Pracovné pomery

Zoznam pracovných pomerov evidovaných v systéme.

Typ agendy: Číselníková
Obsiahnuté záložky: Začíname Zoznam Detail Priemery nemocenské dávky Priemery dovolenka Chybový protokol Nemocenské dávky Dovolenky Neprítomnosti Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela

Popis ovládania a ďalších pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky.

Agenda prac. pomerov slúži na evidenciu údajov týkajúcich sa priamo pracovných pomerov zamestnancov. Eviduje sa tu nielen skutočnosť o vzniknutom pracovnom pomere, ako je napr. dátum a spôsob zahájenia prac. pomeru, prac. zaradenie, stredisko apod., ale hlavne množstvo údajov ovplyvňujúcich výpočet miezd, ako je výška mesačnej či hodinovej mzdy, prac. kalendár a pod. Pracovné pomery sa viažu k personálnemu listu (teda k záznamu zamestnanca), pričom jeden zamestnanecjeden personálny list, ale môže mať viacero pracovných pomerov, tzv. súbežné prac. pomery, viď tiež Vecný postup evidencie.

Pojmom "Pracovný pomer" myslíme jednak pracovný pomer ako taký, jednak evidenčný záznam prac. pomeru vedený v počítači - pracovnú kartu.

Riadiaci pracovný pomer

Ak má zamestnanec v jednom mzdovom období viacero prac. pomerov, tak jeden z nich je riadiaci a stanoví sa nasledovným spôsobom:

  • Riadiaci prac. pomer je ten, ktorý má v položke Druh prac. pomeru zadaný druh PP s najvyššou prioritou.
  • Ak majú druhy prac. pomeru použité na súbežných PP zamestnanca rovnakú prioritu, tak je riadiacim "najstarší" prac. pomer zamestnanca a to podľa dátumu založenia prac. pomeru zamestnanca.
  • Pokiaľ existuje viacero prac. pomerov zamestnanca s rovnakým "najstarším" dátumom založenia, tak je riadiacim ten, ktorý má menšie ID (interný identifikátor) v databáze, nakoľko ten bol založený skôr (tým pádom je vyhodnotený ako starší).
  • Ak v mzdovom období existuje pracovný pomer, ktorý bol do tohto mzdového obdobia založený spätne, nemôže byť riadiacim. Pracovný pomer môže byť riadiaci iba vtedy, ak je položka Dátum zmeny (PP:DateOfChangeEdit) evidovaná interne na prac. pomere menšia alebo rovnajúca sa dátumu začiatku mzdového obdobia, ku ktorému sa zisťuje riadiaci pracovný pomer. Ak položka Dátum zmeny nie je vyplnená (je rovná 0), nemá na určenie riadiaceho prac. pomeru vplyv. Viď tiež výklad v agende Pomocné nástroje.

Podľa riadiaceho prac. pomeru sa predvypĺňajú výpočt. schémy a položky MLS, využíva sa pri tlači niektorých mzdových údajov (napr. poistné a dane na výplatnej páske sa tlačia len k riadiacemu PP a pod.).

Informácia o tom, ktorý ML patrí k riadiacemu PP, sa pamätá na mzdovom liste súhrnnom v položke ML pre riadiaci PP (MLS:MainWRelationWListPartial_ID).

Možnosti zadania pracovných pomerov:

Ako bolo spomenuté v kap. Ako začať používať modul Mzdy a personalistika, prac. pomery zamestnanca je možné obstarať do systému rôznym spôsobom:

  • Ručne, postupným zadaním po jednom štandardne pomocou funkcií na pridanie nových záznamov v tejto agende, príp. na ich kopírovanie, viď popis funkcie Nový v záložke Zoznam
  • Ručne, postupne po jednom, ale pomocou návodného sprievodcu zadaním nového zamestnanca (odporúčané v prípade menej znalých užívateľov), v ktorého krokoch sa tiež zadávajú prac. pomery zamestnanca, viď popis funkcie Sprievodca v záložke Zoznam v agende zamestnancov
  • Automaticky importom - môže ísť o import z predchádzajúceho systému ABRA Gold, príp. z iného systému personalistiky

Platný prac. pomer

Prac. pomer je k danému dátumu platný, pokiaľ nebol do daného dátumu vrátane ukončený, tzn. položku Výstup dňa má nezadanú alebo dátum výstupu je vyšší. Na platnosť prac. pomeru sa prihliada pri spracovaní miezd, generovaní mzdových listov, nárokov na dovolenky, prenose ND a pod.

Nad pracovnými pomermi je možné obstarávať veľké množstvo výstupných prehľadov (či už kontrolných pre vlastnú potrebu alebo potrebných na odovzdanie v príslušných inštitúciách). Na ich pohodlné elektronické podanie slúži agenda Dokumenty. Tzn. k prac. pomeru resp. k údajom z neho exportovaným je potrebné vytvoriť dokument príslušnej kategórie a obsahujúci dáta, ktoré sa majú elektronicky odoslať. Takýto dokument vytvoríte pomocou definovateľných exportov. Čiže: údaje z prac. pomeru vyexportujete pomocou funkcie Export a medzi možnosťami spracovania výsledku exportu zvolíte voľbu Vytvoriť dokument (viď popis voľby Vytvoriť dokument v rámci def. exportov). Vytvorený dokument sa následne musí v agende Dokumenty spracovať, čím dôjde k vytvoreniu súborov pre elektronické odoslanie príslušných výkazov na príslušné inštitúcie. Viď spracovanie dokumentov.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.