu zamestnancov, prac.pomerov a mzdových listov len podľa "V/Mimo evidenčného stavu". Viď popis funkcie Filtrácia v agende Zamestnancov, resp. Prac. pomerov, resp. obmedzenia v mzdových listoch. Ďalej viď aj popis položky V evidenčnom stave (PL:RecordedStatus) v údajoch prac. pomeru.

Nepočítať mzdu

Je určené pre prípad, kedy sa mzda dočasne nepočíta (tzn. prípady ako je Neplatené voľno dlhodobé a Základná vojenská služba). Predvypĺňa sa podľa rovnomennej položky v definícii zvoleného druhu neprítomnosti, viď vyššie.

Využíva sa na obmedzenie/filtráciu zamestnancov, prac.pomerov a mzdových listov len podľa "Poberá/Nepoberá mzdu". Viď popis funkcie Filtrácia v agende Zamestnancov, resp. Prac. pomerov, resp. obmedzenia v mzdových listoch a ovplyvňuje výpočet miezd. Ďalej viď aj popis položky Počítať mzdu (PL:CalcWage) v údajoch prac. pomeru.

Nepočítať poistenie

V lokalizácii pre SR nemá žiadny význam, informácie o poistnom sa čerpajú zo zadaných priebehov sociálneho a zdravotného poistenia. Viď popis položky Aspoň jeden PP je (nemocensky) resp. zdravotne poistený.

Kategórie plat. voľna

Podľa legislatívy SR je nutné sledovať podrobnejšie dôvod poskytnutého plateného voľna a sledovať, či neboli prekročené povolené limity poskytnutého voľna danej kategórie.

Doprovod postihnutého k lekárovi, no je možné zadať aj ostatné kategórie. Užívateľ ich môže využiť na podrobnejšie sledovanie dôvodov plateného voľna.

Slúži pre výstupné reporty.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).