Pracovné pomery - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu pracovnému pomeru zo záložky Zoznam. Položky zadávané k pracovným pomerom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Vznik a ukončenie PP Hlavné údaje Formuláre Naturálne príjmy Priebeh sociálneho poistenia Priebeh zdravotného poistenia

Keďže ide o agendu, kde zobrazené hodnoty závisia od mzdového obdobia, je nad záložkami tejto agendy k dispozícii panel na voľbu zobrazeného mzdového obdobia.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Pomocou panela definovateľných údajov môžete realizovať akýsi "zoznam dôležitých položiek", tzn. môžete si v ňom nechať zobrazovať tie položky, ktoré sú pre vás dôležité a ktorých hodnoty chcete na prvý pohľad vidieť a pod.

Kvôli lepšej identifikácii niektorých ďalej popísaných položiek je uvedený aj ich konkrétny názov (italikou), príp. vrátane skratky agendy, do ktorej položka patrí, viď identifikácia popisovaných položiek. Podľa tohto názvu je tiež možné položky jednoducho vyhľadávať (viď full-textové hľadanie v helpe).

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca a prac. pomeru Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo) a jeho prac. pomeru (kód PP a názov PP), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. identifikácie aktuálneho prac. pomeru zo záložky Zoznam.

V editačnom režime je ďalej v hornej časti záložky k dispozícii Panel na zadanie platnosti zmien.

Subzáložka Vznik a ukončenie PP

Táto subzáložka je riešená ako výrobcom pevne daný vstupný formulár a obsahuje základné identifikačné položky týkajúce sa vzniku resp. ukončenia pracovného pomeru:

Názov Popis
Zaměstnanec
Employee_ID

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam prac. pomeru. Zadáte osobné číslo alebo priezvisko zamestnanca alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Zamestnanca zadaného na už existujúcich záznamoch už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Druh PP
EmployPattern_ID

Udáva, o aký druh prac. pomeru ide. Zadáte kód druhu PP alebo vyberiete z číselníka Druhov PP. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ovplyvňuje o. i.:

Ďalej ovplyvňuje predvyplnenie položky Druh činnosti (TypeOfActivity), ktorá sa využíva aj priamo v definíciách výpočtov alebo tlač. zostavách.

Program nijak nekontroluje, jaký druh PP jste zvolili, proto jej zadávejte pozorně zejména v případě, kdy zaměstnanci zadáváte více souběžných PP (abyste pak např. omylem neměli zadáno více souběžných prac. poměrů druhu HPP apod., jelikož zaměstnanec nemůže mít více hlavních prac. poměrů).

Druh "HPP - hlavný prac. pomer" nemusí nutne znamenať, že pôjde o riadiaci prac. pomer, viď popis stanovenia riadiaceho PP pri súbežných PP.

Druh činnosti
TypeOfActivity

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký druh činnosti ide. Používá se pro různé tisk. výstupy a slouží pro výpočet mzdy, viz např. Účast na nem. pojištění, Pojištění - Základ SP, resp. Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň , daňový bonus. Ide o položku s históriou.

Nástup dne
DateOfBegin$DATE

Dátum, od ktorého je zjednaný nástup do prac. pomeru. Dátum nie je možné opravovať, pokiaľ k danému prac. pomeru už existuje mzdový list.

Pokiaľ ide o nový prac. pomer, ku ktorému ste už ML vytvorili, ale potrebujete dátum opraviť, tak mzdový list zmažte a po oprave dátumu ho vytvorte znovu.

Viď tiež poznámku pri výpočte fondu prac. doby.

Pozor na zadanie ukončenia PP spätne!

Na dobu
TypeOfPeriod
Zadáte, či ide o prac. pomer na dobu neurčitú/určitú. Položka má evidenčný charakter.
Způsob vzniku
TypeOfBegin_ID
Číselníková položka na zadanie spôsobu vzniku prac. pomeru. Kód spôsobu vzniku zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka spôsobov vzniku. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka má evidenčný charakter.
Zkušební doba
TrialPeriod; TrialPeriodDays

Dĺžka skúšobnej doby v mesiacoch (TrialPeriod) a kalendárnych dňoch (TrialPeriodDays). Položka má len evidenčný charakter.

Zadanie skúšobnej doby v kalendárnych dňoch je vhodné pre prípady, kedy je skúšobnú dobu nutné zadať na necelé mesiace. Toto nastáva v prípadoch, kedy je dohodnutá doba kratšia ako pol roka. Skúšobná doba totiž nesmie presiahnuť polovicu dohodnutej dĺžky PP. V takých prípadoch sa následne určuje v kalendárnych dňoch.

Skutečný nástup dne
RealDateOfBegin$DATE

Dátum, kedy pracovník skutočne nastúpil do prac. pomeru. Dátum nie je možné opravovať, pokiaľ k danému prac. pomeru už existuje mzdový list.

Stredisko
Division_ID
Stredisko, na ktorom bude vedený daný prac. pomer. Podľa strediska je potom možné napr. rozúčtovávať mzdové náklady vyplývajúce z daného prac. pomeru a pod. Kód strediska zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ide o položku s históriou.
Zákazka
BusOrder_ID

Zákazka, ku ktorej sa vzťahuje daný prac. pomer. Podľa zákazky je potom možné napr. rozúčtovávať mzdové náklady vyplývajúce z daného prac. pomeru a pod. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Kód zákazky zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka zákaziek.

Další typická možnost automatického rozúčtování je rozúčtování dle realizovaných výkonů. Ďalej viď práca s výkonmi.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch. Ide o položku s históriou.

Obchodný prípad
BusTransaction_ID
To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Nadřízený PP
Superior_ID
Prac. pomer, ktorý je nadradený aktuálnemu. Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka ostatných prac. pomerov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka má len evidenčný charakter, nijak nesúvisí s určovaním riadiaceho prac. pomeru.
Výpovědní lhůta
NoticePeriod
Dĺžka výpovednej lehoty v mesiacoch. Položka má evidenčný charakter.
Výpověď doručena dne
NoticeDate$DATE
Dátum doručenia výpovede. Položka má evidenčný charakter.
Výstup dne
DateOfEnd$DATE

Dátum ukončenia prac. pomeru. Zadáte v prípade ukončenia prac. pomeru. Ak bol prac. pomer ukončený, tak už nie je po dátume výstupu platným prac. pomerom. Položka má vplyv na výpočet miezd, s výnimkou ukončenia spätne do uzavretého mzdového obdobia.

Pozor na zadanie ukončenia PP spätne!

Způsob ukončení
TypeOfEnd_ID
Číselníková položka na zadanie spôsobu ukončenia prac. pomeru. Kód spôsobu ukončenia zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka spôsobov ukončenia. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka má evidenčný charakter.
Důvod ukončení
ReasonOfEnd

Popis dôvodu ukončenia PP. Položka má evidenčný charakter.

Kód vzniku pracovního místa (pro export ISCP Trexima) WorkingPlaceRise

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete príslušný kód vzniku pracovného miesta pre účely štatistického šetrenia pre správne zostavenie výkazu Trexima.

O hodnoty 1,2,3,4,5,6 bola rozšírená ponuka položiek "Kód vzniku / zániku pracovného miesta : pre export ISCP (Trexima) s tým, že Popis je doplnený o prefix (2012).

Nepravidelný příjem
IrregularIncome

Položka typu prepínač pre určenie, či ide o zamestnanca s nepravidelným príjmom. Začiarknutie tohto údaja spôsobí, že príjem z tohto pracovného vzťahu sa bude započítavať len na účely dôchodkového poistenia (tzn. platí len dôchodkovo). Viď aj Zložky SP. Ide o jednu zo zmien v SP zavedených v rámci Zmien od 1.1.2011.

Tento príznak predtým nemal význam v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer. Od r.2013 ale má význam aj pre dohody, keďže aj pri nich sa rozlišuje pravidelný/nepravidelný príjem a podľa toho platenie/neplatenie určitých zložiek SP. Viď Zmeny od 1.1.2013.

V dodávaných inicializačných dátach je pri vybraných druhov pracovných pomerov adekvátne nastavené predvyplnenie tejto položky (napr. pre druhy SPOL a STAT "Nepravidelný príjem =Áno"). Toto ale samozrejme závisí od aktuálne platnej legislatívy a môže sa v čase meniť.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd. Viac viď výpočet Základov SP.

Za případné opravy nastavení tohoto příznaku zpětně. Táto možnosť je síce k dispozícii, ale mala by byť použitá len vo výnimočných prípadoch a za splnenia nasledujúcich podmienok:
- zaměstnanec měl zatrženo "Počítat pojištění"
- zaměstnanec měl zadán průběh pojištění
- zaměstnanec v předchozích obdobích (od začátku roku) neměl žádný příjem
Pak lze příznak beztrestně přepnout i do minulosti a příjem se pak do minulých období rozpočte správně. Ak ale nie sú predchádzajúce podmienky splnené, nie je možné správnosť výpočtu poistenia zaručiť. Preto správnemu nastaveniu príznaku venujte mimoriadnu pozornosť!

Dlouhodobě nezaměstnaný
LongUnemployd
Položka typu prepínač pre určenie, či ide o zamestnanca, ktorý bol tzv. dlhodobo nezamestnaný. V takom prípade sa na neho vzťahuje odvodová úľava. Položka bola zavedená s ohľadom na zmeny v zákone o sociálnom poistení a zákone o zdravotnom poistení, ktoré vstúpili do platnosti od 11.1.2013. Položka je k dispozícii len pre Druh činnosti typu "0 - Hlavný pracovný pomer".
DoBŠ bez účasti na důchodovém pojištění
BrigadierNotPayPensIns
 

Začiarknutie tohto údaja spôsobí, že zamestnanec nebude účastníkom dôchodkového poistenia.

Tento príznak je k dispozícii len, ak je v položke Druh činnosti zvolená dohoda o brigádnickej činnosti študentov. Pre iné druhy činnosti nemá význam. Začiarknite, ak chce zamestnanec využiť svoje právo neplatiť dôchodkové poistenie z tejto dohody. Ide o jednu zo zmien v SP zavedených v rámci Zmien od 1.1.2013.

Ide o položku s históriou. Položka má vplyv na výpočet miezd. Viac viď výpočet Základov SP.

Kód zániku pracovního místa (pro export ISCP Trexima) WorkingPlaceExpiry Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete príslušný kód vzniku pracovného miesta pre účely štatistického šetrenia pre správne zostavenie výkazu Trexima.

Ďalej tu objasníme nasledujúcu položku evidovanú na tomto doklade, ale len interne:

Názov Popis
Datum změny
DateOfChangeEdit

Položka sa pri zadávaní prac. pomeru predvyplní dátumom minimálnej zmeny. Položka nie je dostupná užívateľovi na editovanie, vypĺňa sa automaticky.

Položka bola zavedená až od v.10.02 vrátane. Pre naplnenie položky na prac.pomery zadané v predchádzajúcich verziách použite agendu Pomocné nástroje.

Ide o príznak, ktorý umožňuje porovnať, či bol daný prac. pomer zadaný spätne do už uzavretého obdobia alebo nie. Zohľadňuje sa to pri vyhodnocovaní riadiaceho prac. pomeru. Viď tiež výklad v agende Pomocné nástroje.

Subzáložka Hlavné údaje

Táto subzáložka je riešená ako výrobcom pevne daný vstupný formulár. Obsahuje nasledujúce položky:

Názov Popis
V evidenčním stavu
(RecordedStatus)

Určuje, či sa daný pomer má počítať do evidenčného stavu. Tj. nebude zatrženo např. pro dohody o pracovní činnosti a pro krátkodobé výpomoci typu dohody o provedení práce či dohody o brigádnické práci studentů, členy stat. orgánu apod. Pokiaľ ide o prac. pomer, z titulu ktorého má byť zamestnanec vedený v evidenčnom stave, tak položka bude začiarknutá.

Začiarknutie príznaku je v nasledujúcich mzdových obdobiach možné meniť, no malo by sa tak diať len v ojedinelých prípadoch (tzn. napr. nejaká trvalá zmena daného druhu PP daná legislatívou). Vyňatie z evidencie je tiež možné docieliť zadaním neprítomnosti, ktorá môže v danom období spôsobiť dočasné vyňatie z evidencie, pokiaľ má začiarknutú položku Mimo evidenčného stavu. Viď tiež príklad pri popise funkcie WageDaysOfStatus.

Využíva sa na obmedzenie/filtráciu zamestnancov, prac.pomerov a mzdových listov len podľa "V/Mimo evidenčného stavu", pričom sa zohľadňujú aj zadané neprítomnosti. Viď popis funkcie Filtrácia v agende Zamestnancov, resp. Prac. pomerov, resp. obmedzenia v mzdových listoch.

V defaultne dodávaných dátach je nastavené jej predvypĺňanie pre tie druhy prac. pomeru, pre ktoré má význam, viď Východiskové hodnoty v agende Druhov prac. pomerov. Tzn. ak nebola zatiaľ začiarknutá, začiarkne sa s ohľadom na zvolený Druh prac. pomeru v subzáložke Vznik a ukončenie PP. Ďalej viď predvypĺňanie položiek PP.

Počítat mzdu
(CalcWage)

Možnosť vyňať daný prac. pomer z počítania miezd.

Začiarknutie príznaku je v nasledujúcich mzdových obdobiach možné meniť, no malo by sa tak diať len v ojedinelých prípadoch (tzn. napr. nejaká trvalá zmena daného druhu PP daná legislatívou). Vyňatie z počítania mzdy je tiež možné docieliť zadaním neprítomnosti, ktorá môže v danom období spôsobiť dočasné vyňatie z počítania mzdy, pokiaľ má začiarknutú položku Nepočítať mzdu. Viď tiež príklad pri popise funkcie WageDaysOfStatus.

V defaultne dodávaných dátach je nastavené jej predvypĺňanie pre tie druhy prac. pomeru, pre ktoré má význam, viď Východiskové hodnoty v agende Druhov prac. pomerov. Tzn. ak nebola zatiaľ začiarknutá, začiarkne sa s ohľadom na zvolený Druh prac. pomeru v subzáložke Vznik a ukončenie PP. Ďalej viď predvypĺňanie položiek PP.

Využíva sa:

 • Na obmedzenie/filtráciu zamestnancov, prac.pomerov a mzdových listov len podľa "Poberá/nepoberá mzdu", pričom sa zohľadňujú aj zadané neprítomnosti. Viď popis funkcie Filtrácia v agende Zamestnancov, resp. Prac. pomerov, alebo obmedzenia v mzdových listoch.
 • Blokuje výpočet miezd! - tzn. ak zamestnanec nemá ani jeden deň, pre ktorý by sa mu mala mzda počítať (tzn. nemá začiarknutú položku Počítať mzdu na prac. pomere alebo má počas celého mesiaca neprítomnosť s nastavením Nepočítať mzdu) a ďalej nemá na dané obdobie zadanú žiadnu nemocenskú dávku alebo ročné zúčtovanie, výpočet miezd sa vôbec nespustí a mzdový list sa označí priamo ako spočítaný. Výpočet by sa v takom prípade spustil, len pokiaľ by v danom období existovala nem. dávka (tzn. či niektorá dávka nemá riadok typu 1,2 alebo 4 v počítanom mzdovom období) alebo pokiaľ je v ňom prenesené ročné zúčtovanie (aby bolo možné preplatenie ND resp. prenos RÚZ do ML zohľadniť). Ďalej viď Zablokovanie výpočtu miezd.
Počítat pojištění
(CalcInsurance)

Označuje, či prac. pomer zakladá účasť na sociálnom a zdravotnom poistení. Pokiaľ ide o prac. pomer, z titulu ktorého má byť zamestnanec zahrnutý do poistenia, tak položka bude začiarknutá.

Vyňatie z počítania poistenia nedocielite zadaním neprítomnosti (ako je to napr. pri príznaku Počítať mzdu) so začiarknutou položkou Nepočítať poistenie, pretože táto nemá v lokalizácii pre SR význam.

V defaultně dodávaných datech je nastaveno její předvyplňování pro ty druhy prac. poměru, pro které má význam s ohledem na aktuálně platnou legislativu, viz Výchozí hodnoty v agendě Druhů prac. poměrů. Tzn. ak nebola zatiaľ začiarknutá, začiarkne sa s ohľadom na zvolený Druh prac. pomeru v subzáložke Vznik a ukončenie PP. Ďalej viď predvypĺňanie položiek PP.

Predtým nebolo začiarknuté napr. v prípade dohôd. Od 1.1.2013 je začiarknuté aj pri dohodách. Viď Zmeny v SP od 1.1.2013.
Pravidlá pre počítanie poistenia sa v legislatíve neustále menia, takže je potrebné mať položku správne nastavenú s ohľadom na aktuálne platnú legislatívu, nie na príklady tu uvedené.

Využíva sa:

 • Ovplyvňuje výpočet miezd, viď výpočet položky Účastný na nem. poistení (MLC:S_IsSocialInsurance)resp. Účastný na zdrav. poistení (MLC:S_IsHealthInsurance) prípadne položiek Aspoň jeden PP je nemocensky resp. zdravotne poistený (a podľa nich prípadné nepočítanie zdravotného a príslušných zložiek sociálneho poistenia). Zo sociálneho poistenia sa napočítajú len tie zložky, ktoré sa z daného druhu PP odvádzajú vždy, teda nehľadiac na vyhodnotenie účasti na poistení.

Nepočítanie poistenia je možné samozrejme riešiť tiež "nepriradením" výpočtovej schémy na počítanie poistenia k danému mzdovému listu resp. priamo v rámci daného druhu prac. pomeru. Ďalej viď predvyplnenie položiek - východiskové hodnoty a východiskové výp. schémy druhov prac. pomerov. Je ale potrebné mať na pamäti, že potom sa pre daný PP nespočíta nič, čo danú (nepriradenú) výpočtovú schému rieši. Pravidlá pre počítanie/nepočítanie niečoho (napr. poistenia) typicky z PP typu dohody sa časom menia. Vždy je preto potrebné pri hľadaní riešenia vychádzať z aktuálne platnej legislatívy.

U nových nepřítomností nastavit výpočet kalendářních dní
(CalDaysOfAbsences)
Týka sa zadávania neprítomností typu neplatené voľno a absencia. Určuje, ako sa bude predvypĺňať položka Počítať kalendárne dni pri nových neprítomnostiach zadávaných k danému prac. pomeru. Význam viď popis položky Počítať kalendárne dni v agende Neprítomností.
Přenášet odpracované hodiny z kalendáře
(CalcWorkingHours)

Položka typu prepínač na zadanie, či sa majú počítať odpracované hodiny automaticky alebo nie. Nastavením tejto položky povolíte resp. potlačíte automatický výpočet odpracovaných hodín z konkrétneho kalendára zmien, priradeného zamestnancovi, ďalej v položke Pracovný kalendár. Ovplyvňuje napr. výpočet položiek:

Automatický výpočet je jednou z možností, ako zadať údaje do mzdového listu a s výhodou ho využijete v prípade zamestnancov, ktorí zvyčajne pracujú v súlade s predpísanými pracovnými zmenami vo vygenerovanom pracovnom kalendári a u ktorých dochádza k minimu odchýlok od týchto hodín. V opačnom prípade je vhodnejšie automatický výpočet vypnúť a zadávať údaje o odpracovanom čase ručne.

Automatický výpočet NIE JE MOŽNÉ kombinovať s prenášaním hodín z výkonov. Tzn. pokiaľ chcete odpracované hodiny prenášať z výkonov, je potrebné automatické počítanie hodín z prac. kalendára vypnúť.

Toto nastavenie nebude možné kombinovať s prípadným budúcim zadávaním neprítomností z nemocenských dávok spätne do predošlých už uzavretých mzdových období pre daný prac. pomer v mesiacoch, kedy toto nastavenie bolo použité a ktoré by sa mohli prekrývať s trvaním ND. Preto pokiaľ potrebujete takéto ND občas zadávať, radšej režim automatického prenosu odprac. doby z prac. kalendára nevoľte.

Pri Odpracovanom čase automatický výpočet NIE JE MOŽNÉ kombinovať ani s ručným zadaním odprac. hodín. Pri ostatných položkách to možné je, tzn. je možné zadať ešte prípadnú korekciu ručne priamo do príslušných položiek ML, pri odpracovanom čase sa tieto v prípade automatického počítania do výsledného počtu nezapočítajú.

Počítat přesčasové hodiny
(CalcOverTime)

Položka typu prepínač na zadanie, či sa majú počítať hodiny nadčasov automaticky alebo nie. Nastavením tejto položky povolíte resp. potlačíte automatický výpočet nadčasových hodín. Potlačenie sa týka len automatického výpočtu nadčasových hodín, nie výpočtu príplatku za nadčasy. V každom prípade však je možné hodiny nadčasov do mzdového listu zadať aj ručne.

Pri prac. pomeroch s mesačnou mzdou (viď položka Druh mzdy) sa hodiny nadčasu obvykle nepočítajú, v tom prípade ponecháte položku nezačiarknutú. Pokiaľ ju začiarknete, budú sa počítať aj pre mesačnú mzdu. Naopak pri hodinových mzdách sa nadčasy zvyčajne počítajú, v tom prípade položku začiarknete. Pokiaľ ju ponecháte nezačiarknutú, nebudú sa nadčasové hodiny počítať ani pri hodinových mzdách.

Položka slouží pro výpočet přesčasových hodin celkem (ML:S_OvertimeTotal), viz Odpracovaná doba - Hodiny přesčas celkem.

Pravidlá zadávania nadčasov viď v časti Často kladené otázky - Ako zadávať nadčas.

V žádném případě nepoužívejte automatické počítání přesčasových hodin, máte-li současně zatrženo automaticky počítat odpracované hodiny, jelikož pak by výpočet přesčasových hodin nebyl v pořádku.

Počítat minimální mzdu (CalcMinimalWage)

Položka typu prepínač na zadanie, či sa má počítať minimálna mzda alebo nie. Nastavením tejto položky povolíte resp. potlačíte výpočet doplatku do minimálnej mzdy. V každom prípade však je možné doplatok do minimálnej mzdy do mzdového listu zadať aj ručne.

Kategorie
(Category)

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete zodpovedajúcu kategóriu:

 • Nezadané (vnútorne reprezentovaná číslom 0)
 • Robotník (vnútorne reprezentovaná číslom 1)
 • Technik (vnútorne reprezentovaná číslom 2)

Položka má evidenčný charakter. Používa sa na rozdelenie výstupných zostáv do skupín. Ide o položku s históriou.

Príklad:

Definovaná skupina v tisk. sestavě, v níž chceme skupinovat dle zadaných kategorií, bude mít např. pro kategorii dělník výraz obsahující řetězec "Category=1".

Druh mzdy
(TypeOfWage)

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete zodpovedajúci druh mzdy:

 • Hodinová mzda - (vnútorný kód = 0)
 • Mesačná mzda - (vnútorný kód = 1)

Položka teda rozhoduje, či ide o pracovný pomer s mesačnou alebo hodinovou mzdou.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gold sa rozhodovalo, či ide o pracovný pomer s mesačnou alebo hodinovou mzdou, podľa toho, či bola alebo nebola zadaná položka mesačná mzda - čiastka.

U pracovních poměrů, u nichž nebudou záměrně definovány směny v prac. kalendáři (typicky u Dohod o provedení práce), je třeba zadávat hodinovou mzdu, jelikož nebude možný přepočet jednotkové mzdy z měsíční mzdy, viz poznámka u výpočtu Jednotkové mzdy.

Mzda - částka
(WageAmount)

Ide o čiastku

 • hodinovej mzdy - ak je Druh mzdy hodinová mzda
 • mesačnej mzdy - ak je Druh mzdy mesačná mzda

Ide o položku s históriou a s kalkulačkou.

Po výpočtu jednotkové mzdy (MLD: WageForUnit) se provede kontrola na nenulovost položky Mzda - částka v prac. poměru, viz Kontrolní výrazy.

Náhrada za pohotovost
(AlertCompensation)

Představuje částku náhrady za pohotovost vyplácené za 1 hodinu pohotovosti. Používá se pro výpočet náhrady za pohotovost, viz Náhrady - Náhrada za pohotovost. Ak tento údaj nie je zadaný, použije sa na výpočet globálna premenná Percento priemeru za prac. pohotovosť (S_P_Pohot).

Ide o položku s históriou a s kalkulačkou.

Pracovní kalendář
(ShiftCalendar_ID)

Číselníková položka na zadanie pracovného kalendára. Kód prac. kalendára zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka prac. kalendárov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Určuje rozloženie prac. zmien, veľkosť úväzku, slúži na určenie fondu prac. doby, doby pre nadčas, neprítomností a množstva ďalších údajov. Viď výpočet jednotlivých položiek v kapitolách Význam vybraných položiek ML, RZÚ a priemerov, ich výpočet a použitie. Povinná položka. Ide o položku s históriou.

Před výpočtem mezd a při zadání nem. dávek pro daný prac. poměr byste měli mít prac. kalendář (má-li zadaný úvazek nebo nějaký vzor) pro dané mzdové období samozřejmě vygenerovaný (v opačném případě nelze očekávat smysluplné výsledky).

Na případnou změnu pracovního kalendáře, pokud existuje nemocenská dávka! Z prac. kalendára sa o. i. napočítavajú dni na ND a pokiaľ ho zmeníte, nebude potom možné ND uložiť! Pokiaľ sa kalendár zmení v mesiaci, kedy nemocenská dávka začína, je možné ešte situáciu vyriešiť tým, že sa po jeho zmene riadok nemocenskej dávky vymaže a založí znova. Pokiaľ ale ide o ND z už staršieho uzavretého obdobia, ND opraviť nebude možné. V takom prípade prac. kalendár rozhodne nemeňte a s jeho zmenou vyčkajte až po ukončení ND! Program vás na takú skutočnosť upozorní.

Pracovní zařazení
(WorkPosition_ID)
Číselníková položka na zadanie pracovného zaradenia. Kód prac. zaradenia zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka prac. zaradení. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Prac. zaradenia sa ponúkajú s ohľadom na svoje dátumy platnosti, viď popis v číselníku. Položka má evidenčný charakter. Ide o položku s históriou.
Klasifikace zaměstnání
(JobClasification_ID)

Číselníková položka na zadanie príslušnej klasifikácie zamestnania pre štatistické údaje. Kód klasifikácie zamestnania zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka klasifikácií zamestnaní. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ide o položku s históriou.

Predvypĺňa sa klasifikáciou zamestnania zadanou v údajoch pracovného zaradenia vybraného v predchádzajúcej položke a to vtedy, ak položka zatiaľ nebola vyplnená alebo vtedy, pokiaľ došlo k zmene prac. zaradenia a položka klasifikácie zamestnania bola vyplnená rovnakou hodnotou, ako malo nastavené v číselníku predošlé pracovné zaradenie.

Klasifikace zaměstnání podle ISCO
(JobClasificationISCO_ID)

Číselníková položka na zadanie zodpovedajúcej klasifikácie zamestnania podľa ISCO pre štatistické údaje. Kód klasifikácie zamestnania zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka klasifikácií zamestnaní podľa ISCO. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ide o položku s históriou.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za kódy klasifikací zaměstnání, které jsou platné k aktivnímu mzdovému období (viz Platnost od-do v údajích klasifikací).

Predvypĺňa sa klasifikáciou zamestnania podľa ISCO zadanou v údajoch pracovného zaradenia vybraného v položke Pracovné zaradenie a to vtedy, ak položka zatiaľ nebola vyplnená alebo vtedy, pokiaľ došlo k zmene prac. zaradenia a položka klasifikácie zamestnania podľa ISCO bola vyplnená rovnakou hodnotou, ako malo nastavené v číselníku predošlé pracovné zaradenie.

Číselník Klasifikace zaměstnání se používal do 30.9.2010, pak byl nahrazen číselníkem Klasifikace zaměstnání dle ISCO. Pri update databázy sa nová položka Klasifikácia zamestnaní podľa ISCO naplnila podľa hodnoty položky Klasifikácia zamestnaní, pokiaľ bolo možné jednoznačne určiť jej hodnotu. V prípade, že existujúcej hodnote klasifikácie zamestnania zodpovedalo niekoľko hodnôt klasifikácie podľa ISCO, položka Klasifikácia zamestnaní podľa ISCO sa nenaplnila, o čom informuje zápis v servisnej knížke, a položku je potrebné doplniť ručne.

Postavení v zaměstnání
(JobPosition_ID)
Číselníková položka na zadanie príslušného postavenia v zamestnaní pre štatistické údaje. Kód klasifikácie zamestnania zadáte buď priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z číselníka postavení v zamestnaní. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ide o položku s históriou.
Pracovní doba
(WorkingTime)
Alfanumerická položka na zadanie pracovnej doby. Položka má evidenčný charakter, nepovinná položka, využitie napr. na tlač prac. zmluvy a pod. Ide o položku s históriou.
Vedoucí pracovník
(Manager)
Príznak, že ide o vedúceho.
Místo výkonu práce
(WorkingDestination)
Alfanumerická položka na zadanie miesta výkonu práce. Položka má evidenčný charakter, nepovinná položka, využitie napr. na tlač prac. zmluvy a pod. Ide o položku s históriou.
Pravidelné pracoviště
(WorkingPlace)
Alfanumerická položka na zadanie pravidelného pracoviska. Položka má evidenčný charakter, nepovinná položka, využitie napr. na tlač prac. zmluvy a pod. Ide o položku s históriou.
Externí identifikace
(ExternIdentification)

Externá identifikácia prac. pomerov môže byť využitá na import do výkonov z iných SW. Ide napr. o externé čísla prac. pomerov používané v dochádzkových systémoch. Slúži ako jedna z možností, ako identifikovať pri importe výkonov zodpovedajúci prac. pomer (inou možnosťou je napr. identifikácia podľa interného identifikátora a pod.).

V jednom časovom úseku nemôžu existovať dva prac. pomery s rovnakou identifikáciou.

Spôsob výpočtu náhrady za sviatok pri mesačnej mzde (FeastMode)

Keďže existujú rôzne prístupy k tomu, ako sa majú zohľadniť sviatky pri mesačnej mzde, je možné pre každý PP nastaviť spôsob výpočtu náhrad za sviatok pri mesačnej mzde.

Možnosti:

 • Podľa nastavenia v GP  (tzn. hodnota 0) - Použije sa nastavenie zadané v glob. premennej S_SvTyp.
 • Nepočítať (tzn. hodnota 1) - Sviatky sa nebudú zadávať a považujú sa za odpracované dni.
 • Počítať z priemerov na náhrady (tzn. hodnota 2) - Sviatky sa budú zadávať a budú sa počítať s použitím priemeru do náhrad.
 • Počítať z mes. mzdy do náhrad (tzn. hodnota 3) - Sviatky sa budú zadávať a budú sa počítať s použitím jednotkovej mzdy do náhrad.
 • Počítať z mes. mzdy do sumy za odpracovaný čas (tzn. hodnota 4) - Sviatky sa budú zadávať a budú sa počítať s použitím jednotkovej mzdy do mzdy.

Nech je v mesiaci 21 pracovných dní a 1 sviatok, ktorý spadá na deň, ktorý by bol inak pracovným. Potom ak má zamestnanec mesačnú mzdu a ak je nastavený režim 1, tzn. Nepočítať, tak sa mu bude zadávať 22 dní práce, aj keď jeden z nich bol sviatok. Tzn. do položky Odpracované dny zadané (S_WorkDays) zadáte 22. Ak je nastavený režim 2, tzn. Počítať z priemerov, tak sa bude zadávať 21 dní práce a 1 sviatok. Tzn. do položky Odpracované dni zadané (S_WorkDays) zadáte 21 a do položky Prepl. sviatky dni (S_PaidFeast) zadáte 1.

Položka má vplyv na výpočet miezd. Nejde o položku s históriou, pretože režim použitý pre daný mesiac sa pamätá priamo na mzdovom liste. Viď výpočet položky Spôsob počítania sviatkov (MLC:S_FeastMode). Prostredníctvom nej ovplyvňuje výpočet ďalších položiek, napr.:

Individuálny normálny úväzok (IndividualWeekDuty)

Možnosť zadať individuálny normálny týždenný úväzok. Normálny úväzok je zadaný v globálnej premennej S_NormUvaz, v SR sa však jeho hodnota môže pohybovať v rozsahu 37,5 až 40 hodín a to bez toho, aby bol považovaný za skrátený.

Podľa §85 odst. 5 Zákonníka práce: Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas maximálne 38,75 hodín týždenne a vo všetkých zmenách pri nepretržitej prevádzke má pracovný čas maximálne 37,5 hodín týždenne.

Pokiaľ tu individuálny normálny týždenný úväzok nie je zadaný, tak sa použije hodnota z globálnej premennej S_NormUvaz. Ovplyvňuje najmä krátenie minimálnej mzdy, viď výpočet položky Normálny úväzok a následne Výpočet - Minimálna a hrubá mzda. Položka má vplyv na výpočet miezd. Ide o položku s históriou.

Mzdový nárok (WageClaim) Koeficient pre výpočet minimálneho mzdového nároku. Závisí od náročnosti práce. Ovplyvňuje výpočet doplatku do minimálnej mzdy. Položka má vplyv na výpočet miezd.
Riziková práca (HazardousWork)

Označenie, či ide o rizikovú prácu (podľa zákonníka práce).

Ovplyvňuje Výpočet príplatkov - Príplatok za prácu nadčas. Položka má vplyv na výpočet miezd.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Je tu možné zadávať príp. zobrazovať všetky ostatné položky vzťahujúce sa k pracovnému pomeru (PP), ktoré nie sú k dispozícii na niektorej z iných subzáložiek záložky Detail v tejto agende, príp. si definovať svoje vlastné vstupné formuláre tak, aby vám čo najviac vyhovovali s ohľadom na položky, ktoré používate a spôsob, akým ich zadávate.

Vzhľadom k tomu, že ide o definovateľné formuláre, môže ich konkrétne usporiadanie a podoba podliehať časom zmenám podľa požiadaviek užívateľov a stav v aktuálnej verzii nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (najmä, čo sa týka popisného pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch). Užívateľ si tiež môže definovať ľubovoľné množstvo svojich vlastných formulárov, do ktorých môže usporiadať položky úplne odlišne. Preto na lepšiu identifikáciu ďalej popísaných položiek je pri každej z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (italikou), viď identifikácia popisovaných položiek.

Popis vybraných položiek na vybraných dodávaných formulároch:

Def. formulár Hlavné údaje

Ide o vstupný formulár, na ktorom sú k dispozícii rovnaké položky ako na subzáložke Hlavné údaje, viď vyššie. Jeho význam spočíva predovšetkým v tom, že si prostredníctvom neho môžete zobrazovať najdôležitejšie údaje o danom prac. pomere v agende Zamestnanci v subzáložke Pracovné pomery (pokiaľ pre ňu máte zapnuté zobrazovanie Panela definovateľných údajov).

Pokiaľ vám nevyhovuje usporiadanie zadávaných položiek na pevných záložkách, môžete si rovnakým spôsobom nadefinovať vlastné vstupné formuláre a položky zadávať pomocou nich.

Subzáložka Naturálne príjmy

Subzáložka slúži na zadanie finančného ohodnotenia naturálnych príjmov, poskytovaných zamestnancovi v rámci aktuálneho pracovného pomeru zo záložky Zoznam. Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných naturálnych príjmov.

Subzáložka je určená na zadanie finančných ohodnotení naturálnych mzdových plnení, ktorá podliehajú zdaneniu.

Pridávanie, mazanie, resp. editácia čiastky naturálneho príjmu zhodí príznak správnosti výpočtu príslušného ML z aktívneho mzdového obdobia.

Názov Popis
Popis Popis daného naturálneho príjmu.
Finančná hodnota Finančné ohodnotenie daného naturálneho príjmu. Slúži na výpočet Naturálnej mzdy celkom, viď Náhrady - Naturálna mzda.
Platí od

Mzdové obdobie, od ktorého je zamestnancovi poskytovaný daný naturálny príjem. Kód mzdového obdobia buď zadáte ručne priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka Mzdových období. Povinná položka.

Obdobie platnosti naturálneho príjmu nie je možné zadávať spätne do už uzavretých období.

Platí do

Mzdové obdobie, do ktorého je zamestnancovi poskytovaný daný naturálny príjem. Kód mzdového obdobia buď zadáte ručne priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka Mzdových období.

Obdobie platnosti naturálneho príjmu nie je možné zadávať spätne do už uzavretých období.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Vymazať nie je možné naturálne príjmy, ktorých obdobie platnosti spadá do už uzavretých mzdových období.

Subzáložka Priebeh sociálneho poistenia

Subzáložka slúži na zadanie záznamov účasti na sociálnom poistení. Ide o zoznam jednotlivých priebehov poistných pomerov s vyznačením typov týchto pomerov. Tu evidované údaje sú dôležité a je ich potrebné zadávať pozorne.

Údaje sa využívajú:

 • na vyhodnotenie účasti zamestnanca na poistení pri výpočte mzdy
 • na zostavenie zodpovedajúcich výstupov, napr. ELDP
 • na výpočet rozhodujúceho obdobia priemeru pre nemocenské dávky
 • na výpočet maximálnych a minimálnych základov SP (počas tejto doby sa poistné neplatí a korigujú sa o ňu maximá a minimá základov SP)

Evidencia dôb poistenia je kvôli prehľadnosti ďalej usporiadaná do subzáložiek:

Obsiahnuté subzáložky: Priebeh poistenia Detail priebehu

Subzáložka Priebeh poistenia (SP)

Subzáložka zobrazuje zoznam jednotlivých intervalov poistenia. Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných záznamov.

Záznamy vzniku, prerušenia a ukončenia poistenia si sem užívateľ zadáva ručne. Automaticky ich je možné generovať len pri založení nového PP (neplatí však, pokiaľ je PP zakladaný s parametrom Dlhodobo nezamestnaný), resp. pri ukončení PP, ak je tak nastavené. Viď popis nastavenia Pri založení/ukončení PP vytvárať/ukončovať poistné pomery. Nijako sa automaticky negenerujú po zadaní záznamu v agende Neprítomnosti alebo Nemoc. dávky (a užívateľ si za ich zadanie zodpovedá sám), ale mali by s nimi samozrejme korešpondovať.

Krátkodobé neplatené voľno alebo absencia sa zadá do agendy neprítomností a súčasne si užívateľ sám preruší poistný pomer. Po ukončení neprítomnosti v agende neprítomností ručne ukončí prerušenie a zadá ďalší záznam poistenia.

Ošetrovné nad 10 dní sa síce eviduje v agende nemocenských dávok (ND), ale užívateľ si od 11-teho dňa ošetrovného zadá ručne prerušenie poistného pomeru v tejto záložke. Po ukončení ošetrovného v agende ND ručne ukončí prerušenie a zadá ďalší záznam poistenia.

Pre editovanie záznamov priebehov poistenia platí:

 • Nie je povolené prekrývanie období priebehov poistenia. Pokiaľ chce užívateľ zadať nový záznam priebehu poistenia, musí byť predchádzajúci ukončený, tzn. mať vyplnený dátum v položke Koniec a Začiatok ďalšieho záznamu priebehu môže byť až od nasledujúceho dňa.
 • Záznamy priebehov je možné zadávať aj do minulosti. Uživatel tím má možnost si doplnit informace o průběhu pojištění i za období, kdy ještě nevedl mzdovou agendu v systému ABRA Gen.
 • Při ukládání se kontroluje a příp. ukončuje platnost průměrů na nemoc k datumu konce pojistného poměru. Viď položka Platný od-do v údajoch priemerov.
 • Pridávanie, mazanie, resp. editácia zhodí príznak správnosti výpočtu príslušného ML z aktívneho mzdového obdobia.
 • Pri zmene hraníc priebehu poist. pomeru tak, že sa riadok detailu priebehu ocitne mimo hraníc, ale už pre toto obdobie existuje ML, sa o tom zobrazí informácia a užívateľ si ju musí korektne vyriešiť (riadok detailu vymazať, presunúť inam ...)
Názov Popis
Typ doby

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký základný typ poistenia ide:

 • Poistenie
 • Prerušenie poist. vzťahu
Začiatok Dátum vzniku poistného vzťahu resp. dátum začiatku prerušenia poistného vzťahu. Pri pridaní prvého poistenia sa dátum predvyplní dátumom začiatku prac. pomeru.
Koniec

Dátum ukončenia poistného vzťahu resp. dátum konca prerušenia poistného vzťahu.

Ukončenie môže byť pridané tiež automaticky pri ukončení PP, ak je to tak nastavené. Viď popis nastavenia Pri založení/ukončení PP vytvárať/ukončovať poistné pomery.

Kód poistenia

Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete zodpovedajúci kód:

 • Typy poistného vzťahu:
  • A - Poistenie
  • MD - Materská dovolenka
  • CS -Civilná služba
  • RD - Rodičovská dovolenka
  • VS - Vojenská služba
 • Typy prerušenia:
  • 1 - Čerpá pracovné/služobné voľno
  • 2 - Dlhodobo uvoľnený z prac. pomeru
  • 3 - Neospravedlnená neprítomnosť v práci
  • 4 - Ošetrovanie fyzickej osoby od 11.dňa
  • 5 - Väzba, výkon trestu
  • 6 - Materská/rodič.dovolenka do 6 rokov veku
  • 7 - Materská/rodič.dovolenka do 7 rokov veku
Poznámka Popis kódu poistenia resp. prerušenia poistenia. Needitovateľná položka, predvypĺňa sa podľa vybraného kódu.
Vym. základ Vymeriavací základ. Tu needitovateľná položka. Súčet zo subzáložky Detail priebehu za jednotlivé mzdové obdobia spadajúce do doby trvania tohto poistenia resp. prerušenia poistenia.
Vyl. doba Vylúčená doba. Tu needitovateľná položka. Súčet zo subzáložky Detail priebehu za jednotlivé mzdové obdobia spadajúce do doby trvania tohto poistenia resp. prerušenia poistenia.
Vym. základ pri vyl. dobe Vymeriavací základ pri vylúčenej dobe. Tu needitovateľná položka. Súčet zo subzáložky Detail priebehu za jednotlivé mzdové obdobia spadajúce do doby trvania tohto poistenia resp. prerušenia poistenia.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.

  Záznam môže byť pridaný tiež automaticky pri založení PP, ak je to tak nastavené. Viď popis nastavenia Pri založení/ukončení PP vytvárať/ukončovať poistné pomery.

 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
 • Doplnit průběh - Umožňuje rychle zpětně doplnit údaje o průběhu sociálního pojištění, což využijí např. uživatelé, kteří potřebují doplnit do ABRA Gen údaje za období před přechodem na ABRA Gen, aby mohli vystavit ELDP. Po vyvolaní funkcie Doplniť priebeh sa najskôr skontroluje, či existujú v období platnosti priebehu nejaké nezadané obdobia, pokiaľ áno, program ich doplní a ponúkne na editáciu tie obdobia, pre ktoré neexistujú Detaily priebehov v rámci trvania poistného pomeru. Tieto obdobia sú zoskupené podľa jednotlivých rokov a zadané hodnoty Vymeriavacieho základu, Vylúčenej doby a Vymeriavacieho základu pri vylúčenej dobe sa uložia do posledného záznamu patriacemu k danému obdobiu v subzáložke Detail priebehu. Objasníme na príklade:

  Firma vede mzdy v ABRA Gen od 1.1.2006. Pracovný pomer zamestnanca začal 1.2.2004. Nad záznamom poistenia, ktoré trvá od 1.2.2004 a zatiaľ nie je ukončené, v subzáložke Priebeh poistenia vyvoláme funkciu Doplniť priebeh. Na doplnenie sa ponúknu nasledujúce riadky:


  Hodnoty Vymeriavacieho základu, Vylúčenej doby a Vymeriavacieho základu pri vylúčenej dobe, ktoré doplníme do riadka roku 2004, sa uložia v subzáložke Detail priebehu do záznamu s mzdovým obdobím 2004/12.

Subzáložka Detail priebehu (SP)

Subzáložka zobrazuje zoznam s jednotlivými hodnotami vymeriavacích základov, vylúčených dôb a ich opráv podľa jednotlivých mzdových období, ktoré spadajú do rámca platnosti daného poistného pomeru. Objasníme na príklade:

Nech zamestnanec nastúpil do hlavného prac. pomeru 1.11.2005. Aktívne mzdové obdobie nech je marec 2006. Tabuľka ukazuje, aké mzdové obdobie sa môžu v rámci jednotlivých intervalov trvania/prerušenia poistenia vyskytovať:
 

Priebeh poisteniaDetail priebehu
TypZačiatokKoniecMzdové obdobia
Poistenie1.11.0510.1.062005/11
2005/12
2006/1
Prerušenie poistného vzťahu11.1.0620.01.062006/1
Poistenie21.1.06 2006/1
2006/2
2006/3

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných záznamov.

Záznamy detailu daného trvania resp. prerušenia poistenia je možné pridávať ručne alebo môžu byť pridané automaticky po výpočte mzdového listu vyvolaním štandardnej akcie Prenos do poistného pomeru. Pokiaľ už záznam pre dané obdobie v detaile priebehu existuje, tak sa po výpočte ML jeho údaje len zaktualizujú.

Názov Popis
Mzd. obdobie

Mzdové obdobie musí patriť do intervalu priebehu poistenia. Viď dátumy Začiatok a Koniec v subzáložke Priebeh poistenia. Záznam pre dané mzdové obdobie môže byť v rámci daného intervalu poistenia len raz.

Pokiaľ poistenie trvalo od 1.9.2005 do 10.1.2006 a potom bolo prerušené, tak sa môžu v detaile tohto poistenia vyskytovať mzdové obdobia od septembra 2005 do januára 2006. Žiadne iné.

Vymeriavací základ

Údaj sa plní automaticky z ML pomocou štandardných akcií Prenos do poistného pomeru a Korekcia poistných pomerov vyvolávaných v rámci výpočtu ML.

Ako sa vyčísluje, viď popis štandardnej akcie Prenos do poistného pomeru resp. Korekcia poistných pomerov.

Vylúčená doba

Údaj sa vypĺňa automaticky z ML pomocou štandardnej akcie Prenos do poistného pomeru vyvolanej v rámci výpočtu ML.

Jak se vyčísluje, viz popis u výpočtu položky Vyloučená doba (dny) (MLD:S_ExcludedDays), jelikož postup prováděný standardní akcí je shodný, a dále popis standardní akce Přenos do pojistného poměru.

VZ pri vylúčenej dobe

Údaj sa vypĺňa automaticky z ML pomocou štandardnej akcie Prenos do poistného pomeru vyvolanej v rámci výpočtu ML.

Jak se vyčísluje, viz popis u výpočtu položky Vyloučená doba (dny) (MLD:S_ExcludedDays), jelikož postup prováděný standardní akcí je shodný, a dále popis standardní akce Přenos do pojistného poměru.

Vym. základ-opr. Ručne zadaná hodnota pre prípad potreby korekcie hodnoty vypočítanej.
Vylúčená doba-opr. Ručne zadaná hodnota pre prípad potreby korekcie hodnoty vypočítanej.
VZ pri vylúčenej dobe-opr. Ručne zadaná hodnota pre prípad potreby korekcie hodnoty vypočítanej.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke v tejto agende

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený. Vymazať je možné, aj keď ich obdobie platnosti spadá do už uzavretých mzdových období.

Subzáložka Priebeh zdravotného poistenia

Subzáložka slúži na zadanie záznamov účasti na zdravotnom poistení. Ide o zoznam jednotlivých priebehov poistných pomerov s vyznačením typov týchto pomerov. Tu evidované údaje sú dôležité a je ich potrebné zadávať pozorne.

Údaje sa využívajú:

 • na vyhodnotenie účasti zamestnanca na zdravotnom poistení pri výpočte mzdy
 • na zostavenie zodpovedajúcich výstupov, napr. Hromadného oznámenia o zmenách (údaja o prihlásení/odhlásení zo ZP)
 • pri ročnom zúčtovaní ZP
 • na výpočet maximálnych a minimálnych základov ZP (počas tejto doby sa poistné neplatí a korigujú sa o ňu maximá a minimá základov ZP)

Platí pre ňu to isté, čo pre subzáložku Priebeh sociálneho poistenia, až na drobné výnimky, napr.:

 • na záložke Priebeh poistenia sa v položke Typ doby ponúka len typ "Poistenie", keďže typ "Prerušenie poistného vzťahu" nemá pre ZP význam
 • na záložke Detail priebehu nie sú údaje o vylúčenej dobe, keďže nemajú pre ZP význam
 • kód poistenia nie je povinný a nevyberá sa z ponúkaných typov, ale zadáva ho priamo užívateľ

  Či je povinný a kto ho predpisuje (či príslušná zdravotná poisťovňa alebo iný inštitút), závisí od aktuálne platnej legislatívy. Zadanie správneho kódu je na zodpovednosti užívateľa.

 • po založení nového PP typu dohoda se do záložky Průběh pojištění záznamy účasti na ZP nezakládají  automaticky (jako je tomu u SP, více viz popis nastavení Při založení/ukončení PP vytvářet/ukončovat pojistné poměry)
 • pri zadávaní záznamov o priebehu ZP je povolené zadať záznamy tak, aby na seba dátumovo nenadväzovali.

  Dôvodom je to, aby bolo možné zadať priebeh ZP po skončení PP (bez toho, aby sa museli zadávať zbytočné záznamy o priebehu ZP na obdobie od konca PP do počiatku obdobia, kedy je vystavený mzd.list po skončení PP).

 • zmeny nijako neovplyvňujú spočítané priemery a pod.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.