Zrážky zo mzdy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu záznamu neprítomnosti zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Hlavné údaje Formuláre

Pokiaľ nie je aktuálne zapnuté zobrazovanie subzáložky Formuláre a subzáložka Hlavné údaje by tým pádom zostala v záložke Detail ako jediná subzáložka, tak sa nezobrazuje vo forme subzáložky a jej obsah sa nachádza priamo pod záložkou Detail.

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Identifikácia zamestnanca Zobrazuje identifikácie zamestnanca (osobné číslo, priezvisko, meno, rodné číslo), ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. ku ktorému sa viaže aktuálny záznam zrážky zo záložky Zoznam.

Subzáložka Hlavné údaje

Subzáložka Hlavné údaje slúži na zadanie základných údajov o danom zázname. Obsahuje položky:

Názov Popis
Zamestnanec

Zamestnanec, ku ktorému sa vzťahuje aktuálny záznam zrážky. Zadáte osobné číslo alebo priezvisko zamestnanca alebo vyberiete z číselníka zamestnancov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Ďalej viď Možné spôsoby zadania zamestnanca/prac. pomeru do hlavičkových údajov záznamov.

Povinná položka. Odkaz na zamestnanca nie je možné opravovať, pokiaľ bol záznam zadaný chybne, tak ho zmažte (za akých okolností je to možné, viď popis funkcie Vymazať v záložke Zoznam) a vystavte znovu.

Mzdové obdobie Kód označujúci mzdové obdobie, pre ktoré je záznam vystavený. Kód zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka mzdových období. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Mzdové obdobie, do ktorého záznam patrí, je rozhodujúce pre spracovanie miezd, pre možnosť prípadných opráv či mazania apod. s ohľadom na aktívne a uzavreté mzdové obdobie.
Druh zrážky Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Popis Textový popis zrážky. Predvypĺňa sa podľa názvu vybraného druhu zrážky z číselníka Druhov zrážok, resp. podľa popisu nadefinovaného v definícii opakovaných zrážok (vr. možnosti využitia "divokých znakov"), viď položka Popis v definícii opakovaných zrážok.
Základný typ

Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok. V prípade ručne zadanej zrážky sa predvypĺňa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok. Tu needitovateľná položka.

Zrážka je daná percentom z položky Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Predpísané Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Interná zrážka Viď popis podobnej položky v definíciách Opakovaných zrážok. V prípade ručne zadanej zrážky sa predvypĺňa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok.
Vyrovnávať dlžnú sumu

Viď popis podobnej položky v definíciách Opakovaných zrážok. V prípade ručne zadanej zrážky sa predvypĺňa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok.

V prípade potreby zmeniť príznak Vyrovnávať dlžnú sumu na zrážkach z minulých období (a ukončiť tak generovanie zrážok na dlžnú sumu) môžete využiť funkciu hromadnej opravy.

Porovnávať s nepostihnuteľným minimom Viď popis podobnej položky v definíciách Opakovaných zrážok. V prípade ručne zadanej zrážky sa predvypĺňa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok. Tu needitovateľná položka.
Je možné zraziť len časť Viď popis podobnej položky v definíciách Opakovaných zrážok. V prípade ručne zadanej zrážky sa predvypĺňa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok.
Vytvorená ručne Informácia, či bola zrážka generovaná automaticky pri výpočte miezd na základe predpisov opakovaných zrážok zadaných pri zamestnancoch alebo či ide o jednorazovú zrážku zadanú ručne priamo do agendy Zrážok.
Dlh z minulých období Informácia, či ide o zrážku generovanú na dlh z minulých období, tzn. zrážku, ktorú nebolo možné z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov celú uspokojiť v predchádzajúcich mzdových obdobiach a ktorá má nastavené, že sa dlžná čiastka má vyrovnávať.
Exekúciu nariadil Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Číslo jednacie Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Oprávnený Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Priorita zrážky Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Tlačová skupina Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok. V prípade ručne zadanej zrážky sa predvypĺňa podľa zvoleného druhu zrážok z podobnej položky v definícii Druhov zrážok.
Zdrojový účet Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Cieľový účet Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
SWIFT kód Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Krajina banky Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Konštantný symbol Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Variabilný symbol Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Špec.symbol Viď popis rovnomennej položky v definíciách Opakovaných zrážok.
Dát.splatnosti Pri zrážkach generovaných podľa definícií opakovaných zrážok sa predvypĺňa dátumom odvodeným podľa definície opakovanej platby. Pred samotným vystavením platobného príkazu na základe žiadosti o platobný príkaz vygenerovanej z podkladu pre platobné príkazy z miezd je možné dátum splatnosti ešte ľubovoľne zmeniť.
Stredisko

Možnosť zadať si stredisko. Údaj sa predvypĺňa z riadiaceho pracovného pomeru zamestnanca, môžete ho však ľubovoľne zmeniť.

Hodnota sa využíva nasledovne:

  • Prenesie sa do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz vytvoreného pri uzávierke na základe tejto zrážky a využíva sa pre účtovné predkontácie bankových výpisov. (V tomto prípade má význam len pre externé zrážky, na základe ktorých sa tvorí PPM doklad). Ďalej viď popis rovnomennej položky v doklade PPM.
  • Na predkontovanie generovaných účtovných žiadostí na zaúčtovanie zrážok. (V tomto prípade má teda význam pre externé i interné zrážky). Ako sa predkontujú údaje na nich, závisí samozrejme od konkrétnej definície účtovnej predkontácie, ktorá sa používa pre príslušnú definíciu uzávierky, podľa ktorej uzávierkový doklad a záznamy zaúčtovania vznikajú. Podľa defaultných predkontácií sa ale údaje o stredisku, zákazke a ob. prípade preberajú priamo z týchto rovnomenných  položiek v detaile zrážky.

    Do v. 7.03 sa tieto údaje v rámci defaultných predkontácií dopĺňali z riadiaceho pracovného pomeru zamestnanca.

Stredisko je na doklade PPM povinné. Je preto potrebné, aby bolo v zrážke riadne vyplnené. Inak nebude možné uzávierku (s generovaním plat. príkazov) úspešne dokončiť. Ďalej viď generovanie PLP z miezd - Povinné údaje PPM.

Zákazka, Obchodný prípad, Projekt

To isté ako položka Stredisko, len tu ide o zákazku resp. obchodný prípad či projekt.

Položky sú tu k dispozícii vždy a sú nepovinné, ich prítomnosť a povinnosť vyplnenia tu nijako nepodlieha stavu parametra Používanie zákaziek resp. Používanie obchodných prípadov vo Firemných údajoch.

Rozlišovací reťazec Možnosť zadať si výrazom ľubovoľný rozlišovací reťazec, ktorý môže danú zrážku odlíšiť od inej podobnej, ale napr. pre inú skupinu zamestnancov. Hodnota sa prenesie do dokladu PPM - podkladu pre žiadosť o platobný príkaz vytvoreného na základe tejto definície a využíva sa pre účtovné predkontácie bankových výpisov. Ďalej viď popis rovnomennej položky v doklade PPM.
Realizované Čiastka, ktorá bola skutočne pre danú zrážku v danom mesiaci zrazená. Nemusí sa rovnať čiastke predpísanej, pokiaľ nebol dostatok prostriedkov na zrazenie.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vlož dátum/užívateľa Ctrl+Q Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).