Pracovné pomery - záložka Zoznam

Seznam zadaných pracovních poměrů k jednotlivým zaměstnancům. Ide o číselník, nie je preto k dispozícii záložka Obmedzenie na výber zobrazených záznamov, zoznam si je však možné podľa rôznych kritérií filtrovať pomocou funkcie Filtrovať. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací/filtračný panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom filtri. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie.

Tu sa zobrazujú všetky prac. pomery bez ohľadu na ich platnosť v aktuálne zobrazovanom mzdovom období. Pokiaľ chcete vidieť iba aktuálne platné, použite funkciu Filtrovať.

Keďže ide o agendu, kde zobrazené hodnoty závisia od mzdového obdobia, je nad záložkami tejto agendy k dispozícii panel na voľbu zobrazeného mzdového obdobia.

V hornej časti záložky môže byť k dispozícii položka (k dispozícii je len vtedy, ak je agenda vyvolaná z inej agendy zafiltrovaná len podľa prac. pomerov daného zamestnanca):

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca Zobrazuje identifikáciu zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. aktuálneho zamestnanca zo záložky Zoznam.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom je Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela. Ďalej viď Radenie, triedenie, vyhľadávanie v zoznamoch. Triedenie tu:

 • podľa osobného čísla zamestnanca - v tomto prípade triedi podľa osobného čísla znakovo
 • podľa osobného čísla zamestnanca - numericky
 • podľa priezviska a mena zamestnanca
 • podľa názvu pracovného pomeru
 • podľa kódu pracovného pomeru
 • a. i.

  K triedeniu "Skúšobná doba - dni" - triedenie za dni skúšobnej doby nehľadí na sk. dobu v mesiacoch. Tento kľúč je potrebné kombinovať s triedením podľa kľúča za mesiace. Kombinácia kľúčov na záložke Zoznam ale nie je možná (ide o číselník, tým pádom je možné triediť vždy len za jeden vybraný kľúč). Avšak toto triedenie nájde využitie na tlačovej zostave, kde je možné skombinovať obidva kľúče (jednak za mesiace, tak za dni). Samostatné triedenie za dni skúšobnej doby na záložke Zoznam nemá význam.

Na urýchlenie výberu triedenia možno taktiež použiť klávesové skratky alebo kliknutie na hlavičku stĺpca iba pri vybraných. Ďalej môže byť k dispozícii triedenie podľa užívateľsky definovaných stĺpcov.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail. Funkcia na pridanie nového prac. pomeru nie je k dispozícii, pokiaľ žiadne mzdové obdobie nie je inicializované. Tzn. začínate prácu v module miezd a personalistiky a zrejme ste si ešte nezaviedli mzdové obdobia alebo ste zatiaľ neinicializovali prvé z nich.

Mzdové obdobia zadáte buď priamo v agende mzdových období alebo prostredníctvom sprievodcu nastavením miezd. Inicializáciu mzdového obdobia potom vykonáte prostredníctvom agendy Mzdová uzávierka.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4aleboShift +F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravy môžu byť čiastočne obmedzené. Opravovať údaje pracovného pomeru nie je možné spätne do už neprístupných mzdových období. Viď tiež Možnosti spätných opráv príp. mazania v agendách miezd a personalistiky - všeobecne. Pokiaľ ide o uzavretý prac. pomer, je ho možné editovať len vtedy, pokiaľ je dátum ukončenia prac. pomeru maximálne o jeden deň nižší ako počiatočný dátum prvého neuzavretého mesiaca.

Pokiaľ je prvé neuzavreté obdobie 9/2005, tak je možné opravovať prac. pomer s dátumom ukončenia 31.8.2005 a vyšším.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Obstaráte tu reporty vzťahujúce sa k údajom prac. pomerů (Osobná karta pracovníka, Výstupný list a pod.).

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

 • Potvrdenie pri zmene zamestnania
 • Zápočtový list

  K tlači Zápočtového listu - Do zápočtového listu sa netlačia PN spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo kvôli karanténe. Na tento účel slúžia druhy nemocenských dávok s kódmi PUR, CHP a KAR pre pracovný úraz, chorobu z povolania a karanténu.

 • ELDP (ELDP je zoznam priebehov poistných pomerov a k nim sa viažúcich vym. základov a vylúčených dôb, pričom údaje sa čerpajú zo záložky Priebeh sociálneho poistenia, zostava vytvorí prienik existujúcich priebehov poistných pomerov a ich detailov za všetky pracovné pomery zamestnanca spadajúceho do obdobia zvoleného na začiatku zostavy, viď poznámka ďalej.)

  ELDP sa zostavuje priamo z údajov evidovaných v záložke Priebeh sociálneho poistenia daného prac. pomeru.

  Pred tlačou zostavy sa program užívateľa spýta, či Obmedzovať prac. pomery za obdobie. Ak začiarknete, zadáte následne dátumové rozmedzie. Do reportu sa potom zahrnú len tie PP, ktoré sú v tomto rozmedzí platné. Využijete vtedy, ak potrebujete zostaviť ELDP pri viacerých nenadväzujúcich a neprekrývajúcich sa PP.

  Napr. zamestnanec pracoval od 1.1.2012 do 15.3.2012, potom odišiel a bol mu vystavený ELDP. Potom v tom istom roku ešte nastúpil napr od 1.8.-11.11. Potom je mu potrebné vykázať ELDP len od augusta.

 • Registračné listy FO - ďalej viď Prihlášky/odhlášky k poisteniu
 • Prihláška/odhláška poistenca - pre rôzne ZP
 • Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP
 • Tvorba rezerv na nevyčerpanú dovolenku - slúži na získanie sumy, ktorú je potrebné si zaúčtovať ako rezervu na dovolenku.

  Pred tlačou zostavy sa program užívateľa spýta na mesiac a rok, ktorý určuje priemer na dovolenku, potom obdobie, ku ktorému sa budú brať hodnoty globálnych premenných na výpočet poistného, a ďalej sa k prvému kalendárnemu dňu obdobia platnosti daného priemeru posudzujú ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre výpočet poistného a jeho prípadné krátenie (invalidita, starobný dôchodok a.i.). Pre výpočet sa predpokladá nastavený príznak "Počítať poistenie".

 • Klasifikácia zamestnania podľa ISCO - neplatné (nevyplnené) kódy - vypíše zamestnanca s kódmi nevyplnenými alebo s kódmi už neplatnými, pričom využíva platnosti kódov klasifikácie a údaje o prípadnom nástupcovi
 • a. i.

Medzi dodávanými def. exportmi pre elektronickú komunikáciu je tu k dispozícii o. i. nasledujúce:

 • Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP
 • Registračné listy FO - ďalej viď Prihlášky/odhlášky k poisteniu
 • ELDP (zatiaľ nie je implementované)

  Ako bolo povedané v úvodnej kap., vyexportovaním údajov z prac. pomerov s vytvorením dokumentu a jeho následným spracovaním dôjde k vytvoreniu súborov pre elektronické odoslanie príslušných výkazov na príslušné inštitúcie.

 • Exporty Trexima sú k dispozícii z agendy  Mzdové reporty - ďalej viď Štatistické šetrenia o cene práce (Trexima).

  Reporty vzťahujúce sa priamo k údajom zamestnanca (ako napr. Zoznamy zamestnancov, Adresné štítky, Zoznam zverených pomôcok, Výpožičný list apod.) získate priamo v rámci funkcie Tlač v agende Zamestnancov. Reporty vzťahujúce sa k údajom mzdových listov získate priamo v rámci funkcie Tlač v agende Mzdových listov alebo v agende Mzdové reporty. Niektoré reporty sú k dispozícii len v agende Mzdové reporty.

Vymazať F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

Prac. pomer nie je možné vymazať, pokiaľ už k nemu existuje aspoň jeden mzdový list. Pokiaľ k nemu existuje mzdový list v už uzavretom období, tak nie je možné prac. pomer ani skryť.

Pokiaľ daný prac. pomer už nechcete v zozname zobrazovať, pretože je napr. ukončený a pod., použite funkciu Filtrovať.

Skopírovať F9 Pri kopírovaní sa samozrejme preberajú len tie položky, ktoré má zmysel kopírovať.
Občerstviť F11
Prepnúť číselník F12
Skryté - Podporuje skrývanie. Pokiaľ k prac. pomeru existuje mzdový list v už uzavretom období, tak nie je možné prac. pomer skryť.
Rozvetviť - - Nepodporuje stromové zobrazenie.
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Filtrovať

Alt +F11

alebo

Shift +Alt +F11

-

Funkcia umožňujúca si zobrazené záznamy v číselníku filtrovať a to niekoľkými spôsobmi. Podrobný popis funkcie viď samostatná kap. - Filtrovanie v číselníkoch.

Tu upozorníme na nasledujúce možnosti filtrovania podľa evidenčného statusu:

 • "V/mimo evidenčného stavu" - Vyfiltruje záznamy len podľa zamestnancov, ktorí sú resp. nie sú v evidenčnom stave. V evidenčnom stave je zamestnanec, ktorý má v zobrazenom období nejaký platný prac. pomer, má pri ňom začiarknutý príznak "V evidenčnom stave" a nemá neprítomnosť, ktorá vyníma prac. pomer zamestnanca z evidencie, tzn. ktorá má začiarknutú položku Mimo evidenčného stavu.

  Zamestnanci poberajúci ND v ochrannej lehote sa v personálnej evidencii nenachádzajú.

Tu nie je k dispozícii voľba "V/mimo personálnu evidenciu", ako je tomu priamo v agende zamestnancov, pretože z logického hľadiska tu nemá význam.

Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

- V tejto agende nie je k dispozícii.
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Nastavenie akcií po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Výp.priem. Ctrl +R -

Funkcia na výpočet priemerov za príslušné rozhodujúce obdobie pre dané prac. pomery. Ide o jednu z možností vytvorenia priemeru resp. vyvolania výpočtu priemerov. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Ktorá z uvedených podfunkcií bude východisková, závisí od nastavenia parametra Východiskový typ priemeru pri hromadnom výpočte v Nastavení parametrov miezd.

Prepočet poistenia - -

Automaticky skoriguje hodnoty vymeriavacieho základu pre zdravotné i sociálne poistenie, ktoré boli prenesené z mzdových listov skôr, ako sa zaviedlo korigovanie týchto hodnôt, tak aby vymeriavací základ poistného nepresiahol mesačné maximum poistného a zodpovedal položkám Základ StP - celkom (MLS:S_RetInsBaseTotal) a ZP základ korigovaný (MLS:S_HealthInsBaseCorrect) vypočítaným na mzdovom liste súhrnnom.

Parametre potrebné pre túto funkciu sú defaultne nastavené v záložke Prepočet poistných pomerov agendy Nastavenie parametrov miezd. Podľa nich funkcia vykoná znovu prenos do poistných pomerov z mzdových listov čiastkových a následne zodpovedajúce skorigovanie podľa zadaných položiek mzdových listov súhrnných.

Od v.7.02 vrátane sa už vymeriavacie základy na zodpovedajúce maximá korigujú automaticky priamo pri výpočte miezd, čo je zabezpečené vyvolaním štandardnej akcie Korekcia poistných pomerov ZP/SP. Teda v zásade nie je potrebné túto funkciu využívať.

Hr. neprítomnosť Ctrl +H -

Funkcia na hromadné zadávanie neprítomností pre vybrané PP. Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) nejaké záznamy označené, tak funkcia spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno, v ktorom zadáte údaje potrebné na vytvorenie nového dokladu neprítomnosti. Význam jednotlivých položiek je vysvetlený v záložke Detail agendy Neprítomnosti. Táto funkcia sa dá s výhodou využiť napr. pri zadávaní celozávodnej dovolenky.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.