Mzdové reporty

Agenda umožňuje obstarávať rôzne prehľady zo mzdových listov.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda má podobný vzhľad ako sprievodca, obsahuje teda typické spoločné prvky sprievodcov. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

V tejto agende je možné obstarávať rôzne výstupy nad mzdovými listami, ďalej výstupy čerpané z mzdových listov po obdobiach a ďalej prehľady výkonov čerpajúce z ML. K dispozícii je tiež podpora pre elektronickú komunikáciu s príslušnými inštitúciami.

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

 • rôzne reporty nad mzdovými listami (rovnaké ako priamo v agende Mzdových listov)
 • reporty získavané z mzdových listov po obdobiach
  • Mzdový list po obdobiach
  • Priemerný príjem pracovníka
  • Mesačný výkaz poistného a príspevkov Sociálna poisťovňa
  • Prehľad o poistnom (ZP aj SP)
  • a. i.
 • rôzne prehľady uskutočnených výkonov čerpajúce z ML

Medzi dodávanými def. exportmi pre elektronickú komunikáciu sú tu k dispozícii o. i. nasledovné:

 • exporty nad mzdovými listami (rovnaké ako priamo v agende Mzdových listov)
  • Príspevky DDS
  • Ročné hlásenie o dani za zamestnanca
 • exporty získavané z mzdových listov po obdobiach
  • Mesačný výkaz poistného a príspevkov sociálneho poistenia - na elektronické posielanie výkazu sociálnej poisťovni
  • Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie

  Na ich pohodlné elektronické podanie slúži agenda Dokumenty. Tzn. k mzdovému listu resp. k údajom z neho exportovaným je potrebné vytvoriť dokument príslušnej kategórie a obsahujúci dáta, ktoré sa majú elektronicky odoslať. Takýto dokument vytvoríte pomocou definovateľných exportov. Čiže: údaje z miezd vyexportujete pomocou voľby Export a medzi možnosťami spracovania výsledku exportu zvolíte voľbu Vytvoriť dokument (viď popis voľby Vytvoriť dokument v rámci def. exportov). Vytvorený dokument sa následne musí v agende Dokumenty spracovať, čím dôjde k vytvoreniu súborov pre elektronické odoslanie príslušných výkazov na príslušné inštitúcie. Viď spracovanie dokumentov.

Reporty vzťahujúce sa priamo k údajom zamestnanca (ako napr. Zoznamy zamestnancov, Adresné štítky, Zoznam zverených pomôcok, Výpožičný list apod.) získate priamo v rámci funkcie Tlač v agende Zamestnancov. Reporty vzťahujúce sa tiež k údajom prac. pomeru zamestnanca (ako napr. Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list), Osobná karta pracovníka a pod.) získate priamo v rámci funkcie Tlač v agende Prac. pomerov.

Pri každom reporte sa najskôr definujú obmedzenia, potom sa realizuje výber dát a ich tlač. Rovnako ako pri obmedzovaní alebo označovaní v agendách je možné vytvorené obmedzenie uložiť pre budúce použitie.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.