Pracovné pomery - záložka Chybový protokol

Subzáložka je k dispozícii len po vyvolaní výpočtu priemerov a to vtedy, pokiaľ pri výpočte dôjde k nejakej chybe. Slúži na zobrazenie zoznamu chýb, aby o nich bol užívateľ informovaný, mohol ich príčiny odstrániť a výpočet zopakovať.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Chybový protokol - všeobecne.

Funkcie k záložke:

Okrem základných funkcií k tejto záložke popísaných v kap. Záložka Chybový protokol - všeobecne, sú tu navyše ešte tieto funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Prac. pomer
 
Ctrl +Enter Funkcia presunie kurzor na pracovný pomer v záložke Zoznam, ktorého sa týka chyba, na ktorej aktuálne stojí kurzor v Chybovom protokole.