Práca s výkonmi - podklad pre mzdy alebo rozúčtovanie miezd

Modul Miezd a personalistiky podporuje evidenciu výkonov rôzneho typu a ich premietnutie do spracovania miezd.

Podpora práce s výkonmi v systéme má dva hlavné účely:

Výkony realizované zamestnancom sa zadávajú na čiastkovom mzdovom liste v jeho subzáložke Výkony, kde sú evidované pod kódom zodpovedajúceho druhu výkonu spolu s ďalšími atribútmi (počet, stredisko, zákazka, obchodný prípad, projekt...). Charakter výkonov (tzn. či vyjadruje skôr počet jednotiek, napr. počet odpracovaných hodín alebo dní), alebo či vyjadruje skôr finančné ohodnotenie a pod., vyplýva z definície druhu výkonu v číselníku Druhov výkonov, pričom kód druhu výkonu je možné kontrolovať už s ohľadom na sledovaný typ (v prípade potreby je však možné zadať ľubovoľný iný).

Výkony mohou být k danému mzdovému listu zadány ručně nebo naimportovány z výrobních agend systému ABRA Gen pro import údajů o provedených pracích jednotlivých zaměstnanců (viz Přenos PL do mezd) či z různých externích SW, jako jsou např. systémy pro elektronickou evidenci docházky (různé docházkové systémy) apod. a to pomocí různých externích aplikací pomocí otevřeného rozhraní (přes AbraOLE či AbraOLElib). Ďalej viď Importované výkony - ďalšie informácie o editácii a mazaní.

Ako podklad pre výpočet miezd - resp. importný mostík podkladov pre mzdy z iných SW

Jedným z možných využití výkonov zadaných k danému mzdovému listu je výpočet podkladov pre mzdy daného zamestnanca. Toto sa realizuje prostredníctvom definícií výpočtových schém s využitím štandardnej akcie Výkony.

Okrem výkonov by bolo samozrejme tiež možné naimportovať informácie o odpracovanej dobe a pod. ako podklady pre mzdy do mzdových listov priamo prostredníctvom otvoreného rozhrania (OLE)

V rámci výrobcom dodávaných výpočtových schém je výpočet jednotlivých zložiek mzdy riešený tak, že sa sčíta ako z údajov zadaných v jednotlivých položkách mzdového listu, tak z výkonov. Môžete teda kombinovať zadanie podkladov pre mzdy ručne s výpočtom z výkonov alebo použiť iba jednu možnosť.

Pre jednotlivé zložky mzdy je teda typicky definovaná trojica položiek:

 • na ručné zadanie položky
 • na vypočítanie položky z výkonov daného druhu
 • na celkový údaj vypočítaný z oboch predchádzajúcich

  Majme definovanú trojicu položiek "Hodiny v noci zadané", "Hodiny v noci z výkonov" a "Hodiny v noci celkom". Prvá položka "Hodiny v noci zadané" je určená na ručné zadanie počtu odprac. hodín v noci a je dostupná na jednom zo vstupných formulárov ML. Druhá položka "Hodiny v noci z výkonov" je v rámci výp. schémy "Výkony" definovaná tak, že sa do nej prostredníctvom štandardnej akcie Výkony sčíta počet hodín zo všetkých výkonov s kódmi "H?N" (2.znak je ľubovoľný) zadaných zamestnancovi v záložke Výkony. Tretia položka je v rámci inej výpočt. schémy definovaná ako súčet oboch predchádzajúcich. Viď tiež popis výpočtu - Hodiny v noci.

  Aby se ze zadaných výkonů podklady pro mzdy opravdu počítaly, je třeba, aby měl daný mzdový list přiřazeno výpočtové schéma pro výpočet položek z výkonů.

Z údajov realizovaných výkonov zadaných do mzdového listu je možné pre účely výpočtu mzdových položiek čerpať rôzne údaje. Väčšinou ide o počet jednotiek (typicky počet hodín) alebo o celkovú sumu (tzn. počet hodín krát sadzba, napr. typicky v prípade rôznych úkolových odmien a pod.).

Modely používania výkonov na výpočet:

Použitý model musí korešpondovať s exportným programom z externého SW, tzn. s tým, akým spôsobom sa realizované výkony do mzdových listov importujú.

 • Kombinovaný - keď sú výkony definované a používané tak, že jeden výkon sa môže sčítať do viacerých položiek mzdového listu. V tomto modele je potrebné, aby exportný program importoval každú hodinu iba raz.

  Nech je v rámci výpočtových schém nadefinované, že výkon s kódom HCNA (hodiny časovej mzdy odpracované v noci) sa bude zahŕňať jednak do položky Odpracovaných hodín celkom a jednak do položky Odpracovaných hodín v noci. V takom prípade je vecou exportného programu z externých SW, aby sa počet hodín odpracovaných v noci premietol v importovaných výkonoch iba raz, tzn. aby už neboli zahrnuté do žiadneho iného výkonu, ktorý nesie informáciu o celkových hodinách.

  Tento model je výrobcom defaultne podporovaný, tzn. výpočtové schémy sú navrhnuté týmto spôsobom.

 • Oddelený - keď budú výkony definované a používané tak, že jeden výkon je určený na načítanie výhradne do jednej položky mzdového listu. V tomto modele je potrebné, aby exportný program importoval každý sledovaný ukazovateľ zvlášť.

  Majme výkon s kódom HCXA - hodiny odpracované, ktorý bude obsahovať počet hodín odpracovaných celkom (tzn. napr. vrát. hodín odpracovaných v noci) a ďalej výkon s kódom XYNA - z toho hodiny v noci, ktorý bude obsahovať iba počet hodín z celkového počtu hodín, ktoré boli odpracované v noci. Je potom vecou exportného programu, aby hodiny evidované pre prácu v noci premietol do oboch týchto výkonov. V tomto prípade je potrebné mať definované výpočtové schémy tak, že výkon HCNA sa premieta iba do položky Hodiny v noci a už nie do položky Hodiny celkom, pretože do tej sa bude premietať iba výkon XYNA, ktorý má už v sebe hodiny v noci zahrnuté.

  Tento model nie je výrobcom defaultne podporovaný, užívateľ si ho však môže zaviesť (bol by potrebný iný číselník výkonov a úprava dodávaných výpočtových schém).

Pre rozdelenie súm vypočítaných miezd podľa realizovaných výkonů

V rámci definícií uzávierky si je možné nastaviť, či má rozúčtovanie súm spočítaných pri mzdovej uzávierke prebiehať podľa uzávierkovej výpočtovej schémy a spracovaných danou definíciou uzávierky podľa výkonov a podľa ktorých, viď položky Sumu rozdeliť podľa výkonov a Zoznam výkonov. Suma vypočítaná podľa tejto definície sa potom rozdelí v pomere súm vypočítaných ocenení jednotlivých výkonov zohľadňovaných pre rozúčtovanie podľa definície príslušnej uzávierky. Spôsob ocenenia každého výkonu sa nastavuje pre daný druh výkonu v definícii druhov výkonov v položke Ocenenie výkonu pri uzávierke.

Ak má zamestnanec v mzdovom liste nejaké takéto výkony, tak podľa ich údajov prebehne rozúčtovanie na strediská, zákazky, obchodné prípady či projekty.

Aby sa rozúčtovanie skutočne vykonalo a rozdelená suma sa pri generovaní výsledných účtovných zápisov opäť nezlúčila do jednej celkovej (účtovné zápisy so zhodnými položkami sa zlučujú), je potrebné mať nadefinované predkontácie tak, aby zohľadňovali údaje zadané vo výkonoch. Tzn. s odkazom na strediská, zákazky, obchodné prípady či projekty zo zadaných výkonov, nie iba napr. z pracovného pomeru (keďže by potom boli pre všetky zápisy zhodné a zlúčili by sa do jednej sumy).

Vybrané defaultné predkontácie pre typ dokladu Mzdová uzávierka sú nastavené tak, že zohľadňujú jednak strediská, zákazky, obchodné prípady či projekty z výkonov a jednak z prac. pomerov. Prednostne čerpajú strediská, zákazky, obchod. prípady a projekty z výkonov a až pokiaľ nie sú z výkonov získané (výkony nie sú zadané alebo na nich nie sú všetky údaje vyplnené alebo sa podľa výkonov nerozúčtováva), prevezmú sa z údajov pracovného pomeru.

Pokud chcete podle výkonů zadaných zaměstnanci pouze rozúčtovávat, ale nechcete z nich počítat podklady pro mzdy, pak daný mzdový list nesmí mít přiřazeno výpočtové schéma pro výpočet položek z výkonů.

Pokud jej bude mít přiřazeno a současně bude v definicích uzávěrky nastaveno rozúčtování dle výkonů, pak se z nich jednak budou počítat částky mezd a jednak se spočtené složky mzdy dle nich rozúčtují.

Použitie výkonov pre rozúčtovanie objasníme na príklade:

Nech zamestnanec Novák má prac. pomer založený na stredisku 100, ale v mesiaci september pracuje výnimočne na úlohe pre dve iné strediská 200 a 300. My chceme jeho celkovú hrubú mzdu vo výške 11520 rozúčtovať na tieto strediská podľa odpracovaných hodín na nich. Zaměstnanec pak nechť má zadány v záložce Výkony mzdového listu výkony, v nichž se sleduje počet hodin odpracovaných na jednotlivých střediscích (např. jsou naimportované z docházkového systému):Sazba pro tento účel může být 1. Nech sú výkony za celý mesiac zadané tak, že výkony na stredisko 200 majú za mzdové obdobie v položke Celkom dohromady 10 a výkony na stredisko 300 dohromady 100, teda celkovo sú v pomere 1:10. Obdobně máme druhého zaměstnance Kokočku, který má hrubou mzdu 37787 a počet hodin zadaných přes výkony na střediscích 200 a 300 v poměru 1:4.

V definici uzávěrky pro hrubou mzdu si zatrhneme položku Částku rozdělit dle výkonů a do seznamu výkonů zadáme kód HCMA. Výkon HCMA nech má v svojej definícii nastavené ocenenie pre uzávierku "počet x sadzba výkonu zo mzdového listu". Po mzdovej uzávierke sa hrubá mzda Nováka rozdelí na strediská 200 a 300 v pomere 1:10, tzn. v sumách 1047,27 a 10472,73. V prípade zamestnanca Kokočky potom v pomere 1:4, tzn. 28297,50 a 9432,50. Účtovné záznamy hrubej mzdy na strediská 200 a 300 za oboch zamestnancov majú zhodné účtovné položky, takže sa sčítajú a ak nemáme žiadnu inú hrubú mzdu iných zamestnancov, ktorá by sa tiež mala účtovať na tieto strediská, obdržíme v zaúčtovaní dokladu mzdovej uzávierky nasledujúce záznamy:

Rozúčtovanie podľa výkonov rôznych typov:

Pozor, výkony, ktoré chcete používať pre rozúčtovanie, musia byť definované a na mzdovom liste zadané tak, aby boli pomerateľné, tzn. aby pomer z nich vyčíslený po ich ocenení pre uzávierku bol zmysluplný. Tým máme na mysli prípad, keď chcete na rozúčtovanie použiť súčasne výkony, pričom každý z nich vyjadruje odlišné veci - napr. jeden hodiny a iný finančnú odmenu. Ak by všetky vyjadrovali to isté, napr. hodiny, tak stačí pre dané druhy výkonov položku Ocenenie pre uzávierku nastaviť ako Počet * sadzba a na mzdovom liste zadať sadzbu 1. Výsledný pomer sa tak bude vlastne rovnať pomeru počtu hodín jednotlivých zadaných výkonov. Pokiaľ ale jeden výkon vyjadruje napr. odpracované hodiny a iný finančnú odmenu, alebo jeden znamená hodiny a iný dni, toto riešenie by nevyhovovalo a spôsob ocenenia alebo sadzbu je potrebné zadať iným spôsobom - tzn. tak, aby sa výkon vyjadrujúci počet hodín pre účely rozúčtovania uzávierky ocenil tak, aby vyjadroval peniaze, konkrétne zodpovedajúcu jednotkovou mzdu.

Objasníme na príklade:

 • Príklad: Nech má zamestnanec jednotkovú mzdu 80EUR, priemer na náhrady 100EUR a výkony má zadané nasledovne, pričom z výkonov sa počíta mzda a súčasne sa podľa nich rozúčtováva:
  - HCMA 100 hodin na zakázce A
  - HCMA 100 hodin na zakázce B
  - F? 5000Kč na zakázku C

  Nechť jiné položky na ML zadané nemá, tudíž ze zadaných výkonů plyne hrubá mzda HM= 100*80+100*80+5000=21000Kč.

  Je evidentné, že v tomto prípade nie je možné mať pre oba druhy výkonov nastavené Počet * sadzba a sadzbu na ML zadať 1, pretože výsledný pomer by vychádzal 100:100:5000, čo je nezmysel. V tomto prípade je nutné mať spôsob ocenenia pre uzávierku pre hodinové výkony nastavený na Počet * jedn. mzda (a sadzba na MLC nemusí byť zadaná, nebude sa zohľadňovať), pre finančnú odmenu zostáva Počet * sadzba (a sadzba na MLC bude 1). Potom sa hodinové výkony pre uzávierku ocenia ako 100*80=8000, finančné ako 5000*1. Takže rozúčtovanie celkovej sumy mzdy 21000EUR na zákazky bude realizované presne v pomere jednotlivých zložiek celkovej mzdy, tzn. 8000:8000:5000, teda takto:

  Zákazka A: 21000*(8000/21000) = 8000EUR
  Zákazka B: 21000*(8000/21000) = 8000EUR
  Zákazka C: 21000*(5000/21000) = 5000EUR

  Ak by sme ale mali spôsob ocenenia pre uzávierku pre hodinové výkony nastavený napr. na Počet * hod. priemer na náhrady, tak by sa hodinové výkony pre uzávierku ocenili ako 100*100=10000. Takže rozúčtovanie celkovej sumy mzdy 21000EUR na zákazky by sa vykonalo v pomere 10000:10000:5000, tzn. takto:

  Zákazka A: 21000*(10000/25000) = 8400EUR
  Zákazka B: 21000*(10000/25000) = 8400EUR
  Zákazka C: 21000*(5000/25000) = 4200Kč

  Proč tomu tak je? Pretože vypočítané váhy pre HC?? sú vypočítané na základe priemeru a pre F??? de facto na základe jednotkovej mzdy.

Rozúčtovanie podľa výkonov ocenených pomocou iných položiek ML:

Ak by sme mali výkon, ktorý pre účely rozpočítania sumy miezd pri uzávierke potrebujeme oceniť nejakým zložitejším spôsobom pomocou iných položiek z ML, môžeme využiť voľbu "počet x výsledok vyhodnotenia výrazu" v definícii druhu výkonu. Postup objasníme na príklade:

Užívateľ chce zadávať pomocou výkonov hodiny odpracované v So a Ne - kód výkonu HCWA a chce, aby sa príplatok správne oceňoval sadzbou z glob. premenných pri uzávierke (aby sa správne rozúčtoval na dané strediská, zák. alebo OP pri účtovaní uzávierky miezd). Priamo na mzdovom liste bude do výkonov zadávať iba hodiny (tzn. sadzba na MLC bude nulová). Pre druh výkonu HCWA nastaví v položke Ocenenie výkonu pri uzávierke: "počet x vlastná definícia sadzby" a do definície sadzby napíše výraz: (S_AverageCorrect * WageConstant('S_PriSoNeMzd',WagePeriod_ID.ID)) / 100.

Zadať podobný výraz priamo do výrazu pre sadzbu daného výkonu v definícii druhu výkonu a následne použiť v ocenení výkonu pre uzávierku voľbu "počet x sadzba" by nebolo možné, pretože v definícii výrazu pre sadzbu sa dá odvolávať iba na položky objektu pracovný pomer, nie na položky mzdového listu (ten v dobe zadania výkonu ešte nie je napočítaný).

Kromě rozúčtování podle výkonů ještě může současně nastat rozúčtování podle pracovních poměrů (v případě více souběžných prac. poměrů). Ako potom budú vyzerať výsledné účtovné zápisy a koľko ich bude, samozrejme závisí od toho, ktoré strediská, zákazky, obchodné prípady či projekty konkrétne sú zadané na jednotlivých výkonoch a pracovných pomeroch a ako sú nastavené účtovné predkontácie. Podrobne viď Rozúčtovanie pri viacerých prac. pomeroch - kombinácia s rozúčtovaním podľa výkonov.

Importované výkony - ďalšie informácie o editácii a mazaní

Importované výkony sú také riadky výkonov v subzáložke Výkony na čiastkovom ML, ktoré majú väzbu na záznam do tabuľky WageOperationImport, ktorý hovorí, kto a kedy určitý riadok importovaného výkonu urobil. Takéto výkony nie je možné užívateľsky mazať a nie je možné mazať ani mzdový list, ktorý takýto riadok výkonu na čiastkovom ML má. Nie je ich možné ani užívateľsky opravovať.

Mazať alebo meniť takéto výkony či ML by nebolo žiaduce, keďže výkony "spravuje" príslušná výrobná agenda či externý SW.

Z toho vyplýva, že externá aplikácia by mala byť schopná mazať naimportované výkony, ktoré importovala - existuje na to príslušná podpora v otvorenom rozhraní. Prípadne by mala zabezpečiť ich korekciu. Přenos výkonů z modulu Výroba systému ABRA Gen toto ošetřené má, viz Přenos PL do mezd.

Prípadnú korekciu údajov naimportovaného výkonu môžete urobiť aj ručným zadaním ďalšieho riadka výkonu, v ktorom skorigujete všetko potrebné.