Uskutočnené mzdové uzávierky - záložka Podklady pre platobné príkazy

Zobrazí zoznam všetkých vzniknutých podkladov pre platobné príkazy (PLP) k aktuálnemu dokladu uzávierky zo záložky Zoznam, tzn. vytvorených v rámci uzávierky mzdového obdobia, ku ktorému aktuálny uzávierkový doklad patrí.

V spodnej časti záložky môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
K dokladu Číslo dokladu, ku ktorému patria dané podklady pre platobný príkaz.

V needitovateľnom zozname dokladov typy Podklady pre platobné príkazy sa zobrazujú základné údaje o nich. Význam tu zobrazených položiek je podobný významu rovnomenných položiek zobrazených v záložke Zoznam žiadostí o platobné príkazy, bližšie objasníme len nasledujúcu položku:

Názov Popis
Platobný príkaz/ Žiadosť o PLP

Položka informuje, či už k danému podkladu vznikla žiadosť o PLP alebo ostrý PLP:

V dolnej časti záložky je potom k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail), bližšie objasníme len nasledujúcu položku:

Názov Popis
Dátum splatnosti Spôsob stanovenia dátumu splatnosti viď Generovanie platobných príkazov z miezd.

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Žiadosť o plat.príkaz Ctrl+ Enter -

Vytvorí žiadosť o platobný príkaz. Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) nejaké podklady pre PLP označené, tak funkcia spracuje označené podklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Vygenerované žiadosti o PLP sú k dispozícii v agende Žiadostí plat. príkazov, kde je z nich možné vytvárať ostré platobné príkazy a tie potom príp. odoslať cez homebanking a pod.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa banka, viď čo je potrebné na prevádzku banky a homebankingu.

Podrobnejšie viď Generovanie platobných príkazov z miezd.

Otvoriť agendu žiadostí

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí žiadosti o PLP alebo PLP k aktuálnemu podkladu pre PLP zo záložky Zoznam. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Otvoriť agendu žiadostí platobných príkazov (otvoriť tu alebo samostatne)

Funkcia vyvolá agendu Žiadostí plat. príkazov, pričom na základe voľby otvoriť tu alebo samostatne ju otvorí buď "cez" agendu Uskutočnené mzdové uzávierky alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Žiadosti platobných príkazov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená na žiadosti o platobné príkazy vygenerované len na základe aktuálneho dokladu mzdovej uzávierky zo záložky Zoznam, tzn. vygenerované na základe niektorého z podkladov aktuálne zobrazeného v tejto záložke.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie žiadostí plat.príkazov štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich žiadostí platobných príkazov).

Otvoriť agendu platobných príkazov (otvoriť tu alebo samostatne)

Podobne ako predchádzajúca voľba, akurát vyvolá agendu Plat. príkazov s červeným obmedzením, a to obmedzenú na všetky ostré platobné príkazy vygenerované na základe aktuálneho dokladu mzdovej uzávierky zo záložky Zoznam, tzn. na základe niektorého z podkladov aktuálne zobrazených v tejto záložke.

Otvoriť agendu podkladov pre žiadosti o plat. príkazy (otvoriť tu alebo samostatne)

Podobne ako predchádzajúca voľba, akurát vyvolá agendu Podkladov pre žiadosti o platobné príkazy z miezd s červeným obmedzením, a to obmedzenú na všetky podklady pre žiadosti o platobné príkazy vygenerované v rámci aktuálneho dokladu mzdovej uzávierky zo záložky Zoznam, tzn. na podklady pre žiadosti o plat. príkazy aktuálne zobrazené v tejto záložke.