Inicializácia mzdového obdobia

Inicializácia každého mzdového obdobia je nevyhnutná na to, aby v ňom bolo možné začať spracovávať mzdy, inicializácia prvého existujúceho mzdového obdobia je navyše nevyhnutná, aby bolo možné zadávať dáta mzdových agend (mzdové listy, nemoc. dávky a pod.).

Inicializáciu prvého mzd. obdobia je tiež možné vykonať v rámci Sprievodcu nastavením miezd, no s tým, že sa pri nej nevykonávajú všetky činnosti, ktoré je možné vykonať v rámci inicializácie spustenej tu v agende mzdovej uzávierky.

Pokiaľ v 1. kroku Sprievodcu mzdovou uzávierkou vyberiete akciu Inicializácia mzdového obdobia, tak po stlačení tlačidla Ďalší nasledujú ďalšie kroky sprievodcu:

Činnosti pri otváraní

V tomto kroku začiarknete, aké akcie si želáte v rámci inicializácie vykonať:

Stav začiarknutia pre predchádzajúce akcie sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa podľa predchádzajúceho použitia.

Inicializovať nové obdobie

Táto voľba je začiarknutá vždy a nie je ju možné odčiarknuť, keďže to nemá význam. V prípade ešte neinicializovaného mzd. obdobia je potrebné inicializovať ho, aby bolo možné zvoliť aj niektorú z ďalších volieb a v prípade už inicializovaného mzd. obdobia už nie je možné uskutočnenú inicializáciu zrušiť a vykonať znovu. Aké akcie sa v rámci inicializácie mzdového obdobia vykonajú, závisí od začiarknutia nasledujúcich volieb, viď ďalej.

Vygenerovať mzdové listy pre platné PP

Ide o jednu z možností, ako vytvoriť mzdové listy pre dané mzdové obdobie.

Ak je táto voľba začiarknutá, tak sa vygenerujú:

 • chybějící mzdové listy dílčí nebo souhrnné pro platné pracovní poměry pro inicializované období (tj. období, které se stane aktivním, nebo které příp. už aktivním je (tj. bylo inicializováno již dříve, přičemž nyní se volba opakuje)
 • Funkce generuje pouze chybějící ML pro inicializované období bez ohledu na to, jaké mzdové listy za jaká mzdová období jsou v agendě mzdových listů právě zobrazovány. Pokiaľ ML v danom období už existuje, tak sa znovu nijako nepregenerováva!!!

  Tým pádom sa ani znovu nijako nepredvypĺňajú jeho položky a výpočtové schémy. Viď tiež Predvypĺňanie položiek a VS pre PL a ML.

  Uzávierka počíta len s nezmazanými prac. pomermi, prípadné skryté prac. pomery ignoruje.

Ďalej zadáte nasledujúce položky (sú k dispozícii len, ak je voľba Vygenerovať mzdové listy pre platné PP začiarknutá) v Údajoch pre mzdové listy:

Názov Popis
Dátum dokladov

Ide o dátum, ku ktorému budú vytvorené doklady mzdových listov čiastkových, viď položka Dátum v hlavičke čiastkového ML, resp. položka Dátum v hlavičke súhrnného ML.

Predvypĺňa sa prvým dňom inicializovaného mzdového obdobia.

Rady dokladov

Skratka radu dokladov typu Mzdové listy čiastkové a Mzdové listy súhrnné, v ktorých sa vytvoria generované mzdové listy. Zadáte skratku radu alebo vyberiete z číselníka Radov dokladov.

Tu zadané rady sa použijú v prípade, že pre daného zamestnanca resp. pracovný pomer neexistujú mzdové listy pre predošlé mzdové obdobie (tzn. ide napr. o nový pracovný pomer a pod.) príp. rady, v ktorých sú vystavené, už nie je možné použiť (napr. sú skryté). Pokiaľ ML za predošlé obdobie existujú a je ich možné použiť, tak sa tu zadané rady použijú len v prípade, že nie je nastavené Prenášať hodnoty z predošlého ML, viď nasledujúcu položku. V opačnom prípade sa použijú rady podľa predchádzajúcich mzdových listov.

Prenášať hodnoty z predchádzajúceho ML

Možnosť nastaviť, či sa pri tvorbe chýbajúcich mzdových listov majú prenášať hodnoty z mzdových listov pre daného zamestnanca z predchádzajúceho mzdového obdobia (pokiaľ príslušné mzdové listy v predchádzajúcom období existujú). Ak je začiarknuté, prebehne prenos (kópia) hodnôt z predošlého ML pre tie položky, ktoré majú v svojej definícii začiarknutú vlastnosť Prenos. Viď tiež Predvypĺňanie položiek a VS pre PL a ML.

Stav začiarknutia sa pamätá na užívateľa a predvyplní sa podľa predchádzajúceho použitia.

Jak bylo uvedeno výše, pokud ML v daném období už existuje, pak se znovu nijak nepřegenerovává!!! Tudíž se ani znovu nijak nepřenáší jeho položky z předchozích ML. Pokiaľ ste teda údaje z predchádzajúcich mzdových období spätne zmenili a potrebujete ich znovu preniesť do už existujúcich mzdových listov v inicializovanom období, musíte existujúce mzdové listy v inicializovanom období najskôr zmazať!

Ako bolo spomenuté v kap. Ako začať používať agendy skupiny Mzdy a personalistika, doklady miezd a personalistiky generované v rámci inicializácie nevyžadujú zadanie firmy.

Pokiaľ pri generovaní chýbajúcich mzdových listov systém narazí na nejaký problém, kvôli ktorému nie je možné nejaký ML vygenerovať (nie je splnená nejaká podmienka a pod.), tak pokračuje ďalej v generovaní ostatných ML a chyby zobrazí až na konci generovania. Tzn. zviditeľní záložku s chybami, kde zobrazí zoznam ML, ktoré sa nepodarilo vygenerovať a dôvody. Nevygenerované ML nebránia inicializácii mzdového obdobia - tá sa dokončí a obdobie je inicializované.

Vygenerovať pracovné kalendáre

Ide o jednu z možností, ako vytvoriť konkrétne pracovné kalendáre pre dané mzdové obdobie, tzn. ako vygenerovať konkrétne zmeny na jednotlivé dni pre všetky existujúce pracovné kalendáre nadefinované v agende Pracovných kalendárov. Konkrétne zmeny sa vygenerujú s ohľadom na ročný kalendár, na sviatky zadané v agende Platené sviatky a na vzor pracovného kalendára (postupnosť druhov zmien) zadaný v záložke Vzor pre generovanie. Vygenerované zmeny na konkrétne dni sú potom pre daný pracovný kalendár k dispozícii v jeho záložke Kalendár, kde ich je možné v prípade potreby ešte modifikovať.

Preniesť neuzavreté nemocenské dávky

Ak je začiarknuté, tak sa pri neuzavretých nemocenských dávkach, pri ktorých to má zmysel (tzn. dávkach, ktoré nemajú zadaný dátum ukončenia a zakladajú absenciu) vygenerujú zápisy pre ďalšie mzdové obdobie, tzn. pri neuzavretých nemocenských dávkach sa vytvoria nové riadky s absenciou pre inicializované obdobie.

Vytvoriť nové nároky na dovolenku (a preniesť prípadné zostatky starej dovolenky)

Ide o jednu z možností, ako vytvoriť nároky na dovolenku pre jednotlivé prac. pomery zamestnancov. Táto voľba je k dispozícii len v prípade, že sa inicializuje prvé mzdové obdobie roku, a je v stave začiarknuté, pričom užívateľ má možnosť začiarknutie zrušiť. Ak je začiarknuté, tak sa pre všetky prac. pomery, ktoré budú v inicializovanom období platné a pri ktorých bol zadaný nárok na dovolenku v aktuálnom kalendárnom roku a je pri ňom začiarknuté, že sa má nasledujúci rok tiež generovať, vygenerujú nároky na dovolenku podľa údajov nárokov na dovolenku aktuálneho roku, pričom navyše prebehne prenos zostatkov starej dovolenky (s ohľadom na to, či a koľko dní nevyčerpanej dovolenky je možné pri danom druhu dovolenky prenášať do nasledujúceho kal. roku). Kontroluje sa, či pre daný prac. pomer už nie je príslušný nárok vytvorený (z predchádzajúceho spustenia inicializácie toho istého mzd. obdobia alebo zadaný ručne). Pokiaľ áno, tak sa už nárok znovu nijako nevytvára (takže, pokiaľ chcete jeho údaje zmeniť, musíte ho ručne opraviť).

S výhodou využijete na automatické vygenerovanie nárokov na dovolenky pre budúci rok, s tým, že pokiaľ by ste nechceli prenášať zostatky, nastavíte si pri príslušných dovolenkách na nulu položku Prenos zostatku do ďalšieho roku max. dní.

Pri automatickej tvorbe nárokov na dovolenku sa niektoré položky predvypĺňajú podľa aktuálnej definície príslušného druhu dovoleniek a niektoré podľa aktuálnych hodnôt rovnomenných položiek z "kopírovaného" nároku, viď popis v záložke Detail agendy Dovoleniek. Preto je potrebné po vykonaní inicializácie vygenerované nároky skontrolovať, či ich údaje zodpovedajú aktuálnym požiadavkám v novom roku (nároky, krátenie a pod.).

Spočítať priemer na dovolenku (na náhrady)

Táto voľba je k dispozícii len pri inicializácii prvého mesiaca štvrťroku, tzn. pri inicializácii januára, apríla, júla a októbra, a je v stave začiarknuté, pričom užívateľ má možnosť začiarknutie zrušiť.

Ide o jednu z možností vytvorenia priemeru resp. vyvolania výpočtu priemerov na náhrady pre dané mzdové obdobie.

Ak je táto voľba začiarknutá, tak sa spočítajú:

 • chybějící průměry na náhrady pro platné pracovní poměry pro inicializované období (tj. období, které se stane aktivním, nebo které příp. už aktivním je (tj. bylo inicializováno již dříve, přičemž nyní se volba opakuje)

  Uzávierka počíta len s nezmazanými prac. pomermi, prípadné skryté prac. pomery ignoruje.

Ďalej zadáte nasledujúce položky (sú k dispozícii len, ak je voľba Spočítať priemer na náhrady začiarknutá) v Údajoch pre priemery:

Názov Popis
Vymazať prípadné už existujúce vypočítané priemery pre generované obdobie Táto voľba je popísaná v rámci funkcie Výpočet priemerov na dovolenku v agende Pracovné pomery.
Do popisu vygenerovaných priemerov na náhrady vyplniť Text, ktorý sa doplní do položky Popis v agende Priemery.

Pokiaľ pri výpočte chýbajúcich priemerov na náhrady systém narazí na nejaký problém, kvôli ktorému nie je možné nejaký priemer spočítať (k pracovnému pomeru nie je priradená výpočtová schéma pre priemer, nie je splnená nejaká podmienka a pod.), tak pokračuje ďalej vo výpočte ostatných priemerov a chyby zobrazí až na konci inicializácie. Tzn. zviditeľní záložku s chybami, kde zobrazí zoznam priemerov, ktoré sa nepodarilo vypočítať a dôvody. Nespočítané priemery nebránia inicializácii mzdového obdobia - tá sa dokončí a obdobie je inicializované.

Priemer nie je možné spočítať, pokiaľ k pracovnému pomeru (napr. k Dohode o vykonaní práce) nie je priradená výpočtová schéma pre priemer, ktorá sa zadáva v agende Druhy pracovných pomerov v subzáložke Výpočtové schémy, keď má položka Trieda hodnotu Priemer.

Spočítať priemer pre nemocenské dávky

Ide o jednu z možností vytvorenia priemeru resp. vyvolania výpočtu priemerov pre nemocenské dávky pre dané mzdové obdobie.

Ak je táto voľba začiarknutá, tak sa spočítajú:

 • chybějící průměry na nemoc pro platné pracovní poměry pro inicializované období (tj. období, které se stane aktivním, nebo které příp. už aktivním je (tj. bylo inicializováno již dříve, přičemž nyní se volba opakuje)

  Uzávierka počíta len s nezmazanými prac. pomermi, prípadné skryté prac. pomery ignoruje.

Ďalej zadáte nasledujúce položky (sú k dispozícii len, ak je voľba Spočítať priemer pre nemocenské dávky začiarknutá) v Údajoch pre priemery:

Názov Popis
Vymazať prípadné už existujúce vypočítané priemery pre generované obdobie Táto voľba je popísaná v rámci funkcie Výpočet priemerov pre nemocenské dávky v agende Pracovné pomery.
Do popisu vygenerovaných priemerov pre nemocenské dávky vyplniť Význam viď Výpočet priemerov na dovolenku od-do v agende Pracovné pomery.

Pokiaľ pri výpočte chýbajúcich priemerov pre nemocenské dávky systém narazí na nejaký problém, kvôli ktorému nie je možné nejaký priemer spočítať (k pracovnému pomeru nie je priradená výpočtová schéma pre priemer, nie je splnená nejaká podmienka a pod.), tak pokračuje ďalej vo výpočte ostatných priemerov a chyby zobrazí až na konci inicializácie. Tzn. zviditeľní záložku s chybami, kde zobrazí zoznam priemerov, ktoré sa nepodarilo vypočítať a dôvody. Nespočítané priemery nebránia inicializácii mzdového obdobia - tá sa dokončí a obdobie je inicializované.

Priemer nie je možné spočítať, pokiaľ k pracovnému pomeru (napr. k Dohode o vykonaní práce) nie je priradená výpočtová schéma pre priemer, ktorá sa zadáva v agende Druhy pracovných pomerov v subzáložke Výpočtové schémy, keď má položka Trieda hodnotu Priemer.

Kontrola

V tomto kroku sa zobrazí rekapitulácia činností, ktoré sa majú v rámci inicializácie vykonať. Ak chcete niečo zmeniť, môžete sa vrátiť do predchádzajúceho kroku alebo inicializáciu zrušiť.

Výsledná informácia

Po stlačení Ďalší sa systém pokúsi uzávierku vykonať, tzn. uskutočniť inicializáciu mzdového obdobia a úlohy zvolené v prvom kroku. O výsledku vykonanej uzávierky sa zobrazia záverečné informácie, ktoré sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Zhrnutie Chyby, ktoré nastali počas uzávierky

Zhrnutie

Výsledná súhrnná informácia, či sa podarilo požadované akcie vykonať a s akým výsledkom. Pokiaľ nastali nejaké prekážky brániace v dokončení operácie, program ich oznámi a chyby zobrazí v subzáložke Chyby, ktoré nastali v priebehu uzávierky.

Chyby, ktoré nastali počas uzávierky

Subzáložka je k dispozícii len vtedy, pokiaľ pri spracovaní uzávierky dôjde k nejakej chybe. Slúži na zobrazenie zoznamu chýb, ktorý si užívateľ môže prehliadať, príp. vytlačiť a potom podľa neho postupne príčiny chýb odstraňovať.

Príklad chýb:

 • Nepodarilo sa vygenerovať novému zamestnancovi mzdový list, pretože rad mzdových listov nastavený v prvom kroku uzávierky, je pre dané obdobie zablokovaný blokáciami.