Mzdová uzávierka

Agenda na vykonanie inicializácie, uzavretia a príp. spätného otvorenia mzdového obdobia.

Typ agendy: Ostatné
Obsiahnuté časti: Výber akcie Inicializácia MO Uzávierka MO Spätné otvorenie MO

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.

Agenda slúži na postupný prechod z jedného mzdového obdobia do nasledujúceho. Aby bolo možné začať spracovávať mzdy v danom mzdovom období (danom mesiaci), musí sa toto mzd. obdobie najskôr inicializovať. Po zadaní a výpočte miezd sa príslušné mzdové obdobie musí uzavrieť, potom je možné inicializovať ďalšie. Agenda tiež umožňuje vrátiť sa späť do už uzavretého mzdového obdobia a spätne ho otvoriť. Inicializácia, uzávierka či spätné otvorenie mzdového obdobia mení stavy mzdových období, čo významne ovplyvňuje, či a akým spôsobom je možné do údajov týkajúcich sa daných mzdových období zasahovať a nejakým spôsobom ich meniť, ďalej viď Možnosť spätných opráv v agendách miezd a personalistiky - všeobecne.

Význam a časové zasadenie akcií agendy mzdovej uzávierky do celého procesu spracovania miezd viď v kap. Vecný postup evidencie v agendách miezd a personalistiky.

Pred prvým použitím odporúčame zoznámiť sa minimálne s obsahom kapitol Vecný obsah, základné pojmy a Ako začať používať skupinu Mzdy a personalistika.