Definícia položiek miezd a personalistiky

Personálne a mzdové agendy obsahujú veľké množstvo položiek. V podstate všetky v praxi štandardne používané položky sú preddefinované výrobcom, užívateľ si však môže ľubovoľne definovať tiež svoje vlastné. Položky môžeme rozdeliť podľa toho, kde a akým spôsobom sú k danému Business objektu (BO) definované a kto ich definuje:

 • Položky pevne definované výrobcom priamo v rámci štruktúry daného BO personálnej resp. mzdovej agendy (napr. typicky väčšina položiek definovaných k zamestnancovi, tzn. položky ako meno, dátum narodenia, číslo vodičského preukazu a pod.). Budeme je dále nazývat pevné položky příp. i kmenové položky daného Bussines objektu. Definícia týchto položiek nie je užívateľovi z programu nijako dostupná a užívateľ ich nemôže nijako meniť.

  Jaké položky jsou definovány k jednotlivým business objektům, lze dohledat v popisu Struktur a definic GenDoc.chm.

 • Položky definované k danému BO personálnej resp. mzdovej agendy v rámci definovateľných položiek prostredníctvom agendy Definovateľných položiek. (Typicky väčšina položiek definovaných k mzdovým listom). V rámci definovateľných položiek ku každému Business objektu sa môžu vyskytovať:
  • Položky definované a dodávané výrobcem - mají označení jako systémové. Sú užívateľsky nemenné a podliehajú update. Zoznam týchto položiek a ich definície si je možné zobraziť v agende Definovateľných položiek.
  • Položky definované uživatelem - mají označení jako nesystémové neboli uživatelské. Nepodliehajú update.

   Business objekty so sadou definovateľných položiek sú tzv. Dynamické Business Objekty (DBO).

Toto členenie však uvádzame skôr pre úplnosť, z hľadiska ďalšej práce sa so všetkými položkami nadefinovanými k daným business objektom mzdových a personálnych agend pracuje podobne bez ohľadu na to, akým spôsobom a kým boli definované.

Pre každú položku sú definované nejaké jej vlastnosti (atribúty). Niektoré vlastnosti položiek sú rovnaké v personalistike a v mzdách, iné sú len v niektorej z agend, keďže v iných nemajú význam. Vlastnosti položiek sú dané výrobcom priamo v programe alebo sa zadávajú pri definícii položky v agende Definovateľných položiek (a v popise danej agendy sú popísané podrobnejšie), tu len kvôli prehľadu spomenieme niektoré vlastnosti, ktoré majú vplyv na ďalšie správanie a spracovanie príslušných položiek v mzdových a personálnych agendách (viď tiež popis rovnomenných položiek - vlastností v subzáložke Definícia položky):

 • Editovatelnost položky - Tj. zda je či není položka dostupná k editaci. Nastavuje sa vo vlastnosti Len na čítanie v Definícii položky. Rovnakú hodnotu by mal mať atribút danej položky nastavený v definícii vstupného formulára, v ktorom je položka obsiahnutá. Počítané položky miezd a personalistiky by mali mať nastavené, že sú určené len na čítanie, ďalej viď popis vlastnosti Len na čítanie.
 • Sledovanie histórie zmien hodnôt položky - Tzn. či položka bude podporovať sledovanie zmien hodnôt položky v čase. Nastavuje sa vo vlastnosti História v Definícii položky. Táto vlastnosť má zmysel len pre personálne položky, tzn. položky triedy Zamestnanec a Personálny list. (Sledovať históriu zmien v údajoch mzdových položiek nemá význam, keďže pre každé mzdové obdobie sú založené zodpovedajúce mzdové listy, na ktorých sú evidované hodnoty mzdových položiek v danom období). Ďalej pozri popis vlastnosti História.
 • Východisková hodnota - Tzn. hodnota, ktorá má byť do položky predvyplnená, ak je tvorený nový výskyt danej položky. Nastavuje sa vo vlastnosti Východisková hodnota v Definícii položky. Nemusí sa uplatniť, pokiaľ sa pre danú položku uplatňuje Prenos hodnôt alebo pokiaľ je východisková hodnota nastavená iným spôsobom (pri mzdách napr. v Druhoch pracovných pomerov), ďalej pozri popis vlastnosti Východisková hodnota, príp. Predvypĺňanie položiek v agendách miezd a personalistiky.
 • Prenos hodnôt (kopírovanie hodnôt) - Tzn., či sa pri vytvorení záznamu podľa iného (kópiou iného) hodnota položky prenesie (skopíruje) z kopírovaného záznamu. Nastavuje sa vo vlastnosti Prenos v Definícii položky. V rámci mzdových listov má význam pri prechode na ďalší mesiac a tvorbe nových mzdových listov, kedy ide v podstate o kópiu mzdového listu do nového mzdového listu pre nasledujúce mzdové obdobie.
 • Vplyv na mzdy - Tzn. či sa položka týka miezd, teda ovplyvňuje, či bude po zmene danej položky zhodený príznak správnosti výpočtu miezd alebo nie. Nastavuje sa vo vlastnosti Príznaky v Definícii položky. Táto vlastnosť má zmysel len pri personálnych položkách, tzn. položkách triedy Zamestnanec a Personálny list, tzn. zabezpečuje vplyv zmien v definovateľných položkách personalistiky na mzdy.
 • Kontrolné - Nenastavujú sa priamo v definícii položiek, ale je ich možné definovať iným spôsobom, pozri napr. kontrolné výrazy pri položkách počítaných, možnosť použitia kontrolných výrazov na vstupnom formulári na kontrolu hodnôt položiek na formulári a pod.

Niektoré atribúty ako napr. inicializačné hodnoty sa definujú ako pre položky pevne definované v rámci štruktúry BO, tak pre položky definované v rámci definovateľných položiek.

Poznámka pre užívateľov predchádzajúceho systému ABRA Gold: V ABRA Gen, na rozdíl od systému ABRA Gold, není způsob výpočtu vlastností položky, tj. není dán v rámci její definice, ale je definován zvlášť.