Ročné zúčtovania - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu ročného zúčtovania (RZÚ) zo záložky Zoznam. K záznamom RZÚ sa v systéme pristupuje ako k dokladom. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu, i keď zobrazenie a zadávanie riadkov v tomto špeciálnom doklade je trochu odlišné ako pri štandardných dokladoch, viď ďalej:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Riadky-detail Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Kvôli lepšej identifikácii niektorých ďalej popísaných položiek je uvedený aj ich konkrétny názov (italikou), príp. vrátane skratky agendy, do ktorej položka patrí, viď identifikácia popisovaných položiek. Podľa tohto názvu je tiež možné položky jednoducho vyhľadávať (viď full-textové hľadanie v helpe).

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca a dokladu ročného zúčtovania Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. ku ktorému sa viaže aktuálny záznam ročného zúčtovania zo záložky Zoznam. Ďalej je tu pre informáciu uvedené číslo dokladu (aktuálneho dokladu ročného zúčtovania zo záložky Zoznam).

Subzáložka Hlavička

Subzáložka Hlavička v tejto agende slúži nielen na zadávanie základných údajov o danom zázname ročného zúčtovania a na zobrazenie už zadaných celkových čiastok, ale aj na zobrazenie či pridávanie/mazanie jednotlivých riadkov ročného zúčtovania. Vlastné položky riadkov sa potom editujú priamo v subzáložke Riadky-detail, kde je tiež možné riadky pridávať/mazať.

Subzáložka obsahuje:

Hlavičkové údaje

Obsahuje položky:

Názov Popis
Obdobie Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tzn. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Rad Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka.
Dátum Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.
Zamestnanec

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam ročného zúčtovania. Zadáte osobné číslo alebo priezvisko zamestnanca alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ovplyvňuje nasledujúcu položku Prac. pomer, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaného zamestnanca už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Rok zúčtovania Rok, pre ktorý platí dané zúčtovanie.
Dátum uzavretia ročného zúčtovania

Položka na evidenciu dátumu, ku ktorému bol doklad RZÚ "uzavretý" v zmysle prenosu prípadných preplatkov do mzdových listov funkciou Uzavretie RZ. Používa sa na:

 • zostavenie tlačovej zostavy Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, kde je potrebné uviesť, či a kedy prebehlo ročné zúčtovanie a s akým výsledkom.
 • odlíšenie dokladov RZÚ s nejakými preplatkami, ktoré neboli prenesené do ML (tzn. ešte neboli spracované, tzn. dátum je nevyplnený), od dokladov RZÚ s preplatkami, ktoré síce tiež neboli prenesené, ale prenášané ani byť nemajú (tzn. dátum je už vyplnený, doklad je už z hľadiska ročného zúčtovania spracovaný a už sa k nemu nechceme v budúcnosti vracať).

Dátum sa vypĺňa automaticky dátumom posledného dňa mesiaca, v ktorom bol doklad RZÚ "uzavretý", ale je ho možné do dokladu RZÚ zadať aj ručne.

Nech na doklade RZÚ vznikne napr. preplatok na dani < 50 SKK, ktorý sa nevracia (alebo iná čiastka, ktorá sa nevráti alebo nestrhne). Potom sa takýto preplatok do ML prenášať nebude. Pokiaľ vyvoláme funkciu Uzavretie RZ, tak systém na túto skutočnosť upozorní a ponúkne možnosť Neprenášať. Aj keď zvolíme preplatok neprenášať, systém ponúkne možnosť vyplniť na doklad spomínaný dátum prenosu a to kvôli neskoršiemu odlíšeniu dokladu od ešte nespracovaných.

Poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmu FO

Začiark. políčko umožňujúce zraziť zamestnancovi nedoplatok ročného zúčtovania nižší ako aktuálna hodnota globálnej premennej S_RZUMin v prípade, keď zamestnanec uplatňuje použitie podielu zaplatenej dane na zvláštne účely podľa § 50 zákona o dani z príjmu, tzn. keď zamestnanec poukáže sumu, ktorá zodpovedá 2 % ním zaplatenej dane, ním určenej právnickej osobe vymenovanej v zákone o dani z príjmu.

Pokiaľ je začiarknuté, do mzdového listu sa pri uzavretí ročného zúčtovania prenesie i nedoplatok z ročného zúčtovania nižší ako S_RZUMin, viď popis funkcie Uzavretie ročného zúčtovania.

A ďalej:

Názov Popis
Celkom odpočty Suma položiek Celkové odpočty za všetky riadky dokladu RZÚ.
Nárok na daňový bonus

Daňový bonus automaticky vypočtený systémem na základě údajů ML zaměstnance.

Pred rokom 2011 táto položka zahŕňala aj zamestnaneckú prémiu, ktorá sa zadávala do riadku RZ ako jeden z druhov daňových bonusov v zozname daň. odpočtov/bonusov na záložke Detail RZÚ. Od roku 2011 sa počíta automaticky a eviduje v hlavičke RZÚ zvlášť v položke Zamestnanecká prémia.

Celkom základ dane Suma položiek Čiastkový základ dane za všetky typy riadkov dokladu RZÚ.
Vypočítaná daň Daň vypočítaná podľa platnej daň. tabuľky pre zúčtovanie .
Zdravotné poistenie Suma položiek Zdravotné poistenie za všetky typy riadkov dokladu RZÚ.
Sociálne poistenie Suma položiek Sociálne poistenie za všetky typy riadkov dokladu RZÚ.
Celkové poistné Suma položiek Celkové poistenie za všetky typy riadkov dokladu RZÚ.
Celkové SDS do zákl. dane Suma položiek Celkové SDS do základu dane za všetky typy riadkov dokladu RZÚ.
Zamestnanecká prémia

Položka nie je k dispozícii pre rok zúčtovania 2010 a nižší. Vypočítaná zamestnanecká prémia, na ktorú má zamestnanec za daný rok nárok. Ide o hodnotu z položky Zamestnanecká prémia z riadkov dokladu RZÚ.

Pred rokom 2011 sa zamestnanecká prémia zadávala do riadkov RZ ako jeden z druhov daňových bonusov v zozname daň. odpočtov/bonusov na záložke Detail RZÚ a bola teda zahrnutá v predchádzajúcej celkovej položke Nárok na daňový bonus. Od roku 2011, kedy sa zamest. prémia počíta automaticky v rámci výpočtu RZ, sa eviduje zvlášť v tejto položke Zamestnanecká prémia, odkiaľ sa prenáša funkciou Uzavrenie RZ na MLS do položky Ročné zúčtovanie zamestnaneckej prémie (MLS:YearEmployeePremium).

Priznaný nárok na daňový bonus

Priznaný nárok na daňový bonus na základe údajov zamestnanca.

Veľkosť daňového bonusu je kontrolovaná, aby bola v hraniciach stanovených pre jeho vyplatenie poplatníkovi. Tzn. nesmie byť menší ako aktuálna hodnota globálnej premennej S_MinRocDB a musí byť väčší ako aktuálna hodnota globálnej premennej S_MaxRocDB. Podrobnejšie pozri Uplatnenie možností zníženia daňového zaťaženia, daň. bonusy.

Zaplatené zálohy Suma položiek Zaplatené zálohy na daň za všetky typy riadkov dokladu RZÚ.
Vyplatený daňový bonus Suma položiek Vyplatený daňový bonus za všetky typy riadkov dokladu RZÚ.
Preplatok na dani

Vypočítaný preplatok na dani je rozdiel predchádzajúcich položiek, tzn. Vypočítaná daň mínus Zaplatené zálohy. Ak je rozdiel kladný, ide o nedoplatok, ktorý musí byť po znížení o prípadný nedoplatok daňového bonusu doplatený. V opačnom prípade ide o Preplatok, ktorý musí byť prenesený do mzdového listu funkciouUzavretie RZ a zamestnancovi vrátený.

Nedoplatok menší ako stanovená hranica S_RZUMin sa nezráža, viď popis funkcie Uzavretie RZ.

Rozdiel na daňovom bonuse

Vypočítaný rozdiel daňových bonusov, tzn. Vypočítaný daň. bonus mínus Vyplatený daň. bonus.

Ak je rozdiel kladný, ide o nedoplatok, ktorý musí byť zamestnancovi doplatený, tzn. musí byť prenesený do mzdového listu funkciou Uzavretie RZ. V opačnom prípade ide o preplatok, ktorý je po znížení o prípadný preplatok na dani prenesený do mzdového listu funkciouUzavretie RZ.

Stav ročného zúčtovania Informácia o tom, či bolo ročné zúčtovanie už uzavreté (ďalej viď popis položky Dátum uzavretia RZ) a prípadne, či a do akého súhrnného ML bol prenesený preplatok na dani resp. nedoplatok na daň. bonusoch.
Počítať zamestnaneckú prémiu

Položka nie je k dispozícii pre rok zúčtovania 2010 a nižší. Umožňuje nastaviť, či sa má vykonávať výpočet zamestnaneckej prémie. Posúdenie, či daný zamestnanec spĺňa všetky zákonné podmienky pre vznik nároku na zamestn. prémie, je celkom na užívateľovi. Ak nespĺňa, ponechajte položku nezačiarknutú.

Vedľa začiarkovacieho políčka je "nápovedové" tlačidlo, ktoré po stlačení zobrazí vysvetlenie, kedy je možné zamestn. prémiu zo zákona uplatniť.

Nesprávne vyplatená zam. prémia
EmployeePremiumCorrection
Položka nie je k dispozícii pre rok zúčtovania 2010 a nižší. Položka sa tlačí na zostave "Ročné zúčtovanie" do príslušného riadka, do ktorého sa táto suma má vykazovať. (Napr. pre RZÚ r.2011 riadok 09a).
Priebeh pracovných pomerov Položka nie je k dispozícii pre rok zúčtovania 2010 a nižší.
  Prac. pomer

Položky nie sú k dispozícii pre rok zúčtovania 2010 a nižší. Ide o tzv. "časový test", ktorý slúži pre výpočet zamestnaneckej prémie resp. pre jej krátenie. (Zamestnanec nemá na zam. prémiu nárok alebo nemá nárok v plnej výške, pokiaľ nepracoval požadovaný počet mesiacov, viac viď príslušná zákonná úprava.)

Začiarknite, v ktorých mesiacoch zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy potrebné pre uznanie nároku na zamestnaneckú prémiu a to jednak z prac. pomeru resp. iného adekvátneho pomeru, ktorý tiež môže zakladať nárok na zam. prémiu, a jednak z dohôd mimo pracovný pomer. Začiarknutím daného mesiaca sa vyznačí, že v danom mesiaci mal zamestnanec aspoň jeden pracovný pomer resp. dohodu. Nemusí pritom ísť o pracovný pomer vedený v systéme ABRA Gen, ale môže ísť o pracovný pomer resp. dohodu u iného zamestnávateľa s tým, že zamestnávateľ používajúci systém ABRA Gen robí pre zamestnanca ročné zúčtovanie. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa, ktorý vydáva potvrdenie, celý rok, stačí začiarknuť prvok "1-12".

Pomocou funkčného tlačidla "Predvyplniť" si môžete začiarkavacie tlačidlá nechať predvyplniť podľa údajov evidovaných pre daného zamestnanca za daný rok v systéme ABRA Gen. Tieto predvyplnené môžete podľa potreby ručne skorigovať. Zohľadňujú sa len neskryté pracovné pomery. Pracovné pomery typu 5,6,8 a 9 sa do výpočtu zamest.prémie nezohľadňujú.

Ak mal napríklad zamestnanec pracovný pomer vedený v systéme ABRA Gen a dohodu u iného zamestnávateľa, začiarknu sa po stlačení tlačidla prvky týkajúce sa pracovného pomeru. Prvky týkajúce sa dohody potom musí užívateľ začiarknuť ručne.

  Dohoda mimo prac. pomer

Zoznam riadkov ročného zúčtovania

Zoznam riadkov dokladu RZÚ s informáciami o jeho čiastkach. Význam jednotlivých položiek viď popis v záložke Riadky-detail.

Lištu navigátora na prácu s riadkami dokladu RZÚ

Pod zoznamom riadkov odpočtov/bonusov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor pre prácu s riadkami RZÚ

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec. Po vyvolání funkce se fokus přesune na subzáložku Řádky-detail, kde je rozeditovaný záznam nového přidávaného řádku.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Riadky-detail

Subzáložka Riadky-detail v tejto agende má trochu odlišné usporiadanie, ako býva inak v subzáložke Obsah s riadkami štandardných dokladov. Ako bolo povedané vyššie, zoznam riadkov, ktoré doklad RZÚ obsahuje, je k dispozícii priamo v dolnej časti subzáložky Obsah a subzáložka Riadky-detail obsahuje len detail práve aktuálneho riadka zo subzáložky Hlavička a slúži na zadanie resp. zobrazenie položiek aktuálneho riadka a na zadanie a zobrazenie uplatňovaných odpočtov/bonusov patriacich k danému typu riadku. Subzáložka obsahuje:

Lišta navigátora na prácu s riadkami dokladu RZÚ

V hornej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora s tlačidlami na pohyb kurzora po jednotlivých riadkoch dokladu RZÚ a na pridanie riadka, resp. vymazanie riadka. Ide o tú istú lištu navigátora ako je v subzáložke Hlavička.

Detail aktuálneho riadka

V hornej časti okna sú uvedené položky jednotlivých čiastok riadka daného typu:

Názov Popis
Typ riadka

Typ riadka určuje, či sa nasledujúce položky budú automaticky počítať z údajov existujúcich ML zamestnanca alebo či sa budú zadávať ručne:

 • Súčty z ML - tento typ riadka nie je možné pridať do dokladu RZÚ ručne, ale je pridaný automaticky vykonaním výpočtu RZÚ z mzdových listov a to buď z tejto agendy funkciou Prepočítať z ML alebo priamo z agendy zamestnancov funkciou Výpočet RZÚ.
 • Extern.potvrdenie - tento typ riadka použijete na zadanie súm príjmov, zaplatených záloh a uplatnených odpočtov/bonusov pre zamestnanca, ktorý priniesol potvrdenie pre ročné zúčtovanie z iného zamestnania.
 • Iné korekcie - tento typ riadka použijete na zadanie:
  • akýchkoľvek korekcií čiastok príjmov, zaplatených záloh atď. vypočítaných automaticky z ML v riadku Súčty z ML príp. zapísaných z externého potvrdenia.
  • pre zadanie korekcií odpočtov/bonusov z iných typov riadkov.
  • na zadanie odpočtov/bonusov, ktoré majú v definícii nastavený Spôsob odpočtu/bonusu - Zadanou ročnou sumou (napr. na zadanie odpočtu úrokov stavebného sporenia, ak sa tento neuplatňoval mesačnými sumami do jednotlivých ML - inak sa načíta automaticky z ML).
Za obdobie od - do Mzdové obdobia, za ktoré platí daný riadok RZÚ, tzn. za ktoré bolo vykonané príslušné zúčtovanie. Musia spadať do kalendárneho roku zúčtovania. Ide len o informatívnu položku, nijako neovplyvňuje výpočet zúčtovania.
Popis Stručný popis daného riadka, zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia daného riadka, napr. v záložke Hlavička zoznamu riadkov.
Ďalšie poznámky

Ľubovoľná poznámka k danému riadku.

Túto položku je možné využiť pre zaznamenanie príjmov z dohôd, ak také potrebujete na RZ zadať. Nikam sa nepočítajú, len je potrebné ich tlačiť. Ak taký prípad nastane, je možné zapísať výšku týchto príjmov tak, že sa uvedie na prvý riadok tejto položky a uvedie sa kľúčovým reťazcom "DOH:". Riadok sa ukončí štandardným Enterom. Na ďalších riadkoch je možné pokračovať ľubovoľnou poznámkou. Príslušná tlač. zostava ročného zúčtovania si s týmto poradí a započíta zadanú sumu do príslušného poľa pre vykázanie takých príjmov. Tento trik je možné vykonať na ľubovoľnom počte riadkov.

Príklad poznámky:
DOH:566,24
Zamestnanec dodal papiere poliate kávou a so stopami rajskej omáčky...

Od verzie 14.51.01 už pre zaznamenanie príjmov z dohôd poznámka nie je potrebná. Tieto príjmy sa zaznamenávajú do položky Príjmy z dohôd.

Celkový príjem Celkový zdaniteľný príjem. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Celk.príjem (RZÚ:TotalIncome).
Zdravotné poistenie Celkové odvedené zdravotné poistenie. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Zdravotné poistenie (RZÚ:HealthInsurance). Zavedené pre RZÚ od r.2011 (keďže bolo potrebné ich začať vykazovať zvlášť.)
Sociálne poistenie Celkové odvedené poistné. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Sociálne poistenie (RZÚ:SocialInsurance).
Celkové poistné

Celkové odvedené poistné. Pre všetky typy riadkov needitovateľná položka. Počíta sa ako súčet predchádzajúcich dvoch položiek.

Čiastkový základ dane Celkový čiastkový daňový základ. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Základ (RZÚ:TaxBase)
Zaplatené zálohy na daň Celková čiastka zaplatených daň. záloh. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Zaplat.daň (RZÚ:PaidTax).
Celkom nemocenská Celková čiastka vyplatených nemocenských dávok. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Celk. nemocenská (RZÚ:TotalSickBenefit).
Základ dane zvl.sadzbou Celková hodnota základu dane zvláštnou sadzbou. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Základ zrážk.d. (RZÚ:SpecialTaxBase).
Daň zvláštnou sadzbou Celková čiastka dane spočítanej zvláštnou sadzbou. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Zrážk. daň (RZÚ:SpecialTax).
Celkové odpočty Pre všetky typy riadkov needitovateľná položka. Počíta sa podľa nárokov zamestnanca na odpočty v jednotlivých mesiacoch zúčtovávaného roku. Spôsob výpočtu je daný pevne v programe (nie výpočtovými vzorcami) a nie je užívateľsky meniteľný. Položka Celkové odpočty (TotalCountOffs).
Celkové SDS do zákl. dane Celkové odvedené SDS. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka SDS uplatnená do základu dane RZÚ:OAPensSavingBaseCut).
Zamestnanecká prémia

Pre položku platí:

 • Pre rok zúčtovania 2010 a nižší - Pre všetky typy riadkov needitovateľná položka. Počíta sa podľa nárokov zamestnanca na druh odpočtov a bonusov typu Zamestnanecká prémia zadaných v riadkoch RZÚ v jednotlivých mesiacoch zúčtovávaného roku. Spôsob výpočtu je daný pevne v programe (nie výpočtovými vzorcami) a nie je užívateľsky meniteľný.
 • Pre rok 2011 a vyšší - Je k dispozícii jednak pre typ riadka Súčty z ML, kedy ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je napočítaná podľa príjmu zamestnanca z existujúcich ML za rok RZÚ, ak má na túto prémiu nárok, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Zamestnanecká prémia (RZÚ:EmployeePremium). Ďalej je k dispozícii pre typ riadka Iné korekcie a tu slúži na zadanie korekcie zam. prémie.
Príjmy z dohôd Položka je k dispozícii len pre typy riadka Externé potvrdenia a Iné korekcie. Hodnota vstupuje do položky 00a formulára RZ.
Nárok na daňový bonus Pre všetky typy riadkov needitovateľná položka. Vypočítaný ročný nárok na daňový bonus. Počíta sa podľa nárokov zamestnanca na daňový bonus, viď Zoznam daň. odpočtov/bonusov a zliav k aktuálnemu riadku a Uplatnenie odpočtov/bonusov. Položka Daňový bonus (TotalTaxAdvantage).
Vyplatený daňový bonus Celková hodnota vyplateného daň. bonusu. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku, pričom hodnota je spočítaná z existujúcich ML za rok RZÚ, viď výpočet Riadka RZÚ - položka Daňový bonus (RZÚ:TotalTaxBonus).

Zoznam daň. odpočtov/bonusov k aktuálnemu riadku

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam daň. odpočtov/bonusov zadaných k aktuálnemu riadku dokladu RZÚ zo záložky Hlavička. Platí:

 • Pre typ riadka Vypočítaný z ML:
  • je generovaný automaticky podľa platných nárokov zamestnanca na odpočty/bonusy zadaných v jeho subzáložke Rodinní príslušníci a daň. odpočty (sú vysčítané funkciou WageCountSumOff z odpočtov/bonusov jednotlivých typov, na ktoré má zamestnanec zadaný nárok) a nie je možné pridávať či mazať riadky odpočtov/bonusov. Je len možné editovať sumy odpočtov/bonusov definovaných ako ročné zadávané. Pre iné nie je editácia k dispozícii, pretože nemá význam. V prípade potreby opravy takýchto odpočtov/bonusov, je potrebné použiť riadok typu inej korekcie a v ňom zadať príslušnú opravnú sumu odpočtu/bonusu.
 • Pre typ riadka Externé potvrdenie a Korekcie:
  • je zadávaný ručne a editácia je tu možná bez obmedzenia.

Obsahuje položky:

Názov Popis
Druh daň. odpočtu/bonusu.

Kód druhu daň. odpočtu/bonusu. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku. Pre ostatné typy buď zadáte ručne priamo z klávesnice alebo ho vyberiete z vyvolaného číselníka Druhov daň. odpočtov a bonusov.

Výška odpočtov úrokov (patrí do ostatných odpočtov) nie je systémom porovnávaná so zákonom danou maximálnou hodnotou, ktorú môže poplatník uplatniť. Je len na užívateľovi, aby zadal hodnoty odpočtov úrokov v súlade s platnou legislatívou, tzn. napr., aby osledoval pomernú časť maximálnej uplatniteľnej čiastky úrokov, ak boli úroky platené len časť roku.

Názov druhu odpočtu/bonusu Názov druhu daň. odpočtu/bonusu. Preberá sa z definície druhu daň. odpočtov/bonusov z číselníka Druhov daň. odpočtov a bonusov. Needitovateľná položka pre všetky typy riadkov RZÚ.
Popis Popis pre daný riadok daň. odpočtu/bonusu. Pre typ riadka Súčty z ML ide o needitovateľnú položku s informáciou, či ide o odpočet/bonus na člena rodiny alebo iný odpočet/bonus definovaný u zamestnanca v záložke Rodinní príslušníci a daň. odpočty. Pre ostatné typy riadkov RZÚ voľne editovateľná položka.
Počet mesiacov

Informácia o počte mesiacov, v ktorých má zamestnanec na daný odpočet/bonus nárok.

Počet mesiacov sa predvypĺňa podľa nasledujúcich položiek Obdobia od - do.

Obdobie od - do

Slúži na zadanie obdobia od kedy do kedy platí daný odpočet resp. daň. bonus. Použijete v prípade, že sa výška odpočtu resp. daň. bonusu zmení v priebehu roku.

V roku 2005 sa daňový bonus zmenil k 1.9.2005: od 1.1.2005 do 31.8.2005 (4800 SKK) a od 1.9.2005 do 31.12.2005 (5400 SKK). Nárok za rok 2005 je teda presne 5000 SKK: ((4800/12)*8=3200) a ((5400/12)*4=1800).

Čiastka krátená

Suma odpočtu/bonusu. Ako sa položka Suma a s ňou súvisiaca položka Počet mesiacov predvyplní a či sú editovateľné, závisí od zvoleného druhu odpočtu/bonusu a jeho definície spôsobu odpočtu/bonusu, tzn. o aký odpočet/bonus ide:

 • Len Pevnou ročnou sumou - potom sa položka Suma predvyplní z globálnej premennej pre Ročnú sumu odpočtu/bonusu zadanej v definícii druhu odpočtu/bonusu a nie je možné ju editovať. Počet mesiacov sa predvyplní podľa doby uplatňovania odpočtu/bonusu. Ak ide o krátený odpočet/bonus, tak Počet mesiacov editovať možné je a podľa zadaného počtu sa suma príslušne skráti. V opačnom prípade ho editovať nie je možné a čiastka sa nijako nekráti.
 • Len Pevnou mesačnou sumou - potom sa položka Suma predvyplní z globálnej premennej pre Mesačnú sumu odpočtu/bonusu zadanej v definícii druhu odpočtu/bonusu a nie je možné ju editovať. Riadok pre tento odpočet/bonus sa generuje pre každý mesiac, za ktorý sa uplatňoval. Počet mesiacov sa predvyplní jednotkou a nie je ho možné editovať. Suma sa nijako nekráti (krátenie nemá pri tomto druhu odpočtu/bonusu zmysel).
 • Súčasne Pevnou ročnou a Pevnou mesačnou sumou - položka Suma sa predvyplní z globálnej premennej pre Ročnú sumu odpočtu/bonusu zadanej v definícii druhu odpočtu/bonusu a nie je ju možné editovať (nezáleží na tom, či je mesačná suma uvedená ako 1/12 zo sumy ročnej alebo odkazom do globál. premennej). Počet mesiacov sa predvyplní podľa doby uplatňovania odpočtu/bonusu. Ak ide o krátený odpočet/bonus, tak Počet mesiacov editovať možné je a podľa zadaného počtu sa suma príslušne skráti. V opačnom prípade ho editovať nie je možné a čiastka sa nijako nekráti.
 • Len Zadanou ročnou sumou - potom sa položka Suma predvyplní sumou zadanou k danému odpočtu/bonusu v údajoch zamestnanca v subzáložke Rodinní príslušníci a daň. odpočty, ale je možné ju editovať. Počet mesiacov sa predvyplní podľa doby uplatňovania odpočtu/bonusu. Ak ide o krátený odpočet/bonus, tak Počet mesiacov editovať možné je a podľa zadaného počtu sa suma príslušne skráti. V opačnom prípade ho editovať nie je možné a čiastka sa nijako nekráti.
 • Len Zadanou mesačnou sumou - položka Suma sa predvyplní sumou zadanou k danému odpočtu/bonusu v údajoch zamestnanca v subzáložke Rodinní príslušníci a daň. odpočty, ale je ju možné editovať. Riadok pre tento odpočet/bonus sa generuje pre každý mesiac, za ktorý sa uplatňoval. Počet mesiacov sa predvyplní jednotkou a nie je ho možné editovať. Suma sa nijako nekráti (krátenie nemá pri tomto druhu odpočtu/bonusu zmysel).
 • Súčasne Zadanou ročnou a Zadanou mesačnou sumou - položka Suma sa predvyplní nulou a užívateľ ju musí zadať ručne. (Nie je možné ju predvyplniť sumou zadanou k danému odpočtu/bonusu v údajoch zamestnanca v subzáložke Rodinní príslušníci a daň. odpočty, keďže tam zadaná suma sa pri tejto kombinácii chápe ako mesačná.) Počet mesiacov sa predvyplní podľa doby uplatňovania odpočtu/bonusu. Ak ide o krátený odpočet/bonus, tak Počet mesiacov editovať možné je a podľa zadaného počtu sa zadaná suma príslušne skráti. V opačnom prípade ho editovať nie je možné a čiastka sa nijako nekráti.
 • Pre ostatné typy riadkov RZÚ:
  • Len Pevnou ročnou sumou - položka Suma sa predvyplní z globálnej premennej pre Ročnú sumu odpočtu/bonusu zadanej v definícii druhu odpočtu/bonusu, a je možné ju editovať. Počet mesiacov sa predvyplní nulou. Ak ide o krátený odpočet/bonus, tak Počet mesiacov editovať možné je a podľa zadaného počtu sa suma príslušne skráti. V opačnom prípade ho editovať nie je možné a čiastka sa nijako nekráti.
  • Len Pevnou mesačnou sumou - položka Suma sa predvyplní z globálnej premennej pre Mesačnú sumu odpočtu/bonusu zadanej v definícii druhu odpočtu/bonusu, ale je možné ju editovať. Riadok pre tento odpočet/bonus je potrebné zadať pre každý mesiac, za ktorý sa uplatňoval. Počet mesiacov sa predvyplní nulou a nie je možné ho editovať. Suma sa nijako nekráti (krátenie nemá pri tomto druhu odpočtu/bonusu zmysel).
  • Súčasne Pevnou ročnou a Pevnou mesačnou sumou - položka Suma sa predvyplní z globálnej premennej pre Ročnú sumu odpočtu/bonusu zadanej v definícii druhu odpočtu/bonusu, ale je možné ju editovať. Počet mesiacov sa predvyplní nulou. Ak ide o krátený odpočet/bonus, tak Počet mesiacov editovať možné je a podľa zadaného počtu sa suma príslušne skráti. V opačnom prípade ho editovať nie je možné a čiastka sa nijako nekráti.
  • Len Zadanou ročnou sumou - potom sa položka Suma predvyplní nulou a je potrebné ju zadať ručne. Počet mesiacov sa predvyplní nulou. Ak ide o krátený odpočet/bonus, tak Počet mesiacov editovať možné je a podľa zadaného počtu sa suma príslušne skráti. V opačnom prípade ho editovať nie je možné a čiastka sa nijako nekráti.
  • Len Zadanou mesačnou čiastkou - potom sa položka Suma predvyplní nulou a je ju potrebné zadať ručne. Riadok pre tento odpočet/bonus je potrebné zadať pre každý mesiac, za ktorý sa uplatňoval. Počet mesiacov sa predvyplní nulou a nie je možné ho editovať. Suma sa nijako nekráti (krátenie nemá pri tomto druhu odpočtu/bonusu zmysel).
  • Súčasne Zadanou ročnou a Zadanou mesačnou sumou - ako Zadanou mesačnou sumou.

Pozor, v lokalizácii pre SK platí oproti popisu vyššie nasledujúce: Pre odpočty/bonusy s fixnou ročnou čiastkou a krátením sa výsledná krátená čiastka počíta ako súčet dvanástin ročných čiastok platných v jednotlivých MO medzi Obdobím od a Obdobím do. Nekrátená (ročná) čiastka sa počíta ako súčet platných dvanástin za celý zúčtovací rok.

Posledná možná kombinácia, tzn. odpočet/bonus Zadanou ročnou a súčasne Pevnou mesačnou sumou sa zachová podľa toho, či je pevná mesačná suma definovaná odkazom do globál. premennej alebo nie, ale vzhľadom na malú pravdepodobnosť jej výskytu sa ňou nebudeme ďalej zaoberať.

Daň. odpočet/bonus sa samozrejme uplatní len vtedy, ak má zamestnanec na príslušný daň. odpočet/bonus nárok, tzn. má ho priradený, je v danom mzdovom období platný a zamestnanec má začiarknutú položku Podpísal daň. prehlásenie (PL:TaxDeclaration).

Ďalej viď popis spôsobu odpočtu/bonusu a položky Suma v záložke Rodinní príslušníci a daň. odpočty.

Oprava

Do tejto položky je možné zadať opravnú čiastku, ktorá sa pripočíta k daňovému odpočtu/bonusu. Užívateľ tu môže znížiť napr. výšku daňového odpočtu na manželku v prípade, že mala manželka nejaký príjem, alebo výšku nezdaniteľného minima, pokiaľ bol poplatníkovi vyplatený prípadný dôchodok, a pod.

Podľa $ 11 zákona o dani z príjmov sa nárok na odpočet manžela/ manželky spočíta nasledujúcim postupom:

Od sumy plného (nekráteného) nároku na odpočet (3803,33 pre rok 2015) odčíta sumu vlastného príjmu manžela/manželky a túto korigovanú sumu budeme krátiť pomerom počtu mesiacov, po ktoré boli splnené podmienky pre nárok na odpočet, a počtom mesiacov zdaňovacieho obdobia (12 - počet kalendárnych mesiacov).

Zamestnanec uplatňuje za rok 2015 odpočet na manžela/manželku (druh odpočtu MA), nárok na odpočet trval od júla do decembra, tzn. 6 mesiacov. Vlastný príjem manžela/manželky za zdaňovacie obdobie činil 1000,- EUR. Maximálny odpočet, ktorý je možné uplatniť v roku 2015 je 3083,33 EUR. Pri zadávaní nároku je potrebné postupovať nasledujúcim spôsobom:

V riadku Externého potvrdenia zadáme položky Odbobie od 2015/07 a Obdobie do 2015/12. Ďalej potom vypočítame výšku opravnej sumy. Vypočítame ju tak, že sumu príjmu manžela/manželky vynásobíme počtom mesiacov trvania nároku a vydelíme počtom mesiacov zdaňovacieho obdobia: 1000*6/12 = 500,-. Sumu 500,- EUR zadáme do položky Oprava. Výslednú hodnotu odpočtu potom dopočíta program a činí 3803,33-1000)*6/ 12 +500=1901,66 EUR.

Čiastka nekrátená Nekrátená ročná suma daňového odpočtu/bonusu.
Meno člena rodiny

Zobrazuje informáciu o mene rodinného príslušníka, na ktorého sa odpočet/bonus uplatňuje.

Má význam len pre daň. odpočty/bonusy na rodinných príslušníkov, v opačnom prípade položka nie je k dispozícii. Obsah položky má význam len vtedy, ak potrebujete zadať odpočet/bonus na rodinného príslušníka, ktorý nie je v zozname Rodinných príslušníkov.

Lišta navigátora odpočtov/bonusov - pre pohyb v zozname odpočtov/bonusov

Pod zoznamom riadkov odpočtov/bonusov je k dispozícii lišta navigátora, ktorá obsahuje tlačidlá a funkcie podľa typu riadka RZÚ:

Navigátor na prácu s odpočtami/bonusy pre typ riadka Súčty z ML v riadku RZÚ

alebo:

Navigátor na prácu s odpočtami/bonusy pre ostatné typy riadkov RZÚ

Tzn. navigátor v tejto subzáložke môže obsahovať tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).