Generovanie platobných príkazov z miezd

Generovanie platobných príkazov z modulu Miezd a personalistiky prebieha v niekoľkých fázach:

Generovanie podkladov pre žiadosti o platobné príkazy

Generovanie podkladov pre žiadosti o PLP prebieha v rámci Mzdovej uzávierky a to, ak ide o uzávierku aktívneho mzdového obdobia a ak je v Sprievodcovi touto uzávierkou generovanie podkladov pre PLP začiarknuté.

Aby bolo možné tieto podklady pre platobné príkazy z miezd neskôr spájať s uskutočnenými platbami na bankových výpisoch, pristupuje sa k podkladom pre žiadosti o PLP ako k radom dokladov, ktoré sú naviazané na príslušný doklad mzdovej uzávierky. Generujú sa v rade dokladov typu Podklady pre platobné príkazy z miezd (PPM). Ide o čisto pomocný rad a nemá žiadny ďalší význam, preto je spoločný pre všetky generované podklady a zadáva sa v rámci Sprievodcu novou mzdovou uzávierkou v položke Rad dokladov pre podklady pre platobné príkazy.

Vygenerované podklady pre žiadosti o platobné príkazy z miezd (PPM) sú naviazané na zodpovedajúci doklad mzdovej uzávierky vytvorený v rade dokladov typu Mzdová uzávierka (napr. MUZ) zadanom v spracovávaných definíciách uzávierky, ak je pre danú definíciu generovanie podkladov pre PLP nastavené, resp. v rade zadanom v rámci Sprievodcu novou mzdovou uzávierkou, ak ide o platby zrážok.

Podklady pre žiadosti o platobné príkazy (PPM) sa generujú:

 • podľa definície platby, zadanej v spracovávaných definíciách uzávierky, pokiaľ sa v danej definícii generovanie podkladov pre platby z danej čiastky požaduje
 • spôsobom pevne daným z programu v prípade zrážok zo mzdy

  Algoritmus výpočtu zrážok je natoľko zložitý, že ho nie je možné postihnúť užívateľsky definovateľnými definíciami platieb.

Vygenerované podklady sú k dispozícii v agende Uskutočnené mzdové uzávierky v subzáložke Podklady pre žiadosti o platobné príkazy príslušného uzávierkového dokladu resp. v samostatnej agende Podklady pre žiadosti o platobné príkazy.

POZOR!!! Povinné údaje v PPM:

Aby bolo možné podklady pre platobné príkazy vygenerovať, musia byť k dispozícii údaje, ktoré sú povinné:

Ak pri uzávierke miezd (s generovaním plat. príkazov) nie sú získané platné údaje pre doklad PPM, uzávierka nahlási chybu a nedokončí sa.

Odkiaľ sa tieto údaje čerpajú, je dané nasledovne:

 • Vlastný účet - čerpa sa podľa definície platby, v prípade zrážok podľa údajov zrážok resp. podľa predpisu opakovaných zrážok (položka Zdrojový účet).
 • Dátum splatnosti - čerpá sa podľa definície platby, pričom je doplnený funkciou WageTrueDateOfPayDay, ktorá ho odvodí z pravidelného dňa výplaty príp. upraveného tak, aby nepripadol na víkend. Pri zrážkach sa čerpá z položky Dátum splatnosti danej zrážky.
 • Konšt. symbol - čerpá sa podľa definície platby, v prípade zrážok podľa údajov zrážok resp. podľa predpisu opakovaných zrážok. Preto, ak je povinný, viď vyššie, je potrebné:
  • Mať v definíciách platieb zadaný adekvátny výraz pre získanie konšt. symbolu. A ak ho budete získavať z nejakej inej agendy (napr. z údajov zdravotnej poisťovne), je potrebné, aby bol daný údaj riadne vyplnený.
  • Mať vyplnený konšt. symbol v zrážkach resp. v predpisoch opakovaných zrážok.
 • Firma - čerpá sa podľa definície platby, v prípade zrážok sa ale firma nezadáva. Ak na danom mieste nie je zadaná, použije sa firma na predvyplnenie na platobných príkazoch zadaná v nastavení parametrov miezd v záložke Nastavenie pre uzávierku. Je preto potrebné:
  • Mať v definíciách platieb zadaný adekvátny výraz pre získanie firmy. A ak ju budete získavať z nejakej inej agendy (napr. z údajov zdravotnej poisťovne), je potrebné, aby bol daný údaj riadne vyplnený.
  • Mať vyplnenú firmu na predvyplnenie plat. príkazov v nastavení parametrov miezd.
 • Stredisko -  čerpá sa podľa definície platby, v prípade zrážok podľa údajov zrážok resp. podľa predpisu opakovaných zrážok. Je preto potrebné:

   

  V definícii platby je možné zadať napr. odkaz do číselníka zdravotných poisťovní (na firmu z adresára zodpovedajúcu danej ZP) alebo na firmu z adresára (tzn. použiť funkciu NxGetFirmIDForName a NxGetFirmIDForCode, ktoré vyhľadajú interný identifikátor firmy podľa jej názvu resp. kódu, napr.: NxGetFirmIDForName('Novák a syn')).

Objasníme na príklade:

Majme definíciu platby pre platbu zdravotného poistenia. V definícii nech je dané, že konšt. symbol sa bude čerpať z číselníka Zdravotných poisťovní z položky Konštantný symbol poisťovne daného zamestnanca (pozri položka Zdravotná poisťovňa v údajoch zamestnanca). Pokud nebude u pojišťovny zaměstnance vyplněn, pak generování podkladu pro platební příkaz na ZP za daného zaměstnance skončí chybou.

Dále nechť je v téže definici platby dáno, že firma se bude čerpat z adresáře firem a to konkrétně z firmy, na kterou se odkazuje zdravotní pojišťovna daného zaměstnance v číselníku Zdravotních pojišťoven v položce Firma. Pokiaľ ale táto položka nebude pri danej poisťovni vyplnená, tak sa použije na platobný príkaz firma nastavená na predvyplnenie v Nastavení parametrov miezd. Pokiaľ by však ani tam nebola zadaná, tak by generovanie podkladu pre platobný príkaz na ZP za daného zamestnanca skončilo tiež chybou.

Generovanie žiadostí o platobné príkazy z miezd

Z vygenerovaných podkladov pre platobné príkazy je možné generovať žiadosti o platobné príkazy z miezd. Tie je možné generovať buď automaticky priamo v rámci mzdovej uzávierky a to, ak ide o uzávierku aktívneho mzdového obdobia a ak je v Sprievodcovi touto uzávierkou generovanie žiadostí o PLP podľa podkladov pre PLP začiarknuté, alebo až neskôr ručne v agende Uskutočnené mzdové uzávierky v subzáložke Podklady pre žiadosti o platobné príkazy príslušného uzávierkového dokladu.

Vygenerované žiadosti sú k dispozícii v agende Žiadostí o platobné príkazy, kde z nich je možné generovať funkciou Platobný príkaz ostré platobné príkazy a tieto potom tlačiť resp. poslať pomocou homebankingu do príslušnej banky.

Ostré platobné príkazy je tiež možné generovať priamo z agendy Uskutočnené mzdové uzávierky v subzáložke Podklady pre žiadosti o platobné príkazy.

Možnosť generovať žiadosti o platobné príkazy resp. ostré platobné príkazy je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa Banka, viď čo je potrebné na prevádzku banky a homebankingu.

Generovanie platobných príkazov z miezd

Z vygenerovaných žiadostí o platobné príkazy je možné generovať ostré platobné príkazy z miezd. Tieto je možné generovať v agende Žiadostí o platobné príkazy funkciou Platobný príkaz. Tú je možné vyvolať i priamo z agendy Uskutočnené mzdové uzávierky v subzáložke Podklady pre žiadosti o platobné príkazy príslušného uzávierkového dokladu.

Vygenerované ostré platobné príkazy sú k dispozícii v agende Platobné príkazy, kde z nich je možné generovať ostré platobné príkazy a tieto tlačiť resp. poslať pomocou homebankingu do príslušnej banky.

Možnosť generovať ostré platobné príkazy z miezd je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa banka, viď čo je potrebné na prevádzku banky a homebankingu.