Ročné zúčtovania - záložka Zoznam

Zoznam existujúcich záznamov RZÚ, obmedzený a triedený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie. Či je agenda dodávaná predvyplnená a akými dátami, či ich je možné upravovať a či je aktualizácia agendy predmetom update a akým spôsobom, viď Defaultné dáta a update mzdových agend.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail, bližšie objasníme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Stredisko

Zobrazuje informáciu o strediskách, na ktorých má zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam RZÚ, založený prac. pomer.

Táto agenda nie je viazaná na Pracovný pomer, ale je viazaná priamo na Zamestnanca, viď Vecný obsah - Základná štruktúra dát. Preto sa tu v prípade, že má zamestnanec založených viac pracovných pomerov v danom mzdovom období, zobrazuje zoznam týchto stredísk oddelených čiarkami:

Príklad zobrazenia v stĺpci Strediska, keď zamestnanec Jozef Nováčik má prac. pomery na 2 strediskách 000 a 300.

Preto ani nie je možné podľa strediska v záložke Obmedzenie v tejto agende obmedzovať. Ide len o informatívnu položku. Z toho istého dôvodu sa na zobrazené stredisko ani neuplatňuje obmedzenie podľa prístupových práv užívateľa na zobrazenie resp. použitie chráneného objektu strediska, ktoré sa inak na chránené objekty bežne uplatňuje viď Obmedzenie verzus Prístupové práva.

Vypočítané Príznak, či bolo RZÚ vypočítané funkciou Prepočítať RZ.
Prenesené do ML

Udáva, či bolo ročné zúčtovanie prenesené do mzdového listu. Ak áno, je tu uvedené číslo mzdového listu súhrnného, do ktorého bolo ročné zúčtovanie prenesené. Ak sa na MLS žiadne sumy neprenášajú (tzn. majú sa preniesť nuly - nie je preplatok dane, bonusu ani zamestnanecká prémia), tak sa číslo MLS na RZ neukladá.

Ako sa v takom prípade rieši tlač/export príznaku o vykonaní RZ, viď poznámka u exportu Ročné hlásenie o dani za zamestnanca a spol.

Vytvoril Užívateľ, ktorý daný záznam vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný záznam opravil.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Zadanie nového dokladu RZÚ. Ide o jednu z možností vytvorenia dokladu RZÚ.

V prípade takto ručne vytvoreného dokladu RZÚ neprebehne automaticky výpočet údajov zo mzdových listov a odpočtov/bonusov zamestnanca. Tento výpočet je potrebné vyvolať zvlášť, viď Možnosti vyvolania výpočtu RZÚ, alebo vyplniť ručne v prípade, že dáta vykazovaného roku (prípadne jeho časti) nie sú vedené v ABRA Gen.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Pri oprave dokladu RZÚ môžu nastať tieto situácie:

  • Doklad RZÚ nie je uzavretý, v tom prípade je ho možné opravovať bez obmedzenia.
  • Ak je doklad RZÚ v stave "uzavreté" a výsledok RZÚ nebol prenesený do mzdového listu, program na túto skutočnosť upozorní predtým, než zruší uzavretie RZÚ a umožní jeho opravu.
  • Ak je doklad RZÚ v stave "uzavreté", výsledok RZÚ bol prenesený do mzdového listu a obdobie, do ktorého bol výsledok RZÚ prenesený, ešte nie je uzavreté, program na túto skutočnosť upozorní predtým, než odoberie prenesenú čiastku RZÚ z mzdového listu, zruší uzavretie RZÚ a umožní jeho opravu.
  • Ak je doklad RZÚ v stave "uzavreté", výsledok RZÚ bol prenesený do mzdového listu a obdobie, do ktorého bol výsledok RZÚ prenesený, je už uzavreté, tak nie je možné doklad RZÚ opraviť.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

K dodávaným reportom:

  • Ročné zúčtovanie dane

    Ak by ste potrebovali do externého potvrdenia ročného zúčtovania zadať a tlačiť sumu úhrnu príjmov z dohôd, tak postup viď popis položky Ďalšie poznámky v RZ.

Vymazať F8 Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).
Skopírovať F9 Kopírovať tu nemá zmysel.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
  • Otvoriť samostatne

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Prepočítať z ML - -

Funkcia na výpočet podkladu pre RZÚ zo mzdových listov, ktoré boli za zúčtovávaný rok pre daného zamestnanca vedené v systéme ABRA Gen a z údajov o odpočtoch/bonusoch zadaných v jeho subzáložke Rodinní príslušníci a daň. odpočty. Funkcia neberie do úvahy pomocné (importované) mzdové listy, za takéto mzdové obdobie nevyčísli nič. Tieto obdobia sú do RZÚ naimportované v rámci importu z XML ako riadok typu externé potvrdenie alebo tam musia byť doplnené ručne.

Evidencia miezd v systéme ABRA Gen bola zahájená v máji 2004. Prevod z predchádzajúceho systému sa vykonal po uzatvorení apríla 2004. Tzn. pre zamestnancov s prac. pomerom od 1.1.2003 budú vytvorené pomocné (importované) ML za rok 2003 a za január až apríl 2004. Ak sa pri ročnom zúčtovaní roku vykoná prepočet z ML za rok 2004, budú údaje napočítané až od mája 2004, teda odpočty a. i. budú len za 8 mesiacov. Za predchádzajúce 4 mesiace budú zahrnuté v riadku typu externé potvrdenie.

Pokiaľ za počítaný rok neexistuje pre daného zamestnanca žiadny regulárny ML (tzn. neexistuje vôbec žiadny alebo existujú len pomocné ML), tak funkcia oznámi, že nie je z čoho počítať a nič nevypočíta.

Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) nejaké záznamy označené, tak funkcia spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Funkcia vytvorí v aktuálnom zázname RZÚ riadok typu Súčty z ML a doplní naň spočítané údaje. Pokiaľ riadok typu Súčty už existuje, tak ho prepočíta. Ide o jednu z možností vyvolania výpočtu RZÚ pre daného zamestnanca z jeho ML a údajov o odpočtoch/bonusoch. Ako sa výpočet vykoná, viď výpočet RZÚ.

Uzavretie RZ - -

Funkcia na prácu s vypočítanými preplatkami RZÚ. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.