Uskutočnené mzdové uzávierky (MUZ)

Agenda zobrazí zoznam existujúcich uzávierok mzdových období.

Typ agendy: Dokladová
Obsiahnuté záložky: Začíname Obmedzenie Zoznam Podklady pre plat.príkazy Zaúčtovanie Ochrana dát Prílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládania, spoločných prvkov v dokladových agendách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Agenda v sebe spojuje knihu uzávierkových mzdových dokladov a všetky funkcie pre prácu s nimi. Je k dispozícii jednak kvôli prehľadu o existujúcich dokladoch vygenerovaných pri uzávierke miezd a ďalej kvôli prehľadu o podkladoch pre platobné príkazy a zaúčtovanie miezd z uzavretého mzdového obdobia. Uzávierkové doklady vznikajú automaticky pri uzávierke aktívneho mzdového obdobia a po jeho prípadnom spätnom otvorení sa mažú. (Pri spätnom otvorení iného ako aktívneho mzd. obdobia sa nemažú a pri jeho opätovnom uzavretí už znovu negenerujú). Viď tiež Vecný postup evidencie a Generovanie platobných príkazov z miezd.

Podklady pre zaúčtovanie a platobné príkazy sa generujú na základe definícií uzávierky a definícií platieb.

Nejde o doklady s riadkami ako také, ale len o doklady so základnými hlavičkovými údajmi (ako je obdobie, rad dokladov a pod.), pod ktorými potom prebieha zaúčtovanie do účtovníctva, resp. ktoré zastrešujú vzniknuté podklady pre platobné príkazy. Tým pádom doklady mzdovej uzávierky nemajú štandardnú záložku Detail, pretože tu nemá význam. Ku každému dokladu je však možné na záložke Podklady pre platobné príkazy sledovať vygenerované podklady pre plat. príkazy (ďalej PLP), príp. z nich generovať žiadosti o PLP. Rovnako si je možné priamo odtiaľ otvoriť agendy žiadostí o PLP resp. ostrých PLP a vykonávať v nich požadované zmeny. Informáciu o tom, ktorým dokladom je daný PLP uhradený, nájdete priamo v záložke Platby agendy Podklady pre žiadosti o platobné príkazy z miezd. V záložke Zaúčtovanie je potom možno prehliadať, aké vznikli pri mzdovej uzávierke požiadavky na zaúčtovanie jednotlivých zložiek miezd a ako sa premietajú do účtovníctva, príp. si priamo otvoriť príslušnú agendu účtovníctva (žiadosti o zaúčtovanie resp. účtovný denník).

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.