Pracovné pomery - záložka Priemery dovolenka

Táto záložka nie je k dispozícii, pokiaľ užívateľ nemá právo Spustiť agendu Priemery.

Zobrazí zoznam priemerov na dovolenku existujúcich k aktuálnemu prac. pomeru zo záložky Zoznam.

Keďže tu nejde o záložku, kde zobrazené hodnoty závisia od mzdového obdobia, panel pre voľbu zobrazeného mzdového obdobia nad záložkami tejto agendy nie je k dispozícii na editáciu.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca a prac. pomeru Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo) a jeho prac. pomeru (kód PP a názov PP), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. identifikácie aktuálneho prac. pomeru zo záložky Zoznam.

Ďalej záložka obsahuje needitovateľný zoznam priemerov na dovolenku pre daného zamestnanca a to všetkých (teda bez ohľadu na aktuálne zvolené zobrazované mzdové obdobie v paneli na voľbu zobrazeného mzdového obdobia, viď vyššie).

Význam položiek zobrazených v tejto záložke je popísaný priamo v záložke agendy Priemery. Táto záložka slúži len na zobrazenie priemerov na dovolenku a len základných údajov o nich. Ak si k nim potrebujete zobraziť ďalšie údaje alebo potrebujete vykonať opravu údajov, zadať nové a pod., musíte si otvoriť priamo agendu priemerov (čo môžete vykonať priamo odtiaľto funkciou Upraviť).

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

  • podľa začiatku platnosti priemeru

V dolnej časti záložky je potom k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Upraviť

F4

alebo

Shift +F4

-

Zobrazí vybrané priemery na dovolenku zadané k aktuálnemu prac. pomeru zo záložky Zoznam.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu Priemery "cez" agendu Prac.pomerov
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Priemerov a otvorí ju buď "cez" agendu Prac. pomerov alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Priemerov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa všetkých záznamov priemerov na dovolenku zadaných pre aktuálny prac. pomer zamestnanca (bez ohľadu na to, či sú platné v mzdovom období práve zvolenom ako zobrazované mzdové obdobie v agende Prac. pomery).

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich priemerov a pod.).

Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.