Predvypĺňanie položiek PP a ML

Jednou z možností, ako optimalizovať rýchlosť obstarania mzdových dát, je predvypĺňanie položiek pri založení prac. pomeru, resp. mzdových listov pre nasledujúce mzdové obdobie:

Východiskové hodnoty a východiskové výp. schémy druhov prac. pomerov

Vzhľadom k tomu, že spôsoby predvypĺňania položiek a spôsoby výpočtu sú podobné pre prac. pomery rovnakého charakteru (hlavný prac. pomer, vedľajší, dohody a pod.), je v systéme k dispozícii číselník druhov pracovných pomerov. Nadefinovaný druh prac. poměru můžeme chápat jako předdefinovaný vzor, na němž je řečeno, jaké mají být výchozí hodnoty položek pracovního poměru jako je např. druh mzdy, prac. zařazení, zda počítat pojištění, mzdu aj., jaké mají být výchozí hodnoty položek mzdových listů dílčích i mzdových listů souhrnných. Tieto hodnoty sa následne použijú na predvyplnenie pri založení nového prac. pomeru daného druhu a tiež pri založení mzdových listov.

Ku každému druhu prac. pomeru je ďalej možné priradiť výpočtové schémy, podľa ktorých majú prebiehať výpočty týkajúce sa daného druhu pracovného pomeru. Tieto výpočtové schémy sa potom používajú na predvyplnenie výp. schém pri založení ML, na predvyplnenie výp. schém pri výpočte priemerov a na výpočet ročného zúčtovania.

Predvyplnenie položiek prac. pomeru

 • Pri vytvorení nového prac. pomeru sa jeho položky najskôr naplnia východiskovými hodnotami definovanými v subzáložke Východiskové hodnoty vzoru prac. pomeru, ktorý je zadaný v položke Druh PP zadávaného prac.pomeru.
 • Potom sa aplikujú východiskové hodnoty z definície položky - ide o obsah položky Východisková hodnota v definícii položky v agende Definovateľných položiek, príp. výnimočne môže ísť o hodnotu dodávanú výrobcom (v prípade pevných položiek). Východisková hodnota daná v definícii položky sa uplatní iba vtedy, ak je položka zatiaľ prázdna.
Predvyplnené hodnoty môže užívateľ ľubovoľne zmeniť.

Predvyplnenie položiek ML

K čiastkovému mzdovému listu sa položky predvypĺňajú pri založení nového mzdového listu pre nasledujúce mzdové obdobie podobne ako v prípade prac. pomeru, pričom v prípade mzdových listov je poradie nasledujúce:

 • Položky sa najskôr naplnia údajmi z predchádzajúceho mzdového listu - platí iba pre tie položky, ktoré majú v svojej definícii nastavený prenos z predchádzajúceho mzdového obdobia, viď obsah položky Prenos v definícii položky v agende Definovateľných položiek.
 • Potom sa na zostávajúce zatiaľ nevyplnené položky aplikujú východiskové hodnoty aktuálne definované pre triedu mzdový list čiastkový v rámci toho druhu pracovného pomeru, ktorý je zadaný v položke Druh PP v údajoch pracovného pomeru zamestnanca, ku ktorému je mzdový list zakladaný.
 • Nakoniec sa aplikujú východiskové hodnoty z definície položky - ide o obsah položky Východisková hodnota v definícii položky v agende Definovateľných položiek, príp. výnimočne môže ísť o hodnotu dodávanú výrobcom (v prípade pevných položiek). Východisková hodnota daná v definícii položky sa uplatní iba vtedy, ak je položka zatiaľ prázdna.

Predvyplnené hodnoty môže užívateľ ľubovoľne zmeniť.

K souhrnnému mzdovému listu se položky předvyplňují při jeho založení obdobně jako u mzdových listů dílčích. No vzhľadom k tomu, že pre jeden MLS môže byť prac. pomerov niekoľko a každý môže byť iného druhu, sú navyše dané pravidlá, podľa ktorých sa vyberie zodpovedajúci druh prac. pomeru ako vzor pre predvypĺňanie.

 • Položky sa najskôr naplnia údajmi z predchádzajúceho mzdového listu - ak majú v svojej definícii definovaný Prenos, tzn. rovnako ako v príapde MLC, viď vyššie.
 • Následne sa na zostávajúce zatiaľ nevyplnené položky aplikujú východiskové hodnoty aktuálne definované pre triedu mzdový list súhrnný čiastkový v rámci druhu pracovného pomeru a to:
  • Přednostně u druhu prac. poměru zapsaného na personálním listě v položce Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID).
  • Ak je položka Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID) nezadaná, tak sa použijú tie, ktoré sú definované pre druh riadiaceho prac. pomeru
 • Nakoniec sa aplikujú východiskové hodnoty z definície položky - ide o obsah položky Východisková hodnota v definícii položky v agende Definovateľných položiek, príp. výnimočne môže ísť o hodnotu dodávanú výrobcom (v prípade pevných položiek). Východisková hodnota daná v definícii položky sa uplatní iba vtedy, ak je položka zatiaľ prázdna.

Predvyplnené hodnoty môže užívateľ ľubovoľne zmeniť.