Mzdové reporty - popis

V nasledujúcom texte uvedieme, ktoré kroky obsahuje táto agenda charakteru sprievodcu a ako si pomocou nej obstaráte požadované výpisy.

Jednotlivé časti:

1. krok - Výber skupiny reportov

V prvom okne sprievodcu je zobrazený zoznam nadefinovaných skupín reportov, z ktorého vyberte požadovaný.

2. krok - Zadanie obmedzenia pre vybranú zostavu

Po stlačení tlačidla Ďalej v predchádzajúcom kroku Sprievodcu sa zobrazí okno na zadanie obmedzujúcich podmienok pre dáta, ktorá chceme zvoleným reportom vytlačiť, tzn. môžeme určiť, ktorí zamestnanci sa budú brať do úvahy pri zostavovaní reportu. Vzhľad tohto okna sprievodcu, ovládanie a spôsob zadania hodnôt jednotlivých obmedzujúcich prvkov je podobný zadávaniu obmedzenia v záložke Obmedzenie dokladových agend. Všeobecne platné pravidlá pre záložky Obmedzenie sú uvedené v samostatnej kapitole (tzn. spôsob nastavenia obmedzenia, používania definícií obmedzení, možnosť využitia východiskovej definície obmedzení, ovládania zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzenie, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) v obmedzení podľa znakových údajov atď.). Ďalej obsahuje možnosť nastavenia triedenia vypísaných záznamov. Opäť tu platia všeobecne platné pravidlá pre použitie a ovládanie prvku pre nastavenie Triedenia.

Ak majú výstupné tlač. zostavy nastavené vo svojej definícii vlastné radenie (je typicky potrebné, pokiaľ sú tieto zostavy nejako skupinované), do výsledného reportu sa neuplatní triedenie nastavené v tomto kroku sprievodcu.

Všeobecne platí, že prvok Triedenie nie je k dispozícii, ak definícia DynSQL zodpovedajúca danému reportu neobsahuje žiadne kľúče pre triedenie alebo sú všetky skryté. Viac viď DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Kľúče.

V tomto kroku sú k dispozícii podobné funkcie, ako sú v záložke Obmedzenie dokladových agend s rovnakým významom. Môžete si teda aj tu nastaviť často používané obmedzenia a uložiť si ich ako vlastné definície obmedzení, z ktorých budete neskôr len vyberať a pod. Prístup k funkcii Uložiť je však závislý na práve Na záložke Obmedzenie dovoliť len jednoduchý režim (Menej funkcií).

Okrem obmedzenia nastaveného v tomto kroku sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.
Dále zde upozorňujeme na možné důsledky omezení při některých typech omezení v některých typech výpisů, viz kap. Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech.
 
POZOR!!! Z vyššie uvedeného plynie, že ak užívateľ napr. nemá právo k stredisku, na ktorom je evidovaný prac. pomer daného zamestnanca, tak sa o ňom nevytlačí NIČ.
Podobne, ak užívateľ nemá právo vidieť osobné údaje zamestnancov a tlačí si nejaký report o danom zamestnancovi, kde sa tieto údaje vyskytujú, tak budú namiesto daných údajov tlačené len ***.

V ďalšom texte stručne charakterizujeme jednotlivé skupiny reportov, príp. popíšeme význam tých obmedzujúcich podmienok, pri ktorých by mohlo dôjsť k mylnému výkladu:

Pre túto agendu sú využívané funkcie z udfs knižníc, (udfs_01.dll resp. udfs_01.so apod.), preto na správny chod agendy je potrebné mať udfs knižnice príslušnej verzie alebo kompatibilné k dispozícii. Ak nie sú na príslušnej ceste k dispozícii, môžu skončiť niektoré z požadovaných akcií CHYBOU!!!
Ďalej viď Často kladené otázky a odpovede - otázka Začali sa mi objavovať chyby typu "function XY is not defined" a kap. Inštalácia ABRA Gen - Ďalšie akcie vykonané v rámci inštalácie.

Mzdy - Mzdové listy

Táto skupina reportov umožňuje získavať rôzne výstupné prehľady z údajov na mzdových listoch. Prostredníctvom nastavenia obmedzujúcich podmienok je možné vytvoriť napr. zostavu, ktorá obsahuje len prehľad o jednom zamestnancovi za jedno mzdové obdobie alebo ktorá naopak obsahuje len údaje zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, či prehľad za všetkých zamestnancov a vybrané mzdové obdobia a pod. Možností výstupov je samozrejme oveľa viac a je možné ich rôzne kombinovať (kombinácie voľby jedného z reportov, variantne nastaveného obmedzenia a tlač. zostáv). K dispozícii sú tu rovnaké tlačové zostavy resp. exporty, ako sú výrobcom dodávané priamo v agende mzdových listov.

Význam prvkov na zadanie obmedzenia dát pre tento report je rovnaký ako prvkov v záložke Obmedzenie mzdových listov.

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

 • Výplatné pásky
 • Výplatné listiny
 • Kontrolné zostavy miezd
 • Štvrťročný výkaz o práci
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 • Výkaz DDS
 • Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie
 • Štvrťročný prehľad dane
 • Mesačný prehľad dane
 • a množstvo iných

Medzi dodávanými def. exportmi pre elektronickú komunikáciu sú tu k dispozícii o. i. nasledovné:

 • Príspevky DDS
 • Ročné hlásenie o dani za zamestnanca

Z exportu sa typicky buď voľbou Vytvoriť dokument vytvoriť doklad v agende Dokumenty pre elektronickú komunikáciu s príslušnou inštitúciou. Prípadne to z rôznych dôvodov nie je možné, a export sa preto voľbou Nájsť súbor uloží v požadovanom formáte len do súboru. Následné spracovanie/odoslanie tohto súboru už so systémom nesúvisí a užívateľ si ho musí zabezpečiť sám. Spôsob spracovania je pri vybraných exportoch uvedený nižšie.

K niektorým tlač. zostavám a def. exportom, ktoré sú tu k dispozícii:

 • Výplatná páska I, Výplatná páska II - Rôzne vzory výplatných pások. Jeden zo vzorov výplatných pások podporuje tlač definovateľného textu, zadaného pred vlastným zostavením zostavy.

  Na výplatných páskach a mzdovom liste sa tlačia celkové odpracované hodiny. Prípadná tlač odpracovaných dní je potom realizovaná typicky prepočtom z celkových odpracovaných hodín a to podľa úväzku.

  Na výplatných páskach sa netlačia prípadné zadané daň. odpočty, zvýhodnenia a zľavy (resp. tlačia sa ako nulové), pokiaľ zamestnanec nemá podpísané prehlásenie o dani.

  Údaj o čerpanej dovolenke sa tlačí z položky Čerpaná dovolenka celkom (dni) (MLC:HolidayDrawDays), ktorá pri výpočte čerpania dovolenky zohľadňuje aj nepravidelné zmeny. Ďalej viď príklad v popise spomenutej položky.

 • Výplatné pásky, mzdové listy - Ak má zamestnanec súbežné prac. pomery, tak je potrebné brať do úvahy, že pri tlačení údajov za tieto PP sa niektoré položky tlačia len na výstup k riadiacemu PP (napr. daň. odpočty, zvýhodnenia a zľavy, sporenie, pôžičky, výživné, záloha, Zráž. PHM, Tel.súkr., Škody a pod.). Niektoré položky sa tlačia na pásky k hlavnému aj vedľajšiemu pomeru, pričom pre hlavný pracovný pomer sa tlačia z údajov súhrnného mzdového listu a pre vedľajší pracovný pomer z údajov čiastkového mzdového listu (napr. Hrubá mzda, Základ zdr. a soc. poistenia, Sociálne poistenie).
 • Prehľady hrubých miezd - Ak má zamestnanec súbežné prac. pomery, tak platí, že pre ML k vedľajšiemu PP sa tlačí do mzdových nákladov len hrubá mzda (poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, sa v tlači uvádza len k riadiacemu PP.
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti

  Začiarkavacie tlačidlá v dialógu zobrazenom po spustení reportu sa pre každého zamestnanca predvyplní. Je potrebné hodnoty skontrolovať, príp. skorigovať.

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 • Čiastka doplnkového dôchodkového sporenia - DDS je v reporte Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch vypočítaná za celý kalendárny rok, tzn. za január až december, bez ohľadu na to, kedy bola odvedená. Tzn., že čiastka DDS za december toho roku, za ktorý je report tvorený, je vo výkaze uvedená, hoci sa odvádza až v januári nasledujúceho roku. A naopak čiastka za december minulého kalendárneho roku vo výkaze nie je uvedená, hoci sa fakticky odvádzala až v januári toho roku, za ktorý je výpis tvorený.
  Pokiaľ by užívateľ potreboval počítať čiastku DDS inak, môže si tlačovú zostavu upraviť.

  Pokud má zaměstnanec nedoplatek vzniklý při ročním zúčtování zdravotního pojištění - RZZP, je tento nedoplatek přičten k částce zdravotního pojištění v položce "z toho pojistné na veřejné ZP" a tím je zahrnut i v položce "Pojistné a příspěvky celkem".
  Přeplatky vzniklé při RZZP se do Potvrzení o zdanitelných příjmech nezahrnují, protože v tomto případě je zaměstnanec povinen si sám provést roční zúčtování daně z příjmu a příjmy dodanit.

 • Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie a Príloha k výkazu záloh na verejné zdravotné poistenie - Zostavy sú k dispozícii pre jednotlivé zdravotné poisťovne, napr. pre VZP, SZP, EZP, Apollo, atď. Zostavy skupinujú podľa prvých dvoch znakov kódu Zdravotnej poisťovne. Skupinuje sa teda za všetky pobočky danej zdravotnej poisťovne dohromady. Ďalej by malo byť zadané správne obmedzenie podľa mzdového obdobia a musí byť vyplnené číslo platiteľa v údajoch zdravotnej poisťovne. Viď tiež export Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie.
 • Príspevky DDS - Po spustení exportu sa vytvorí doklad v agende Dokumenty, v ktorom budú uložené príspevky DDS za všetky označené mzdové listy. Ďalšie spracovanie dát viď ovládač Príspevky DDS. Pokiaľ žiaden z označených mzdových listov zamestnancov nespĺňa podmienky pre zahrnutie do exportu a tým pádom nie je čo exportovat, systém túto skutočnosť oznámi a export ukončí.
  • Má začiarknuté začiarkavacie políčko Počítať DDS vo formulári Doplnkové dôchodkové sporenie v agende Zamestnanci.
  • Je vyplnená Inštitúcia spravujúca DDS vo formulári Doplnkové dôchodkové sporenie v agende Zamestnanci.
  • Nemá začiarknuté začiarkavacie políčko Nepočítať DDS z tohto PP v záložke Čiastkové ML agendy Mzdové listy.
    
 • Roční hlášení o dani za zaměstnance - export; Hlášení o vyúčtování daně - sestava; Měsíční přehled daně - sestava i export, příp. jiné, kde se tiskne/exportuje info o provedení RZ

  Informácia o tom, že bolo za zamestnanca vykonané ročné zúčtovanie dane, sa do príslušnej položky tlač.zostavy/exportu tlačí/exportuje:

  - ak dôjde k preneseniu hodnôt na MLS (na RZ sa uloží ID MLS) - tzn. na dokladu ročného zúčtovania je zapísané, do akého MLS bolo RZ zamestnanca premietnuté, viď Prenesené do ML
  - alebo existuje RZ za rok, ktorý predchádza roku tlačeného mesiaca, a RZ bolo uzavreté v tlačenom mesiaci
  - alebo ak na MLS v nasledujúcom kalendárnom roku sú vyplnené sumy ročného zúčtovania, viď Def. formulár Ročné zúčtovanie dane (preplatok dane (MLS:AnnualClearing), daňový bonus z RZ (MLS:YearTaxBonus) alebo zamestnanecká prémia (MLS:YearEmployeePremium))

   

 • Štvrťročný prehľad dane 2010-2011 - Ak zamestnávateľ potrebuje znížiť sumu zálohy na daň z príjmu odvádzanú za zamestnanca za aktuálny mesiac o preplatok daňového bonusu alebo preplatok z ročného zúčtovania dane alebo o preplatok zamestnaneckej prémie z predchádzajúceho mesiaca, je potrebné výšku preplatkov zadať do formulára Vyrovnanie odvodu dane v agende Mesačné údaje firmy.
 • Měsíční přehled daně - Údaje, z kterých je sestavován, se nadále čerpají z formuláře Vyrovnání odvodu daně v agendě Měsíční údaje firmy, nicméně od v. 12.02 vč. již není potřeba je zadávat ručně, ale napočítávají se automaticky v rámci uzávěrky. Viď tiež Položky uzávierky - Vyrovnanie odvodu dane, zápis do mes. údajov firmy. Od r. 2012 sa teda prehľad odvádza mesačne, pričom vždy na konci štvťroku môže odvádzajúci subjekt požiadať o navrátenie preplatku za predchádzajúce obdobie. Ako sa má na konci štvrťroku tlač. zostava zachovať, je dané hodnotou globálnej premennej S_VyrOdvodu. Potrebné účty zostava čerpá z globálnych premenných S_BonusUcet a S_PremiaUcet. Pre naplnenie položky Daňový úrad slúži premenná S_DanURad.

  Z vyššie uvedeného plynie že Mesačný prehľad je potrebné tlačiť až po uzatvorení mzdového obdobia. Uzávierka mzdového obdobia je totiž nutná pre správny výpočet a výstup požadovaných údajov.

  Pred tlačou sa zobrazí dialóg pre zadanie dátumu odvodu zrazených záloh na daň, ktoré je potrbné vyplniť do príslušného riadka prehľadu. Dátum sa predvypĺňa dátumom výplaty miezd, zadať ho však môžete podľa potreby. (Teoreticky by sa malo jednať o skutočný dátum odvodu záloh na daň v príslušnom kalendárnom mesiaci.)

 • Rozpis dobrovolných příspěvků na SDS - export zavedený v rámci Změn v SP od 1.1.2013. Pred exportom je nutné zadať údaje pre export, ako Kód dôchodkovej správcovskej spoločnosti, Bankové spojenie a. i. Zadané údaje sa pamätajú a sú predvyplnené nabudúce. Každú DSS je teda nutné exportovať zvlášť a je nutné mať mzdové listy obmedzené podľa správneho obdobia. Export za každého pracovníka kumuluje hodnoty.

  Meno súboru je tvorené nasledovne: SDS_Kód dôchodkovej spoločnosti_Číslo rozpisu.XML

 • Údaje na účely platenia soc. poistenia a na účely platenia zdr. poistenia za rok 2013 - report sa tlačí pre jedného zamestnanca ako "príloha" reportu "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2013". Pre správne vytlačenie musí užívateľ označiť od daného zamestnanca mzdové listy, ktoré sa majú do reportu zahrnúť. Report uskutoční napočítanie hodnôt, ktoré je možné získať zo systému ABRA. Potom sa zobrazí vstupný formulár s hodnotami pre jednotlivé riadky reportu. Niektoré hodnoty sú napočítané a predvyplnené, užívateľ ich môže upraviť.
   

Ďalej platí:

Ak má zamestnanec viac prac. pomerov, tak pri tlačiach sa údaje ako ZP, SP, daň a pod., ktoré sa vzťahujú na všetky pomery dohromady, tlačia k riadiacemu PP. Ide napr. o kontrolné zostavy po strediskách, kde položky ako Hrubá mzda, Vyplatené v hotovosti sa tlačia k stredisku z riadiaceho prac. pomeru.

Keďže mzdová problematika je v jednotlivých firmách veľmi variantná, je potrebné dodávané tlačové zostavy chápať ako vzory, podľa ktorých si užívateľ môže vytvoriť vlastné presne tak, ako potrebuje.

Mzdy - Mzdové listy po obdobiach

Táto skupina umožňuje získavať rôzne výstupné prehľady z údajov na mzdových listoch prehľadovo za viacero mzdových období.

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

 • Mzdový list po obdobiach - tzn. s výpisom základných údajov ML za jednotlivé obdobia
 • Priemerný príjem pracovníka - prehľad priemerných príjmov pracovníka za mzdové obdobia
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov Sociálna poisťovňa - od 01.01.2011 - Výkaz je určený pre pracovné vzťahy s pravidelným príjmom, tzn. pre pracovné pomery, u ktorých nie je zaškrtnutý príznak Nepravidelný príjem.
 • Výkaz poistného a príspevkov Sociálna poisťovňa - od 01.01.2011 - Výkaz je určený pre pracovné pomery s nepravidelným príjmom. Pre tento report je nutné, aby v kroku Zadanie obmedzenia v rámci sprievodcu v obmedzujúcom prvku Mzdové obdobie bolo zadané práve jedno mzdové obdobie, pretože tento výkaz má zmysel vytvárať za konkrétne mzdové obdobie. Pokiaľ nie je mzdové obdobie zadané, program na to upozorní a zostavovanie tlačovej zostavy preruší.
 • Prehľad o poistnom (ZP aj SP)
 • a. i.

Medzi dodávanými def. exportmi pre elektronickú komunikáciu je tu k dispozícii o. i. nasledujúce:

 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov sociálneho poistenia - Pre elektronické odoslanie na sociálnu poisťovňu. Export je určený pre pracovné vzťahy s pravidelným príjmom, tzn. pre pracovné pomery, u ktorých nie je začiarknutý príznak Nepravidelný príjem.
 • Výkaz poistného a príspevkov sociálneho poistenia - od 01.01.2011 - Export je určený pre pracovné pomery s nepravidelným príjmom. Pre tento export je nutné, aby v kroku Zadanie obmedzenia v rámci sprievodcu v obmedzujúcom prvku Mzdové obdobie bolo zadané práve jedno mzdové obdobie, pretože tento výkaz má zmysel vytvárať za konkrétne mzdové obdobie. Pokiaľ nie je mzdové obdobie zadané, program na to upozorní a zostavovanie tlačovej zostavy preruší.
 • Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie - pre elektronické odoslanie na zdravotnú poisťovňu

  V rámci uskutočnenia exportu je o. i. možné voľbou Vytvoriť dokument vytvoriť doklad v agende Dokumenty pre elektronickú komunikáciu s príslušnou inštitúciou. Ako bolo povedané v úvodnej kap., vyexportovaním údajov z mzdových listov s vytvorením dokumentu a jeho následným spracovaním dôjde k vytvoreniu súborov pre elektronické podanie príslušných výkazov na príslušné inštitúcie. Ďalšie spracovanie dát viď ovládač Mesačný výkaz poistného a príspevkov, ovládač Výkaz poistného a príspevkov, ovládač Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie.

Možností výstupov je samozrejme oveľa viac a je možné ich rôzne kombinovať (kombinácie voľby jedného z reportov, variantne nastaveného obmedzenia a tlač. zostáv).

Keďže v tomto prípade ide typicky o "stĺpcové" tlač. zostavy, ktoré vyžadujú iné vstupné podmienky, nie sú tieto reporty paralelne k dispozícii priamo v agende Mzdových listov, ako je to pri vyššie uvedenej skupine reportov.

Význam prvkov na zadanie obmedzenia dát pre tento report je rovnaký ako prvkov v záložke Obmedzenie mzdových listov, tu upozorníme len na nasledovné:.

Názov Popis
Mzdové obdobie

Obmedzenie podľa mzdového obdobia, za ktoré sa má report uskutočniť.

Obdobie zvoľte zmysluplne podľa toho, aký výstup chcete obstarávať.

Mesačný výkaz poistného a príspevkov má zmysel obstarávať VŽDY len za jeden mesiac. Za dlhšie obdobie to zmysel nemá. Mzdové listy za obdobie a iné podobné výstupy z tejto skupiny reportov má zmysel obstarávať VŽDY len za jeden kalendárny rok príp. za obdobie kratšie. Za dlhšie obdobie to zmysel nemá.

Obstarávanie daných výstupov za dlhšie obdobie, ako je pre ne zmysluplné, môže viesť k nesprávnym výsledkom alebo aj k chybám pri obstarávaní výstupov.

Zdravotná poisťovňa Nutná obmedzujúca podmienka za zdravotnú poisťovňu na správne zostavenie niektorých výstupov, viď ďalej popis exportu Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie.

K niektorým tlač. zostavám a def. exportom, ktoré sú tu k dispozícii:

 • Potvrdenie o priemernom príjme pracovníka  - Tlač. zostava.

  K danej zostave:
  Pohyblivá část mzdy - jedná se o tu část mzdy, která nepochází z úkolové ani časové mzdy
  Odpočty, zvýhodnění a slevy na dani - tisknou se nároky na daň. odpočty, zvýhodnění a slevy bez ohledu na to, zda k uplatnění daného odpočtu, zvýhodnění nebo slevy v daný měsíc skutečně došlo
  Snížený základ daně - tiskne se nulový v případě, že vychází záporný.

 • Mzdový list po období a Mzdový list len s nenulovými hodnotami

  K tlači položky "* výsledná daň" - Mzdový list od 1.1.2015 musí o. i. pre účely dane obsahovať i údaje o výpočtu dane a vykonanom ročnom zúčtovaní záloh a daňového zvýhodnenia. Ide o položku "výsledná daň".  Čerpá sa z RZ, a to aj vtedy, pokiaľ RZ nie je o MLS prenesené (napr. z dôvodu, že preplatok vrát. bonusu bol nulový a pod.). Tlačí sa tu celá vypočítaná daň z RZ pred zľavami (CalculatedTax).

 • Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie - Export. Pre tento export je nutné, aby v kroku Zadanie obmedzenia v rámci sprievodcu v obmedzujúcom prvku Zdravotná poisťovňa bolo obmedzené na práve jednu zdravotnú poisťovňu, tzn. aby boli zvolené všetky záznamy poisťovní, ktoré sú pobočkami danej zdravotnej poisťovne. Pokiaľ nebude žiadne obmedzenie podľa zdravotnej poisťovne zadané, nebude možné výstup zostaviť. Ďalej sa pred exportom kontroluje, či je vyplnený Typ zamestnávateľa, keďže táto informácia je pre export povinná.

  Ďalej musí byť zadané správne obmedzenie podľa mzdového obdobia a musí byť vyplnené číslo platiteľa v údajoch zdravotnej poisťovne.

  Pred samotným spustením exportu sa zobrazí dialógové okno, kde užívateľ musí zadať dopĺňajúce parametre exportu:

  • Charakter dávky - podľa údajov UDZS môže byť: N-nová (prvotný výkaz), O - opravná (opravný výkaz celkový), A - aditívna (rozdielový výkaz). Táto hodnota je potom uvádzaná v rámci súboru v identifikácii dávky.
  • Poradie dávky - tzn. číslo dávky v mesiaci. Táto hodnota je potom uvádzaná v rámci súboru v identifikácii dávky (riadok č. 1) a taktiež v prípone súboru. Ďalšie spracovanie viď ovládač Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie.
  • Dátum odoslania
    
 • Výkaz záloh na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného - Report. Pre jednotlivé poisťovne. Ako bolo spomenuté v kap. Ročné zúčtovanie ZP, od r. 2011 už RZZP majú na starosti poisťovne. Na to je však potrebné odovzdať im požadované údaje.
 • Výkaz záloh na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného - Export. Používa rovnaký ovládač dokumentu ako predchádzajúci Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie. Pre export sú nutné podobné východiskové podmienky ako pri exporte Výkaz záloh na poistné na verejné zdravotné poistenie.
   
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov sociálneho poistenia - Tlač. zostava i export.

  Do výstupného reportu sa spracovávajú údaje podľa požiadaviek platnej legislatívy:

  • Do 31.12.2008 sa spracovávali údaje len z riadiaceho prac. pomeru, pričom sa neexportovalo všetko, ale len prac. pomery za vybrané typy činnosti a len ak mali nenulové niektoré poistenie.
  • Od 1.1.2009 sa spracovávajú údaje zo všetkých pracovných pomerov. Do prílohy výkazu sa uvádzajú všetci zamestnanci, ktorí majú neukončený pracovný pomer, a to i v prípade, že majú v danom mesiaci nulový základ sociálneho poistenia, pričom na prvej stránke výkazu sa udáva iba počet tých zamestnancov, ktorí majú nenulový základ sociálneho poistenia.

   Zamestnanci, ktorých pracovný pomer skončil pred začiatkom mesiaca, za ktorý sa vytvára mesačný výkaz, sa do tohto výkazu neuvádzajú a to ani v prípade, keď k ich skončenému pracovnému pomeru existuje v mesiaci, za ktorý sa vytvára mesačný výkaz, mzdový list (napríklad preto, že im bolo vykonané ročné zúčtovanie dane).

Mzdy - Výkaz ISCP (Trexima)

Táto skupina je tu k dispozícii na získanie exportov Trexima. Ďalej viď Štatistické šetrenia o cene práce (Trexima).

Mzdy - Výkony

Táto skupina reportov umožňuje získavať rôzne prehľady o realizovaných výkonoch pre vybraných zamestnancov a prac. pomery na jednotlivých strediskách, zákazkách či obchodných prípadoch.

Význam prvkov na zadanie obmedzenia dát pre tento report je podobný ako prvkov v záložke Obmedzenie mzdových listov, tu upozorníme len na nasledovné:.

Názov Popis
Stredisko, Zákazka, Obchodný prípad, Projekt Stredisko, zákazka, obchodný prípad resp. projekt, na ktorý bol daný výkon zadaný v subzáložke Výkony mzdového listu.
Dátum Dátum realizácie výkonu zo subzáložky Výkony.
Mzdové obdobie ML Možnosť obmedziť si podľa mzdového obdobia mzdové listy, z ktorých chceme vypisovať na nich zadané výkony.

K niektorým tlač. zostavám, ktoré sú tu k dispozícii:

 • Prehľad výkonov po zákazkách resp. po obchodných prípadoch či projektoch - Zostavy sú štandardne roztriedené do skupín podľa zákaziek resp. obch. prípadov, pričom druhý z týchto údajov sa tlačí do posledného stĺpca (a triedi sa podľa neho v rámci danej skupiny). Slúži na zobrazenie informácií za obch. príp. verzus zákazky a naopak.

3. krok - Voľba výstupu

V tomto kroku je k dispozícii položka typu prepínač, pomocou nej môžete zvoliť, či sa výstup má uskutočniť prostredníctvom tlačových zostáv alebo definovateľných exportov:

Prepínač pre voľbu spôsobu výstupu

4. krok - Dokončenie - Voľba tlačovej zostavy/def. exportu a samotná tlač/export

Po stlačení tlačidla Dokončiť v predchádzajúcom kroku Sprievodcu program pokračuje podľa toho, aký ste si zvolili v predchádzajúcom kroku sprievodcu spôsob výstupu: