Priemery - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu priemeru zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca a prac. pomeru Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo) a jeho prac. pomeru (kód PP a názov PP), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. ku ktorému sa viaže aktuálny záznam priemeru zo záložky Zoznam.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka Hlavné údaje slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Obsahuje položky:

Názov Popis
Zamestnanec

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam priemeru. Zadáte osobné číslo alebo priezvisko zamestnanca alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ovplyvňuje nasledujúcu položku Prac. pomer, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaného zamestnanca už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Prac. pomer

Kód pracovného pomeru, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam priemeru. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka prac. pomerov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Prac. pomery sa ponúkajú podľa zadania predchádzajúcej položky Zamestnanec, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaný pracovný pomer už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Pôvod priemeru

Udáva informáciu o vzniku priemeru:

 • 0 - Vypočítaný - Priemer vypočítaný automaticky z príslušného rozhodujúceho obdobia.
 • 1 - Vypočítaný od-do - Priemer vypočítaný automaticky za zadané obdobie rozhodujúceho obdobia. Napr. pre prípad, kedy ochorie "nový" zamestnanec. Príklad postupu v takomto prípade viď Často kladené otázky - ND a priemer od-do - Ako postupovať, ak ochorie "nový" zamestnanec?
 • 2 - Pravdepodobný - Jedna z možností označenia ručne zadaného priemeru.
 • 3 - Inicializácia - Jedna z možností označenia ručne zadaného priemeru.
 • 4 - Prevod odinakiaľ - Jedna z možností označenia ručne zadaného priemeru.
 • 5 - Ručne zadaný - Jedna z možností označenia ručne zadaného priemeru.
Typ priemeru Určuje, či ide o priemer pre nemocenské dávky alebo na dovolenku. Typ priemeru nie je možné opravovať.
Vypočítaný od-do

Udáva, za aké časové obdobie od-do bol priemer vypočítaný. K dispozícii len pri priemeroch s pôvodom priemeru:

 • Vypočítaný - v tomto prípade položky Vypočítaný od-do nie sú k dispozícii na editáciu a doplnia sa automaticky po výpočte priemeru podľa rozhodujúceho obdobia, za ktoré je priemer počítaný.
 • Vypočítaný od-do - v tomto prípade sú položky k dispozícii na editáciu.

Záznamy priemerov by sa nemali prekrývať časovým obdobím, z ktorého sú spočítané.

Výpočtová schéma

Určuje, podľa akej výpočtovej schémy bude (resp. bol) priemer počítaný. Zadáte kód výpočtovej schémy alebo vyberiete z číselníka výpočt. schém. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za výp. schémata třídy Průměr se specifikací odpovídající typu průměru.

Platný od-do

Obdobie platnosti daného priemeru. Daný priemer sa potom použije pri výpočte miezd, pokiaľ je priemer za dané obdobie potrebný.

Záznamy priemerov sa nemôžu prekrývať svojím obdobím platnosti.

Platnosť priemerov pre nemocenské dávky by mala korešpondovať s trvaním poistných pomerov uvedených v záložke Priebeh sociálneho poistenia. Pri ukladaní prac. pomeru sa kontrolujú priemery pre nemocenské dávky, ktorých platnosť sa kryje s intervalom poistenia a ukončuje sa ich platnosť k dátumu konca poistného pomeru.

Príklad: Majme zamestnanca s prac. pomerom od 1.1. Spracujeme január a otvoríme február. Zamestnanec ochorie od 3-7.2. => pri zadávaní ND vznikne priemer spočítaný za obdobie 1.1.-31.1. a platný od 1.2. do 28.2. Potom si zoberie neplat. voľno => od 10-teho do 15-teho bude mať prerušený poistný pomer. => V priebehoch poist. pomeru ukončíme záznam trvania k dátumu 9.2. Po uložení sa príslušne zmení aj platnosť priemeru, bude platný do 9.2.06.

Popis Ľubovoľný popis daného priemeru.
Čitateľ

Čitateľ (vymeriavací základ). Nie je k dispozícii na editáciu pri počítaných priemeroch.

Keďže je nutné priemer pre nemocenské dávky evidovať s presnosťou na 4 desatinné miesta, je i túto položku možné zadať s danou presnosťou.

Menovateľ

Menovateľ (rozhodujúce obdobie, tzn. hodiny alebo dni podľa typu priemeru). Nie je k dispozícii na editáciu pri počítaných priemeroch.

Menovateľ nesmie byť nulový. Môže vychádzať nulový pri počítanom priemere, napr. z dôvodu, že pre daného zamestnanca zatiaľ nie sú k dispozícii príslušné mzdové dáta. Takýto priemer nie je možné spočítať a tým pádom ani uložiť. Príklad postupu v takomto prípade viď Často kladené otázky - ND a priemer od-do - Ako postupovať, ak ochorie "nový" zamestnanec?

Keďže je nutné priemer pre nemocenské dávky evidovať s presnosťou na 4 desatinné miesta, je i túto položku možné zadať s danou presnosťou.

Priemer

Počítaná položka, ako podiel Čitateľ lomené Menovateľ. Platí aj pre ručne zadávané priemery, takže aj pre ne je potrebné zadať zodpovedajúcim spôsobom položky Čitateľ a Menovateľ.

Priemer je evidovaný s presnosťou na 4 desatinné miesta.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vypočítať Ctrl +R

Funkcia na individuálny výpočet resp. prepočet aktuálneho priemeru. Ide o jednu z možností vytvorenia priemeru resp. vyvolania výpočtu priemerov.

Funkcia nie je k dispozícii:

 • pre priemery oboch typov (pre nemocenské dávky alebo na dovolenku), ktoré sú iného pôvodu ako Vypočítaný alebo Vypočítaný od-do
 • pre priemery na dovolenku, ktoré sú síce pôvodu Vypočítaný alebo Vypočítaný od-do, ale ich dátum platnosti zasahuje do už uzavretých mzdových období
Je k dispozícii v dvoch režimoch:

V editačnom režime

Funkcia vyvolaná pre priemer s pôvodom:

 • Vypočítaný - Priemer s pôvodom Vypočítaný sa štandardne automaticky vyčísluje hromadne pre vybraných zamestnancov funkciou Výpočet priemerov v agende Pracovné pomery. Danú funkciu však nie je možné spustiť v ľubovoľnom mzdovom období, musia byť splnené určité podmienky, viď popis spomenutej funkcie. Aby bolo možné pre zamestnanca vypočítať priemer aj mimo týchto podmienok, je k dispozícii táto funkcia. Funkcia pre zadaného zamestnanca a prac. pomer vypočíta resp. prepočíta priemer za rozhodujúce obdobie, ktoré je platné pre výpočet priemerov pre aktuálne mzdové obdobie, tzn. vypočíta priemer pre ten štvrťrok, do ktorého spadá aktuálne mzdové obdobie.

  Do položiek Vypočítaný od-do doplní automaticky dátumy podľa rozhodujúceho obdobia, z ktorého bude počítať a do položiek Platný od-do dátumy podľa nasledujúceho štvrťroku. Priemer vypočíta podľa výpočtovej schémy v položke Výpočtová schéma (popis položiek viď vyššie).

 • Vypočítaný od-do - Vypočíta resp. prepočíta priemer za obdobie zadané v položkách Spočítaný od-do.

Pokiaľ už záznam priemeru pre toto obdobie existuje, tak nie je možné záznam uložiť.

Mimo editačného režimu

Individuálny prepočet mimo editačného režimu sa správa podobne ako v editačnom režime. Priemer s pôvodom Vypočítaný dostane počas prepočtu nové dátumy pôvodu aj platnosti, podľa aktuálneho mzdového obdobia, priemer Vypočítaný od-do si svoje dátumy zachová a použijú sa na prepočet.

Priemer nie je možné vypočítať, pokiaľ nie sú splnené niektoré kontroly - napr. že menovateľ je nulový. Ďalej viď popis položky Menovateľ.

Doplniť údaje -

Funkce pro doplnění údajů pro výpočet průměrů za období před zahájením evidence v systému ABRA Gen.

Funkcia je k dispozícii len:

 • v editačnom režime
 • pre priemery oboch typov (pre nemocenské dávky alebo na dovolenku), ktoré sú pôvodu Vypočítaný alebo Vypočítaný od-do

Ďalší popis funkcie viď Doplnenie dát pre priemery ručným zadaním.

Na správnu funkciu je potrebné mať už nejaké mzdové obdobie aktívne, keďže z neho sa odvodzujú potrebné mzdové obdobia, ktoré sa príp. spätne dogenerujú.

Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).