Roční zúčtování ZP - záložka Detail            

Od r. 2011 platí novela zákona o ZP, ktorá ukladá povinnosť vykonať RZZP poisťovniam namiesto zamestnávateľov. Agenda na vykonávanie RZZP teda aktuálne nie je potrebná. Údaje tu uvedené zostali uvedené tak, ako platili skôr a aktuálne nemá zmysel sa nimi zaoberať, kým sa zákonné podmienky znova nezmenia. 

 

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) zo záložky Zoznam. K záznamom RZZP sa v systéme pristupuje ako k dokladom. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu, i keď zobrazenie a zadávanie riadkov v tomto špeciálnom doklade je trochu odlišné ako pri štandardných dokladoch, viď ďalej:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavička Riadky-detail Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Kvôli lepšej identifikácii niektorých ďalej popísaných položiek je uvedený aj ich konkrétny názov (italikou), príp. vrátane skratky agendy, do ktorej položka patrí, viď identifikácia popisovaných položiek. Podľa tohto názvu je tiež možné položky jednoducho vyhľadávať (viď full-textové hľadanie v helpe).

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca a dokladu ročného zúčtovania zdravotného poistenia Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. ku ktorému sa viaže aktuálny záznam ročného zúčtovania zdravotného poistenia zo záložky Zoznam. Ďalej je tu pre informáciu uvedený rok, za ktorý sa vykonáva výpočet RZZP.

Subzáložka Hlavička

Subzáložka Hlavička v tejto agende slúži na zadávanie základných údajov o danom zázname ročného zúčtovania zdravotného poistenia a na zobrazenie už zadaných celkových čiastok. Vlastné položky riadkov sa potom editujú priamo v subzáložke Riadky-detail, kde je tiež možné riadky pridávať/mazať.

Subzáložka obsahuje:

Hlavičkové údaje

Obsiahnuté položky:

Názov Popis
Rok zúčtovania Rok, pre ktorý platí dané zúčtovanie zdravotného poistenia. Túto položku nie je možné po uložení záznamu opravovať.
Zamestnanec

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Zadáte osobné číslo alebo priezvisko zamestnanca alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ovplyvňuje nasledujúcu položku Prac. pomer, ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Na už existujúcich záznamoch zadaného zamestnanca už nie je možné meniť.

Ak ste sa pri zadaní pomýlili, jedinou možnosťou opravy je doklad zmazať a vystaviť iný (ak ho ovšem ešte zmazať je možné). Za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam.

Dátum zúčtovania Dátum, kedy bol vykonaný výpočet RZZP z mzdových listov pomocou funkcie Vypočítať v agende Ročné zúčtovanie ZP alebo Výpočet RZZP v agende Zamestnanci. Užívateľ môže tento dátum zmeniť.
Dátum uzavretia

Položka na evidenciu dátumu, ku ktorému bol doklad RZZP "uzavretý" v zmysle prenosu prípadných preplatkov a nedoplatkov do mzdových listov funkciou Uzavretie RZZP. Needitovateľná položka. Používa sa na:

 • odlíšenie dokladov RZZP s nejakými preplatkami alebo nedoplatkami, ktoré neboli prenesené do ML (tzn. ešte neboli spracované, tzn. dátum je nevyplnený), od dokladov RZZP s preplatkami alebo nedoplatkami, ktoré síce tiež neboli prenesené, ale prenášané ani byť nemajú (tzn. dátum je už vyplnený, doklad je už z hľadiska ročného zúčtovania spracovaný a už sa k nemu nechceme v budúcnosti vracať).

Dátum sa vypĺňa automaticky dátumom posledného dňa mesiaca, v ktorom bol doklad RZZP "uzavretý", ale užívateľ môže dátum pri uzatváraní RZZP zmeniť.

Stav dokladu

Nadobúda hodnoty:

 • Žiadosť o potvrdenie - Defaultná hodnota. V tomto stave je nový doklad, kým nie je užívateľom nastavený do stavu Zúčtovanie. Do stavu Žiadosť o zúčtovanie sa automaticky vracajú doklady, ktoré boli v stave Zúčtovanie, po vykonaní prepočtu RZZP z mzdových listov pomocou funkcie Vypočítať v agende Ročné zúčtovanie ZP alebo Výpočet RZZP v agende Zamestnanci.
 • Zúčtovanie - Do tohto stavu užívateľ nastaví doklady RZZP, ktoré skontroloval a pripravil na prenesenie výsledkov RZZP do mzdových listov.
Vykonal

Položka je k dispozícii len, pokiaľ má Stav dokladu hodnotu Zúčtovanie.

Možnosti:

 • Vlastná firma - RZZP vykonáva užívateľ za seba ako zamestnávateľa a tiež za zamestnancov. Výsledky RZZP sú do Údajov pre zúčtovanie spočítané z Riadkov RZZP.
 • Iný zamestnávateľ - Zamestnanec požiadal o vykonanie RZZP iného zamestnávateľa ako užívateľa. Iný zamestnávateľ má povinnosť informovať všetkých ďalších zamestnávateľov, teda aj užívateľa, príslušného zamestnanca o výsledkoch ich RZZP, aby mohli jednotliví zamestnávatelia výsledok RZZP vysporiadať s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Výsledky RZZP sú do Údajov pre zúčtovanie zadávané ručne a údaje v subzáložke Riadky-detail nemajú v tomto prípade žiadny význam.
 • Zamestnanec - Zamestnanec vykonal RZZP sám a je povinný informovať svojho zamestnávateľa o výsledku RZZP, aby zamestnávateľ mohol výsledok RZZP vysporiadať s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Výsledky RZZP sú do Údajov pre zúčtovanie zadávané ručne a údaje v subzáložke Riadky-detail nemajú v tomto prípade žiadny význam.
Uzavreté Položka sa automaticky začiarkne po uzavretí dokladu RZZP funkciou Uzavretie RZZP. Needitovateľná položka.
Prenesené do Číslo mzdového listu súhrnného, do ktorého bol prenesený výsledok RZZP.
Ročné zúčtovanie je nepovinné Za určitých podmienok nie je zamestnanec povinný podať RZZP, viď popis v kapitole Výpočet RZZP - príklady. Začiarkavacie políčko Ročné zúčtovanie je nepovinné sa automaticky začiarkne, pokiaľ zamestnanec nie je povinný podať RZZP a výpočet RZZP sa vykonáva z mzdových listov. Užívateľ má však možnosť toto začiarknutie odčiarknuť.

Údaje pre zúčtovanie

Výsledné needitovateľné údaje ročného zúčtovania zdravotného poistenia vypočítané z jednotlivých riadkov RZZP zo záložky Riadky-detail. Tieto údaje sa po Uzavretí RZZP prenesú do mzdových listov:

Názov Popis
Úhrn príjmov Suma položiek Úhrn príjmov za všetky typy riadkov dokladu RZZP.
Poistné zamestnanec - zistené Suma položiek Zaplatené ZP zamestnanec za všetky typy riadkov dokladu RZZP.
Poistné zamestnanec - vypočítané Suma položiek Vypočítané ZP zamestnanec za všetky typy riadkov dokladu RZZP.
Poistné zamestnávateľ - zistené Suma položiek Zaplatené ZP zamestnávateľ za všetky typy riadkov dokladu RZZP, ktoré sa majú započítavať do výsledného RZZP, tzn. majú v položke Prenášať výsledné RZ zamestnávateľa hodnotu Áno.
Poistné zamestnávateľ - vypočítané Suma položiek Vypočítané ZP zamestnávateľ za všetky typy riadkov dokladu RZZP, ktoré sa majú započítavať do výsledného RZZP, tzn. majú v položke Prenášať výsledné RZ zamestnávateľa hodnotu Áno.
Koeficient KMin Koeficient, ktorým sa upravuje výpočet RZZP, pokiaľ sa počas obdobia, za ktoré prebieha výpočet RZZP, zmenila zamestnancovi sadzba ZP, viď Koeficient KMin v kapitole Výpočet RZZP - príklady. Zaokrúhľuje sa podľa nastaveného spôsobu zaokrúhľovania v Nastavení parametrov miezd - RZZP.
Koeficient KMax Koeficient, ktorým sa upravuje výpočet RZZP v prípade viacerých zamestnávateľov, viď Koeficient KMax v kapitole Výpočet RZZP - príklady. Zaokrúhľuje sa podľa nastaveného spôsobu zaokrúhľovania v Nastavení parametrov miezd - RZZP.
Preplatok (+) Nedoplatok (-) zamestnanec

Výsledok RZZP. Suma položek Výsledné zúčtování - zaměstnanec za všechny typy řádků dokladu RZZP.

Preplatok alebo nedoplatok RZZP sa samozrejme vyrovná s tou zdravotnou poisťovňou, v ktorej bol zamestnanec prihlásený k 31.12. toho roku, za ktorý sa vykonáva RZZP, bez ohľadu na to, či zamestnanec prešiel v novom roku k inej zdravotnej poisťovni.

Preplatok RZZP sa nezapočítava do vymeriavacieho základu zdravotného poistenia.

Preplatok (+) Nedoplatok (-) zamestnávateľ

Výsledok RZZP. Suma položiek Výsledné zúčtovanie - zamestnávateľ za všetky typy riadkov dokladu RZZP, ktoré sa majú započítavať do výsledného RZZP, tzn. majú v položke Prenášať výsledné RZ zamestnávateľa hodnotu Áno.

Preplatok RZZP sa nezapočítava do vymeriavacieho základu zdravotného poistenia.

Preplatok (+) Nedoplatok (-) vlastná firma

Položka je k dispozícii len, pokiaľ má položka Vykonal hodnotu Iný zamestnávateľ alebo Zamestnanec.

Na základe výsledku RZZP, ktoré vykonal iný zamestnávateľ alebo sám zamestnanec, do tejto položky doplní užívateľ-zamestnávateľ ručne preplatok alebo nedoplatok RZZP, aby si ho mohol vysporiadať s príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Registračné číslo iného platiteľa

Položka je k dispozícii len, pokiaľ má položka Vykonal hodnotu Iný zamestnávateľ.

Registračné číslo iného zamestnávateľa, ktorý vystavil potvrdenie o výsledku RZZP pre užívateľa, aby užívateľ-zamestnávateľ mohol výsledok RZZP vysporiadať s príslušnou zdravotnou poisťovňou.

Subzáložka Riadky-detail

Subzáložka Riadky-detail v tejto agende má podobné usporiadanie ako subzáložce Obsah s riadkami štandardných dokladov. Obsahuje:

Zoznam riadkov RZZP

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov (na začiatku prázdny). Položky zadávané v riadkoch tohto dokladu:

Názov Popis
Typ riadka

Typ riadka určuje, či sa nasledujúce položky budú automaticky počítať z údajov existujúcich ML zamestnanca alebo či sa budú zadávať ručne:

 • Nepočítaný - tento typ riadka nie je možné pridať do dokladu RZZP ručne, ale je pridaný automaticky vykonaním výpočtu RZZP z mzdových listov a to buď z tejto agendy funkciou Vypočítať alebo priamo z agendy zamestnancov funkciou Výpočet RZZP.
 • Externý - tento typ riadka použijete na ručné zadanie čiastok príjmov, zaplatených záloh na ZP a ďalších údajov pre zamestnanca, ktorý priniesol potvrdenie pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia z iného zamestnania.
Firma

Zamestnávateľ - firma z Adresára firiem, ktorá vystavila potvrdenie pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia alebo vykonáva RZZP. Povinná položka. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Pre typ riadka Napočítaný ide o needitovateľnú položku, do ktorej sa predvyplní firma z položky Vlastná firma pre účely RZZP zo záložky Ročné zúčtovanie ZP v agende Nastavenie parametrov.

Registračné číslo platiteľa

Registračné číslo platiteľa ZP pridelené zamestnávateľovi zdravotnou poisťovňou na identifikáciu zamestnávateľa pri komunikácii so zdravotnou poisťovňou. Povinná položka.

Pre typ riadka Napočítaný ide o needitovateľnú položku, registračné číslo platiteľa sa v tomto prípade zadáva v definovateľnom formulári Zdravotná poisťovňa v subzáložke Formuláre v záložke Detail agendy Zdravotnej poisťovne do položky Číslo platiteľa zadanej v záložke Ročné zúčtovanie ZP v agende Nastavenie parametrov.

Minimálny základ Suma položiek Minimálny základ za jednotlivé mesiace zo zoznamu Detaily po jednotlivých mesiacoch. Needitovateľná položka. Zaokrúhľuje sa podľa nastaveného spôsobu zaokrúhľovania v Nastavení parametrov miezd - RZZP.
Úhrn príjmov Suma položiek Úhrn príjmov za jednotlivé mesiace zo zoznamu Detaily po jednotlivých mesiacoch. Needitovateľná položka.
Zaplatené ZP zamestnávateľ Suma položiek Zapl. ZP zamestnávateľ za jednotlivé mesiace zo zoznamu Detaily po jednotlivých mesiacoch. Needitovateľná položka.
Zaplatené ZP zamestnanec Suma položiek Zapl. ZP zamestnanec za jednotlivé mesiace zo zoznamu Detaily po jednotlivých mesiacoch. Needitovateľná položka.
Vypočítané ZP zamestnávateľ

Vypočítané poistné na ZP za zamestnávateľa. Needitovateľná položka. Zaokrúhľuje sa podľa nastaveného spôsobu zaokrúhľovania v Nastavení parametrov miezd - RZZP.

Pokiaľ má položka Zohľadniť príjem hodnotu Áno, poistné na ZP sa počíta z Úhrnu príjmov zníženého o Príjem.

Vypočítané ZP zamestnanec

Vypočítané poistné na ZP za zamestnanca. Needitovateľná položka. Zaokrúhľuje sa podľa nastaveného spôsobu zaokrúhľovania v Nastavení parametrov miezd - RZZP.

Pokiaľ má položka Zohľadniť príjem hodnotu Áno, poistné na ZP sa počíta z Úhrnu príjmov zníženého o Príjem.

Výsledné zúčtovanie - zamestnávateľ Výsledné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnávateľa. Needitovateľná položka.
Výsledné zúčtovanie - zamestnanec Výsledné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnanca. Needitovateľná položka.
Prenášať výsledné RZ zamestnávateľa

Položka nadobúda hodnoty:

Opravené

Položka nie je editovateľná, nadobúda hodnoty:

 • Áno - Táto hodnota sa nastaví:
  • Vždy po uložení riadka typu Externý.
  • Po uložení riadka typu Napočítaný, pokiaľ bola akákoľvek položka riadka RZZP typu Napočítaný opravená.
 • Nie - Táto hodnota je nastavená pri type riadka Napočítaný, pokiaľ nebol riadok RZZP typu Napočítaný opravený.

Užívateľ má možnosť editovať údaje na riadkoch RZZP v častiach Detaily po jednotlivých mesiacoch a Obdobia poistené štátom podľa § 11 odst. 8 písm. a) - i) a k), a to i údaje napočítané z mzdových listov, aby mohol pri ročnom zúčtovaní ZP opraviť napr. dobu, od kedy bol zamestnanec invalidný a mal z toho dôvodu zníženú sadzbu ZP, aj keď zamestnanec dodal potvrdenie o invalidite s oneskorením, takže invalidita nemohla byť zohľadnená v mzdových listoch za príslušné mzdové obdobia.

Zamestnanec v októbri 2006 doniesol zamestnávateľovi potvrdenie, že je od 1.7.2006 invalidný a mení sa mu z toho dôvodu sadzba ZP. Zamestnávateľ túto možnosť mohol prvýkrát zohľadniť pri počítaní miezd za október 2006. Keď v januári 2007 vykonával zamestnávateľ RZZP za rok 2006, zo mzdových listov sa napočítali hodnoty ZP s invaliditou od októbra 2006. Zamestnávateľ má možnosť v riadku RZZP upraviť výšku ZP za júl, august a september 2006 tak, aby zodpovedala tomu, že zamestnanec bol už v týchto mesiacoch invalidný. Tým opraví napočítaný riadok RZZP a položka Opravené sa nastaví na hodnotu Áno.

Lišta navigátora na prácu s riadkami dokladu RZZP

Pod zoznamom riadkov dokladu RZZP je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor pre prácu s riadkami RZZP

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Detaily po jednotlivých mesiacoch k aktuálnemu riadku RZZP

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam údajov podľa jednotlivých mesiacov zadaných k aktuálnemu riadku dokladu RZZP zo záložky Riadky-detail. Obsahuje teda vždy 12 riadkov (január až december), riadky nie je možné pridávať ani mazať. Platí:

 • Pre typ riadka Napočítaný:
  • je generovaný automaticky z údajov v mzdových listoch.
 • Pre typ riadka Externý:
  • je zadávaný ručne a editácia je tu možná bez obmedzenia.

Obsahuje položky:

Názov Popis
Mesiac Názvy jednotlivých mesiacov v roku, za ktorý sa vykonáva RZZP.
Minimálny základ

Minimálny základ dane pre zdravotné poistenie.

Pre typ riadka Napočítaný je hodnota prevzatá z existujúcich ML za rok RZZP, viď výpočet Riadka RZZP - položka Min. základ poistenia (RZZP:MinInsBase).

Úhrn príjmov

Úhrn príjmov tvoriacich základ poistného na zdravotné poistenie v danom mesiaci.

Pre typ riadka Napočítaný je hodnota spočítaná z existujúcich ML za rok RZZP, viď výpočet Riadka RZZP - položka Úhrn príjmov (RZZP:IncomesSum).

Zapl. ZP zamestnanec

Zálohy na ZP zaplatené zamestnancom v danom mesiaci.

Pre typ riadka Napočítaný je hodnota prevzatá z existujúcich ML za rok RZZP, viď výpočet Riadka RZZP - položka Úhrn zaplatených záloh ZP zamestnanec (RZZP:PaidInsEmployee)

Zapl. ZP zamestnávateľ

Zálohy na ZP zaplatené zamestnávateľom v danom mesiaci.

Pre typ riadka Napočítaný je hodnota prevzatá z existujúcich ML za rok RZZP, viď výpočet Riadka RZZP - položka Úhrn zaplatených záloh ZP zamestnávateľ (RZZP:PaidInsCompany).

Dni ND

Kalendárne dni v mesiaci, v ktorých bol platiteľom zdravotného poistenia štát a zamestnanec poberal nemocenské dávky, peňažnú pomoc v materstve alebo podporu pri ošetrovaní člena rodiny.

Pre typ riadka Napočítaný je hodnota prevzatá z existujúcich ML za rok RZZP, viď položka Dni poberania nem. dávok (RZZP:SickBenefitDays) v kapitole Položky detailu obdobia ZP.

Invalidita

Položka určuje, či je daný zamestnanec v danom mesiaci z hľadiska RZZP invalidný.

Pre typ riadka Napočítaný je hodnota prevzatá z existujúcich ML za rok RZZP, viď výpočet Riadka RZZP - položka Invalidita (RZZP: Disability).

Lišta navigátora na pohyb po zozname Detaily po jednotlivých mesiacoch

Pod zoznamom detailov po jednotlivých mesiacoch je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor na pohyb po zozname Detaily po jednotlivých mesiacoch

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu.

Zoznam Období poistených štátom podľa § 11 odst. 8 písm. a) - i) a k)

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam období poistených štátom § 11 odst. 8 písm. a) - i) a k) zákona 580/2004 Z.z. k aktuálnemu riadku dokladu RZZP zo záložky Riadky-detail. Platí:

 • Pre typ riadka Napočítaný:
  • je generovaný automaticky z údajov v mzdových listoch, je ho však z dôvodov prípadných korekcií možné pridať a editovať tiež ručne, potom je položka Opravené nastavená na Áno.
 • Pre typ riadka Externý:
  • je zadávaný ručne a editácia je tu možná bez obmedzenia.

Obsahuje položky:

Názov Popis
Dátum od Dátum začiatku obdobia, v ktorom je platiteľom zdravotného poistenia štát.
Dátum do Dátum konca obdobia, v ktorom je platiteľom zdravotného poistenia štát.
Kód

Kód daný zákonom určujúci dôvod, kvôli ktorému je platiteľom zdravotného poistenia štát, podrobnejšie viď položka Dni poberania nem. dávok (RZZP:SickBenefitDays) v kapitole Položky detailu obdobia ZP.

Podľa tohto kódu sa v tlačových formulároch rozlišujú dni, kedy bol platiteľom ZP štát, a je na užívateľovi, aby zadal príslušný kód v súlade so znením zákona o ZP.

Príjem Počtu dní zodpovedajúca časť príjmu z položky Úhrn príjmov zo zoznamu Detaily po jednotlivých mesiacoch. Needitovateľná položka.
Min. mzda Počtu dní zodpovedajúca časť minimálnej mzdy z hodnoty globálnej premennej S_MinMzdM platnej k 1.1. toho roku, za ktorý sa vykonáva RZZP, bez ohľadu na prípadné zníženie minimálnej mzdy súvisiace s invaliditou zamestnanca. Needitovateľná položka.
Zohľadniť príjem

Určuje, či je splnená podmienka, že pomerná časť celkových vymeriavacích základov ZP za obdobie, kedy bol platiteľom ZP štát, je menšia alebo sa rovná 1/2 úhrnu minimálnych základov ZP za obdobie, kedy bol platiteľom ZP štát, podrobnejšie viď poznámku pri položke Dni poberania nem. dávok (RZZP:SickBenefitDays) v kapitole Položky detailu obdobia ZP. Položka nadobúda hodnoty:

 • Áno - Podmienka je splnená a vymeriavací základ ZP sa zníži o Príjem za príslušný počet dní, kedy bol platiteľom poistného štát.
 • Nie - Podmienka nie je splnená a vymeriavací základ ZP sa nijako nekoriguje.

Lišta navigátora - na prácu s riadkami zoznamu Období poistených štátom podľa § 11 odst. 8 písm. a) - i) a k)

Pod zoznamom období poistených štátom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor pre prácu s riadkami Období poistených štátom

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Zoznam Priebehu zamestnania pre účely RZZP

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam Priebehu zamestnania pre účely RZZP k aktuálnemu riadku dokladu RZZP zo záložky Riadky-detail. Platí:

 • Pre typ riadka Napočítaný:
  • je generovaný automaticky z údajov v mzdových listoch, je ho však z dôvodov prípadných korekcií možné pridať a editovať tiež ručne, potom je položka Opravené nastavená na Áno.
 • Pre typ riadka Externý:
  • je zadávaný ručne a editácia je tu možná bez obmedzenia.

Obsahuje položky:

Názov Popis
Zamestnancom od Dátum, od kedy bol zamestnanec zamestnaný u zamestnávateľa uvedeného v položke Firma. Pre typ riadka Napočítaný sa dátum doplní podľa údajov pracovných pomerov v roku, za ktorý sa vykonáva RZZP. Tento dátum sa použije v tlačových zostavách Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie - typ A, S a X.
Zamestnancom do Dátum, do kedy bol zamestnanec zamestnaný u zamestnávateľa uvedeného v položke Firma. Pre typ riadka Napočítaný sa doplní podľa údajov pracovných pomerov v roku, za ktorý sa vykonáva RZZP. Tento dátum sa použije v tlačových zostavách Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie - typ A, S a X.

Lišta navigátora - na prácu s riadkami zoznamu Priebeh zamestnania pre účely RZZP

Pod zoznamom Priebeh zamestnania pre účely RZZP je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátora na prácu s riadkami Priebeh zamestnania pre účely RZZP

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu.
 • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
 • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).