Ročné zúčtovanie ZP - záložka Zoznam            

Od r. 2011 platí novela zákona o ZP, ktorá ukladá povinnosť vykonať RZZP poisťovniam namiesto zamestnávateľov. Agenda na vykonávanie RZZP teda aktuálne nie je potrebná. Údaje tu uvedené zostali uvedené tak, ako platili skôr a aktuálne nemá zmysel sa nimi zaoberať, kým sa zákonné podmienky znova nezmenia. 

 

Zoznam existujúcich záznamov RZZP, obmedzený a triedený podľa zvoleného (nastaveného) obmedzenia v záložke Obmedzenie. V hornej časti záložky je k dispozícii informačný panel, vedľa neho obmedzovací panel. Tu sú o. i. zobrazené informácie o aktuálne použitom obmedzení. Nad informačným panelom môže byť k dispozícii panel pre fulltextové hľadanie. Či je agenda dodávaná predvyplnená a akými dátami, či ich je možné upravovať a či je aktualizácia agendy predmetom update a akým spôsobom, viď Defaultné dáta a update mzdových agend.

Význam jednotlivých položiek zobrazených v záložke Zoznam vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail, bližšie objasníme iba nasledujúce položky:

Názov Popis
Vytvoril Užívateľ, ktorý daný záznam vytvoril.
Opravil Užívateľ, ktorý daný záznam opravil.

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Pod zoznamom môže byť Panel na vyhľadávanie, triedenie. Za akých okolností je k dispozícii a čo pre neho ďalej platí, viď popis daného panela.

V spodnej časti záložky Zoznam môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov zoznamu pre túto agendu. Zobrazenie daného panela závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Zo štandardizovaných:

Názov Kl. Ik. Je Doplňujúci popis:
Help F1
Nový F2

Zadanie nového dokladu RZZP. Ide o jednu z možností vytvorenia dokladu RZZP.

Pri takto ručne vytvorenom doklade RZZP neprebehne automaticky výpočet údajov z mzdových listov zamestnanca. Tento výpočet je potrebné vyvolať zvlášť, viď Možnosti vyvolania výpočtu RZZP, alebo vyplniť ručne v prípade, že dáta vykazovaného roku (prípadne jeho časti) nie sú vedené v ABRA Gen.

Detail / Zoznam F3
Opraviť F4

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom). Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s pevne daným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, aké položky sa majú opraviť, na aké hodnoty, akým spôsobom a v akom počte transakcií.

Uzavreté doklady RZZP nie je možné opravovať hromadne.

Tlač

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Medzi dodávanými tlačovými reportmi sú tu k dispozícii o. i. nasledujúce:

 • Doklad o výške príjmu a o zálohách na poistné - Zamestnávateľ týmto dokladom potvrdzuje výšku odvedeného poistného a vymeriavacie základy na zdravotné poistenie zamestnanca za kalendárny rok. Slúži predovšetkým ako potvrdenie, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť zamestnancovi, ktorý má viac zamestnávateľov a požiadal o vykonanie zúčtovania zdravotného poistenia iného zamestnávateľa.
 • Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok - Zamestnávateľ týmto potvrdením oznamuje zamestnancovi výšku preplatku alebo nedoplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 • Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok - Zamestnávateľ týmto oznamuje ostatným zamestnávateľom zamestnanca výšku preplatku alebo nedoplatku poistného na zdravotné poistenie v prípade, že práve tento zamestnávateľ bol požiadaný zamestnancom o vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Ide o prípad, kedy je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov.
 • Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok - Potvrdenie zdravotnej poisťovne o tom, že ročné zúčtovanie zdravotného poistenia bolo prijaté a splnilo všetky formálne požiadavky. Je to teda potvrdenie pre zamestnávateľa, ale zamestnávateľ toto potvrdenie musí vypracovať a nechať si ho potvrdiť od príslušnej zdravotnej poisťovne.
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania / Žiadosť o vystavenie dokladu o výške príjmu a o zálohách za rok podľa § 19 ods. 5 zákona - Zamestnanec týmto formulárom, ktorý súčasne obsahuje určité prehlásenie zamestnancov, musí zamestnávateľa zažiadať alebo nezažiadať o vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Je to doklad zamestnávateľa pre prípadné kontroly zdravotnej poisťovne, napr. v situácii, kedy by si zamestnanec vykonával RZZP sám, napriek tomu, že by mal zamestnávateľ povinnosť mu toto zúčtovanie vykonať.
 • Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie - typ A – Slúži ako doklad RZZP pre zamestnancov, ktorí boli počas celého rozhodujúceho obdobia zamestnaní u jedného zamestnávateľa a nezmenila sa im sadzba zdravotného poistenia.
 • Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie - typ S a jeho prílohy SA a SD - Slúži ako doklad RZZP pre zamestnancov, pri ktorých nedošlo v rozhodujúcom období k zmene sadzby zdravotného poistenia a súčasne mali viacero zamestnávateľov buď súčasne alebo postupne. Príloha SA je pre zamestnancov, zatiaľ čo prílohu SD využijú zamestnanci odmieňaní podľa zvláštnych predpisov, napr. spoločníci.

  Pre správne vyplnenie tlačových formulárov pre iných zamestnávateľov, od ktorých zamestnanec priniesol potvrdenie, je potrebné, aby mal príznak Prenášať výsledné RZ zamestnávateľa hodnotu Áno.

 • Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie - typ X a jeho prílohy XA a XD - Slúži ako doklad RZZP pre zamestnancov, pri ktorých došlo v rozhodujúcom období k zmene sadzby zdravotného poistenia a mali jedného alebo viacerých zamestnávateľov buď súčasne alebo postupne. Zmena sadzby ZP môže nastať v prípade, že sa zamestnanec stane invalidným so stratou schopnosti vykonávať pracovnú činnosť minimálne 40%. Príloha XA je pre zamestnancov a XD pre zamestnancov odmieňaných podľa zvláštnych predpisov, napr. spoločníkov.

  V ABRA Gen je nedoplatok označený znamienkom mínus, zatiaľ čo v tlačových zostavách sa tlačí so znamienkom plus tak, ako vyžadujú príslušné formuláre.

Medzi dodávanými def. exportmi pre elektronickú komunikáciu je tu k dispozícii o. i. nasledujúce:

 • Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie poistného na ZP podané hromadne zamestnávateľom

  Ako bolo povedané v úvodnej kap., vyexportovaním zúčtovania s vytvorením dokumentu a jeho následným spracovaním dôjde k vytvoreniu súborov pre elektronické odoslanie príslušných výkazov na príslušné inštitúcie.

Vymazať F8 Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Uzavreté RZZP je možné zmazať až po zrušení uzavretia RZZP.
Skopírovať F9 Kopírovať tu nemá zmysel.
Občerstviť F11
Nájsť doklad F7 -
Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch.
Nájsť Ctrl +F7 Tu ide o hľadanie podľa obmedzujúcich prvkov.
Nájsť ďalší Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

alebo

Shift +Ctrl +K

-
Autom. správy Ctrl+F12 - Funkcia na prácu s definíciami automatických správ. Je k dispozícii iba vtedy, ak existuje nejaký kontrolný bod pre danú agendu, ďalej viď všeobecný popis funkcie Autom. správy.
Nastavenie tlače po uložení - - Funkcia slúži na nastavenie akcie, ktorá sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatnú kap. - Nastavenie tlače po uložení záznamu.
Vytvoriť správu Ctrl +M -  
Sledovanie zmien

Ctrl +S

alebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis:
Vypočítať - -

Funkcia na výpočet podkladu pre RZZP zo mzdových listov, ktoré boli za zúčtovávaný rok pre daného zamestnanca vedené v systéme ABRA Gen.

Funkcia neberie do úvahy pomocné (importované) mzdové listy, za takéto mzdové obdobie nevyčísli nič. Takéto obdobia musia byť do RZZP doplnené ručne ako riadok typu externý.

Evidencia miezd v systéme ABRA Gen bola zahájená v máji 2006. Prevod z predchádzajúceho systému sa vykonal po uzatvorení apríla 2006. Tzn. pre zamestnancov s prac. pomerom od 1.1.2005 budú vytvorené pomocné (importované) ML za rok 2005 a za január až apríl 2006. Ak sa pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2006 vykoná prepočet z ML za rok 2006, budú údaje napočítané až od mája 2006, teda údaje budú len za 8 mesiacov. Za predchádzajúce 4 mesiace je potrebné zadať údaje ručne v riadku typu externý.

Ak sú v zozname (needitovateľnom zozname) nejaké záznamy označené, tak funkcia spracuje označené, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Funkcia vytvorí v aktuálnom zázname RZZP riadok typu Napočítaný a doplní naň spočítané údaje. Pokiaľ riadok typu Napočítaný už existuje, tak ho prepočíta, pokiaľ nie je doklad RZZP uzavretý. Už uzavreté doklady RZZP nie je možné prepočítať. Ide o jednu z možností vyvolania výpočtu RZZP pre daného zamestnanca z jeho ML. Ako sa výpočet vykoná, viď výpočet RZZP.

Uzavretie - -

Funkcia na prácu s vypočítanými preplatkami RZZP. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.